Rettar, val og moglegheiter

Vi ønskjer at du som pasient og dine næraste skal få god informasjon, hjelp og rettleiing til å leve best mogleg med sjukdommen, skaden eller tilstanden din. I eit pasientforhold vil behandlingsopplegget bli utforma individuelt for kvar pasient av behandlande lege/psykolog i samråd med pasienten.

Endre eller avbestille timehttps://helse-bergen.no/om-oss/rettar-val-og-moglegheiter/endre-eller-avbestille-timeEndre eller avbestille timeNo kan du sjekke timeavtalene dine og skrive meldingar til avdelinga du har time hos på nett.16.09.2016 11:36:56
Forløpskoordinatorarhttps://helse-bergen.no/om-oss/rettar-val-og-moglegheiter/forlopskoordinatorarForløpskoordinatorarPakkeforløp er nasjonale standardiserte pasientforløp som er fagleg basert og normgivande, og skal bidra til betre forutsigbarheit og tryggleik for pasienten. 12.10.2016 22:00:00
Fristbrothttps://helse-bergen.no/om-oss/rettar-val-og-moglegheiter/fristbrotFristbrotDersom fristen du har fått for utgreiing eller behandling nærmar seg utan at du har fått innkalling til time, ta kontakt med sjukehuset for å etterlyse denne. 08.08.2016 13:20:29
Fritt behandlingsvalhttps://helse-bergen.no/om-oss/rettar-val-og-moglegheiter/fritt-behandlingsvalFritt behandlingsvalFritt behandlingsval (tidligare fritt sjukehusval) vil seie at ein pasient som blir tilvist til vurdering, undersøking eller behandling i spesialisthelsetenesta har rett til sjølv å velje sjukehus eller behandlingsstad.12.09.2016 09:24:54
Klagehttps://helse-bergen.no/om-oss/rettar-val-og-moglegheiter/klageKlageDersom du meiner at pasientrettane dine ikkje er oppfylte, oppfordrar vi deg til å ta det opp med den aktuelle avdelinga så fort som råd.19.08.2016 08:25:33
Kontaktlegehttps://helse-bergen.no/om-oss/rettar-val-og-moglegheiter/kontaktlegeKontaktlegeAlvorleg sjuke pasientar får eigen kontaktlege på sjukehuset. Ordninga skal sikre betre informasjon til pasientane og styrkje pasienttryggleiken.10.11.2016 08:59:15
Kontrollkommisjonane i Helse Bergenhttps://helse-bergen.no/om-oss/rettar-val-og-moglegheiter/kontrollkommisjonane-i-helse-bergenKontrollkommisjonane i Helse BergenKontrollkommisjonane i det psykiske helsevernet har som oppgåve å ta vare på rettstryggleiken til pasientane.  12.09.2016 09:05:37
Kvalitet og kvalitetsindikatorarhttps://helse-bergen.no/om-oss/rettar-val-og-moglegheiter/kvalitet-og-kvalitetsindikatorarKvalitet og kvalitetsindikatorarHelsemyndigheitene ønsker at pasientar, pårørande og publikum skal få betre kunnskap om kvaliteten på behandlinga i helsetenesta. Derfor kan alle innbyggjarane i Norge gå til kvalitetsindikatorane på www.helsenorge.no for å finne ut meir om...16.09.2016 11:42:34
Pasient- og brukarombodhttps://helse-bergen.no/om-oss/rettar-val-og-moglegheiter/pasient-og-brukarombodPasient- og brukarombodPasient- og brukarombodet arbeider for å ivareta pasientars behov, interesser og rettssikkerheit. Ombodet jobbar også for å betre kvaliteten i helsetenesta. 12.09.2016 09:18:52
Pasientjournalhttps://helse-bergen.no/om-oss/rettar-val-og-moglegheiter/pasientjournalPasientjournalAll pasientbehandling skal dokumenterast i ein pasientjournal. I løpet av 2016 får pasientar i Helse Bergen, over 16 år, tilgang til sjukehusjournalen sin på nett.10.08.2016 13:09:47
Pårørandehttps://helse-bergen.no/om-oss/rettar-val-og-moglegheiter/parorandePårørandeMange pårørande er ein viktig ressurs i behandlinga og omsorgen for sine nære, men også dei kan ha behov for støtte og hjelp til å meistre eigen livssituasjon.29.03.2017 12:26:48
Raskare tilbakehttps://helse-bergen.no/om-oss/rettar-val-og-moglegheiter/raskare-tilbakeRaskare tilbakeEr du sjukemeld eller står du i fare for å bli det? Då kan det hende du kan få tilbod om raskare behandling gjennom ordninga «Raskare tilbake».16.09.2016 11:59:17
Rett til nødvendig helsehjelphttps://helse-bergen.no/om-oss/rettar-val-og-moglegheiter/rett-til-nodvendig-helsehjelpRett til nødvendig helsehjelpPasientar som blir tilvist til planlagt behandling i spesialisthelsetenesta, skal få brev frå sjukehuset der det framgår om dei har fått rett til nødvendig helsehjelp.11.09.2016 10:15:41
Teieplikthttps://helse-bergen.no/om-oss/rettar-val-og-moglegheiter/teiepliktTeiepliktHelsepersonell har teieplikt. Dersom Feilstavet ordpårørande Feilstavet ordønskjer informasjon om pasienten sin helsetilstand og den behandling som blir gitt, må pasienten gi sitt samtykke. Dette gjeld alle Feilstavet ordpasientar over 16 år.11.09.2016 10:24:44
Utanlandsbehandlinghttps://helse-bergen.no/om-oss/rettar-val-og-moglegheiter/utanlandsbehandlingUtanlandsbehandlingPasientar som ikkje kan få behandling i Noreg på grunn av manglande behandlingstilbod, har på visse vilkår rett til behandling i utlandet. Dette er nedfelt i pasient- og brukarrettslova § 2-1 b, 5. ledd.16.09.2016 13:17:58