Utanlandsbehandling

Pasientar som ikkje kan få behandling i Noreg på grunn av manglande behandlingstilbod, har på visse vilkår rett til behandling i utlandet. Dette er nedfelt i pasient- og brukarrettslova § 2-1 b, 5. ledd.

Rett til behandling i utlandet

Pasientar som ikkje kan få behandling i Noreg, har på visse vilkår rett til behandling i utlandet etter Pasient- og brukarrettslova § 2-1 b, 5. ledd.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Vilkår

  1. Pasienten må ha rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetenesta.
  2. Det finst ikkje eit adekvat tilbod for pasienten sin tilstand i Noreg.

Pasienten har ikkje rett til behandling i utlandet dersom det finst adekvat og forsvarleg behandlingstilbod for pasienten sin tilstand i spesialisthelsetenesta i Noreg.

Dette gjeld sjølv om det blir tilbydd behandling etter andre metodar i utlandet. Lang ventetid på behandling gir heller ikkje rett til behandling i utlandet etter denne ordninga. Eksperimentell eller utprøvende behandling blir som hovudregel ikkje dekt.

Kontaktinformasjon i øvrige helseregionar

Utanlandsbehandling Helse Midt Utanlandsbehandling Helse Sør-Øst Utanlandsbehandling Helse Nord​
 

Andre ordningar som kan gi dekning av behandling i utlandet

Behandlingsreiser til utlandetRefusjon av utgifter til behandling i EØS-området 

​​​Kven kan søke om behandling i utlandet

Det er vanlegvis sjukehuslegen som søkjer, men også fastlege, pasient eller andre med fullmakt frå pasienten kan søke om behandling i utlandet.

Det er mulig å søke om refusjon av utgifter i etterkant av behandling, men det er tilrådd å søke på førehand. I motsett fall risikerer pasienten å måtte dekke alle kostnader til behandling, reise og opphald sjølv. 

Pasienten vil i slike tilfelle heller ikkje ha rett på erstatning frå Norsk pasientskadeerstatning (NPE) ved feilbehandling.  

Ved avslag på søknad, er det høve til å klage til den nasjonale Klagenemnda for utanlandsbehandling. 

 

Søknadskjema

​Skjema for behandling i utlandet
Eining for utanlandsbehandling i Helse Vest har ansvar for behandling av søknadar på pasientar som er folkeregistrert i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane.

Vi ber om at vedlagte søknadsskjema for b​ehandling i utlandet blir brukt (doc) . Beskriving av den dokumentasjonen som bør vedleggast, kan du lese om i rettleiinga til søknadsskjemaet (pdf). 

Det er ønskjeleg at skjemaet blir fylt ut elektronisk, men papirutskrift av utfylt og underskrive skjema samt vedlegg sender du til: 

Skjema
Søknadsskjema for behandling i utlandet (Word)Rettleiing til søknadsskjema (pdf)
Brevpost   
Eining for utanlandsbehandling 
Helse Bergen HF 
Postboks 1400 
5021 Bergen 

Kontakt
Randi Rune 55 97 69 29
Gry Kolås 55 97 47 87  eller 
Nina Næsheim 55 97 38 34

​​E-post

utenlandsbehandling@helse-bergen.no

​Kontaktinformasjon​


Telefon 
55 97 69 29 | 55 97 47 87
 
E-post

Postadresse
Helse Bergen HF
Haukeland universitetssjukehus
Eining for utanlandsbehandling
Postboks 1400
5021 Bergen​​

Årsrapportar 

2018 Årsrapport Nasjonalt nettverk for utanlandsbehandling.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/Utanlandsbehandling/Documents/2018 Årsrapport Nasjonalt nettverk for utanlandsbehandling.pdf2018 Årsrapport Nasjonalt nettverk for utanlandsbehandling.pdf
2017 Årsrapport Nasjonalt nettverk for utanlandsbehandling.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/Utanlandsbehandling/Documents/2017 Årsrapport Nasjonalt nettverk for utanlandsbehandling.pdf2017 Årsrapport Nasjonalt nettverk for utanlandsbehandling.pdf
2016 Årsrapport Nasjonalt nettverk for utanlandsbehandling.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/Utanlandsbehandling/Documents/2016 Årsrapport Nasjonalt nettverk for utanlandsbehandling.pdf2016 Årsrapport Nasjonalt nettverk for utanlandsbehandling.pdf
2015 Årsrapport Nasjonalt nettverk for utanlandsbehandling.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/Utanlandsbehandling/Documents/2015 Årsrapport Nasjonalt nettverk for utanlandsbehandling.pdf2015 Årsrapport Nasjonalt nettverk for utanlandsbehandling.pdf
2014 Årsrapport Nasjonalt nettverk for utanlandsbehandling.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/Utanlandsbehandling/Documents/2014 Årsrapport Nasjonalt nettverk for utanlandsbehandling.pdf2014 Årsrapport Nasjonalt nettverk for utanlandsbehandling.pdf
2013 Årsrapport Nasjonalt nettverk for utanlandsbehandling.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/Utanlandsbehandling/Documents/2013 Årsrapport Nasjonalt nettverk for utanlandsbehandling.pdf2013 Årsrapport Nasjonalt nettverk for utanlandsbehandling.pdf
2012 Årsrapport Nasjonalt nettverk for utanlandsbehandling.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/Utanlandsbehandling/Documents/2012 Årsrapport Nasjonalt nettverk for utanlandsbehandling.pdf2012 Årsrapport Nasjonalt nettverk for utanlandsbehandling.pdf
2011 Årsrapport Nasjonalt nettverk for utanlandsbehandling.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/Utanlandsbehandling/Documents/2011 Årsrapport Nasjonalt nettverk for utanlandsbehandling.pdf2011 Årsrapport Nasjonalt nettverk for utanlandsbehandling.pdf
2010 Årsrapport Nasjonalt nettverk for utanlandsbehandling.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/Utanlandsbehandling/Documents/2010 Årsrapport Nasjonalt nettverk for utanlandsbehandling.pdf2010 Årsrapport Nasjonalt nettverk for utanlandsbehandling.pdf
2009 Årsrapport Nasjonalt nettverk for utanlandsbehandling.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/Utanlandsbehandling/Documents/2009 Årsrapport Nasjonalt nettverk for utanlandsbehandling.pdf2009 Årsrapport Nasjonalt nettverk for utanlandsbehandling.pdf
2008 Årsrapport Nasjonalt nettverk for utanlandsbehandling.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/Utanlandsbehandling/Documents/2008 Årsrapport Nasjonalt nettverk for utanlandsbehandling.pdf2008 Årsrapport Nasjonalt nettverk for utanlandsbehandling.pdf
2007 Årsrapport Nasjonalt kontaktforum for utanlandsbehandling.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/Utanlandsbehandling/Documents/2007 Årsrapport Nasjonalt kontaktforum for utanlandsbehandling.pdf2007 Årsrapport Nasjonalt kontaktforum for utanlandsbehandling.pdf

Fann du det du leita etter?