Utanlandsbehandling

Ein pasient kan etter pasient- og brukerrettighetsloven § 2-4a, 2. ledd ha rett til å få dekt behandling i utlandet dersom:
 
1. pasienten har rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetenesta og
2. det ikkje finst eit tilbod i Noreg eller helsehjelpa i utlandet er dokumentert meir verknadsfull enn det som vert tilbydd av det offentlege i Noreg.

Dette betyr at eksperimentell eller utprøvande behandling som hovudregel ikkje vert dekt.
Lang ventetid gir heller ikkje rett til behandling i utlandet etter denne ordninga.
Legemiddel / metodar som er beslutta ikkje innførd i Noreg, vert ikkje godkjent, jf spesialisthelsetjenesteloven § 4-4.

Kontaktinformasjon i øvrige helseregionar

Utanlandsbehandling Helse Midt Utanlandsbehandling Helse Sør-Øst Utanlandsbehandling Helse Nord​
 

Andre ordningar som kan gi dekning av behandling i utlandet

Behandlingsreiser til utlandetRefusjon av utgifter til behandling i EØS-området 

​​​Kven kan søke om behandling i utlandet

Det er vanlegvis sjukehuslegen som søkjer, men også fastlege, pasient eller andre med fullmakt frå pasienten kan søke om behandling i utlandet.

Det er mulig å søke om refusjon av utgifter i etterkant av behandling, men det er tilrådd å søke på førehand. I motsett fall risikerer pasienten å måtte dekke alle kostnader til behandling, reise og opphald sjølv. 

Pasienten vil i slike tilfelle heller ikkje ha rett på erstatning frå Norsk pasientskadeerstatning (NPE) ved feilbehandling.  

Ved avslag på søknad, er det høve til å klage til den nasjonale Klagenemnda for utanlandsbehandling. 

 

Søknadskjema

​Skjema for behandling i utlandet
Eining for utanlandsbehandling i Helse Vest har ansvar for behandling av søknader på pasientar som er folkeregistrert i Rogaland og Vestland.

Vi ber om at vedlagte søknadsskjema for b​ehandling i utlandet blir brukt (doc) . Omtale av den dokumentasjonen som bør leggast ved, kan du lese om i rettleiinga til søknadsskjemaet (pdf). 

Det er ønskjeleg at skjemaet blir fylt ut elektronisk, men papirutskrift av utfylt og underskrive skjema samt vedlegg sender du til: 

Skjema

Søknadsskjema for behandling i utlandet (Word)Rettleiing til søknadsskjema (pdf)​


Brevpost   
Eining for utanlandsbehandling 
Helse Bergen HF 
Postboks 1400 
5021 Bergen 

Kontakt
Randi Rune, 55 97 69 29
Gry Kolås,  55 97 47 87
Nina Næsheim, 55 97 38 34

​​E-post

utenlandsbehandling@helse-bergen.no

​Kontaktinformasjon​

E-post

Postadresse
Helse Bergen HF
Haukeland universitetssjukehus
Eining for utanlandsbehandling
Postboks 1400
5021 Bergen​​

Årsrapportar 

2018 Årsrapport Nasjonalt nettverk for utanlandsbehandling.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/Utanlandsbehandling/Documents/2018 Årsrapport Nasjonalt nettverk for utanlandsbehandling.pdf2018 Årsrapport Nasjonalt nettverk for utanlandsbehandling.pdfpdf1363885
2017 Årsrapport Nasjonalt nettverk for utanlandsbehandling.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/Utanlandsbehandling/Documents/2017 Årsrapport Nasjonalt nettverk for utanlandsbehandling.pdf2017 Årsrapport Nasjonalt nettverk for utanlandsbehandling.pdfpdf816996
2016 Årsrapport Nasjonalt nettverk for utanlandsbehandling.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/Utanlandsbehandling/Documents/2016 Årsrapport Nasjonalt nettverk for utanlandsbehandling.pdf2016 Årsrapport Nasjonalt nettverk for utanlandsbehandling.pdfpdf914442
2015 Årsrapport Nasjonalt nettverk for utanlandsbehandling.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/Utanlandsbehandling/Documents/2015 Årsrapport Nasjonalt nettverk for utanlandsbehandling.pdf2015 Årsrapport Nasjonalt nettverk for utanlandsbehandling.pdfpdf632422
2014 Årsrapport Nasjonalt nettverk for utanlandsbehandling.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/Utanlandsbehandling/Documents/2014 Årsrapport Nasjonalt nettverk for utanlandsbehandling.pdf2014 Årsrapport Nasjonalt nettverk for utanlandsbehandling.pdfpdf502263
2013 Årsrapport Nasjonalt nettverk for utanlandsbehandling.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/Utanlandsbehandling/Documents/2013 Årsrapport Nasjonalt nettverk for utanlandsbehandling.pdf2013 Årsrapport Nasjonalt nettverk for utanlandsbehandling.pdfpdf192924
2012 Årsrapport Nasjonalt nettverk for utanlandsbehandling.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/Utanlandsbehandling/Documents/2012 Årsrapport Nasjonalt nettverk for utanlandsbehandling.pdf2012 Årsrapport Nasjonalt nettverk for utanlandsbehandling.pdfpdf5781860
2011 Årsrapport Nasjonalt nettverk for utanlandsbehandling.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/Utanlandsbehandling/Documents/2011 Årsrapport Nasjonalt nettverk for utanlandsbehandling.pdf2011 Årsrapport Nasjonalt nettverk for utanlandsbehandling.pdfpdf310740
2010 Årsrapport Nasjonalt nettverk for utanlandsbehandling.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/Utanlandsbehandling/Documents/2010 Årsrapport Nasjonalt nettverk for utanlandsbehandling.pdf2010 Årsrapport Nasjonalt nettverk for utanlandsbehandling.pdfpdf4657086
2009 Årsrapport Nasjonalt nettverk for utanlandsbehandling.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/Utanlandsbehandling/Documents/2009 Årsrapport Nasjonalt nettverk for utanlandsbehandling.pdf2009 Årsrapport Nasjonalt nettverk for utanlandsbehandling.pdfpdf4999206
2008 Årsrapport Nasjonalt nettverk for utanlandsbehandling.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/Utanlandsbehandling/Documents/2008 Årsrapport Nasjonalt nettverk for utanlandsbehandling.pdf2008 Årsrapport Nasjonalt nettverk for utanlandsbehandling.pdfpdf5099817
2007 Årsrapport Nasjonalt kontaktforum for utanlandsbehandling.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/Utanlandsbehandling/Documents/2007 Årsrapport Nasjonalt kontaktforum for utanlandsbehandling.pdf2007 Årsrapport Nasjonalt kontaktforum for utanlandsbehandling.pdfpdf5264630

Fann du det du leita etter?