HELSENORGE

Utanlandsbehandling

Ein pasient kan etter pasient- og brukerrettighetsloven § 2-4a, 2. ledd ha rett til å få dekt behandling i utlandet dersom:
 
1. pasienten har rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetenesta og
2. det ikkje finst eit tilbod i Noreg eller helsehjelpa i utlandet er dokumentert meir verknadsfull enn det som vert tilbydd av det offentlege i Noreg.

Dette betyr at eksperimentell eller utprøvande behandling som hovudregel ikkje vert dekt.
Lang ventetid gir heller ikkje rett til behandling i utlandet etter denne ordninga.
Legemiddel / metodar som er beslutta ikkje innførd i Noreg, vert ikkje godkjent, jf spesialisthelsetjenesteloven § 4-4.

Kontaktinformasjon i øvrige helseregionar

Utanlandsbehandling Helse Midt Utanlandsbehandling Helse Sør-Øst Utanlandsbehandling Helse Nord​
 

Andre ordningar som kan gi dekning av behandling i utlandet

Behandlingsreiser til utlandetRefusjon av utgifter til behandling i EØS-området 

​​​Kven kan søke om behandling i utlandet

Det er vanlegvis sjukehuslegen som søkjer, men også fastlege, pasient eller andre med fullmakt frå pasienten kan søke om behandling i utlandet.

Det er mulig å søke om refusjon av utgifter i etterkant av behandling, men det er tilrådd å søke på førehand. I motsett fall risikerer pasienten å måtte dekke alle kostnader til behandling, reise og opphald sjølv. 

Pasienten vil i slike tilfelle heller ikkje ha rett på erstatning frå Norsk pasientskadeerstatning (NPE) ved feilbehandling.  

Ved avslag på søknad, er det høve til å klage til den nasjonale Klagenemnda for utanlandsbehandling. 

 

Søknadskjema

​Skjema for behandling i utlandet
Eining for utanlandsbehandling i Helse Vest har ansvar for behandling av søknader på pasientar som er folkeregistrert i Rogaland og Vestland.

Vi ber om at vedlagte søknadsskjema for b​ehandling i utlandet blir brukt (doc) . Omtale av den dokumentasjonen som bør leggast ved, kan du lese om i rettleiinga til søknadsskjemaet (pdf). 

Skjema ​

Søknadsskjema for behandling i utlandet (Word)Rettleiing til søknad​sskjema (pdf)​


​Brevpost  

Det er ønskjeleg at skjemaet blir fylt ut elektronisk, men papirutskrift av utfylt og underskrive skjema samt vedlegg sender du til:
 
Eining for utanlandsbehandling 
Helse Bergen HF 
Postboks 1400 
5021 Bergen 

​Kontaktinformasjon​

Randi Rune, 55 97 69 29
Pål Farsund, 55 97 07 56

Adresse:
Eining for utanlandsbehandling 
Helse Bergen HF
Postboks 1400
5021 Bergen​​

Årsrapportar 

​​​

​​

Fann du det du leita etter?