Kva skjer før, under og etter behandling?

Nyheiter

 • 03.04.2020
  Avlyste og utsatte avtaler grunna korona

  Grunna korona-pandemien er over 30.000 planlagde operasjoner, behandlingar og polikliniske avtalar avlyst eller utsett i Helse Bergen. Reduksjonen av planlagt aktivitet er gjort for å kunne prioritere dei sjukaste og for å ta imot og behand...

 • 02.04.2020
  Forskar på korona og unge vaksne si psykiske helse

  Forskarar skal no samarbeide for å kartlegge og betre forstå unge vaksne si psykiske helse under koronapandemien.

 • 31.03.2020
  Norsk pandemiregister opprettet i Helse Bergen

  I dag starter sykehusene registrering til Norsk pandemiregister for å kunne følge forløpet av alle pasienter med bekreftet covid-19 i norske sykehus. Registeret er en utvidelse av Norsk intensivregister som driftes av Helse Bergen.

 • 30.03.2020
  Felles innsats gir resultat

  Felles dugnad og strenge tiltak i befolkninga har hatt effekt på talet på sjukehusinnleggingar i heile Helse Vest. Samtidig rustar sjukehusa seg for å kunne ta imot fleire pasientar, dersom situasjonen skulle endre seg.

 • 27.03.2020
  Helsedirektoratets notat om prioritering

  Under koronavirus (covid-19)-pandemien vil det være nødvendig å gjøre mye strengere prioriteringer enn vi er vant med i den norske offentlige helsetjenesten. Helsedirektoratet har derfor utarbeidet et notat som skal hjelpe oss i helsetjenes...

 • 27.03.2020
  Midlertidig blodprøvetakingsstasjon for personar med luftvegssymptom

  Personar med luftvegssymptom som er tilvist til blodprøvetaking frå primærhelsetenesta, poliklinikkar i Helse Bergen og Haraldsplass diakonale sykehus (HDS), skal no ta blodprøvar i vår mellombelse blodprøvetakingseining i Ulriksdal Helsepa...

 • 22.03.2020
  Inneliggende pasienter må være på sengeposten

  Inneliggende pasienter må holde seg fysisk på den sengeposten de tilhører. Det har beredskapsledelsen for koronavirus-pandemien i Helse Bergen innført som et smitteverntiltak fra 21. mars. 

 • 16.03.2020
  Fråveret i forbindelse med korona-epidemien er ei utfordring for sjukehusdrifta

  Talet på tilsette i karantene og som er sjuke eller borte frå jobb på grunn av koronaviruset, utgjer ei stor utfordring for drifta av sjukehuset, seier administrerande direktør Eivind Hansen ved Haukeland universitetssjukehus.

 • 15.03.2020
  Sjukehusa våre treng deg som er helsepersonell

  Sjukehusa i Helse Bergen treng ekstra personell i samband med koronautbrotet, og vi treng det raskt.

 • 14.03.2020
  Eigen Koronapost del av AFR sin pandemistrategi

  I forbindelse med koronavirus-epidemien vil det bli nokre endringar i tilbodet til Avdeling for rusmedisin sine pasientar framover.

 • 14.03.2020
  Mammografiscreening stengt grunna Korona

  Vi har stengt Mammografiscreeninga på Danmarksplass frå og med 13. mars grunna situasjonen rundt Koronavirus-epidemien.

 • 14.03.2020
  Informasjon om koronavirus på ulike språk

  Her finn du informasjon fra Folkehelseinstituttet om koronavirus på fleire ulike språk.

 • 13.03.2020
  No må vi prioritere dei sjukaste

  Korona-pandemien utfordrar sjukehuset. Fleire og sjukare pasientar krev strengare prioritering.

 • 12.03.2020
  Adgangskontroll på sjukehuset

  Frå fredag 13. mars blir det innført adgangskontroll på haukelandområdet for å ivareta smittevern for pasientane.

 • 10.03.2020
  Pasient med koronasmitte innlagt på Haukeland

  Ein pasient som kom akutt sjuk inn til Akuttmottak måndag ettermiddag, har testa positivt på koronaviruset. Pasienten oppfylte ikkje kriteria for mistanke om koronasmitte og vart derfor ikkje isolert ved innlegging.

 • 08.03.2020
  Vardesenteret godt besøkt

  I 2019 hadde Vardesenteret heile 16 098 møte med pasientar, pårørande, helsepersonell og andre. Fleirtalet av møta er drop in-gjestar som besøker Vardesenteret på dagtid.

 • 05.03.2020
  Nytt styre i Helse Bergen

  Styret i Helse Vest har beslutta samansetning av nytt styre i Helse Bergen. Styret vart formelt oppnevnd i føretaksmøtet 4. mars.  

 • 05.03.2020
  Blodgiving og koronavirus

  Du kan ikkje gi blod dersom du har vore i område som gir karantene eller har hatt nærkontakt med personar med mistenkt eller bekrefta smitte med koronaviruset. Viss du er frisk, treng vi deg som blodgivar.

 • 03.03.2020
  Har du time hos oss og vore utsett for koronasmitte?

  Har du time hos oss dei neste vekene og vore utsett for koronasmitte, må du ringje oss. Alle andre skal møte som planlagd.

 • 27.02.2020
  - Vi er førebudde på å ta i mot pasientar som treng sjukehusbehandling for coronavirus

  Det første kjende tilfelle i Noreg av det nye koronaviruset er no påvist. Helse Bergen er klar dersom mange i vårt opptaksområde treng sjukehusbehandling som følgje av virussjukdommen.

 • 20.02.2020
  Inger Cathrine Bryne blir ny direktør for Helse Vest RHF

  Styret i Helse Vest har tilsett Inger Cathrine Bryne som ny administrerande direktør i eit ekstraordinært styremøte i dag.

 • 20.02.2020
  Vil du bidra i psykoseforsking?

  Har du erfaring med ei psykoseliding og eit ønske om å gi råd til fagfolka som forskar på slike sjukdommar? I så fall ønsker vi å høyre frå deg, for referansegruppa til Bergen Psychosis Research Group treng no fleire medlemmar.

 • 19.02.2020
  Eit meir familievennleg barselopphald på KK

  Frå no vil alle barselkvinner på KK sjølv få bestemme kor mykje partnar skal få vere til stades på sjukehuset i lag med ho og barnet. Før har det berre vore familiar på einerom som har hatt denne moglegheita.

 • 05.02.2020
  Opna AMK LA Vest

  Tysdag overtok AMK Bergen koordinering og flight following av luftambulansen i Stavanger og Førde.

 • 27.01.2020
  Korleis førebur sjukehuset seg på å ta imot pasientar med mogleg coronavirus?

  - Vi følgjer situasjonen nøye, er godt førebudd og har beredskapsplanane klare for korleis handtere situasjonen dersom det skulle bli mange smitta. Dette blir evaluert kontinuerleg.

 • 21.01.2020
  Sterke inntrykk frå alvorleg meslingoppdrag på Samoa

  Overlege Bjarte Askeland og anestesisjukepleiar Ivar Larsen på Haukeland brukte jul og nyttår til å kjempe mot meslingar på andre sida av jordkloden.

 • 20.01.2020
  Unik brubyggar

  Familieambulatoriet på Tertnes har følgt opp rundt 60 familiar sidan oppstarten for vel fem år sidan. - Det har vore fantastiske reiser med mange av desse familiane, seier psykologspesialist Kristin Lia.

 • 16.01.2020
  Ny nasjonal opplæring i aggresjonshandtering

  I haust blei det lansert eit heilt nytt opplæringsprogram for førebygging og handtering av aggresjon og vald i helse- og sosialsektoren.

 • 14.01.2020
  Auka gebyr for ikkje å møte til poliklinisk time

  Frå 01.01.2020 auka gebyret for ikkje å møte til avtalt poliklinisk time frå 702 kroner til 1053 kroner.

 • 08.01.2020
  Vårprogrammet på Vardesenteret er alt i gang

  Ein god miks av veletablerte og nye tilbod gir mykje å velje mellom på Vardesenteret framover.

 • 01.01.2020
  Augeskadar frå nyttårsfyrverkeri

  Antal augeskadar frå nyttårsfyrverkeri. Overlege Nils Bull ved Augeavdelinga har samla tala.

 • 19.12.2019
  Nye skjema tilgjengeleg på helsenorge.no

  Nå blir fire nye skjema tilgjengeleg elektronisk. Då kan pasientar bestille utskrift av pasientjournal og tilgangslogg, be om endring i pasientjournal, og sende spørsmål om oppslag i pasientjournal via helsenorge.no.

 • 18.12.2019
  Til redaksjonane: Nyttårsfeiring 2019

  Som tidlegare år vil overlege Nils Bull ved Augeavdelinga på Haukeland universitetssjukehus samle inn tal på eventuelle augeskader i forbindelse med nyttårsfeiringa 2019. Desse tala vil vere tilgjengelege etter klokka 15, 1. januar 2020.

 • 17.12.2019
  Ja til to nye metodar

  Beslutningsforum for nye metoder har 16. desember sagt ja til to nye metodar for høvesvis kreft i skjoldbruskkjertel og beinmarg. Saka om godkjenning av legemiddel for behandling av barn med MS, blei trukke frå saklista og kjem opp på ny neste år.

 • 15.12.2019
  Kvinneklinikken har fått eige brukarpanel

  Det nye brukarpanelet på KK har hatt sitt aller første møte. – Eg håper vi kan bli ein ressurs for KK i åra som kjem og trur vi blir eit viktig bindeledd mellom brukarane og klinikken, seier Anett Eidsvåg Garvik.

 • 12.12.2019
  Innkøyring i nord stengt ut 2020

  Den 2. januar blir innkøyringa nord i Sentralblokka på Haukeland stengd for bilar, syklande og gåande. Dette skjer fordi sjukehuset skal bygge ny underjordisk gangtunnel i tillegg til å få på plass annan komplisert infrastruktur mellom dei to bygga.

 • 09.12.2019
  Viss vi ikkje spør får vi ikkje svar: Kva erfaringar hadde du på sjukehuset?

  Haukeland universitetssjukehus jobbar kontinuerlig med å bli betre. For å få dette til treng vi å vite korleis du hadde det på sjukehuset og kva slags erfaringar du gjorde deg. No prøver vi derfor ut ei løysing for å hente inn pasienterfari...

 • 02.12.2019
  Velkommen til oss, Bergensklinikkene

  Søndag 1. desember vart Bergensklinikkene ein del av Helse Bergen. - Dei er hjarteleg velkomne, seier administrerande direktør Eivind Hansen i Helse Bergen.

 • 17.11.2019
  Feirar små mirakel

  Laurdag kveld lyste masta på Ulriken lilla, i anledning Verdas prematurdag 17. november. Nyføddintensiv på Barne- og ungdomsklinikken er ikkje lilla, men også her blir dagen markert.

 • 14.11.2019
  Årleg influensavaksinasjon gir auka beskyttelse over tid

  Smittevernlege Per Espen Akselsen er influensavaksinert 20 år på rad. Ny forsking viser at det er eit smart jubileum å nå.

 • 06.11.2019
  Feira fem år med Vardesenter

  Måndag markerte Vardesenteret 5-årsdag med feiring av dei frivillige.

 • 06.11.2019
  Vi får nytt røntgensystem

  Fredag 8/11 starter sjukehuset med å innføre eit nytt radiologisystem. Etter 11/11 vil heile Helse Vest ha same løysing. For deg som pasient betyr det at du i større grad kan undersøkast der du bur og må gjennomgå færre undersøkingar.

 • 04.11.2019
  Legg grunnlaget for framtidas kreftbehandling med ny maskin

  Som dei første i Noreg har Mohn kreftforskingslaboratorium fått på plass og i drift ei analysemaskin som kan gjere ei total kartlegging av heile arvematerialet i ein kreftsvulst.

 • 01.11.2019
  Ester er årets verneombod

  Ester Geitrheim er kåra til årets verneombod av Unio. Prisen får ho for si innsats som hovudverneombod for avdeling for kreftbehandling og medisinsk fysikk gjennom ei årrekkje.

 • 01.11.2019
  Eivind Hansen om føretaksstraff

  Pressemelding frå Haukeland universitetssjukehus, Helse Bergen: Administrerande direktør Eivind Hansen om føretaksstraffa

 • 31.10.2019
  Nøkkelen til det gode pakkeforløpet

  I 2015 innførte Helsedirektoratet pakkeforløp for 28 kreftformer. Saman med pakkeforløpa kom forløpskoordinatorane. Kven er forløpskoordinatorane, og kva er oppgåvene deira?

 • 31.10.2019
  Ny rapport: God effekt av internetterapi for depresjon

  – Å tilby behandling på nett er like effektivt og kan nå fleire enn å tilby ein 50-minutts psykologsamtale ein gong i veka, seier psykolog og forskar Tine Nordgreen ved Haukeland universitetssjukehus til NRK.

 • 25.10.2019
  Takka pasientane for prisane på årets forskingskonferanse

  Christian Moltu fekk innovasjonsprisen i Helse Vest på den årlege forskingskonferansen. Prisen fekk han for det digitale systemet Norse Feedback. Forskingsprisen gjekk til Eystein Sverre Husebye for hans forsking innanfor autoimmune endokrine sjukdommar.

 • 17.10.2019
  Haukeland får ny nasjonal behandlingsteneste for yrkesastma

  I dag opna ein ny nasjonal behandlingsteneste for ein spesiell diagnostikk av yrkesastma på Haukeland universitetssjukehus. Det vil seie at Bergen no har landets fremste ekspertise på dette området.

 • 10.10.2019
  Pakkeforløp for to

  Kvart år blir det fødd over 500 barn med skadar eller abstinensar som er direkte knytt til mors rusmiddelbruk. Pakkeforløp gravide og rusmidlar, som vart lansert torsdag 3. oktober, skal sikre at fleire gravide som slit med rusmiddelbruk får hjelp.

Sjå alle nyheitene

Kalender

 • Lynch-syndrom

  Kurs til personer med påvist genfeil som gir økt risiko for tarm- og livmorkreft (Lynch syndrom).

 • Repetisjonskurs for sjømannsleger

  For å få fornyet godkjenning (resertifisering) som Sjømannslege kreves det at sjømannslegen gjennomfører et obligatorisk oppdateringskurs og består eksamen.

 • Helsepedagogikk

  Treng du kunnskap i korleis fremje endring og meistring?

 • Hjerneslag

  Kurset er for hjerneslagramma og deira pårørande.

 • Psykiske lidingar hos vaksne med utviklingshemming

  Personar med utviklingshemming er meir utset for å utvikle psykiske lidingar enn resten av befolkninga.

 • Sjøgren

  Kurset er for personar som har fått sjøgren hos ein spesialist i revmatologi. Pårørande er velkomne til å delta.

 • Pårørandeseminar om spiseforstyrringar

  Velkommen til seminar med informasjon og samtalar om spiseforstyrringar. Seminaret rettar seg til foreldre, søsken eller andre nærståande til personar med ei spiseforstyrring.

 • Morbus Crohn

  Kurset er for personar med Morbus Crohn og deira pårørande.

 • Demens - for deg som har fått demens diagnose

  Kurset er for deg som har fått demens diagnose.

 • Stomi - Å leve med stomi

  Kurs for deg som er ferdigbehandlet og har en permanent colostomi/ileostomi og dine pårørende.

 • Miljøarbeid ved alvorlege psykiske lidingar hos personar med utviklingshemming

  Personar med utviklingshemming er meir utsette for å utvikle psykiske lidingar enn resten av befolkninga.

 • Miljøarbeid ved angst og depresjon hos personar med utviklingshemming

  Personar med utviklingshemming er meir utset for å utvikle psykiske lidingar enn resten av befolkninga. Det kan vere utfordrande å skilje symptom på angst og depresjon frå kvardagsvanskar og veremåte som er knytt til utviklingshemming.

 • Demens pårørandekurs

  Kurset er for pårørande til personar med demenssjukdom.

 • Tinnitus

  Kurset er for personar med Tinnitus og deira pårørande.

 • Binyrebarksvikt hos barn og ungdom

  Kurset er for foreldre til barn som har fått diagnosen dei siste 2 åra, eller foreldre som tidligare ikkje har vore på kurs, samt til ungdom 13-17 år og deira foreldre.

 • Cochlea Implantat

  Kurset er for pasientar som står på venteliste eller har gjennomført operasjon med Cochlea Implantat ved Haukeland univeristetssjukehus og ein nærperson.

 • PHARC

  Kurset er for pasientar med diagnosen PHARC og deira pårørande.

 • Urinsyregikt

  Kurset er for personar med urinsyregikt og deira pårørande.

 • Bekhterev (Spondyloatritt)

  Kurset er for personar som har fått Spondyloatritt-diagnosen hos ein spesialist i revmatologi. Pårørande er velkomne til å delta.

 • Psoriasisartritt

  Kurset er for personar som har fått diagnosen psoriasisartritt og deira pårørande. Gjennom undervisning og erfaringsutveksling auker kunnskapen om sjukdom og du får betre føresetnaden for å leve med sjukdommen i kvardagen.

 • Epilepsikurs for ungdom

  Kurset er for ungdom med epilepsi og deira pårørande.

 • Addison, binyrebarksvikt, hormonsvikt for vaksne

  Kurset gir deg oppdatert kunnskap om diagnosar og behandling og kunnskap til betre meistring i livet med diagnosen.

 • Osteoporose

  Kurset er for personar, og eventuelt deira pårørande, som har fått stilt diagnosen Osteoporose (beinskjørheit) hos spesialist i revmatologi.

 • Myelomatose

  Pasientar med diagnosen Myelomatose og deira pårørande.

 • Hudsjukdom

  Kurset er for pasientar og pårørande med ein hudsjukdom.

 • Diabetes 2

  Kurset er for pasientar med Type 2-diabetes med ulike behandlingstypar (kostregulert, tablettar, insulin) og deira pårørande.

 • Lungekreft

  Kurset er for personar med lungekreft og deira pårørande. Her vil du få auka kunnskap som styrker tryggleik til meistring av kvardagen.

 • Cøliaki pårørande til barn

  Kurset er for føresette til barn som nylig har fått diagnosen cøliaki og for føresette til barn som har levd med diagnosen ein stund og treng oppdatering.

 • Juvenil Idiopatisk Artritt ungdom

  Ein dag beregna på ungdom og deira nærmaste pårørande. Vi legger opp til litt felles informasjon/ diskusjon og ein god del der informasjon/diskusjon foregår i gruppar, ungdom for seg og pårørande for seg.

 • Hjernesvulst

  Dette kurset er for deg eller dere som opplever at kvardagen er endra på grunn av diagnosen hjernesvulst. Du kan vere ferdigbehandla, leve med hjernesvulst eller vere pårørande.

 • Hofte- og kneartrose kurs

  Kurset er for pasientar med kne- og hofteartrose.

 • Kreft: Kurs for deg som vil fokusere på sunt kosthald

  Har du vore gjennom kreftbehandling og ønsker å få inspirasjon og informasjon om eit sunt kosthald?

 • Høyrselskurs

  Gruppebasert opplæring av pasient og pårørende om hørsel.

 • Eksem - kurs for foreldre til barn med eksem

  På dette kurset er målgruppa fortrinnsvis foreldre/føresatte til barn som har fått behandlingstilbod ved Hudavdelinga i Helse Bergen det siste året. Kurset gjennomførast utan barnet.

 • Skoliose

  Kurs for pasientar med skoliose (aldersgruppe 18 - 30 år) og deira pårørande

 • Starthjelp - om familie og meistring

  Kurset er for foreldre som har fått barn med nedsatt funksjonsevne eller langvarig sjukdom.

 • Grunnkurs for sjømannsleger

  Dette kurset er utviklet i samsvar med kompetansekravene for norsk godkjente sjømannsleger i samsvar med standardene satt av Sjøfartsdirektoratet.

 • OSAS - Søvnapné

  Kurset er for personar som har fått søvnapné og deira pårørande.

 • Hypothyreose

  Kurset er for pasientar med hypothyreose og pårørande deira.

 • MS - Kurs for nydiagnostiserte og pårørande

  Kurs til dei som nettopp har fått diagnosen Multippel Sklerose ved Nevrologisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus, og deira pårørande.

 • Svulst på balansenerven

  Kurset er for personar med følgeplagar av svulst på balansenerven og pårørande. Med økt kunnskap får du betre føresetnad for å leve med sjukdommen i kvardagen. Her møter du også andre i same situasjon.

 • Diabetes Barn og pårørande

  Tilbodet er for barn type 1 diabetes og deira næraste pårørande. Barna får kunnskap og innsikt i sjukdomen slik at dei etterkvart blir sjølvstendige i takling av situasjonen.

 • Nyresvikt

  Kurset er for personar med diagnosen nyresvikt og deira pårørande. Kunnskap skal bidra til auka tryggleik og meistring i kvardagen.

 • Leddgikt RA

  Kurset er for personar med leddgikt og deira pårørande. Med auka kunnskap får du betre føresetnader for å leve med sjukdommen i kvardagen.

 • Tinnitus - oppfølging

  Kurset er for personar med tinnitus som har deltatt på Pasientopplæring om Tinnitus del 1.

 • IBS - Å leve med irritabel tarm

  Kurset er for personar med IBS/og eller pårørande.

 • ICD - Å leve med hjertestartar

  Kurset er for pasientar og deira pårørande.

 • Cøliaki - kurs for vaksne

  Kurset er for personar som nylig har fått diagnosen cøliaki og deira pårørande, men også for deg som har levd med diagnosen ein stund og trenger oppdatering.

 • Diabetes type 1

  Kurset er for pasientar over 15 år med Diabetes type 1 og deira pårørande. Deltakarane skal lære å leve best mulig med sjukdommen.

 • Fredagsmøte

  Annankvar fredag arrangerer vi fredagsmøte i Store auditorium på Haukeland. Fredagsmøta er ein serie førelesingar der ulike avdelingar i Helse Bergen får presentere tema av generell interesse frå si avdeling.