Kva skjer før, under og etter behandling?

Nyheiter

 • 09.07.2020
  Besøk er viktig, men smittevern viktigast

  6. juni opna sjukehuset igjen for pasientbesøk. Mange avdelingar melder no om at det kjem så mange besøkande at det kan vere vanskeleg å halde god nok smittevernavstand.

 • 12.06.2020
  Haukeland får sitt første Senter for forskningsdrevet innovasjon

  «Centre for research-based innovation on Mobile Mental Health» blir sjukehusets første Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Senteret er eitt av 22 nye sentre som får to milliardar kroner frå Forskningsrådet.

 • 05.06.2020
  Lettar på besøksforbodet frå laurdag 6. juni

  Sjukehuset kjem til å opne opp for besøk frå 6. juni. Med den låge førekomsten av koronasmitte i samfunnet, vurderer vi det som trygt å igjen tillate besøk. Fleire pasientar som ønskjer det kan få besøk. Men vi må framleis tenkje på smittevernet.

 • 28.05.2020
  Korona: Besøk på sjukehuset

  Helse Bergen opnar opp for besøk når vi er sikre på at dette kan gjerast på ein trygg og god måte.

 • 28.05.2020
  Kreftavdelinga i Parkbygget har no sjølvbetent innsjekk og betaling

  Pasientane ved Kreftavdelinga kan no sjølv registrera seg og betala etter timen. Det blir òg lettare å finna fram i Parkbygget.

 • 06.05.2020
  Byggestart for protonsenteret over sommaren

  Styret i Helse Bergen har godkjent forprosjektet for protonsenter i Bergen. Etter planen startar arbeidet på tomta i Haukelandsbakken rett over sommaren.

 • 05.05.2020
  Flyttar sjukehuset heim til barna

  Tysdag var det offisiell opning av Barne- og ungdomsklinikken sitt nye tilbod «Avansert heimesjukehus for barn og unge».

 • 05.05.2020
  Ny berekning avreproduksjonsrate for Helse Bergens opptaksområde

  Reproduksjonsraten (R) måler kor mange personar som i snitt blir smitta av ein smitta person, og gir derfor ein indikasjon på kor raskt smitte blir spreidd. Siste berekningar for Helse Bergen sitt opptaksområde viser ein reproduksjonsrate på 0,2.

 • 04.05.2020
  Snart blir det enklare å parkere på Haukeland

  Frå måndag 11. mai innfører Helse Bergen eit nytt og enklare parkeringssystem for Haukelandsområdet og Sandviken (Psykiatrisk klinikk). Bommar og billettautomatar blir då erstatta av skiltgjenkjenningssystemet Sesam Sesam.

 • 24.04.2020
  Ny studie viser når gutter og jenter i Norge kommer i puberteten

  Vekststudien i Bergen 2 har kartlagt når norske barn normalt kommer i puberteten. Nå er resultatene klare.

 • 23.04.2020
  Inngang sør i Sentralblokken forbeholdt pasienter

  Alle pasienter skal svare på noen kontrollspørsmål før de slippes videre inn i sykehuset. Målet er hindre smitte. For å unngå kø er inngang sør forbeholdt pasienter.

 • 23.04.2020
  Informasjon om timeavtale og besøk i Helse Bergen

  Sjukehusa lettar no på besøksforboda. Fleire pasientar kan få besøk medan dei er innlagt eller ha med følge til polikliniske konsultasjonar. Smittevern er framleis viktig, mellom anna eit spørjeskjema til alle pasientar om korona.

 • 16.04.2020
  Møt opp til timen din på sjukehuset

  No trappar vi opp igjen den planlagde aktiviteten ved sjukehuset. Vi har svært strenge rutinar for smittevern for å hindre at du blir smitta eller kan smitte andre under koronavirus-epidemien. 

 • 16.04.2020
  Trappar opp igjen den planlagde aktiviteten

  Frå og med denne veka blir aktiviteten i Helse Bergen gradvis trappa opp igjen, både når det gjeld kirurgi og poliklinikk.

 • 15.04.2020
  Mange forskingsprosjekt relatert til koronapandemien

  Det er eit stort engasjement og ein høg aktivitet i forskingsmiljøa for kliniske studiar tilknytt COVID-19 epidemien – fleire er allereie i gang og andre er under planlegging, seier forskingsdirektør Renate Grüner ved Haukeland universitetssjukehus.

 • 14.04.2020
  Bygger laboratorium for analyse av koronaprøver

  Tysdag starta arbeidet med å bygge om gangareal i 4. etg i Laboratoriebygget til eit nytt laboratorium som berre skal analysere prøver for koronaviruset (SARS-CoV-2). Målet er å tidoble dagens analysevolum.

 • 09.04.2020
  Bidrar i det norske teamet i Nord Italia

  Onsdag reiste eit DSB-leia medisinsk team til Lombardia, for å hjelpe italienske myndigheiter med å handtere landets korona-situasjon. Guttorm Brattebø frå Haukeland universitetssjukehus er medisinsk leiar i teamet.

 • 08.04.2020
  Koronainfeksjon og blodgiving

  Blodbanken søker blodgivere som har hatt koronainfeksjon. Antistoff hos slike givere kan hjelpe andre koronasyke.

 • 05.04.2020
  Vardesenteret under pandemien

  Vardesenteret opprettheld deler av tilbodet sitt under pandemien, men no via telefon, mail og skype.

 • 03.04.2020
  Avlyste og utsatte avtaler grunna korona

  Grunna korona-pandemien er over 30.000 planlagde operasjoner, behandlingar og polikliniske avtalar avlyst eller utsett i Helse Bergen. Reduksjonen av planlagt aktivitet er gjort for å kunne prioritere dei sjukaste og for å ta imot og behand...

 • 02.04.2020
  Forskar på korona og unge vaksne si psykiske helse

  Forskarar skal no samarbeide for å kartlegge og betre forstå unge vaksne si psykiske helse under koronapandemien.

 • 31.03.2020
  Norsk pandemiregister opprettet i Helse Bergen

  I dag starter sykehusene registrering til Norsk pandemiregister for å kunne følge forløpet av alle pasienter med bekreftet covid-19 i norske sykehus. Registeret er en utvidelse av Norsk intensivregister som driftes av Helse Bergen.

 • 30.03.2020
  Felles innsats gir resultat

  Felles dugnad og strenge tiltak i befolkninga har hatt effekt på talet på sjukehusinnleggingar i heile Helse Vest. Samtidig rustar sjukehusa seg for å kunne ta imot fleire pasientar, dersom situasjonen skulle endre seg.

 • 27.03.2020
  Helsedirektoratets notat om prioritering

  Under koronavirus (covid-19)-pandemien vil det være nødvendig å gjøre mye strengere prioriteringer enn vi er vant med i den norske offentlige helsetjenesten. Helsedirektoratet har derfor utarbeidet et notat som skal hjelpe oss i helsetjenes...

 • 27.03.2020
  Midlertidig blodprøvetakingsstasjon for personar med luftvegssymptom

  Personar med luftvegssymptom som er tilvist til blodprøvetaking frå primærhelsetenesta, poliklinikkar i Helse Bergen og Haraldsplass diakonale sykehus (HDS), skal no ta blodprøvar i vår mellombelse blodprøvetakingseining i Ulriksdal Helsepa...

 • 22.03.2020
  Inneliggende pasienter må være på sengeposten

  Inneliggende pasienter må holde seg fysisk på den sengeposten de tilhører. Det har beredskapsledelsen for koronavirus-pandemien i Helse Bergen innført som et smitteverntiltak fra 21. mars. 

 • 16.03.2020
  Fråveret i forbindelse med korona-epidemien er ei utfordring for sjukehusdrifta

  Talet på tilsette i karantene og som er sjuke eller borte frå jobb på grunn av koronaviruset, utgjer ei stor utfordring for drifta av sjukehuset, seier administrerande direktør Eivind Hansen ved Haukeland universitetssjukehus.

 • 15.03.2020
  Sjukehusa våre treng deg som er helsepersonell

  Sjukehusa i Helse Bergen treng ekstra personell i samband med koronautbrotet, og vi treng det raskt.

 • 14.03.2020
  Eigen Koronapost del av AFR sin pandemistrategi

  I forbindelse med koronavirus-epidemien vil det bli nokre endringar i tilbodet til Avdeling for rusmedisin sine pasientar framover.

 • 14.03.2020
  Informasjon om koronavirus på ulike språk

  Her finn du informasjon fra Folkehelseinstituttet om koronavirus på fleire ulike språk.

 • 13.03.2020
  No må vi prioritere dei sjukaste

  Korona-pandemien utfordrar sjukehuset. Fleire og sjukare pasientar krev strengare prioritering.

 • 10.03.2020
  Pasient med koronasmitte innlagt på Haukeland

  Ein pasient som kom akutt sjuk inn til Akuttmottak måndag ettermiddag, har testa positivt på koronaviruset. Pasienten oppfylte ikkje kriteria for mistanke om koronasmitte og vart derfor ikkje isolert ved innlegging.

 • 08.03.2020
  Vardesenteret godt besøkt

  I 2019 hadde Vardesenteret heile 16 098 møte med pasientar, pårørande, helsepersonell og andre. Fleirtalet av møta er drop in-gjestar som besøker Vardesenteret på dagtid.

 • 05.03.2020
  Nytt styre i Helse Bergen

  Styret i Helse Vest har beslutta samansetning av nytt styre i Helse Bergen. Styret vart formelt oppnevnd i føretaksmøtet 4. mars.  

 • 05.03.2020
  Blodgiving og koronavirus

  Du kan ikkje gi blod dersom du har vore i område som gir karantene eller har hatt nærkontakt med personar med mistenkt eller bekrefta smitte med koronaviruset. Viss du er frisk, treng vi deg som blodgivar.

 • 03.03.2020
  Har du time hos oss og vore utsett for koronasmitte?

  Har du time hos oss dei neste vekene og vore utsett for koronasmitte, må du ringje oss. Alle andre skal møte som planlagd.

 • 27.02.2020
  - Vi er førebudde på å ta i mot pasientar som treng sjukehusbehandling for coronavirus

  Det første kjende tilfelle i Noreg av det nye koronaviruset er no påvist. Helse Bergen er klar dersom mange i vårt opptaksområde treng sjukehusbehandling som følgje av virussjukdommen.

 • 20.02.2020
  Inger Cathrine Bryne blir ny direktør for Helse Vest RHF

  Styret i Helse Vest har tilsett Inger Cathrine Bryne som ny administrerande direktør i eit ekstraordinært styremøte i dag.

 • 20.02.2020
  Vil du bidra i psykoseforsking?

  Har du erfaring med ei psykoseliding og eit ønske om å gi råd til fagfolka som forskar på slike sjukdommar? I så fall ønsker vi å høyre frå deg, for referansegruppa til Bergen Psychosis Research Group treng no fleire medlemmar.

 • 19.02.2020
  Eit meir familievennleg barselopphald på KK

  Frå no vil alle barselkvinner på KK sjølv få bestemme kor mykje partnar skal få vere til stades på sjukehuset i lag med ho og barnet. Før har det berre vore familiar på einerom som har hatt denne moglegheita.

 • 05.02.2020
  Opna AMK LA Vest

  Tysdag overtok AMK Bergen koordinering og flight following av luftambulansen i Stavanger og Førde.

 • 27.01.2020
  Korleis førebur sjukehuset seg på å ta imot pasientar med mogleg coronavirus?

  - Vi følgjer situasjonen nøye, er godt førebudd og har beredskapsplanane klare for korleis handtere situasjonen dersom det skulle bli mange smitta. Dette blir evaluert kontinuerleg.

 • 21.01.2020
  Sterke inntrykk frå alvorleg meslingoppdrag på Samoa

  Overlege Bjarte Askeland og anestesisjukepleiar Ivar Larsen på Haukeland brukte jul og nyttår til å kjempe mot meslingar på andre sida av jordkloden.

 • 20.01.2020
  Unik brubyggar

  Familieambulatoriet på Tertnes har følgt opp rundt 60 familiar sidan oppstarten for vel fem år sidan. - Det har vore fantastiske reiser med mange av desse familiane, seier psykologspesialist Kristin Lia.

 • 16.01.2020
  Ny nasjonal opplæring i aggresjonshandtering

  I haust blei det lansert eit heilt nytt opplæringsprogram for førebygging og handtering av aggresjon og vald i helse- og sosialsektoren.

 • 14.01.2020
  Auka gebyr for ikkje å møte til poliklinisk time

  Frå 01.01.2020 auka gebyret for ikkje å møte til avtalt poliklinisk time frå 702 kroner til 1053 kroner.

 • 08.01.2020
  Vårprogrammet på Vardesenteret er alt i gang

  Ein god miks av veletablerte og nye tilbod gir mykje å velje mellom på Vardesenteret framover.

 • 01.01.2020
  Augeskadar frå nyttårsfyrverkeri

  Antal augeskadar frå nyttårsfyrverkeri. Overlege Nils Bull ved Augeavdelinga har samla tala.

 • 19.12.2019
  Nye skjema tilgjengeleg på helsenorge.no

  Nå blir fire nye skjema tilgjengeleg elektronisk. Då kan pasientar bestille utskrift av pasientjournal og tilgangslogg, be om endring i pasientjournal, og sende spørsmål om oppslag i pasientjournal via helsenorge.no.

 • 18.12.2019
  Til redaksjonane: Nyttårsfeiring 2019

  Som tidlegare år vil overlege Nils Bull ved Augeavdelinga på Haukeland universitetssjukehus samle inn tal på eventuelle augeskader i forbindelse med nyttårsfeiringa 2019. Desse tala vil vere tilgjengelege etter klokka 15, 1. januar 2020.

Sjå alle nyheitene

Kalender

 • Addison, binyrebarksvikt, hormonsvikt for vaksne

  Kurset gir deg oppdatert kunnskap om diagnosar og behandling og kunnskap til betre meistring i livet med diagnosen.

 • Aktivitetsgruppe for born og unge

  Aktivitetsgruppen består av seks barn i alderen 9-12 år. En gang i uken møtes vi og har ca. en times lystbetont aktivitet og lek i gymsal eller basseng.

 • Aldersrelatert makula - degenerasjon - AMD

  Kurset er for personar som har fått diagnosen AMD og deira pårørande.

 • Bekhterev (Spondyloatritt)

  Kurset er for personar som har fått Spondyloatritt-diagnosen hos ein spesialist i revmatologi. Pårørande er velkomne til å delta.

 • Binyrebarksvikt hos barn og ungdom

  Kurset er for foreldre til barn som har fått diagnosen dei siste 2 åra, eller foreldre som tidligare ikkje har vore på kurs, samt til ungdom 13-17 år og deira foreldre.

 • Cochlea Implantat

  Kurset er for pasientar som står på venteliste eller har gjennomført operasjon med Cochlea Implantat ved Haukeland univeristetssjukehus og ein nærperson.

 • Cøliaki - kurs for vaksne

  Kurset er for personar som nylig har fått diagnosen cøliaki og deira pårørande, men også for deg som har levd med diagnosen ein stund og trenger oppdatering.

 • Cøliaki pårørande til barn

  Kurset er for føresette til barn som nylig har fått diagnosen cøliaki og for føresette til barn som har levd med diagnosen ein stund og treng oppdatering.

 • Demens - for deg som har fått demens diagnose

  Kurset er for deg som har fått demens diagnose.

 • Demens pårørandekurs

  Kurset er for pårørande til personar med demenssjukdom.

 • Diabetes 2

  Kurset er for pasientar med Type 2-diabetes med ulike behandlingstypar (kostregulert, tablettar, insulin) og deira pårørande.

 • Diabetes Barn og pårørande

  Tilbodet er for barn type 1 diabetes og deira næraste pårørande. Barna får kunnskap og innsikt i sjukdomen slik at dei etterkvart blir sjølvstendige i takling av situasjonen.

 • Diabetes type 1

  Kurset er for pasientar over 15 år med Diabetes type 1 og deira pårørande. Deltakarane skal lære å leve best mulig med sjukdommen.

 • Eksem - kurs for foreldre til barn med eksem

  På dette kurset er målgruppa fortrinnsvis foreldre/føresatte til barn som har fått behandlingstilbod ved Hudavdelinga i Helse Bergen det siste året. Kurset gjennomførast utan barnet.

 • Epilepsi - pårørandekurs

  Tilbodet er for pårørande/foreldre til barn med Epilepsi.

 • Epilepsikurs for ungdom

  Kurset er for ungdom med epilepsi og deira pårørande.

 • Fredagsmøte

  Annankvar fredag arrangerer vi fredagsmøte i Store auditorium på Haukeland. Fredagsmøta er ein serie førelesingar der ulike avdelingar i Helse Bergen får presentere tema av generell interesse frå si avdeling.

 • Grunnkurs for petroleumsleger

  Kurset er søkt godkjent av Helsedirektoratet og gir nødvendig kompetanse til å søke godkjenning som petroleumslege.

 • Grunnkurs for sjømannsleger

  Dette kurset er utviklet i samsvar med kompetansekravene for norsk godkjente sjømannsleger i samsvar med standardene satt av Sjøfartsdirektoratet.

 • Grunnkurs i Maritim medisin

  Grunnleggjande kurs for dei som vil bli sjømannslegar, og for andre som ynskjer ei grunnleggjande innføring i maritim medisin. Kurset gir også godkjenning som petroleumslege.

 • Grønn stær - Glaucom

  Kurs for pasientar og pårørande - Å leve med grøn stær - for tryggleik og meistring av kvardagen.

 • Helsepedagogikk

  Treng du kunnskap i korleis fremje endring og meistring?

 • Hjerneslag

  Kurset er for hjerneslagramma og deira pårørande.

 • Hjernesvulst

  Dette kurset er for deg eller dere som opplever at kvardagen er endra på grunn av diagnosen hjernesvulst. Du kan vere ferdigbehandla, leve med hjernesvulst eller vere pårørande.

 • Hofte- og kneartrose kurs

  Kurset er for pasientar med kne- og hofteartrose.

 • Hudsjukdom

  Kurset er for pasientar og pårørande med ein hudsjukdom.

 • Hypothyreose

  Kurset er for pasientar med hypothyreose og pårørande deira.

 • Høyrselskurs

  Gruppebasert opplæring av pasient og pårørende om hørsel.

 • IBS - Å leve med irritabel tarm

  Kurset er for personar med IBS/og eller pårørande.

 • ICD - Å leve med hjertestartar

  Kurset er for pasientar og deira pårørande.

 • Juvenil Idiopatisk Artritt ungdom

  Ein dag beregna på ungdom og deira nærmaste pårørande. Vi legger opp til litt felles informasjon/ diskusjon og ein god del der informasjon/diskusjon foregår i gruppar, ungdom for seg og pårørande for seg.

 • Kreft: Kurs for deg som vil fokusere på sunt kosthald

  Har du vore gjennom kreftbehandling og ønsker å få inspirasjon og informasjon om eit sunt kosthald?

 • Kurs for medisinstudenter - Høyde og dykkemedisin

  Lurer du på hvordan kroppen påvirkes av endringer i omgivelsestrykk som ved dykking eller fjellklatring?

 • Kurs for medisinstudenter - Maritim medisin

  Lurer du på hvilke helseutfordringer sjøfolk møter på jobben?

 • Kurs i traumesjukepleie (KITS)

  Målet med kurset er å gi alle sjukepleiarane og andre medlemmer av traumeteamet grunnleggande kunnskap som skal gjere dei i stand til å ta hand om traumepasientar på ein profesjonell måte.

 • Leddgikt RA

  Kurset er for personar med leddgikt og deira pårørande. Med auka kunnskap får du betre føresetnader for å leve med sjukdommen i kvardagen.

 • Lungekreft

  Kurset er for personar med lungekreft og deira pårørande. Her vil du få auka kunnskap som styrker tryggleik til meistring av kvardagen.

 • Lynch-syndrom

  Kurs til personer med påvist genfeil som gir økt risiko for tarm- og livmorkreft (Lynch syndrom).

 • MAP - Møte med AggresjonsProblematikk

  MAP (Møte med AggresjonsProblematikk) er eit samla opplæringsprogram i forståing, førebygging, handtering og oppfølging av aggresjon- og valdsproblematikk.

 • Miljøarbeid ved alvorlege psykiske lidingar hos personar med utviklingshemming

  Personar med utviklingshemming er meir utsette for å utvikle psykiske lidingar enn resten av befolkninga.

 • Miljøarbeid ved angst og depresjon hos personar med utviklingshemming

  Personar med utviklingshemming er meir utset for å utvikle psykiske lidingar enn resten av befolkninga. Det kan vere utfordrande å skilje symptom på angst og depresjon frå kvardagsvanskar og veremåte som er knytt til utviklingshemming.

 • Morbus Crohn

  Kurset er for personar med Morbus Crohn og deira pårørande.

 • MS - Kurs for nydiagnostiserte og pårørande

  Kurs til dei som nettopp har fått diagnosen Multippel Sklerose ved Nevrologisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus, og deira pårørande.

 • MS – Oppdateringskurs

  Kurs for dere som har levd lenge med sin MS-sykdomme i 10 år eller meir. Kurset gjennomføres en gang i året.

 • Myelomatose

  Pasientar med diagnosen Myelomatose og deira pårørande.

 • Nyresvikt

  Kurset er for personar med diagnosen nyresvikt og deira pårørande. Kunnskap skal bidra til auka tryggleik og meistring i kvardagen.

 • OSAS - Søvnapné

  Kurset er for personar som har fått søvnapné og deira pårørande.

 • Osteoporose

  Kurset er for personar, og eventuelt deira pårørande, som har fått stilt diagnosen Osteoporose (beinskjørheit) hos spesialist i revmatologi.

 • Parkinson sjukdom. For deg som har levd med sjukdomen over tid og dine pårørande.

  Kurset er for pasientar med parkinson og deira pårørande.

 • Parkinson sjukdom. For nydiagnostiserte pasientar og deira pårørande.

 • PHARC

  Kurset er for pasientar med diagnosen PHARC og deira pårørande.

 • Psoriasisartritt

  Kurset er for personar som har fått diagnosen psoriasisartritt og deira pårørande. Gjennom undervisning og erfaringsutveksling auker kunnskapen om sjukdom og du får betre føresetnaden for å leve med sjukdommen i kvardagen.

 • Psykisk Helse Temakveld

 • Psykiske lidingar hos vaksne med utviklingshemming

  Personar med utviklingshemming er meir utset for å utvikle psykiske lidingar enn resten av befolkninga.

 • Pårørandeseminar om spiseforstyrringar

  Velkommen til seminar med informasjon og samtalar om spiseforstyrringar. Seminaret rettar seg til foreldre, søsken eller andre nærståande til personar med ei spiseforstyrring.

 • Repetisjonskurs for dykkerleger

  Kurset er laget for godkjente dykkeleger. For å opprettholde godkjenning som dykkerlege (som gis av Fylkesmannen i Rogaland, Helse og sosialavdelinga) så må du gjennomgå oppdateringskurs hvert 3. år.

 • Repetisjonskurs for sjømannsleger

  For å få fornyet godkjenning (resertifisering) som Sjømannslege kreves det at sjømannslegen gjennomfører et obligatorisk oppdateringskurs og består eksamen.

 • Resertifisering av petroleumsleger

  For å få fornyet godkjenning (resertifisering) som petroleumslege kreves det at petroleumslegen gjennomfører et obligatorisk oppdateringskurs og består eksamen.

 • Sjøgren

  Kurset er for personar som har fått sjøgren hos ein spesialist i revmatologi. Pårørande er velkomne til å delta.

 • Skoliose

  Kurs for pasientar med skoliose (aldersgruppe 18 - 30 år) og deira pårørande

 • Starthjelp - om familie og meistring

  Kurset er for foreldre som har fått barn med nedsatt funksjonsevne eller langvarig sjukdom.

 • Svulst på balansenerven

  Kurset er for personar med følgeplagar av svulst på balansenerven og pårørande. Med økt kunnskap får du betre føresetnad for å leve med sjukdommen i kvardagen. Her møter du også andre i same situasjon.

 • Tinnitus

  Kurset er for personar med Tinnitus og deira pårørande.

 • Tinnitus - oppfølging

  Kurset er for personar med tinnitus som har deltatt på Pasientopplæring om Tinnitus del 1.

 • Tommy`s bordtennisskole

  Har du lyst å prøve deg på bordtennis?

 • Trening og rekreasjon for foresatte

  Pårørande av barn og unge innlagd på sjukehuset er velkomne til ein pause i svømmehallen eller styrkerommet på Energisenteret for barn og unge.

 • Uavklarte smerter i kjeve, ansikt (TMD)

  Kurs for pasienter med uavklarte smerter i kjeve/ ansiktet og deres pårørende.

 • Ulcerøs colitt

  Kurset er for personar med Ulcerøs colitt og deira pårørande. Du vil få kunnskap om sjukdommen som kan bidra til aukt tryggleik og meistring i kvardagen.

 • Urinsyregikt

  Kurset er for personar med urinsyregikt og deira pårørande.