Kva skjer før, under og etter behandling?

Nyheiter

 • 19.12.2018
  Kreativitet aktiverer eigen styrke

  - Det er ikkje om å gjere å vere flink. Det viktige er å gå på oppdagingsferd og gjerne gløyme tid og stad, seier kunstterapeut Irén Kleiven.

 • 07.12.2018
  Gåver som kjem samfunnet til gode

  Saman med universitetsrektor Dag Rune Olsen skriv vår administrerande direktør Eivind Hansen om gåver som kjem samfunnet til gode.

 • 07.12.2018
  Julestjerne for håp og omtanke

  Denne jula får ikkje Rebecca Island (35) vere den mammaen ho pleier å vere. Kreftforeningens julestjerne-aksjon er ei påminning om at ho ikkje er åleine.

 • 20.11.2018
  Streiken stoppa: Pasienthotellet opnar igjen onsdag morgon

  - Pasienthotellet opnar igjen onsdag morgon. Det er vi glade for, seier Askjell Utaaker, divisjonsdirektør for Drift/teknisk divisjon.

 • 16.11.2018
  Ung forskar pris til Håkon Reikvam

  Onkologisk Forum sin Ung Forskar-pris gjekk i år til lege og professor Håkon Reikvam ved Haukeland universitetssjukehus og Universitetet i Bergen.

 • 15.11.2018
  Busshaldeplass Haukeland sjukehus Sør stengd frå veke 47

  Haldeplassen Haukeland sjukehus Sør, i retning mot Bergen sentrum, vert stengd frå veke 47 som følgje av arbeid med å utvide og utbetre denne haldeplassen.

 • 12.11.2018
  Nytt nasjonalt prestisjesenter til Haukeland

  Saman med Universitetet i Bergen har Haukeland universitetssjukehus fått tildelt status som Forskingssenter for klinisk behandling (FKB) innan nevrologi.

 • 06.11.2018
  Tre millionar til kreftforsking

  Leiar for Senter for medisinsk visualisering, Renate Grüner, er tildelt tre millionar kroner i forskingsmidlar frå Kreftforeningen.

 • 02.11.2018
  30 år med strålekniv

  Haukeland var det første sjukehuset i Noreg og det sjette sjukehuset i verda som fekk strålekniv. No feirar strålekniven 30 år med behandling.

 • 02.11.2018
  Musikkterapifestivalen 1- 2- 3

  For tredje år på rad arrangerte musikkterapeutane ved Bjørgvin DPS festival med artistar frå tretrinnsmodellen.

 • 01.11.2018
  Blå november

  Prostatakreft er den største kreftforma i Noreg. Likevel manglar gode nok verktøy som kan skilje den milde kreften frå den aggressive. I november blir Blå sløyfe-aksjonen markert i heile landet.

 • 31.10.2018
  Ekspertpanelet er etablert

  Ekspertpanelet for spesialisthelsetjenesten skal gi alvorlig syke pasienter med kort tid igjen å leve en mulighet til å få en ny medisinsk vurdering. Ekspertpanelet er nå lansert, og åpner for å ta imot henvendelser.

 • 29.10.2018
  Suksess for ELAN i Energisenteret

  Fredag og lørdag var over 100 barn og unge på datapartyet ELAN i Energisenteret. - Ein braksuksess, seier initiativtakar Paul Joachim Thorsen.

 • 25.10.2018
  111 milionar til nytt forskingssenter

  Bergens forskningsstiftelse, Kavlifondet, Haukeland Universitetssjukehus og Universitetet i Bergen går saman i eit eineståande spleiselag på 111 millionar kroner til ei ny satsing på psykisk helse.

 • 25.10.2018
  Streik stenger Haukeland hotell

  Haukeland hotell må stenge etter at meklinga mellom NHO Service og Handel og Norsk Sykepleierforbund ikkje førte fram. Fem sjukepleiarar som arbeider på hotellet er no tatt ut i streik og hotellet blir stengd frå og med fredag 26. oktober kl. 15.00.

 • 24.10.2018
  Styrkjer arbeidet med samhandling

  Grete Lill Hjartnes (50) blir leiar for Seksjon samhandling frå 2. januar 2019. 

 • 18.10.2018
  Haukelandpsykologar på amerikansk prestisjeliste

  Psykologane Gerd Kvale og Bjarne Hansen har med si firedagars behandling for tvangslidingar fått plass blant dei 50 namna på amerikanske Time Magazine si liste over dei viktigaste personane innan helse i 2018.

 • 02.10.2018
  Kan oransje briller revolusjonere psykiatrien?

  Forskar og overlege på Valen sjukehus, Tone Elise Gjøtterud Henriksen, oppdaga eksepsjonelle resultat ved å fjerne det blå lyset i behandlinga av bipolare pasientar.

 • 01.10.2018
  Utviklingsplan 2035 vedtatt av Styret i Helse Bergen

  Fram mot 2035 skal sjukehuset ta hand om ei aldrande befolkning og ei sjukdomsutvikling som blant anna er prega av auke i samansette lidingar. Utviklingsplan 2035 peikar retning og viser kva grep vi må gjere.

 • 27.09.2018
  Grøntareal i oppveksten viktig for vaksen lungehelse

  Barn som veks opp nær grøntområde har mindre lungeplager i vaksen alder enn barn som er eksponert for forureina luft.

 • 27.09.2018
  Ny forsking viser at tilpassa koding av komplikasjonar etter kirurgi kan gi stor gevinst

  For å kunne jobbe målretta med førebygging av komplikasjonar som oppstår under operasjonar i sjukehus, treng ein god kunnskap om nettopp dette.

 • 24.09.2018
  Si ja til organdonasjon på helsenorge.no

  Tal frå Oslo universitetssykehus viser at det så langt i år er gjennomført langt færre organdonasjonar enn på same tid i fjor. No skal ein nasjonal folkeopplysningskampanje bidra til auka merksemd både i befolkninga og blant helsepersonell.

 • 24.09.2018
  Simulering og kunstig intelligens skal gi betre 113

  Du ringjer 113. Du tenkjer det kan stå om livet. Eit hjarte har stansa, eller ei trafikkulukke har skjedd, kanskje er barn involvert. Du er den første på plassen. Det hastar. No skal simulering og kunstig intelligens gi betre og raskare telefonhjelp.

 • 19.09.2018
  Spennande haust på Vardesenteret

  Avspenningskurs, kosthaldskurs og litterær konsert med fokus «Håp». Vardesenteret på Haukeland har mykje å by på i månadane framover.

 • 17.09.2018
  Pakkeforløp for psykisk helse og rus

  Dei tre første pakkeforløpa for psykisk helse og rus er klare. Pakkeforløpa skal leggje til rette for god individuell behandling med betre samhandling, klare ansvarstilhøve og gode overgangar.

 • 17.09.2018
  Smarte pasientrom skal gi pasientar og helsepersonell ein betre kvardag

  Smart dialog og meir råderett over kvardagen og betre og meir effektiv kommunikasjon. Slik vil smarte pasientrom heve opplevinga til pasientar på sjukehuset.

 • 30.08.2018
  Lanserte musikkterapivideo

  Soul Party er eit tidlegare musikkterapiband frå Bjørgvin Distriktspsykiatriske senter (DPS). I vinter kom dei saman igjen for å lage musikkvideo, og måndag 27. august hadde «So Distant We Touch» premiere på Garage. Videoen skal brukast i k...

 • 24.08.2018
  125 år med behandling

  - Gratulerer med 125-årsdagen! Det er ikkje kvar dag vi feirar nokon som er så gamal og har ei så rik historie. Eg er stolt og glad for at Hagavik tilhøyrer Haukeland universitetssjukehus. Det er eit sjukehus med svært gode resultat og utru...

 • 23.08.2018
  Nye fastlegar tilsett som praksiskonsulentar ved Haukeland universitetssjukehus

  - Samhandling føregår i og mellom organisasjonane, av helsepersonell. Praksiskonsulentane er fastlegane si stemme, som vi må lytte til for å samarbeide best mogleg, sa viseadministrerande direktør Clara Gjesdal i si velkomsthelsing.

 • 22.08.2018
  Har behandla 100 pasientar for hepatitt C

  Avdeling for rusmedisin sitt forskingsprosjekt med integrert hepatitt C-behandling for LAR-pasientar har no behandla 100 personar, og dei aller fleste av desse er i ferd med å bli virusfrie.

 • 16.08.2018
  Betre traumebehandling for ruspasientar

  Svært mange personar med rusmiddelmisbruk har opplevd alvorlege traumatiske hendingar både i oppveksten og i vaksen alder. For å styrke tilbodet til desse pasientane har Avdeling for rusmedisin etablert eigne traumestabiliseringsgrupper.

 • 12.07.2018
  Vellykka utveksling for fysioterapeutar frå Malawi

  Fleire fysioterapeutar ved Haukeland universitetssjukehus og Kamuzu Central Hospital i Lilongwe har det siste året vore på spanande og lærerik utveksling / hospitering hos kvarandre som ein del av fredskorpsprosjektet innan traumatologi og akuttmedisin.

 • 09.07.2018
  Første runde med høyringssvar til Utviklingsplan 2035

  Den 6. juli gjekk første fristen ut for å sende høyringssvar til Utviklingsplan 2035 for Helse Bergen. Fristen gjaldt universitet, høgskolar og andre sjukehus og føretak i regionen inkludert dei private/ideelle.

 • 05.07.2018
  Framhevar godt samarbeid

  I juni har 11 tilsette frå Black Lion Hospital i Addis Abeba, Etiopia, hospitert ved Haukeland universitetssjukehus. Hospiteringa er ein del av prosjektet «Hjartekirurgi og kardiologi i Etiopia».

 • 02.07.2018
  Ny viseadministrerande direktør

  Randi-Luise Møgster er den nye viseadministrerande direktøren i Helse Bergen.

 • 02.07.2018
  Marta Ebbing ny fagdirektør

  Marta Ebbing (54) er tilsett som fagdirektør i Helse Bergen.

 • 22.06.2018
  Festivalgåve til nyfødde

  - Ønsket om å verne om dei små er til stades uansett kor ein er i livet sitt. Det synest eg er veldig fint.

 • 28.05.2018
  Utviklingsplan 2035: Tid for høyring

  Helse Bergen lagar for tida sin første Utviklingsplan, slik som alle dei andre helseføretaka i Noreg. Vi skal gje eit samla bilde av utviklinga fram til 2035 og konkretisere kva grep vi må gjere for å møte framtidas behov og utfordringar. H...

 • 15.05.2018
  Midlar til etablering av protonsenter i Bergen

  Regjeringa foreslår i revidert nasjonalbudsjett for 2018 å sikre finansiering slik at det kan byggast protonsenter både i Bergen og Oslo. Tilbodet skal komme heile landet til gode.

 • 15.05.2018
  Olav Lødemel ny sjukehusdirektør på Voss

  Olav Lødemel (50) tar over som sjukehusdirektør på Voss etter Rolf Abrahamsen. Lødemel er per i dag assisterande direktør ved sjukehuset, og tar til i jobben som sjukehusdirektør 1. juni.

 • 11.05.2018
  Tilbodet ved Ortopedisk rehabilitering i Augebygget er flytta til Nordås

  Tilbodet om rehabilitering og poliklinisk oppfølging for pasientar med dysmeli, og for pasientar etter amputasjon, er blitt ein del av Fysikalsk medisin og rehabilitering på Nordås.

 • 16.04.2018
  Frå døgn til dag til e-konsultasjonar

  Spydspissar innan forsking og teknologi samla for å gje innspel til Utviklingsplan 2035 onsdag 4. april i Bikuben.

 • 09.04.2018
  Plutselig vanskelig å prate, smile eller løfte armane? Ring 113!

  Har du mistanke om hjerneslag skal du ringe 113 med ein gong. Kjenner du til symptoma kan du redde liv.

 • 03.04.2018
  Betre informasjon med planlagde utreisesamtalar

  Betre informasjon til pasientane og tryggare sjukepleiarar med høgare kunnskap. Dette er nokre av resultata frå  eit nytt kvalitetsforbetringsprosjekt ved Kreftavdelinga på Haukeland.

 • 03.04.2018
  Ny forsking på den livsviktige navlesnora

  Kva betyr problem med navlestrengen for barnets risiko for å døy i magen eller rett etter fødselen? Dette kan forskarar ved Kvinneklinikken no gi svar på.

 • 22.03.2018
  Sjukehus 24/7

  Slik førebur vi oss på framtida: Å tenkje organisering og arbeidsprosessar når vi byggjer nytt, endra opningstider, førebygging, eit forvaltningsnivå og sist, men ikkje minst - ha tru på pasienten! 

 • 20.02.2018
  Mohn-gåver gir betre kvalitet på behandlinga

  Betre og meir presise diagnosar. Meir skånsam og nøyaktig kirurgi. Kortare liggetid og raskare rehabilitering. Attraktiv og innovativ arbeidsplass. Dei positive effektane står i kø når Trond Mohn gir rundt 45 millionar til ny kirurgirobot o...

 • 15.02.2018
  Nytt K.G. Jebsen senter for genomretta kreftterapi

  Professor Per Eystein Lønning ved Mohn kreftforskingslaboratorium har i skarp konkurranse med andre framståande medisinske forskingsmiljø, vunne fram og fått midlar til å etablere eit nytt K.G. Jebsen senter innan medisinsk forsking.

 • 08.02.2018
  – Vi må dempe befolkningas behov for helsetenester

  Det var samhandlingsekspert Daniel Haga sin hovudbodskap til tilsette i kommunar og sjukehus då Helse Bergen og Haraldsplass diakonale sykehus saman hadde invitert til arbeidsmøte tysdag.

 • 06.02.2018
  Feira at alle med hepatitt C får behandling

  Frå og med 1. februar får alle pasientar med kronisk hepatitt C tilbod om behandling. Torsdag var det feiring på Avdeling for rusmedisin sine LAR-poliklinikkar.

Sjå alle nyheitene

Kalender

 • Kreft - gruppetrening ved alvorleg kreftsjukdom

  Treningstilbod på Lærings- og meistringssenteret i Bergen for personar som lever med alvorleg kreftsjukdom.

 • Hjartesjukdom - Rehabilitering

  Hjarterehabilitering passar for deg som har hatt eit hjarteinfarkt, vore til PCI (utblokking), angina pectoris, er bypass operert eller er hjarteklaff-operert. Det er inga øvre aldersgrense, men du bør ha eit visst fysisk funksjonsnivå for å delta.

 • KOLS

  Tilbodet er for pasientar med alvorleg KOLS gold 3-4.

 • Diabetes 2

  Kurset er for pasientar med Type 2-diabetes med ulike behandlingstypar (kostregulert, tablettar, insulin) og deira pårørande.

 • Kurs for vaksne pårørande til pasientar med CFS/ME

  Pårørande til pasientar med CFS/ME, som er i behandling hos oss, kan melde seg på kurset.

 • Morbus Crohn

  Kurset er for personar med Morbus Crohn og deira pårørande.

 • Høyrselskurs

  Gruppebasert opplæring av pasient og pårørende om hørsel.

 • Eksem - kurs for foreldre til barn med eksem

  På dette kurset er målgruppa fortrinnsvis foreldre/føresatte til barn som har fått behandlingstilbod ved Hudavdelinga i Helse Bergen det siste året. Kurset gjennomførast utan barnet.

 • Skoliose

  Gruppebasert kurs for voksne med skoliose og deira pårørande

 • Takk, bare bra

  "Takk bare bra..." (Tbb) er eit kognitivt basert kurs i forebygging og meistring av depresjon hos eldre.

 • Starthjelp - om familie og meistring

  Kurset er for foreldre som har fått barn med nedsatt funksjonsevne eller langvarig sjukdom.

 • Demens pårørandekurs

  Kurset er for pårørande til personar med demenssjukdom.

 • Tinnitus

  Kurset er for personar med Tinnitus og deira pårørande.

 • Binyrebarksvikt hos barn

  Kurset er for foreldre og nære pårørande til barn med binyrebarksvikt.

 • Cochlea Implantat

  Kurset er for pasientar som står på venteliste eller har gjennomført operasjon med Cochlea Implantat ved Haukeland univeristetssjukehus og ein nærperson.

 • PHARC

  Kurset er for pasientar med diagnosen PHARC og deira pårørande.

 • Urinsyregikt

  Kurset er for personar med urinsyregikt og deira pårørande.

 • Bekhterev (Spondyloatritt)

  Kurset er for personar som har fått Spondyloatritt-diagnosen hos ein spesialist i revmatologi. Pårørande er velkomne til å delta.

 • Psoriasisartritt

  Kurset er for personar som har fått diagnosen psoriasisartritt og deira pårørande. Gjennom undervisning og erfaringsutveksling auker kunnskapen om sjukdom og du får betre føresetnaden for å leve med sjukdommen i kvardagen.

 • Epilepsikurs for ungdom

  Kurset er for ungdom med epilepsi og deira pårørande.

 • IBD ungdom

  Kurset er for pasientar og pårørande - ungdom med IBD (ulcerøs colitt eller Mb. Crohn).

 • Osteoporose

  Kurset er for personar, og eventuelt deira pårørande, som har fått stilt diagnosen Osteoporose (beinskjørheit) hos spesialist i revmatologi.

 • Myelomatose

  Pasientar med diagnosen Myelomatose og deira pårørande.

 • Hudsjukdom

  Kurset er for pasientar og pårørande med ein hudsjukdom.

 • ICD - Å leve med hjertestartar

  Kurset er for pasientar og deira pårørande.

 • Cøliaki - kurs for vaksne

  Kurset er for personar som nylig har fått diagnosen cøliaki og deira pårørande, men også for deg som har levd med diagnosen ein stund og trenger oppdatering.

 • Diabetes type 1

  Kurset er for pasientar over 15 år med Diabetes type 1 og deira pårørande. Deltakarane skal lære å leve best mulig med sjukdommen.

 • Fredagsmøte

  Annankvar fredag arrangerer vi fredagsmøte i Store auditorium på Haukeland. Fredagsmøta er ein serie førelesingar der ulike avdelingar i Helse Bergen får presentere tema av generell interesse frå si avdeling.

 • Lungekreft

  Kurset er for personar med lungekreft og deira pårørande. Her vil du få auka kunnskap som styrker tryggleik til meistring av kvardagen.

 • Lupus

  Kurset er for personar som har fått stilt diagnosen systemisk lupus erythematosus (SLE) hos spesialist i revmatologi.

 • Cøliaki pårørande til barn

  Kurset er for føresette til barn som nylig har fått diagnosen cøliaki og for føresette til barn som har levd med diagnosen ein stund og treng oppdatering.

 • Juvenil Idiopatisk Artritt ungdom

  Ein dag beregna på ungdom og deira nærmaste pårørande. Vi legger opp til litt felles informasjon/ diskusjon og ein god del der informasjon/diskusjon foregår i gruppar, ungdom for seg og pårørande for seg.

 • Hjernesvulst

  Dette kurset er for deg eller dere som opplever at kvardagen er endra på grunn av diagnosen hjernesvulst. Du kan vere ferdigbehandla, leve med hjernesvulst eller vere pårørande.

 • Hofte- og kneartrose kurs

  Kurset er for pasientar med kne- og hofteartrose.

 • Grønn stær

  Kurs for pasientar og pårørande - Å leve med grøn stær - for tryggleik og meistring av kvardagen.

 • Kurs i traumesjukepleie (KITS)

  Målet med kurset er å gi alle sjukepleiarane og andre medlemmer av traumeteamet grunnleggande kunnskap som skal gjere dei i stand til å ta hand om traumepasientar på ein profesjonell måte.

 • Grunnkurs for petroleumsleger

  Kurset er søkt godkjent av Helsedirektoratet og gir nødvendig kompetanse til å søke godkjenning som petroleumslege.

 • Grunnkurs i Maritim medisin

  Grunnleggjande kurs for dei som vil bli sjømannslegar, og for andre som ynskjer ei grunnleggjande innføring i maritim medisin. Kurset gir også godkjenning som petroleumslege.

 • Aldersrelatert makula - degenerasjon - AMD

  Kurset er for personar som har fått diagnosen AMD og deira pårørande.

 • Epilepsi - pårørandekurs

  Tilbodet er for pårørande/foreldre til barn med Epilepsi.

 • Ulcerøs colitt

  Kurset er for personar med Ulcerøs colitt og deira pårørande. Du vil få kunnskap om sjukdommen som kan bidra til aukt tryggleik og meistring i kvardagen.

 • OSAS - Søvnapné

  Kurset er for personar som har fått søvnapné og deira pårørande.

 • Hypothyreose

  Kurset er for pasientar med hypothyreose og pårørande deira.

 • MS - Kurs for nydiagnostiserte og pårørande

  Kurs til dei som nettopp har fått diagnosen Multippel Sklerose ved Nevrologisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus, og deira pårørande.

 • Svulst på balansenerven

  Kurset er for personar med følgeplagar av svulst på balansenerven og pårørande. Med økt kunnskap får du betre føresetnad for å leve med sjukdommen i kvardagen. Her møter du også andre i same situasjon.

 • Diabetes Barn og pårørande

  Tilbodet er for barn type 1 diabetes og deira næraste pårørande. Barna får kunnskap og innsikt i sjukdomen slik at dei etterkvart blir sjølvstendige i takling av situasjonen.

 • Nyresvikt

  Kurset er for personar med diagnosen nyresvikt og deira pårørande. Kunnskap skal bidra til auka tryggleik og meistring i kvardagen.

 • Leddgikt RA

  Kurset er for personar med leddgikt og deira pårørande. Med auka kunnskap får du betre føresetnader for å leve med sjukdommen i kvardagen.

 • Tinnitus - oppfølging

  Kurset er for personar med tinnitus som har deltatt på Pasientopplæring om Tinnitus del 1.

 • IBS - Å leve med irritabel tarm

  Kurset er for personar med IBS/og eller pårørande.