Mitt Haukeland. Foto.

Om oss


Haukeland universitetssjukehus har om lag 12.000 tilsette som kvar dag har som mål å gje best mogleg beh​​andling og pleie til pasientane våre. I 2016 hadde vi omlag 900.000 pasientmøter og utdanna 2500 helsearbeidarar.

Dei tilsette er den viktigaste ressursen vår. Vi arbeider for å knyte til oss dei beste fagfolka og vil legge til rette for at alle tilsette skal trivast og yte sitt beste. ​​​

Etiske retningslinjer

Helse Vest er avhengig av tillit og eit positivt omdømme for å kunne yte den gode helsetenesta vi ønskjer å tilby. Etisk kvalitet på tenesteyting og forvalting er ein føresetnad for denne tilliten.

Les meir på Helse Vest sine sider

Gåver og donasjonar

Haukeland universitetssjukehus mottar gåver og donasjoner frå privatpersoner, foreninger og andre. Her finn du informasjon dersom du ønsker å gje ei gåve, og eksempler på kva støtta har bidratt til.

Gåver og donasjonar

Haukelands historie gjennom 100 år

Mange er dei som gjennom åra har hatt sitt daglege arbeid ved Haukeland, har fått behandling på sjukehuset, har fødd her, vore på besøk her - eller som berre veit at sjukehuset er der om dei treng det. Alle desse kan med rette tenkje på sjukehuset som ”sitt Haukeland”.

Haukelands historie

Komitear og utval

Brukarutvalet Pasientsikkerheit Rådgjevande organ for førebyggjande og helsefremjande arbeid

Kvalitet og kvalitetsindikatorar

Helsemyndigheitene ønsker at pasientar, pårørande og publikum skal få betre kunnskap om kvaliteten på behandlinga i helsetenesta. Derfor kan alle innbyggjarane i Norge gå til kvalitetsindikatorane på www.helsenorge.no for å finne ut meir om kvaliteten på sjukehusa i landet.
Openheit om kvalitetsindikatorane er viktig for både pasientar, helsetenesta og helsemyndigheitene. Det er viktig at pasientane har informasjon om kvaliteten i tenesta og at helsetenesta bruker dette i sitt forbedringsarbeid.

Når det gjeld kvalitetsindikatorane så blir kvalitet på tenestene definert som tenester som er:
 • Virkningsfulle
 • Trygge og sikre
 • Involverer brukar
 • Samordna og prega av kontinuitet
 • Utnyttar ressursar
 • Tilgjengelege og rettferdig fordelt
Kor finn eg kvalitetsidikatorane?
Du finn oversikta over alle kvalitetsindikatorane for Haukeland universitetssjukehus og alle andre sjukehus på helse-norge.no. Her kan du samanlikne sjukehus mot sjukehus og regionar mot regionar. Du kan finne konkrete tal og lage tabellar og diagram som gjer tale lettare å forstå.  Resultata blir oppdaterte jamnleg.

Kva er ein kvalitetsindikator?
Ein kvalitetsindikator er eit indirekte mål, ein peikepinn, som seier noko om kvaliteten på det som blir målt.  Kvalitetsindikatorane kan for eksempel måle helsetenesta sine tilgjengelege ressursar, pasientforløpet og resultatet av helsetenestene for pasientane. Kvalitetsindikatorane  bør sjåast i sammanheng og kan samla gi eit bilde av kvaliteten i tenestena.

Tolk med varsomheit
Tolkinga av kvalitetsindikatorane  kan vere komplisert. For eksempel kan det sjå ut som om ein behandlingsstad med høg dødelighet blant pasientane har dårleg behandlingskvalitet, mens det faktisk kan være heilt motsett. Ein årsak kan vere at denne behandlingsstadent kan ha den beste kompetansen, slik at dei andre behandlingsstadene dirfor henviser dei sjukaste pasientane dit.

Når ein tolkar tala er det difor viktig å hugse at behandlingsstadene har ulik kompetanse på forskjellige områder, og at dette ofte avgjer kvar pasientane blir behandla.

Logo og profilfargar

Sjå våre logoar og fargar

Nøkkeltal

Nøkkeltal for Haukeland universitetssjukehus:

 • I 2016 hadde Haukeland universitetssjukehus 12,1 milliardar kroner til disposisjon.
Sjå pasientrekneskapet for 2016 for alle nøkkeltal

Offentleg postjournal

Sjå dei siste postjournalane våre

Om helseføretaket

Noreg er delt i fire helseregionar. I kvar av dei har eit regionalt helseføretak ansvar for at befolkninga blir tilbydd spesialiserte helsetenester. Staten eig dei regionale helseføretaka. Helse Bergen HF er eitt av fem lokale helseføretak på Vestlandet som er eigd av det regionale føretaket Helse Vest RHF.

Helse Bergen HF er den juridiske overbygninga. All aktivitet i dei ulike einingane ligg i Haukeland universitetssjukehus. Vi har fire primære ansvarsområde: Pasientbehandling, forsking, utdanning av helsepersonell og opplæring av pasientar og pårørande.


Opptaksområde, kommunar og innbyggjartal

24 kommunar høyrer til i Helse Bergen sitt føretaksområde.
Kommune, tal på innbyggjarar per 01.01.2017

Askøy, 28 821
Austevoll, 5 156
Austrheim, 2 884 
Bergen, 278 556 
Eidfjord 921
Fedje, 587
Fjell, 25 204 
Fusa, 3 895 
Granvin, 933 
Gulen
Kvam, 8 423 
Lindås, 15 731 
Masfjorden, 1 710 
Meland, 8 021 
Modalen, 383 
Os, 20 152 
Osterøy, 8 026 
Radøy, 5 128 
Samnanger, 2 488 
Sund, 7 058 
Ulvik, 1 131 
Vaksdal, 4 123 
Voss, 14 514 
Øygarden, 4 913

Totalt, 444 677

Organisasjonskart

Her finn du oversikt over alle dei 28 overordna divisjonane, klinikkane og avdelingane på Haukeland universitetssjukehus.

Organisasjonskart (PDF)

Planar og strategiar

Strategi Helse Bergen 2017 - 2022Utviklingsplan 2035 Arealutvikling (pdf)

Strategi for førebyggjande og helsefremjande arbeid (pdf)

Helse Bergen sin ernæringsstrategi 2017-2021

Strategiplan for lindrande behandling av pasientar ved Haukeland universitetssjukehus

Kompetansestrategi 2015-2030 (pdf)Vedlegg: Historisk utvikling og framtidig behov for personell i Helse Bergen (pdf)

Visjon og verdiar for sjukehuset

Visjonen vår

"Fremje helse og livskvalitet i vest"

Verdiane våre

 • Respekt i møte med pasienten
 • Kvalitet i prosess og resultat
 • Tryggleik for tilgjengelegheit og omsorg

Måla våre

 • Trygge og nære helsetenester
 • Heilskapleg behandling og effektiv ressursbruk
 • Ein framtidsretta kompetanseorganisasjon

Oppdraget vårt

 • Pasientbehandling
 • Utdanning av helsepersonell
 • Opplæring av pasientar og pårørande
 • Forskning

Årsmeldinger og årsrekneskap

Årsmeldinger og årsrekneskap for Helse Bergen HF

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.