HELSENORGE

Ungdomsrådet

Ein ungdom er ikkje eit barn, og heller ikkje ein vaksen. Å vere ungdomspasient kan difor by på utfordringar som born ikkje møter på, og på utfordringar vaksne ikkje tenkjer over. Vi i Ungdomsrådet ønsker å bidra til at ungdom si stemme skal bli høyrt i saker som gjeld ungdom i spesialisthelsetenesta.


 

Ønsker du å kome i kontakt med oss?

Har du kanskje spørsmål, idear eller tankar om korleis sjukehuset betre kan legge tilrette for barn og ungdom? Skriv gjerne til oss!

Facebook: https://www.facebook.com/ungdomsradetHUS/

Instagram: @ungdomsradet_helsebergen

Mail: ungdomsradet@helse-bergen.no

Ønsker du Ungdomsrådet sine råd og erfaringar i ei sak, eit prosjekt eller ein presentasjon?

Vi stiller gjerne opp!

Meld inn saka di i følgande skjema:
Skjema for bestilling av tenester frå Brukarutval, Ungdomsråd og brukarpanel (office.com)

Spørsmål om saksinnmelding til Ungdomsrådet?
Send ein mail til ​​brukarmedverknad@helse-bergen.no ​​

Kven er med i Ungdomsrådet?

Ungdomsrådet på Haukeland Universitetssjukehus består av tolv ungdommar i alderen 12-25 år. Alle medlemmane har erfaring som pasient og/eller pårørande i Helse Bergen.

Leiar: Alva 
Mitt viktigaste råd til ungdom på sjukehus:
"Du har rett til å seie din meining og bli høyrt uavhengig av alderen din.
Og husk at du er så mykje meir enn ein diagnose!"

Nestleiar: Line 
Mitt viktigaste råd til ungdom på sjukehus:
"Som ungdom på et sykehus er det viktig å vite sine rettigheter - spør!
Prøv også å fortsette livet ditt som ungdom, dette er bare et hinder i løpet."

Medlem: Johanna 
Mitt viktigaste råd til ungdom på sjukehus:
"Sjå ungdommen som eit heilt menneske, ikkje berre ein pasient med ein diagnose. Me har både ei fysisk og psykisk helse og ein kvardag med vener og skule".

Medlem: Ida
Mitt viktigaste råd til ungdom på sjukehus:
"Det er nå du er ung og skal leve livet, ikke la dine forutsetninger begrense deg. Ta vare på deg selv og lytt til kroppen din, men det finnes løsninger på alt, så ikke la sykdommen ta over livet ditt. Gjør det beste ut av hva du klarer og ikke tenk på hva alle andre klarer. Du skal leve ditt liv og de andre skal leve sitt liv".

Medlem: Anass
Mitt viktigaste råd til ungdom på sjukehus:
"Husk: Du er ikke alene!"

Medlem:  Mari-Sofie 
Mitt viktigaste råd til ungdom på sjukehus:
"Si ifra om du føler at legene snakker "over hodet på deg", spør spørsmål og prøv og engasere deg i samtalen med legene".

Medlem: Ingvild 
Mitt viktigaste råd til ungdom på sjukehus:
"Leger bruker ofte komplisert språk, be dei forklare deg med andre ord. Det er din sjukdom og din kropp, så det er viktig at du spør til du forstår!"

Medlem: Marius 
Mitt viktigaste råd til ungdom på sjukehus:
"Ha alltid med eit par gode hodetelefoner - det kan bli mye venting. Det er også bra og ha med seg litt snacks og noe drikke - du vet aldri hvor lenge du er på eit venterom".

Medlem: Mikal
Mitt viktigaste råd til ungdom på sjukehus:
"Det lønner seg å ikke gi opp, selv om det er mye enklere sagt enn gjort". 

Medlem: Lars Jørgen
Mitt viktigaste råd til ungdom på sjukehus:
​"Bli kjent med rettighetene dine som ungdomspasient på sjukehus!"

Medlem: Lisa
Mitt viktigaste råd til ungdom på sjukehus:
Hold kontakten med vennene dine utenfor sykehuset. Å ha noen å snakke med kan gjøre at de lange dagene på sykehuset blir litt mindre kjedelige. Dersom man skal være innlagt lenge kan overgangen ved utskrivelse være vanskelig, og da hjelper det å ha noen gode venner å komme tilbake til.

Medlem: Vilde

Korleis er Ungdomsrådet organisert?

Ungdomsrådet er organisert under Brukarutvalet i Helse Bergen, og er eit organ som skal bidra til brukarmedverknad for unge pasientar og pårøreande i spesialisthelsetenesta. Ungdomsrådet har møte 11 gonger i året.

Kva er Ungdomsrådet sitt mandat?

Ungdomsrådet sitt mandat vart vedteke i mai 2018.

I mandatet står Ungdomsrådet sine hovudoppgåver oppført som følgande:

 • Gje tilbakemelding på korleis dei opplev møtet med Helse Bergen,
 • Vere med å definere kvalitetsparameter for ein ungdomsvennleg helsetjeneste i Helse Bergen,
 • Gje konkrete råd til forbetring av tenester til ungdom i Helse Bergen,
 • Gje innspel til korleis foreldre bør inkluderast i dialogen med sjukehuset,
 • Vere kontaktpunkt for andre ungdommar på sjukehus,
 • Dele av sine erfaringar til nytte for andre ungdommar.

Kva gjer Ungdomsrådet?

 • Vi gjev tilbakemelding tilprosjekt som handlar barn og unge på sjukehus. 
 • Vi delar vår eiga erfaring fra helsetenesta og om korleis det er å vere ung og sjuk.
 • Vi deltek i arbeidsgrupper og prosjektgruppersom jobbar for barn og unge på sjukehus.
 • Vi held presentasjonar om Ungdomsrådet og/eller medlemmane sine eigne erfaringar med helseteneste og sjukdom.
 • Vi samarbeidar med andre Ungdomsråd i Helse Vest og Helse Noreg.

Kva kan Ungdomsrådet gje råd om?

 • Vi kan gje råd om korleis avdelingar kan organiserast, utformast og driftast for å best mogleg ivareta ungdomspasienten.
 • Vi kan gje råd om korleis pasientforløp kan utformast med tanke på unge pasientar sine behov.
 • Vi kan gje råd om pårørande si rolle - både råd til den som er ung og pårørande, og den som er pårørande til ein ung pasient .
 • Vi kan halde foredrag/presentasjonar om eiga erfaring i helsevesenet.
 • Vi kan hjelpe med å spre informasjon som skal til barne- og/eller ungdomspasientene gjennom våre kanalar i sosiale mediar.

Kven kan vi gje råd til?

 • Vi gjev råd til beslutningstakere og helsepersonell på sjukehuset i saker som gjeld barn og unge si helseteneste.
 • Vi gjev råd til helsepersonell tilsett i sjukehuset som har direkte pasientkontakt med barn og unge.
 • Vi gjev råd til personar/organisasjonar utanfor sjukehuset som jobbar med prosjekt som involverar barne- og ungdomspasientar.

Våre hjertesaker i 2023: ​​

 • Overgangene mellom barne- og ungdomsavdeling og voksenavdeling og mellom sykehus og nærmiljø

 • ​Glasblokkene trinn 2

 • Barn og unges psykiske helse

 • Barn og unge som pårørende​

Tidlegare saker vi har jobba med:

 • Barn og unge sine rettigheiter på sjukehus
 • Sosiale medier for Ungdområdet
 • Innredning av Ungdomsrommet
 • Utforminga av Ungdomsrådet sine nettsider
 • Overgangsforløp
 • Legemiddel for barn og unge

Møtekalender 2023

NB!
Endringer kan forekomme. 
Nye saker må meldast inn seinast 10 dagar før kommande møte. ​​

 • Digitalt møte søndag 8. januar kl. 1100-13:00
 • Digitalt møte søndag 12. februar kl. 19:00-21:00
 • Fysisk møte søndag 19.mars kl. 10:00-14:00
 • Digitalt møte søndag 16. april kl. 11:00-13:00
 • Digitalt møte søndag 14. mai kl. 19:00-21:00
 • Fysisk møte lørdag 17. juni kl. 10:00-14:00
 • Digitalt møte søndag 27. august kl. 19:00-21:00
 • Digitalt møte søndag 17. september kl. 11:00-13:00
 • Fysisk møte søndag 29. oktober kl. 10:00-14:00
 • Digitalt møte søndah 26. november kl. 19:00-21:00

Kurs og praktisk informasjon om brukarmedverknad i Helse Bergen

Her finn du oversikt iver alle panel og utval som driv med brukarmedverknad i Helse Bergen​

​​
​​​

Fann du det du leita etter?