Ungdomsrådet

Ein ungdom er ikkje eit barn, og heller ikkje ein vaksen. Å vere ungdomspasient kan difor by på utfordringar som born ikkje møter på, og på utfordringar vaksne ikkje tenkjer over. Vi i Ungdomsrådet ønsker å bidra til at ungdom si stemme skal bli høyrt i saker som gjeld ungdom i spesialisthelsetenesta.


 

Ønsker du å kome i kontakt med oss?

Har du kanskje spørsmål, idear eller tankar om korleis sjukehuset betre kan legge tilrette for barn og ungdom? Skriv gjerne til o

ss!

Facebook: https://www.facebook.com/ungdomsradetHUS/

Instagram: @ungdomsradet_helsebergen

Mail: ungdomsradet@helse-bergen.no

Ønsker du Ungdomsrådet sine råd og erfaringar i ei sak, eit prosjekt eller ein presentasjon?

Vi stiller gjerne opp!

Meld inn saka di med følgande skjema: Saksinnmelding (PDF)
Send ferdig utfylt skjema inn til ungdomsradet@helse-bergen.no

Kven er med i Ungdomsrådet?

Ungdomsrådet på Haukeland Universitetssjukehus består av tolv ungdommar i alderen 12-25 år. Alle medlemmane har erfaring som pasient og/eller pårørande i Helse Bergen.

Leiar: Sofie Fosselie
Mitt viktigaste råd til ungdom på sjukehus:
"Forsøk å åpne deg opp og fortell hvordan du har det. Venn, helsepersonell eller noen i familien. Eller skriv det ned. Hvis du prater, delet tanker, følelser og sykdom med andre er det lettere å bære på dem".

Nestleiar: Line Dyrøy
Mitt viktigaste råd til ungdom på sjukehus:
"Som ungdom på et sykehus er det viktig å vite sine rettigheter - spør!
Prøv også å fortsette livet ditt som ungdom, dette er bare et hinder i løpet."

Medlem: Johanna Aakre Høgli
Mitt viktigaste råd til ungdom på sjukehus:
"Sjå ungdommen som eit heilt menneske, ikkje berre ein pasient med ein diagnose. Me har både ei fysisk og psykisk helse og ein kvardag med vener og skule".

Medlem: Morten Mikkelsen
Mitt viktigaste råd til ungdom på sjukehus:
"Mitt beste råd til ungdomspasienten er å være opptatt av å lære og snakke om sykdommen din. Det kommer en tid hvor foresatte ikke lenger kan være med, og da er det viktig å kunne om sykdommen sin".

Medlem:
Alva Aspmo
Mitt viktigaste råd til ungdom på sjukehus:
"Du har rett til å seie din meining og bli høyrt uavhengig av alderen din.
Og husk at du er så mykje meir enn ein diagnose!"

Medlem: Ida Elisabeth Norvik
Mitt viktigaste råd til ungdom på sjukehus:
"Det er nå du er ung og skal leve livet, ikke la dine forutsetninger begrense deg. Ta vare på deg selv og lytt til kroppen din, men det finnes løsninger på alt, så ikke la sykdommen ta over livet ditt. Gjør det beste ut av hva du klarer og ikke tenk på hva alle andre klarer. Du skal leve ditt liv og de andre skal leve sitt liv".

Medlem: Jonas Johansen

Medlem: Liam Oddekalv
Mitt viktigaste råd til ungdom på sjukehus:
"Det er lov og være sjenert, men ikke vær flau, legene bryr seg ikke".

Medlem: Anass Tanveer
Mitt viktigaste råd til ungdom på sjukehus:
"Husk: Du er ikke alene!"

Medlem:  Mari-Sofie Bjørsvik
Mitt viktigaste råd til ungdom på sjukehus:
"Si ifra om du føler at legene snakker "over hodet på deg", spør spørsmål og prøv og engasere deg i samtalen med legene".

Medlem: Ingvild Fjeldstad Glesnes
Mitt viktigaste råd til ungdom på sjukehus:
"Leger bruker ofte komplisert språk, be dei forklare deg med andre ord. Det er din sjukdom og din kropp, så det er viktig at du spør til du forstår!"

Medlem: Marius Omland
Mitt viktigaste råd til ungdom på sjukehus:
"Ha alltid med eit par gode hodetelefoner - det kan bli mye venting. Det er også bra og ha med seg litt snacks og noe drikke - du vet aldri hvor lenge du er på eit venterom".

Korleis er Ungdomsrådet organisert?

Ungdomsrådet er organisert under Brukarutvalet i Helse Bergen, og er eit organ som skal bidra til brukarmedverknad for unge pasientar og pårøreande i spesialisthelsetenesta. Ungdomsrådet møtast normalt seks laurdagar i året.

Kva er Ungdomsrådet sitt mandat?

Ungdomsrådet sitt mandat vart vedteke i mai 2018.

I mandatet står Ungdomsrådet sine hovudoppgåver oppført som følgande:

 • Gje tilbakemelding på korleis dei opplev møtet med Helse Bergen,
 • Vere med å definere kvalitetsparameter for ein ungdomsvennleg helsetjeneste i Helse Bergen,
 • Gje konkrete råd til forbetring av tenester til ungdom i Helse Bergen,
 • Gje innspel til korleis foreldre bør inkluderast i dialogen med sjukehuset,
 • Vere kontaktpunkt for andre ungdommar på sjukehus,
 • Dele av sine erfaringar til nytte for andre ungdommar.

Kva gjer Ungdomsrådet?

 • Vi gjev tilbakemelding tilprosjekt som handlar barn og unge på sjukehus. 
 • Vi delar vår eiga erfaring fra helsetenesta og om korleis det er å vere ung og sjuk.
 • Vi deltek i arbeidsgrupper og prosjektgruppersom jobbar for barn og unge på sjukehus.
 • Vi held presentasjonar om Ungdomsrådet og/eller medlemmane sine eigne erfaringar med helseteneste og sjukdom.
 • Vi samarbeidar med andre Ungdomsråd i Helse Vest og Helse Noreg.

Kva kan Ungdomsrådet gje råd om?

 • Vi kan gje råd om korleis avdelingar kan organiserast, utformast og driftast for å best mogleg ivareta ungdomspasienten.
 • Vi kan gje råd om korleis pasientforløp kan utformast med tanke på unge pasientar sine behov.
 • Vi kan gje råd om pårørande si rolle - både råd til den som er ung og pårørande, og den som er pårørande til ein ung pasient .
 • Vi kan halde foredrag/presentasjonar om eiga erfaring i helsevesenet.
 • Vi kan hjelpe med å spre informasjon som skal til barne- og/eller ungdomspasientene gjennom våre kanalar i sosiale mediar.

Kven kan vi gje råd til?

 • Vi gjev råd til beslutningstakere og helsepersonell på sjukehuset i saker som gjeld barn og unge si helseteneste.
 • Vi gjev råd til helsepersonell tilsett i sjukehuset som har direkte pasientkontakt med barn og unge.
 • Vi gjev råd til personar/organisasjonar utanfor sjukehuset som jobbar med prosjekt som involverar barne- og ungdomspasientar.

Våre hjertesaker i 2021:

I 2021 ønsker vi særleg å jobbe for at

 • Overgangen mellom barne- og ungdomsavdeling til vaksenavdeling skal gå så sømløst som mogleg for både pasient og pårørande.
 • Overgangen mellom sjukehus og nærmiljø skal gå så sømløst som mogeleg for både pasient og pårørande.
 • At Glasblokkene byggetrinn 2 blir utforma på ein slik måte at det ivaretar barn og unge sine behov.
 • At barn- og unge si helse blir tatt på alvor under og etter covid-19-pandemien.

Tidlegare saker vi har jobba med:

 • Barn og unge sine rettigheiter på sjukehus
 • Sosiale medier for Ungdområdet
 • Innredning av Ungdomsrommet
 • Utforminga av Ungdomsrådet sine nettsider
 • Overgangsforløp
 • Legemiddel for barn og unge

Møtekalender

 • Møte i Ungdomsrådet 18.april kl. 11.00-13.00
 • Møte i Ungdomsrådet 16.mai kl. 11.00-12.30
 • Møte i Ungdomsrådet 12.juni kl. 11.00-13.00
 • Møte i Ungdomsrådet 22.august kl 11.00-12.30
 • Helgesamling med Ungdomsrådet 18.-19.september
 • Møte i Ungdomsrådet 17.oktober kl. 11.00-12.30
 • Møte i Ungdomsrådet 14.november kl. 11.00-12.30
 • Møte i Ungdomsrådet 12.desember kl. 11.00-12.30

NB! Endringer kan forekomme


Fann du det du leita etter?