HELSENORGE

Klinisk etikk-komité

Det er mange etiske dilemma i medisinen; i møte med pasientar og pårørande, i diagnostikk og behandlingsval og i fordeling av felles ressursar.

 • ​​​​​Kva er nyttelaus behandling?
 • Skal vi alltid behandle alle så mykje som mogleg?
 • Kva for ein teknologi bør vi seie nei til?
 • Kan vi prioritere unge framfor gamle?
 • Kva dilemma følgjer utviklinga i genetikkfaget?
 • Skal vi alltid seie alt vi veit om pasientane til dei?
 • Når er det rett å tvinge pasientar til noko dei ikkje vil?

Slike og liknande spørsmål kan vi drøfte i Klinisk etikk komité.​

Ta kontakt

Vil du kontakte oss for å melde ei sak eller invitere oss til dykk, skriv til: klinisketikk@helse-bergen.no​

Meir informasjon om ​Klinisk etikk-komité i Helse Bergen


Drøfting av pågåande behandling

Nokre gonger spring drøftinga ut frå konkrete og pågåande saker der behandlarar eller andre har bede komitéen om konkrete synspunkt på kva som er etisk rett å gjere her og no.  

Vi kan gi råd, men har inga sanksjonsmyndigheit eller fullmakt til å ta avgjersler i konkrete saker.

Etisk refleksjon

Andre gonger er vi nytta i generelle saker som pasient/pårørande eller medarbeidarar i sjukehuset ønskjer ei upartisk, prinsipiell drøfting av. Det kan vere ønskje om å få hjelp til å sortere kva som er dei etiske dilemma og mogelege alternativ. Å klargjere det prinsipielt og verdimessig vanskelege, eller for å vere betre rusta neste gong ein er i ein tilsvarande situasjon.

Vi i komitéen er blitt valde ut av føretaksleiinga til å vere i komiteen fordi vi anten har spesiell kompetanse innanfor etikkfaget eller fordi vi har utmerka oss med å vere opptekne av dei vanskelege sakene. Vi skal fungere som eit uavhengig forum og har også med ekstern representant forutan representantar frå ulike faggrupper i sjukehuset.

Les meir om kliniske etikk-komitéar og korleis dei arbeidar

Seminar og undervisning for tilsette

Vi arrangerer seminar for alle tilsette om lag ein gong i semesteret om engasjerande, etisk viktige saker og vi kjem gjerne for å undervise på internseminar eller morgonmøter.

Vår viktigaste oppgåve er å bidra til eit endå større etisk medvit blant tilsette, bidra konstruktivt til etisk refleksjon og til å nytte kompetansen vår til å bistå i pågåande, etisk vanskelege saker.

Mandat

Klinisk etikk-komité skal:

 • Bidra til auka etisk bevisstheit og kompetanse og er ein del av helseføretaka sitt kvalitetsarbeid.
 • Bidra til at pasientar og pårørandes møte med sjukehuset blir best mogleg.
 • Auke ferdigheiter til å identifisere, analysere og løyse etiske problem og dilemma knytta til verksemda.
 • Gi tid og rom for systematisk etisk refleksjon og bistå i drøfting av konkrete etiske utfordringar før ei avgjersle blir tatt, eller i etterkant.
 • På førespurnad gi råd om korleis konkrete etiske problem kan løysast.
 • Bidra til bevisstgjering om verdispørsmål knytta til ressursbruk og prioritering.
 • Vere livssynsnøytral.​

Relaterte sider

 
Fann du det du leita etter?