HELSENORGE
Brukarutvalet

Brukarutvalet i Helse Bergen

Brukarutvalet skal ivareta pasientar og pårørande sine interesser, og vere ein pådrivar i forbetring av tenestene ved Haukeland universitetssjukehus.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Medlemane kjem frå dei to store samanslutningane av pasientorganisasjonar som: Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) og Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner ​(SAFO), Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO), Interesseorganisasjon innan rusfeltet (ProLar), Kreftforeninga, Vestlandet invandrarråd, samt Pensjonistforbundet i Hordaland. 
 
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Brukarutvalet er oppnemnt av styret ved Helse Bergen HF og er rådgivande organ for administrerande direktør og styret ved Helse Bergen HF i brukarrelaterte spørsmål.

Kontakt oss

Medlemmane

Brukarutvalet i Helse Bergen frå og med 18. januar 2021


 • Anita Sæløen Hop leiar, FFO  (i permisjon) 
 • Linda Haugland, kst leiar, FFO
  • Eli Sjo,  kst nestleiar FFO​
 • Hans Fevang, arbeidsutvalet, Kreftforeningen
 • Remi Lønøy, FFO   
 • Reidun T. Rinde, FFO  
 • Gifty Nordbø, Vestland Innvandrerråd 
 • Inger Lingjerde, Pensjonistforbundet Hordaland
 • Christine Sunda, ProLAR 
 • Gunnar Langlo, SAFO
 • Ulrikke Tranberg, SAFO


Varamedlemmer
 • Trude Aarseth, FFO
 • Tor Egil Bjerke, FFO
 • Bjørn Greve, FFO
 • Marianne Clementine Håheim, FFO
 • Silje Edvarsdal Thon, FFO
 • Yaw Appiah Adjei, Vestland invandrerråd
 • Gudeta Bayissa, Vestland invandrerråd
 • Atle Grung Eide, Kreftforeningen
 • Aud Marit Nygård, Pensjonistforbundet Hordaland
 • Lill-Sonja Bersaas, SAFO
 • Renate Toft, SAFO
 • Anniken Haukanes, RIO
- FFO er Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
- SAFO er samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner
- RIO er Rusmisbrukernes interesseorganisasjon
- ProLAR er også interesseorganisasjon innan rusfeltet

Sekretariat

Magne Høgelid, Helse Bergen, ​Telefon: 97 49 34 83

Mandat for brukarutvalet

 • brukarutvalet skal bidra til helsetenester av god kvalitet uavhengig av alder, kjønn, bustad, etnisk opphav, sosial status, sjukdom/diagnose og funksjonsnedsetting 
 • bidra til god samhandling og gode, heilskaplege pasientforløp  
 • bidra til god medverknad frå pasientar og pårørande og organisasjonane deira  
 • ta del i samarbeid mellom brukarutval

 Brukarutvalet skal vere

 • eit rådgivande organ for styret og administrerande direktør i saker av strategisk karakter som gjeld tilbodet til pasientar og pårørande i verksemdsområdet  
 • eit forum for tilbakemelding frå pasientar og pårørande om generaliserte erfaringar innafor ansvarsområdet og oppgåvene til helseføretaket   
 • eit samarbeidsforum mellom helseføretaket og brukarorganisasjonane 3.3.  

Oppgåvene til Brukarutvalet 

 • å følgje med på årshjulet til helseføretaket og bidra i mål- og strategiarbeid, hovudprosessar, forbetrings- og omstillingsprosessar og andre faglege prosjekt, og å delta/medverke/bidra i råd og utval i alle saker som gjeld tenestetilbodet  
 • å fremje saker som er viktige for brukarar, pasientar og pårørande  
 • å komme med høyringsfråsegner til relevante planar og utgreiingar  
 • å møte på styremøta til helseføretaket ved behov 
 • å foreslå brukarrepresentantar frå brukarutval eller organisasjonar til plan- og prosjektarbeid, råd og utval etter invitasjon  
 • å arrangere og/eller delta på relevante konferansar og kurs etter nærmare behov og avtale  
 • å samarbeide med andre brukarutval, brukarorganisasjonar og brukarrepresentantar i kommunane ved behov  
 • å lage årsrapport om si eiga verksemd  
 • å evaluere si eiga verksemd minst éin gong i løpet av funksjonsperioden  
 • å setje opp ein årleg møteplan i samarbeid med administrasjonen 
 • å ha kontakt med brukar- og pasientomboda i opptaksområdet og bidra til at helseføretaket følgjer opp årsrapportane deira  

Samansetting og konstituering​

Brukarutvalet i Helse Bergen har 11 medlemmar fordelt med utgangspunkt i medlemsmassen til  brukarorganisasjonane . FFO deltek med fem representantar, SAFO med to representantar, Pensjonistforbundet med ein representant, Innvandrarrådet i Vestland ein representant, ProLAR Nett med ein representant og Kreftforeningen med ein representant. Pasientorganisasjonane kjem med forslag om representantar i utvalet.  

 • Medlemane bringer med seg kunnskap om situasjonen til sentrale pasientgrupper som kronisk sjuke, psykisk sjuke, rørslehemma, kreftsjuke, trafikkskadde, personar med sansetap, eldre og det å vere pårørande til sjuke. 
 • Medlemane blir valde for to år og kan veljast på nytt. Funksjonstid er maksimalt tre  periodar, totalt seks år. 
 • Utvalet konstituerer seg sjølv, leiar og nestleiar blir valde for 2 år, men kan veljast på nytt.  
 • Utvalet vel sjølv si arbeidsform og medlemane kan delta i prosjekt/ arbeidgrupper og utval som blir etablerte i føretaket.  
 • Det blir holde inntil 12 møte i året. Medlemane får reise- og møtegodtgjersle og kan søke om å få dekt  tapt arbeidsforteneste etter dokumentasjon.  
 • Det er fast sekretær knytt til utvalet.  
 • Det blir ført møtereferat som skal vere tilgjengeleg via intranett og internett.  
 • Utvalet skal utarbeide årsmelding.  ​

Alle utvalet sine medlemar, brukarar og pårørande, foretaksleiinga, avdelingar, råd og utval, tilsette og einskildpersonar, etatar og organisasjonar utanfor Helse Bergen kan fremme saker for komiteen og gis tilgang til informasjon frå utvalet si verksemd. 
Arbeidet må ha eit klart fokus på tiltak som vil kunne kome pasientar og pårørande til gode. Nytenking og forbetring må stå sentralt.Møteplan 2022

Møtestad: Digitalt eller i Store møterom, 2. et. i Jørgen Sandbergshus, Haukeland universitetssjukehus. 

Møteplan
​Måned
​Dag, dato og klokkeslett

​Januar
​Måndag 17.01 kl. 9:00-13:00
Fellesmøte gamalt og nytt utval
​Februar
​Måndag 21.02  kl. 9:00-14:00
AU-møte mandag 14.02 kl. 09 -10:30

​Mars
​Måndag 28.03  kl. 9:00-14:00
AU-møte fredag 25.03. kl. 09-10:30
​April
​Måndag 07.04  kl. 9:00-14:00
AU-møte mandag 4.4. kl. 09-10:30
​Mai
​Måndag 09.05  kl. 9:00-14:00
AU-møte fredag 6.5 kl.09-10:30
​Juni
​Måndag 20.06  kl. 9:00-14:00
AU-møte torsdag 16.6 kl. 09 - 10:30
​August
​Måndag 22.08  kl. 9:00-14:00
AU-møte tirsdag 16.8 kl. 10-11:30

​September
​Måndag 19.09  kl. 9:00-14:00
AU-møte tirsdag 13.9 kl. 9-10:30
​Oktober
​Måndag 24.10  kl. 9:00-14:00
AU-møte mandag 17. okt. kl. 09-10:30
​November
​Måndag 14.11  kl. 9:00-14:00
AU-møte 7.11 kl. 09:30-11
​Desember
​Måndag 12.12  kl. 9:00-14:00
AU-møte mandag 5.12 kl.9-10:30

Moglege tema for ulike møter, utanom ordinær handtering av saker: 
Moglege tema for ulike møter, utanom ordinær handtering av saker: 

Pårørendealliansen – Barne- og Ungdomsklinikken – Kvinneklinikken - PUSH – BLEST – Helsehuset i Nordhordland – Universell utforming – Pasientreiser – Kontaktlege – Prehospital plan – 4 gode vaner kurs


Årsmeldingar​

​Brukarmedverknad i helseforsking 

Føremålet med brukarmedverknad i helseforsking i spesialisthelsetenesta er å betre forskingas kvalitet og relevans. Forskingsresultat får større betyding og blir tatt raskare i bruk når dei opplevast som nyttige for pasientar og pårørande.

Brukarmedverknad inneber ei demokratisering av helseforskinga, og kan bidra til at brukaranes perspektiv, behov og erfaringar blir reflekterte i forskinga.

​​​Opplæring og kurs i brukermedverknad

Digital grunnopplæring for brukarrepresentantar på systemnivå

Det er utarbeidd eit nettkurs etter initiativ frå dei regionale helseføretaka i samarbeid med Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO), Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO) og Kreftforeningen.
Nettkurset er i samsvar med «Retningslinjer for brukermedvirkning på systemnivå i helseforetak», som ble vedteke av alle dei regionale helseføretaka i 2017.


Kurs i brukarmedverknad i helseforskning

​No er det laga og publisert eit e-læringskurs for brukarmedverknad i helseforskning. Kurset er retta både mot brukarar og forskarar.

Kurset er eit samarbeid mellom Kompetansesenter for klinisk forskning, det regionale brukarutvalget i Helse Vest og Regionalt e-læringsteam.

Kurset gir ein innføring i kva brukarmedverknad i helseforskning er, i tillegg til at du får praktiske tips for å etablere eit godt og fruktbart samarbeid mellom brukar og forskar. ​

Møtereferat fra Brukarutvalet


Fann du det du leita etter?