Gruppebilde brukarutvalet. Foto

Brukarutvalet i Helse Bergen

Haukeland universitetssjukehus sitt brukarutval skal ivareta pasientar og pårørande sine interesser, og bidra konstruktivt til å betre tenestene på sjukehuset.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Medlemane kjem frå dei to store samanslutningane av pasientorganisasjonar, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) og Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner ​(SAFO), samt Eldrerådet i Hordaland og Kreftforeninga.​
 
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Brukarutvalet er oppnemnt av styret ved Helse Bergen HF og er rådgivande organ for administrerande direktør og styret ved Helse Bergen HF i brukarrelaterte spørsmål.
 
Brukarutvalet sin leiar kan etter behov bli invitert/innkalla til Helse Bergen HF sine styremøter. Utvalet er uavhengig av føretaksleiinga i sitt daglege arbeid, er sjølvstendig i forhold til brukar- og pårørande sine interesser, og uttaler seg på fritt grunnlag i aktuelle saker.

Kontakt oss

Medlemmer

Dette er Brukarutvalet i Helse Bergen med funksjonstid frå januar 2017 til og med desember 2019:

​​​​​Leiar

Inge Aareskjold Fiskvik, FFO, Norsk blindeforbund
 

Nestleiar

Hjørdis Dahle, SAFO, Norges handikapforbund

Sekretariat

Magne Høgelid, Helse Bergen, ​Telefon 55 97 57 07 | 97 49 34 83
 

Faste medlemar​​

Svein Nord Kristiansen, FFO, LHL
Inge Aareskjold Fiskvik, FFO, Norsk blindeforbund
Dag Einar Liland, FFO, Forbundet Tenner og helse
Kirsten Eikanger Mjelde, FFO, Mental helse
Marianne Clementine Håheim, FFO, Rådgivningen om spisefortstyrrelser
Hjørdis Dahle, SAFO, Norges handikapforbund
Ida Carlsen Eide SAFO, NFU
Inger Lingjerde, Fylkeseldrerådet
Agnar Berland, Blodkreftforeningen
Tony Bodin, RIO
Joe Aseerwatham, Innvandrerrådet
 

Varamedlemar

Trude Aarseth, FFO, Landsforeningen for pårørende i psykiatrien
Anne Britt Skår Hopland, FFO, Meland Revmatikerlag
Karl Johan Undal, FFO, Norges blindeforbund
Claus Ingebrigtsen, FFO, MS-foreningen
Bjørn T. Thomassen, FFO, Norsk forening for slagrammede
Ulrikke Amundsen Tranberg, SAFO, Norges handikapforbund
Ingeleiv Haugen, SAFO, Norges handikapforbund
Martin Monrad Reigstad, Fylkeseldrerådet
Roy Arne Nilsen, Føflekkreftforeningen
Sajjad Younas, Innvandrerrådet​​

Hovudoppgåver

 • ​​​​å bidra til gjensidig tillit og forståing mellom brukar og behandlar
 • å halde seg orientert om brukarrettar og plikter og medverke til å spreie kunnskap om slike rettar og plikter
 • å være pådrivar for at kunnskap blir spreidd og for at krava i 
 • pasient- og brukarrettslova blir følgde opp
 • å følgje opp korleis foretaket ivaretek informasjonen om pasientrettar
 • å vere merksam på krav i styringsdokument som vedkjem pasientar og pårørande
 • å halde seg oppdatert i forhold til budsjettsituasjonen i Helse Bergen
 • å oppnemne representantar til utval/prosjektgrupper 
 • praktisk tilrettelegging for pasientar og pårørande
 • å bidra til oppfølging av brukarundersøkingar overordna på føretaksnivå
 • å informere om brukarutvalet si verksemd ​

Samansetting og konstituering​

Pasientorganisasjonane kjem med forslag om representantar i utvalet. Utvalet skal ha ti medlemmer fordelt med utgangspunkt i medlemsstorleik. FFO deltek med fem representantar, SAFO med to representantar, eldrerådet med ein representant, Kreftforeningen med ein representant og Rusmiddelbrukeres interesseorganisasjon (RIO) med ein representant.

​Det er ønskjeleg om medlemmene bringer med seg kunnskap om situasjonen til sentrale pasientgrupper som kronisk sjuke, psykisk sjuke, rørslehemma, kreftsjuke, trafikkskadde og det å vera pårørande til sjuke born. Medlemmene har funksjonstid på to år og kan veljast på nytt.

Utvalet konstituerer seg sjølv, leiar og nestleiar blir valt for to år om gangen men kan veljast på nytt. Utvalet vel sjølv arbeidsforma si og medlemmene kan delta i prosjekt/ arbeidsgrupper som blir etablert i føretaket.
 

​Omfattar alle institusjonar

Alle utvalet sine medlemmer, brukarar og pårørande, føretaksleiinga, avdelingar, råd og utval, tilsette og einskildpersonar, etatar og organisasjonar utanfor Helse Bergen kan fremme saker for komiteen og bli gitt tilgang til informasjon frå  utvalet si verksemd.

Mandat

1. Brukarutvalet er oppnemnd av styret ved Helse Bergen HF og er rådgjevande organ for administrerande direktør og styret ved Helse Bergen HF i brukar relaterte spørsmål. 
 
2. Brukarutvalet sin leiar kan etter behov bli invitert/innkalla til Helse Bergen HF sine styremøter. 
 
3. Utvalet er uavhengig av føretaksleiinga i sitt daglege arbeid, er sjølvstendig i forhold til brukar- og pårørande sine interesser, og uttaler seg på fritt grunnlag i aktuelle saker. 
 
4. Utvalet sitt arbeid skal ta utgangspunkt i dei gjeldande lover, forskrifter og interne retningsliner som relaterer seg til pasienter og pårørande sine roller i helsetenesta. Oppgåvene i utvalet skal legge vekt på brukarane sine interesser og behov. 
 
5. Utvalet skal ivareta pasientar og pårørande sine interesser, og bidra konstruktivt til betring av tenestene. 
 
6. Nokre av hovudoppgåvene er: 
 • ​å bidra til gjensidig tillit og forståing mellom brukar og behandlar. 
 • å halda seg orientert om brukarrettar og plikter og medverka til å spreie kunnskap om slike rettar og plikter 
 • å være pådrivar for at kunnskap blir spreidd og for at krava i pasientrettighetsloven blir følgde opp 
 • å følgje opp korleis foretaket ivaretek informasjonen om pasientrettar 
 • å være merksam på krav i styringsdokument som vedkjem pasienter og pårørande 
 • å halde seg oppdatert i forhold til budsjettsituasjonen i Helse Bergen 
 • å oppnemne representantar til utval/prosjektgrupper 
 • praktisk tilrettelegging for pasientar og pårørande 
 • å bidra til oppfølging av brukarundersøkingar overordna på føretaksnivå. 
 • å informere om brukarutvalet si verksemd 
 
7. Samansetjing og konstituering. 
Pasientorganisasjonane kjem med forslag om representantar i utvalet. 
Utvalet skal ha 8 medlemer fordelt med utgangspunkt i medlemsstorleik. FFO deltek med 5 representantar, SAFO med 2 representantar og eldrerådet med 1 representant. 

Det er ynskjeleg om medlemene bringer med seg kunnskap om situasjonen til sentrale pasientgrupper som kronisk sjuke, psykisk sjuke, rørslehemma, kreftsjuke, trafikkskadde og det å vera pårørande til sjuke born. 

Medlemane har funksjonstid på 2 år og kan veljast på nytt. 

Utvalet konstituerer seg sjølv, leiar og nestleder blir vald for 2 år om gangen men kan veljast på nytt. 

Utvalet vel sjølv si arbeidsform og medlemene kan delta i prosjekt/ arbeidgrupper som vert etablert i føretaket. 
 
8. Det vert halde inntil 8 møter i året. Medlemene får møtegodtgjerdsle og dei får dekka tapt arbeidsforteneste etter dokumentasjon. 
 
9. Utvalet femner om alle institusjonar innan helseforetaket. Alle utvalet sine medlemmer, brukarar og pårørande, foretaksleiinga, avdelingar, råd og utval, tilsette og einskildpersonar, etatar og organisasjonar utanfor Helse Bergen kan fremme saker for komiteen og gis tilgang til informasjon frå utvalet si verksemd. 
Arbeidet må ha et klart fokus på tiltak som vil kunne koma pasienter og pårørande til gode. Nytenking og forbetring må stå sentralt. 
 
10. For å ivareta disse oppgåvene, må utvalet samarbeide med andre utval og aktører/einingar om aktuelle problemstillingar og/ eller oppnemne eigne underutval. 
 
11. Det er fast sekretær knytt til utvalet. 
 
12. Det vert ført møtereferat som skal vera tilgjengeleg via intranett og internett. 
 
13. Utvalet skal utarbeide årsmelding. 

Møteplan

Vedtatt møteplan for Brukarutvalet i Helse Bergen 2018

Tirsdag 23. januar
Tirsdag 20. februar
Mandag 19. mars
Mandag 23. april
Mandag 28. mai
Mandag 18. Juni
Mandag 27. august
Mandag 24. september
Mandag 29. oktober
Mandag 26. november
Mandag 17. desember

Fast møtetid: Kl. 09.30-14.00
Faste møtestad (med unntak): Stort møterom i 3. etasje i Sentralblokka, Haukeland universitetssjukehus.

Årsmeldingar​

Årsmelding 2016 Brukarutvalet.pdfhttps://helse-bergen.no/Documents/Brukarutval/Årsmelding 2016 Brukarutvalet.pdfÅrsmelding 2016 Brukarutvalet.pdf
Årsmelding 2015 Brukarutvalet.pdfhttps://helse-bergen.no/Documents/Brukarutval/Årsmelding 2015 Brukarutvalet.pdfÅrsmelding 2015 Brukarutvalet.pdf
Årsmelding 2014 Brukarutvalet.pdfhttps://helse-bergen.no/Documents/Brukarutval/Årsmelding 2014 Brukarutvalet.pdfÅrsmelding 2014 Brukarutvalet.pdf
Årsmelding 2013 Brukarutvalet.pdfhttps://helse-bergen.no/Documents/Brukarutval/Årsmelding 2013 Brukarutvalet.pdfÅrsmelding 2013 Brukarutvalet.pdf
Årsmelding 2012 Prosjektoversikt.pdfhttps://helse-bergen.no/Documents/Brukarutval/Årsmelding 2012 Prosjektoversikt.pdfÅrsmelding 2012 Prosjektoversikt.pdf

​​​

 

Brukarmedverknad i helseforsking 

Føremålet med brukarmedverknad i helseforsking i spesialisthelsetenesta er å betre forskingas kvalitet og relevans. Forskingsresultat får større betyding og blir tatt raskare i bruk når dei opplevast som nyttige for pasientar og pårørande.

Brukarmedverknad inneber ei demokratisering av helseforskinga, og kan bidra til at brukaranes perspektiv, behov og erfaringar blir reflektert i forskinga.

Les meir i "Veileder for brukermedvirkning i helseforskning i spesialisthelsetjenesten" (pdf)Les om "Felles retningslinjer for brukarmedverknad" (pdf)

Møtereferat fra Brukarutvalet

2018-05-28 Møtereferat Brukarutval.pdfhttps://helse-bergen.no/Documents/Brukarutval/2018-05-28 Møtereferat Brukarutval.pdf2018-05-28 Møtereferat Brukarutval.pdf
2018-04-18 Møtereferat Brukarutval.pdfhttps://helse-bergen.no/Documents/Brukarutval/2018-04-18 Møtereferat Brukarutval.pdf2018-04-18 Møtereferat Brukarutval.pdf
2018-03-19 Møtereferat Brukarutval.pdfhttps://helse-bergen.no/Documents/Brukarutval/2018-03-19 Møtereferat Brukarutval.pdf2018-03-19 Møtereferat Brukarutval.pdf
2018-02-20 Møtereferat Brukarutval.pdfhttps://helse-bergen.no/Documents/Brukarutval/2018-02-20 Møtereferat Brukarutval.pdf2018-02-20 Møtereferat Brukarutval.pdf
2018-01-23 Møtereferat Brukarutval.pdfhttps://helse-bergen.no/Documents/Brukarutval/2018-01-23 Møtereferat Brukarutval.pdf2018-01-23 Møtereferat Brukarutval.pdf

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.