Brukarutvalet i Helse Bergen

Haukeland universitetssjukehus sitt brukarutval skal ivareta pasientar og pårørande sine interesser, og bidra konstruktivt til å betre tenestene på sjukehuset.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Medlemane kjem frå dei to store samanslutningane av pasientorganisasjonar, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) og Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner ​(SAFO), samt Eldrerådet i Hordaland og Kreftforeninga.​
 
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Brukarutvalet er oppnemnt av styret ved Helse Bergen HF og er rådgivande organ for administrerande direktør og styret ved Helse Bergen HF i brukarrelaterte spørsmål.
 
Brukarutvalets leiar kan etter behov bli invitert/innkalla til Helse Bergen HF sine styremøter. Utvalet er uavhengig av føretaksleiinga i sitt daglege arbeid, er sjølvstendig i forhold til brukar og pårørande sine interesser, og uttaler seg på fritt grunnlag i aktuelle saker.

Kontakt oss

Medlemmer

Dette er Brukarutvalet i Helse Bergen med funksjonstid frå januar 2019 til og med desember 2020:

​​​​​Leiar

Inge Aareskjold Fiskvik, FFO, Norsk blindeforbund
 

Nestleiar

Hjørdis Dahle, SAFO, Norges handikapforbund

Sekretariat

Magne Høgelid, Helse Bergen, ​Telefon: 97 49 34 83
 

Faste medlemar​​

Linda Haugland, FFO
Inge Aareskjold Fiskvik, FFO, Norsk blindeforbund
Dag Einar Liland, FFO, Forbundet Tenner og helse
Anita Sæløen Hop, FFO
Reidun T. Rinde, FFO
Hjørdis Dahle, SAFO, Norges handikapforbund
Gunnar Langlo, SAFO
Inger Lingjerde, Fylkeseldrerådet
Hans Fevang, Kreftforeningen
Gudeta Bayissa, Det felles Innvandrerråd
Christine Lønne, ProLAR
 

Varamedlemar

Kirsten Eikanger Mjelde, FFO
Marianne Clementine Håheim, FFO
Trude Aarseth, FFO, Landsforeningen for pårørende i psykiatrien
Rune Stiansen, FFO
Eva Kirkeby, FFO
Ulrikke Amundsen Tranberg, SAFO, Norges handikapforbund
Lill-Sonja Bersaas, SAFO
Atle Grung Eide, Kreftforeningen
Monrad Reigstad, Fylkeseldrerådet
Gifty Ama Nordbø, Det felles Innvandrerråd
Sindre Remme Strand, RIO

FFO er Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
SAFO er samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner
RIO er Rusmisbrukernes interesseorganisasjon
ProLAR er også interesseorganisasjon innan rusfeltet

Hovudoppgåver

 • ​​​​å bidra til gjensidig tillit og forståing mellom brukar og behandlar
 • å halde seg orientert om brukarrettar og plikter og medverke til å spreie kunnskap om slike rettar og plikter
 • å være pådrivar for at kunnskap blir spreidd og for at krava i pasient- og brukarrettslova blir følgde opp
 • å følgje opp korleis foretaket ivaretek informasjonen om pasientrettar
 • å vere merksam på krav i styringsdokument som vedkjem pasientar og pårørande
 • å halde seg oppdatert i forhold til budsjettsituasjonen i Helse Bergen
 • å oppnemne representantar til utval/prosjektgrupper 
 • praktisk tilrettelegging for pasientar og pårørande
 • å bidra til oppfølging av brukarundersøkingar overordna på føretaksnivå
 • å informere om brukarutvalet si verksemd ​

Samansetting og konstituering​

Pasientorganisasjonane kjem med forslag til representantar i utvalet. Utvalet skal ha ti medlemar fordelte med utgangspunkt i medlemsstorleik. FFO deltek med fem representantar, SAFO med to representantar, eldrerådet med ein representant, Kreftforeningen med ein representant og Rusmiddelbrukeres interesseorganisasjon (RIO) med ein representant.

​Det er ønskjeleg om medlemane bringer med seg kunnskap om situasjonen til sentrale pasientgrupper som kronisk sjuke, psykisk sjuke, rørslehemma, kreftsjuke, trafikkskadde og det å vere pårørande til sjuke born. Medlemane har funksjonstid på to år og kan veljast på nytt.

Utvalet konstituerer seg sjølv, leiar og nestleiar blir valt for to år om gangen, men kan veljast på nytt. Utvalet vel sjølv arbeidsforma si og medlemane kan delta i prosjekt/ arbeidsgrupper som blir etablerte i føretaket.
 

​Omfattar alle institusjonar

Alle utvalet sine medlemar, brukarar og pårørande, føretaksleiinga, avdelingar, råd og utval, tilsette og einskildpersonar, etatar og organisasjonar utanfor Helse Bergen kan fremme saker for komiteen og bli gitt tilgang til informasjon frå  utvalet si verksemd.

Mandat

1. Brukarutvalet er oppnemnd av styret ved Helse Bergen HF og er rådgjevande organ for administrerande direktør og styret ved Helse Bergen HF i brukarrelaterte spørsmål. 
 
2. Brukarutvalets leiar kan etter behov bli invitert/innkalla til Helse Bergen HF sine styremøte. 
 
3. Utvalet er uavhengig av føretaksleiinga i sitt daglege arbeid, er sjølvstendig i forhold til brukar- og pårørande sine interesser, og uttaler seg på fritt grunnlag i aktuelle saker. 
 
4. Utvalet sitt arbeid skal ta utgangspunkt i dei gjeldande lover, forskrifter og interne retningsliner som relaterer seg til pasienter og pårørande sine roller i helsetenesta. Oppgåvene i utvalet skal legge vekt på brukarane sine interesser og behov. 
 
5. Utvalet skal ivareta pasientar og pårørande sine interesser, og bidra konstruktivt til betring av tenestene. 
 
6. Nokre av hovudoppgåvene er: 
 • ​å bidra til gjensidig tillit og forståing mellom brukar og behandlar. 
 • å halde seg orientert om brukarrettar og plikter og medverka til å spreie kunnskap om slike rettar og plikter 
 • å være pådrivar for at kunnskap blir spreidd og for at krava i pasientrettighetslova blir følgde opp 
 • å følgje opp korleis foretaket ivaretek informasjonen om pasientrettar 
 • å være merksam på krav i styringsdokument som vedkjem pasientar og pårørande 
 • å halde seg oppdatert i forhold til budsjettsituasjonen i Helse Bergen 
 • å oppnemne representantar til utval/prosjektgrupper 
 • praktisk tilrettelegging for pasientar og pårørande 
 • å bidra til oppfølging av brukarundersøkingar overordna på føretaksnivå
 • å informere om brukarutvalet si verksemd 
 
7. Samansetjing og konstituering. 
Pasientorganisasjonane kjem med forslag om representantar i utvalet. 
Utvalet skal ha 8 medlemar fordelt med utgangspunkt i medlemsstorleik. FFO deltek med 5 representantar, SAFO med 2 representantar og eldrerådet med 1 representant. 

Det er ynskjeleg om medlemane bringer med seg kunnskap om situasjonen til sentrale pasientgrupper som kronisk sjuke, psykisk sjuke, rørslehemma, kreftsjuke, trafikkskadde og det å vere pårørande til sjuke born. 

Medlemane har funksjonstid på 2 år og kan veljast på nytt. 

Utvalet konstituerer seg sjølv, leiar og nestleder blir valde for 2 år om gangen, men kan veljast på nytt. 

Utvalet vel sjølv si arbeidsform og medlemane kan delta i prosjekt/ arbeidgrupper som blir etablerte i føretaket. 
 
8. Det blir halde inntil 8 møte i året. Medlemane får møtegodtgjersle og dei får dekt tapt arbeidsforteneste etter dokumentasjon. 
 
9. Utvalet femner om alle institusjonar innan helseforetaket. Alle utvalet sine medlemar, brukarar og pårørande, foretaksleiinga, avdelingar, råd og utval, tilsette og einskildpersonar, etatar og organisasjonar utanfor Helse Bergen kan fremme saker for komiteen og gis tilgang til informasjon frå utvalet si verksemd. 
Arbeidet må ha eit klart fokus på tiltak som vil kunne kome pasientar og pårørande til gode. Nytenking og forbetring må stå sentralt. 
 
10. For å ivareta desse oppgåvene, må utvalet samarbeide med andre utval og aktørar/einingar om aktuelle problemstillingar og/ eller oppnemne eigne underutval. 
 
11. Det er fast sekretær knytt til utvalet. 
 
12. Det blir ført møtereferat som skal vere tilgjengeleg via intranett og internett. 
 
13. Utvalet skal utarbeide årsmelding. 

Møteplan

Tentativt årshjul for brukarutvalet i Helse Bergen – 2020
Fast møtetid: Kl. 09.30-14.00
Fast møtestad (med unntak): Møtene i 2020 holdes som hovedregel fra kl 09.00-14.00 i Stort møterom, 2 etg. Jørgen Sandbergshus, Haukeland universitetssjukehus.

20. januar
 Tema: Forskingsmedvirkning

10. februar
Tema: Brukermedvirking/koordinering

9. mars
Tema: Utlokaliserte pasienter

27. april
Tema: Kommunikasjon/pasientdialog/samvalg

18. mai (Voss sjukehus)

8. juni
Tema: RehabKlinikken - Nordås

17. august (Sandviken divisjon psykisk helsevern)

14. september
Tema: E-mestring/Kronstad DPS

19. oktober
Tema: Øyeavdelingen

16. november
Tema: Kreftavd./Proton-senter

7. desember

Årsmeldingar​

​​​Digital grunnopplæring for brukarrepresentantar på systemnivå

Det er utarbeidd eit nettkurs etter initiativ frå dei regionale helseføretaka i samarbeid med Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO), Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO) og Kreftforeningen.
Nettkurset er i samsvar med «Retningslinjer for brukermedvirkning på systemnivå i helseforetak», som ble vedteke av alle dei regionale helseføretaka i 2017.

Ta kurset her

Brukarmedverknad i helseforsking 

Føremålet med brukarmedverknad i helseforsking i spesialisthelsetenesta er å betre forskingas kvalitet og relevans. Forskingsresultat får større betyding og blir tatt raskare i bruk når dei opplevast som nyttige for pasientar og pårørande.

Brukarmedverknad inneber ei demokratisering av helseforskinga, og kan bidra til at brukaranes perspektiv, behov og erfaringar blir reflekterte i forskinga.

Kurs i brukarmedvarknad i helseforskning
​No er det laga og publisert eit e-læringskurs for brukarmedverknad i helseforskning. Kurset er retta både mot brukarar og forskarar.

Kurset er eit samarbeid mellom Kompetansesenter for klinisk forskning, det regionale brukarutvalget i Helse Vest og Regionalt e-læringsteam.

Kurset gir ein innføring i kva brukarmedverknad i helseforskning er, i tillegg til at du får praktiske tips for å etablere eit godt og fruktbart samarbeid mellom brukar og forskar.

Kurset finn du her.


Møtereferat fra BrukarutvaletFann du det du leita etter?