Brukarutvalet

Brukarutvalet i Helse Bergen

Haukeland universitetssjukehus sitt brukarutval skal ivareta pasientar og pårørande sine interesser, og bidra konstruktivt til å betre tenestene på sjukehuset.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Medlemane kjem frå dei to store samanslutningane av pasientorganisasjonar som: Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) og Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner ​(SAFO), Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO), Interesseorganisasjon innan rusfeltet (ProLar), Kreftforeninga, Vestlandet invandrarråd, samt Eldrerådet i Hordaland. 
 
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Brukarutvalet er oppnemnt av styret ved Helse Bergen HF og er rådgivande organ for administrerande direktør og styret ved Helse Bergen HF i brukarrelaterte spørsmål.
 
Brukarutvalets leiar kan etter behov bli invitert/innkalla til Helse Bergen HF sine styremøter. Utvalet er uavhengig av føretaksleiinga i sitt daglege arbeid, er sjølvstendig i forhold til brukar og pårørande sine interesser, og uttaler seg på fritt grunnlag i aktuelle saker.

Kontakt oss

Medlemmer

Brukarutvalet i Helse Bergen frå og med 18. januar 2021


 • Anita Sæløen Hop leiar, FFO   
 • Linda Haugland,nestleiar, FFO
 • Hans Fevang, arbeidsutvalet, Kreftforeningen
 • Remi Lønøy, FFO   
 • Reidun T. Rinde, FFO  
 • Eli Sjo, FFO
 • Gifty Nordbø, Vestland Innvandrerråd 
 • Inger Lingjerde, Pensjonistforbundet Hordaland
 • Christine Sunda, ProLAR 
 • Gunnar Langlo, SAFO
 • Ulrikke Tranberg, SAFO


Varamedlemmer
 • Trude Aarseth, FFO
 • Tor Egil Bjerke, FFO
 • Bjørn Greve, FFO
 • Marianne Clementine Håheim, FFO
 • Silje Edvarsdal Thon, FFO
 • Yaw Appiah Adjei, Vestland invandrerråd
 • Gudeta Bayissa, Vestland invandrerråd
 • Atle Grung Eide, Kreftforeningen
 • Aud Marit Nygård, Pensjonistforbundet Hordaland
 • Lill-Sonja Bersaas, SAFO
 • Renate Toft, SAFO
 • Anniken Haukanes, RIO
- FFO er Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
- SAFO er samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner
- RIO er Rusmisbrukernes interesseorganisasjon
- ProLAR er også interesseorganisasjon innan rusfeltet

Sekretariat

Magne Høgelid, Helse Bergen, ​Telefon: 97 49 34 83

Hovudoppgåver

 • ​​​​å bidra til gjensidig tillit og forståing mellom brukar og behandlar
 • å halde seg orientert om brukarrettar og plikter og medverke til å spreie kunnskap om slike rettar og plikter
 • å være pådrivar for at kunnskap blir spreidd og for at krava i pasient- og brukarrettslova blir følgde opp
 • å følgje opp korleis foretaket ivaretek informasjonen om pasientrettar
 • å vere merksam på krav i styringsdokument som vedkjem pasientar og pårørande
 • å halde seg oppdatert i forhold til budsjettsituasjonen i Helse Bergen
 • å oppnemne representantar til utval/prosjektgrupper 
 • praktisk tilrettelegging for pasientar og pårørande
 • å bidra til oppfølging av brukarundersøkingar overordna på føretaksnivå
 • å informere om brukarutvalet si verksemd ​

Samansetting og konstituering​

Pasientorganisasjonane kjem med forslag til representantar i utvalet. Utvalet skal ha ti medlemar fordelte med utgangspunkt i medlemsstorleik. FFO deltek med fem representantar, SAFO med to representantar, eldrerådet med ein representant, Kreftforeningen med ein representant og Rusmiddelbrukeres interesseorganisasjon (RIO) med ein representant.

​Det er ønskjeleg om medlemane bringer med seg kunnskap om situasjonen til sentrale pasientgrupper som kronisk sjuke, psykisk sjuke, rørslehemma, kreftsjuke, trafikkskadde og det å vere pårørande til sjuke born. Medlemane har funksjonstid på to år og kan veljast på nytt.

Utvalet konstituerer seg sjølv, leiar og nestleiar blir valt for to år om gangen, men kan veljast på nytt. Utvalet vel sjølv arbeidsforma si og medlemane kan delta i prosjekt/ arbeidsgrupper som blir etablerte i føretaket.
 

​Omfattar alle institusjonar

Alle utvalet sine medlemar, brukarar og pårørande, føretaksleiinga, avdelingar, råd og utval, tilsette og einskildpersonar, etatar og organisasjonar utanfor Helse Bergen kan fremme saker for komiteen og bli gitt tilgang til informasjon frå  utvalet si verksemd.

Mandat

 • Brukarutvalet er oppnemnd av styret ved Helse Bergen HF og er rådgjevande organ for administrerande direktør og styret ved Helse Bergen HF i brukarrelaterte spørsmål. 
 •  Brukarutvalets leiar kan etter behov bli invitert/innkalla til Helse Bergen HF sine styremøte. 
 •  
 •  Utvalet sitt arbeid skal ta utgangspunkt i dei gjeldande lover, forskrifter og interne retningsliner som relaterer seg til pasienter og pårørande sine roller i helsetenesta. Oppgåvene i utvalet skal legge vekt på brukarane sine interesser og behov. 
 •  Utvalet skal ivareta pasientar og pårørande sine interesser, og bidra konstruktivt til betring av tenestene. 
 

Nokre av hovudoppgåvene

er: 

 • ​å bidra til gjensidig tillit og forståing mellom brukar og behandlar. 
 • å halde seg orientert om brukarrettar og plikter og medverka til å spreie kunnskap om slike rettar og plikter 
 • å være pådrivar for at kunnskap blir spreidd og for at krava i pasientrettighetslova blir følgde opp 
 • å følgje opp korleis foretaket ivaretek informasjonen om pasientrettar 
 • å være merksam på krav i styringsdokument som vedkjem pasientar og pårørande 
 • å halde seg oppdatert i forhold til budsjettsituasjonen i Helse Bergen 
 • å oppnemne representantar til utval/prosjektgrupper 
 • praktisk tilrettelegging for pasientar og pårørande 
 • å bidra til oppfølging av brukarundersøkingar overordna på føretaksnivå
 • å informere om brukarutvalet si verksemd 
 

Samansetjing og konstituering. 

Pasientorganisasjonane kjem med forslag om representantar i utvalet. 
Utvalet skal ha 8 medlemar fordelt med utgangspunkt i medlemsstorleik. FFO deltek med 5 representantar, SAFO med 2 representantar og eldrerådet med 1 representant. 

 • Det er ynskjeleg om medlemane bringer med seg kunnskap om situasjonen til sentrale pasientgrupper som kronisk sjuke, psykisk sjuke, rørslehemma, kreftsjuke, trafikkskadde og det å vere pårørande til sjuke born. 
 • Medlemane har funksjonstid på 2 år og kan veljast på nytt. 
 • Utvalet konstituerer seg sjølv, leiar og nestleder blir valde for 2 år om gangen, men kan veljast på nytt. 
 • Utvalet vel sjølv si arbeidsform og medlemane kan delta i prosjekt/ arbeidgrupper som blir etablerte i føretaket. 
 • Det blir halde inntil 8 møte i året. Medlemane får møtegodtgjersle og dei får dekt tapt arbeidsforteneste etter dokumentasjon. 
 

Utvalet femner om alle institusjonar innan helseforetaket. 

Alle utvalet sine medlemar, brukarar og pårørande, foretaksleiinga, avdelingar, råd og utval, tilsette og einskildpersonar, etatar og organisasjonar utanfor Helse Bergen kan fremme saker for komiteen og gis tilgang til informasjon frå utvalet si verksemd. 
Arbeidet må ha eit klart fokus på tiltak som vil kunne kome pasientar og pårørande til gode. Nytenking og forbetring må stå sentralt. For å ivareta desse oppgåvene, må utvalet samarbeide med andre utval og aktørar/einingar om aktuelle problemstillingar og/ eller oppnemne eigne underutval. 
 
 • Det er fast sekretær knytt til utvalet. 
 •  Det blir ført møtereferat som skal vere tilgjengeleg via intranett og internett. 
 •  Utvalet skal utarbeide årsmelding. 

Møteplan 2021

Møtestad: Digitalt eller i Store møterom, 2. et. i Jørgen Sandbergshus, Haukeland universitetssjukehus. 

Møteplan
​Måned
​Dag, dato og klokkeslett

​Januar
​Måndag 18.01 kl. 9:00-13:00
​Fellesmøte gamalt og nytt utval
​Tysdag 19.01 kl. 9:00-14:00
Møte i nytt utval
​Februar
​Måndag 22.02  kl. 9:00-14:00

​Mars
​Måndag 22.03  kl. 9:00-14:00
​April
​Måndag 19.04  kl. 9:00-14:00
​Mai
​Måndag 10.05  kl. 9:00-14:00
​Juni
​Måndag 14.06  kl. 9:00-14:00
​August
​Måndag 16.08  kl. 9:00-14:00

​September
​Måndag 13.09  kl. 9:00-14:00
​Oktober
​Måndag 18.10  kl. 9:00-14:00
​November
​Måndag 15.11  kl. 9:00-14:00
​Desember
​Måndag 13.12  kl. 9:00-14:00

Moglege tema for ulike møter, utanom ordinær handtering av saker: 
Voss sjukehus - Psykisk helsevern (eit døme frå DPSane) - Augeavdelinga - Glasblokkane 2 - Pasientombodet i Vestland - Kreftavdelinga/Vardesenteret - Rehabilitering Nordås - Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering (Nesttun) - LMS - Fellesmøte ungdomsråd/erfaringspanel psykisk helse

Årsmeldingar​

​​​Digital grunnopplæring for brukarrepresentantar på systemnivå

Det er utarbeidd eit nettkurs etter initiativ frå dei regionale helseføretaka i samarbeid med Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO), Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO) og Kreftforeningen.
Nettkurset er i samsvar med «Retningslinjer for brukermedvirkning på systemnivå i helseforetak», som ble vedteke av alle dei regionale helseføretaka i 2017.

Ta kurset her

Brukarmedverknad i helseforsking 

Føremålet med brukarmedverknad i helseforsking i spesialisthelsetenesta er å betre forskingas kvalitet og relevans. Forskingsresultat får større betyding og blir tatt raskare i bruk når dei opplevast som nyttige for pasientar og pårørande.

Brukarmedverknad inneber ei demokratisering av helseforskinga, og kan bidra til at brukaranes perspektiv, behov og erfaringar blir reflekterte i forskinga.

Kurs i brukarmedvarknad i helseforskning
​No er det laga og publisert eit e-læringskurs for brukarmedverknad i helseforskning. Kurset er retta både mot brukarar og forskarar.

Kurset er eit samarbeid mellom Kompetansesenter for klinisk forskning, det regionale brukarutvalget i Helse Vest og Regionalt e-læringsteam.

Kurset gir ein innføring i kva brukarmedverknad i helseforskning er, i tillegg til at du får praktiske tips for å etablere eit godt og fruktbart samarbeid mellom brukar og forskar. Kurset finn du her.

Møtereferat fra BrukarutvaletFann du det du leita etter?