HELSENORGE

Klage

Dersom du meiner at pasientrettane dine ikkje er oppfylte, oppfordrar vi deg til å ta det opp med den aktuelle avdelinga så fort som råd.

Slik kan dei vurdere om noko må gjerast annleis. Formelle klager skal vere skriftlege.
I dei tilfella der avdelinga har vurdert saka di på nytt og ikkje endrar avgjersle, skal avdelinga sende klagen til Fylkesmannen utan unødig tidsbruk.

Pasient- og brukarombodet

Ombodet kan gi deg meir informasjon om pasientrettar og / eller hjelpe deg ved klage på helsetenesta eller søknad om erstatning frå Norsk pasientskadeerstatning (NPE). Det er gratis å få hjelp frå Pasient- og brukarombodet.

Kontaktinformasjon:

Pasient- og brukarombodet i Hordaland

Telefon: 55 21 80 90
E-post: hordaland@pobo.no
Adresse: Vaskerelven 39, 5014 Bergen

Fylkesmannen i Hordaland
Helseavdelinga
Postboks 7310
5020 Bergen

Telefon: 55 57 20 00
E-post: fmhopostmottak@fylkesmannen.no

Fann du det du leita etter?