Psykisk helsevern for barn og unge (PBU)

Klinikk psykisk helsevern for barn og unge (PBU) gir spesialisert helsetilbod til barn og unge (0-18 år) med psykiske vanskar, og deira pårørande. Dette kan til dømes vere utgreiing og behandling av angst, åtferdsvanskar, utviklingsforstyrringar, AD/HD, depresjon, tvangslidingar, autisme, sjølvmordsfare, psykose, spiseforstyrringar, skulevegring, m.m. Vi består av både poliklinikkar (BUP) og sengepostar.

Les meir om Psykisk helsevern for barn og unge (PBU)

Psykisk helsevern for barn og unge (PBU)

Mann hilser på familie. Foto

Informasjon om psykiske vansker

Kven møter du hos oss?

I Klinikk psykisk helsevern for barn og unge jobbar menneske med forskjellig utdanning innan psykisk helsearbeid. Det gjeld både sjukehusavdelingane og poliklinikkane. Som regel vert du først tilvist ein poliklinikk ikkje langt frå der du bor. Her blir du teke godt imot av ein eller to personar som vil snakke med deg om korleis du har det. Saman med deg og din familie finn vi ut kva vi kan gjere, for at du skal få det betre.

Nokre av pasientane våre treng i ein periode litt tettare oppfølging enn ein poliklinikk kan tilby. Dei kan få hjelp på ein av dei tre sjukehuspostane våre.

 

Korleis jobbar vi?

På poliklinikkane vert ingen lagt inn. Du kjem til avtalt tid, og reiser heim igjen etter samtalen med behandlaren din. BUP samarbeider med deg og / eller foreldra dine om kva type hjelp du skal få. Behandlingstilbodet kan bestå av individualsamtalar, gruppebehandling, familiebehandling og eventuelt medikamentell behandling. I tillegg  vert det arrangert informasjonsgrupper for føresatte.

BUP jobbar også saman med andre offentlege instansar, som for eksempel skule / barnehage, fastlege, helsesyster og barnevern, for å finne fram til det beste behandlingstilbodet for pasientane våre. BUP kan også kontakte kommunen der du bor, for å melde behov for individuell plan. Du kan lese meir om individuell plan på nettsiden til Helsenorge.no.

Dersom det viser seg at du har behov for meir hjelp enn poliklinisk behandling, vil din behandlar ved poliklinikken tilvise deg vidare til innlegging i ein av klinikken sine sjukehusposter, eller til meir spesialisert utgreiing ein annan stad på sjukehuset. Dei fleste pasientar som kjem til oss blir betre av å snakke med profesjonelle hjelparar i løpet av nokre månader. Nokon har behov for oppfølging over lengre tid.

Tilvisingsrutinar

Klinikk Psykisk helsevern for barn og unge (PBU) har sju allmennpoliklinikkar (BUP) med ulikt geografisk ansvar, og tre sengepostar.
Tilvisingar til Helse Bergen frå andre helseregionar kan gjerast med bakgrunn i Fritt behandlingsval. Lege, psykolog, leiar for barnevernstenesta, og leiar for NAV kommune (sosialtenesta) kan tilvise til BUP.

Les meir om tilvisingsrutinar, hastevurderingar og akuttpsykiatrisk hjelp for barn og unge

 

Pakkeforløp psykiske helse for barn og unge

Pakkeforløp for psykiske lidingar hos barn og unge skal bidra til at du får heilskapleg utgreiing og behandling utan at du må vente unødig. For å sikre god oppfølging og unngå unødig venting, har vi det som blir kalla forløpskoordinatorar. Forløpskoordinatoren kan svare på spørsmål om timar og kva som skal skje undervegs i behandlinga di.

Les meir om pakkeforløp og forløpskoordinator

Samhandling

Samarbeid om inntak og utskriving - Tenesteavtale 3 og 5 (pdf)

Konsultasjonsteam for gravide og familiar med barn i alderen 0-3 år (pdf)

 

Poliklinikkar

Ein BUP er ein poliklinikk, eller enklere sagt ein stad der barn, ungdom og foreldra deira får tilbod om hjelp med psykiske vanskar. På BUP vert ingen lagt inn. Pasientar kjem til samtalar til avtalt tid, og går heim igjen etter samtalen. I Helse Bergen er det sju allmennpoliklinikkar, som har ansvar for kvart sitt geografiske område:

  • BUP Sentrum
  • BUP Øyane (Straume)
  • BUP Åsane
  • BUP Nordhordland (Knarvik)
  • BUP Fana, Fusa og Austevoll (Nesttun)
  • BUP Ytrebygda, Os og Samnanger (Nesttun)
  • BUP Voss

I tillegg til disse seks poliklikker har Helse Bergen to spesialiserte tenester; Ambulante tenester og Spesialpoliklinikken. Ambulante tenester samarbeider med kolleger i poliklinikk. Dei kan til dømes gå på heimebesøk. Spesialpoliklinikken er spesialisert på pasientar med autisme, Aspergers syndrom, og pasientar som treng nevro-psykologisk utgreiing.

BUP jobbar også saman med andre instansar, som for eksempel skule, fastlege, PPT og helsesyster, for å finne fram til det beste behandlingstilbodet for den einskilde, også etter at pasientane våre er skriven ut frå Klinikk PBU. I nokre tilfelle blir barn eller ungdom lagt inn ved ein av sengepostane.

Ambulante tenester

Seksjon for Ambulante tenester tilbyr barn og unge med psykiske vanskar heimebasert behandling, i samarbeid med den lokale poliklinikken for barn og unge med psykiske vanskar (BUP). Alle barn som får eit tilbod frå Ambulante tenester har allereie eit tilbod frå poliklinikk eller døgnavdeling. Behandlar på poliklinikk eller ved døgnavdeling tek kontakt med Ambulante tenester.

Les meir om Ambulante tenester sitt tilbod

Sengepostar

Nokre barn og ungdom treng å bli innlagt, for å få ytterlegare hjelp til vanskane sine. Til dømes når det polikliniske tilbodet ikkje er tilstrekkeleg. Sengepostane samarbeider tett med poliklinikkane. Innlegging vert som regel planlagt som eit ledd i behandlinga (gjeld ikkje øyeblikkelig hjelp eller innlegging på tvang). Dette skjer i samarbeid med pasient, føresette og poliklinikken.

Målet med ei innlegging er å hjelpe barn / ungdom og familien med å finne gode måter å mestre vanskane på, som også kan brukast når barnet / ungdommen har kome heim igjen. Det er heilt individuelt kor lenge barn / ungdom er innlagt hos oss. Det er avhengig av behov.  Dei fleste som er innlagt går på skulen, som er tilknytt sjukehuset.

Forsking


 

Sjå oversikt over forsking og publikasjonar frå tilsette ved Klinikk psykisk helsevern for barn og unge

Kontaktinformasjon

Oppmøtestad

Vi held blant anna til i Glasblokkene.

Opningstider måndag-fredag, kl. 08.00-15.30. Stengt laurdag og søndag.

Ungdom som skal leggast inn, og besøkande til Akuttpost og Ungdomspost, møter i resepsjonen i 1. etasje.

Telefon
Sentralbord 55 97 50 00
Vakttelefon (kveld / natt) 55 97 57 52
Ring sentralbord ved dei ulike BUP-ane for informasjon om forløpskoordinator for dei ulike pakkeforløpa.
Glasblokkene
Besøksadresse
Haukelandsbakken 15(Kart)
5021 Bergen
Telefon
55 97 50 00

Buss

​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.
​​​​​​Skyss har eit eige linjekart for Haukeland (PDF) der du kan finne ut kva for bussar som går forbi sjukehuset. På nettsidene til Skyss.no finn du bussruter med oversikt over stoppestader og tider.

​Busstoppa rundt Haukeland:

Nord for sjukehuset, sør for Haukeland​, Ibsensgate og Haukelandsveien.

Bybane

​Nærmaste stoppestad til Haukeland er Kronstad bybanestopp. Det tar om lag ti minutt å gå frå stoppen til sjukehuset. 

Flybuss

Det går flybuss frå Bergen Lufthavn Flesland til Haukeland Hotel/Pasienthotellet kvar time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 alle kvardagar, med avgang fem over kvar heile time. 

Du nyttar vanleg flybuss frå Flesland til Bystasjonen. På Bystasjonen byttar du over til ein minibuss godt merka med flybuss-logo. Denne bussen køyrer deg til Haukeland hotell. 

Frå Haukeland hotell/Pasienthotellet går det minibuss fem over kvar heile time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 for å ta med reisande som skal til flyplassen. Bussen kjører til Bystasjonen, der er det overgang til den ordinære flybussen. Turen frå Haukeland til Flesland tar totalt 45 minutt.

Siste avgang frå Haukeland hotell er klokka 15.05.

Klokka 09.50 og klokka 13.50 startar flybussen ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka. Bussen står då ei kort stund på dei reserverte plassane til helsebussane (rett ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka) for av- og påstiging før han køyrer vidare til Haukeland hotell for avgang fem over. 

Flybussen har både barnesete, rullestolplass og heis. Om du treng ekstra hjelp til å bytte frå minibussen til flybussen, får du det av sjåføren. 

Flybussen mellom Flesland og Haukeland Universitetssjukehus er innstilt i jul og romjul (kjører til og med 21.des).
Oppstart etter nyttår blir 2.januar 2019.

Parkering Glasblokkene

​Det er innkøyring til Glasblokkene frå Haukelandsbakken, nord for Sentralblokka. Det er tre handikap-parkeringsplassar ved Glasblokkene.

Andre besøkande parkerer på parkeringsdekket i Sentralblokka. Her er det også fleire handikap-parkeringsplassar.

Meir informasjon om parkering på Haukeland universitetssjukehus 

Ein kan gå mellom Sentralblokka og Glasblokkene innandørs via tunnelsystemet.

ADHD hos barnhttps://helse-bergen.no/behandlinger/adhd-hos-barnADHD hos barnAADHD hos barn og ungeADHD hos barn og ungeADHD hos barn og ungeADHD hos barn og unge
Autisme hos barnhttps://helse-bergen.no/behandlinger/autisme-hos-barnAutisme hos barnAAutisme hos barnAutisme hos barnAutisme hos barnAutisme hos barn
Nevropsykologisk undersøkelse, barnhttps://helse-bergen.no/behandlinger/nevropsykologisk-undersokelse-barnNevropsykologisk undersøkelse, barnNNevropsykologisk undersøkelse, barnNevropsykologisk undersøkelse, barnNevropsykologisk undersøkelse, barnNevropsykologisk undersøkelse, barn
Psykiske lidingar hos barn og unge - pakkeforløphttps://helse-bergen.no/behandlinger/psykiske-lidingar-hos-barn-og-unge-pakkeforlopPsykiske lidingar hos barn og unge - pakkeforløpPPsykiske lidelser hos barn - pakkeforløpPsykiske lidelser hos barn - pakkeforløpPsykiske lidelser hos barn - pakkeforløpPsykiske lidelser hos barn - pakkeforløp
Psykoselidelser hos barn og ungdomhttps://helse-bergen.no/behandlinger/psykoselidelser-hos-barn-og-ungdomPsykoselidelser hos barn og ungdomPPsykoser hos barn og ungePsykoser hos barn og ungePsykoser hos barn og ungePsykoser hos barn og unge
Spiseforstyrringar hos barn og unge - pakkeforløphttps://helse-bergen.no/behandlinger/spiseforstyrringar-hos-barn-og-unge-pakkeforlopSpiseforstyrringar hos barn og unge - pakkeforløpSSpiseforstyrrelser hos barn og ungeSpiseforstyrrelser hos barn og ungeSpiseforstyrrelser hos barn og ungeSpiseforstyrrelser hos barn og unge

Arrangement

Akuttpost barn og ungehttps://helse-bergen.no/avdelinger/psykisk-helsevern/psykisk-helsevern-for-barn-og-unge/akuttpostAkuttpost barn og unge
Ambulante tenesterhttps://helse-bergen.no/avdelinger/psykisk-helsevern/psykisk-helsevern-for-barn-og-unge/ambulante-tjenesterAmbulante tenester
Barneposthttps://helse-bergen.no/avdelinger/psykisk-helsevern/psykisk-helsevern-for-barn-og-unge/barnepostBarnepost
BUP Fana Fusa Austevollhttps://helse-bergen.no/avdelinger/psykisk-helsevern/psykisk-helsevern-for-barn-og-unge/bup-fana-fusa-og-austevollBUP Fana Fusa Austevoll
BUP Nordhordlandhttps://helse-bergen.no/avdelinger/psykisk-helsevern/psykisk-helsevern-for-barn-og-unge/bup-nordhordlandBUP Nordhordland
BUP Sentrumhttps://helse-bergen.no/avdelinger/psykisk-helsevern/psykisk-helsevern-for-barn-og-unge/bup-sentrumBUP Sentrum
BUP Vosshttps://helse-bergen.no/avdelinger/psykisk-helsevern/psykisk-helsevern-for-barn-og-unge/bup-vossBUP Voss
BUP Ytrebygda, Os og Samnangerhttps://helse-bergen.no/avdelinger/psykisk-helsevern/psykisk-helsevern-for-barn-og-unge/bup-ytrebygda-os-og-samnangerBUP Ytrebygda, Os og Samnanger
BUP Øyanehttps://helse-bergen.no/avdelinger/psykisk-helsevern/psykisk-helsevern-for-barn-og-unge/bup-oyaneBUP Øyane
BUP Åsanehttps://helse-bergen.no/avdelinger/psykisk-helsevern/psykisk-helsevern-for-barn-og-unge/bup-asaneBUP Åsane
Spesialpoliklinikkenhttps://helse-bergen.no/avdelinger/psykisk-helsevern/psykisk-helsevern-for-barn-og-unge/spesialpoliklinikkenSpesialpoliklinikken
Ungdomsposthttps://helse-bergen.no/avdelinger/psykisk-helsevern/psykisk-helsevern-for-barn-og-unge/ungdomspostUngdomspost

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.