Spesialpoliklinikken

Spesialpoliklinikken har tre team; Autismeteamet, Nevroteamet og Konsultasjonsteamet.

Les meir om Spesialpoliklinikken

Spesialpoliklinikken

Informasjon om koronasituasjonen tilpasset barn og unge med vansker innenfor autismespekteret

Nettsider med tips til sosiale historier, tegneseriesamtaler og bilder som kan være til hjelp når en skal forklare barna om koronapandemien:
 
Hvordan hjelpe barn og unge med ASD? Brosjyre fra Statped: Korona - sosial historie for barn 

Informasjon til foreldre om koronapandemien på ulike språk

Tilvising

Utgreiing og behandling i Spesialpoliklinikken er ei vidareføring av ein eksisterande behandlingskontakt i den lokale barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikken barnet sokner til. Dette inneber at primærtilvisinga sendast til allmennpoliklinikk. Det er allmennpoliklinikken som vurderer om det er behov for bistand frå Spesialpoliklinikken.

Konsultasjonar og rettleiing

Spesialpoliklinikken skal medverke til kompetanseheving i Klinikk PBU og gi konsultasjon og rettleiing i pasientsaker. Fagteam ved seksjonen er tverrfagleg samansett. Som ein del av fylket si spesialistteneste vert det gitt fråsegn til Fylkesmannen i samband med kap. 9 om avgrensingar og kontroll i bruk av makt og tvang.

Autismeteamet

Autismeteamet kan bistå allmennpoliklinikken i utgreiing av barn med autismespektertilstandar. Utgreiinga vert som hovudregel gjennomført poliklinisk og i barnet sitt eige miljø.

Utgreiinga skjer vanlegvis over ei veke, og består av observasjon, diagnostiske testar, intervju, observasjonar og legeundersøking. Autismeteamet er tverrfagleg samansett. Om det er grunnlag for det kan Autismeteamet bistå lokal allmennpoliklinikk med rettleiing, behandling og oppfølging av barnet.

Konsultasjonstjenesten

Teamet består psykologspesialister og barnepsykiater. Vår primære oppgave er å vurdere barn og unge (0-18 år) som blir henvist til oss fra somatisk spesialisthelsetjeneste ved mistanke om psykiske vansker. I tillegg gir vi konsultasjoner til pårørende (søsken, foreldre / nærmeste omsorgspersoner) og helsepersonell.
Konsultasjonstjenesten er en del av sykehusets daglige beredskap ved kriser og katastrofer.
 

Hvordan jobber Konsultasjonstjenesten?

Vi mottar henvisninger og tilsynsforespørsler vedrørende barn og unge fra 0-18 år, som er innlagt på somatisk avdeling, eller under poliklinisk oppfølging ved HUS. Vi har avtale med enkelte avdelinger om å delta på pre-visitter, og vi kan ved behov delta på tverrfaglige møter. Vi har også mulighet til å følge noen pasienter poliklinisk i en avgrenset periode.
 
Konsultasjonstjenesten har dessuten en tilsynsfunksjon overfor alle barn og unge som er innlagt etter et suicidalforsøk. Vår oppgave i disse saker er å foreta en psykiatrisk vurdering. Vi skal konkludere med en uttalelse om pasientens behov for oppfølging innen psykisk helsevern, både under innleggelsen og etter at pasienten er skrevet ut etter fullført somatisk behandling.  Dersom pasienten er under oppfølging i BUP er vi i dialog med ansvarlig behandler.  Ved behov for akutt innleggelse på psykiatrisk sengepost bistår vi i prosessen for overføring.
 

Hvem kan bli henvist til Konsultasjonstjenesten?

Barn og unge hvor det foreligger mistanke om:

  • alvorlig psykopatologi
  • alvorlig psykosomatikk
  • krisereaksjon ved kronisk eller livstruende sykdom, som medfører behov for veiledning i mestringsoppgaver, og ved komplisert behandling over tid
  • krisereaksjon etter traume

Vi tilbyr også avgrenset oppfølging for de nærmeste pårørende som er i krise på grunn av barnets sykdom.
 

Hvordan henvise til Konsultasjonstjenesten?

Ansvarlig lege på poliklinikk eller somatisk avdeling hvor pasienten er innlagt, kan henvise til oss. Det er også mulig å kontakte oss på telefon 55 97 44 53 ved behov for hastetilsyn og/eller for en generell konsultasjon. 
 
Alle henvisninger og tilsynsforespørsler skal sendes i Dips.
Henvisninger: NB: primærhenvisninger! Velg: -> Avd: PBU-HBE Klinikk psykisk helsevern for barn og unge, Seksjon: BUP Konsulttjenesten-HBE.
Tilsynsforespørsler: PS Hau PBU Konsulttjenesten Henvisning.

Henvendelser tas imot fortløpende, men drøftes hovedsakelig på daglig inntaksmøte hver morgen.  Prioritering skjer etter hastegrad.
 
Teamet er bemannet mandag til fredag kl. 08.00 – 15.30. Ved behov for hastetilsyn utenom dette skal ansvarlig lege kontakte forvakt ved Klinikk psykisk helsevern for barn og unge (PBU) via sentralbordet.

Nevroteamet

En nevropsykologisk utredning er en omfattende vurdering der man gjennom samtaler, observasjoner og testing kartlegger ulike ferdigheter og hjernefunksjoner.


Innholdet i undersøkelsen vil variere noe fra person til person. Vanligvis blir det gjort en strukturert kartlegging av funksjonsområder gjennom samtale med barnet/ ungdomen, eventuelt også med pårørende og/eller andre instanser der det er aktuelt. I de fleste tilfeller blir det også gjennomført ulike tester. Det kan være av evnenivå, hukommelse, oppmerksomhet og konsentrasjon, språk, visuell funksjon, planlegging og organiseringsevne, motorisk og sensorisk ferdigheter, samt adferdsmessig, sosial og emosjonell fungering.


Nevroteam tar i mot henvisninger fra BUP og de ulike postene ved klinikken.

Kontaktinformasjon

Oppmøtestad
Spesialpoliklinikken held til i Glasblokkene, Blokk 2, 3. etasje i Haukelandsbakken 15.
Telefon
55 97 44 53
måndag - fredag 08.00-15.30
E-post
Glasblokkene
Besøksadresse
Haukelandsbakken 15(Kart)
5021 Bergen
Telefon
55 97 50 00

Buss

​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.

Nord for sjukehuset, sør for Haukeland​, Ibsensgate og Haukelandsveien.

Bybane

​Nærmaste stoppestad til Haukeland er Kronstad bybanestopp. Det tar om lag ti minutt å gå frå stoppet til sjukehuset. 

Flybuss

Det går flybuss frå Bergen Lufthavn Flesland til Haukeland Hotel/Pasienthotellet kvar time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 alle kvardagar, med avgang fem over kvar heile time. 

Du nyttar vanleg flybuss frå Flesland til Bystasjonen. På Bystasjonen byttar du over til ein minibuss godt merka med flybuss-logo. Denne bussen køyrer deg til Haukeland hotell. 

Frå Haukeland hotell/Pasienthotellet går det minibuss fem over kvar heile time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 for å ta med reisande som skal til flyplassen. Bussen kjører til Bystasjonen, der er det overgang til den ordinære flybussen. Turen frå Haukeland til Flesland tar totalt 45 minutt.

Siste avgang frå Haukeland hotell er klokka 15.05.

Klokka 09.50 og klokka 13.50 startar flybussen ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka. Bussen står då ei kort stund på dei reserverte plassane til helsebussane (rett ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka) for av- og påstiging før han køyrer vidare til Haukeland hotell for avgang fem over. 

Flybussen har både barnesete, rullestolplass og heis. Om du treng ekstra hjelp til å bytte frå minibussen til flybussen, får du det av sjåføren. 

Parkering Glasblokkene

​Det er innkøyring til Glasblokkene frå Haukelandsbakken, nord for Sentralblokka. Det er tre handikap-parkeringsplassar ved Glasblokkene.

Andre besøkande parkerer på parkeringsdekket i Sentralblokka. Her er det også fleire handikap-parkeringsplassar.

Meir informasjon om parkering på Haukeland universitetssjukehus 

Ein kan gå mellom Sentralblokka og Glasblokkene innandørs via tunnelsystemet.

Praktisk informasjon

Besøk på sjukehuset i koronaperioden

Under smittesituasjonen med koronaviruset har vi avgrensa talet på besøkande til sjukehuset. 

 

Fann du det du leita etter?