Ambulante tenester

Ambulante tenester tilbyr barn og unge med psykiske vanskar heimebasert behandling, i samarbeid med den lokale poliklinikken for barn og unge med psykiske vanskar (BUP).

Les meir om Ambulante tenester

Ambulante tenester

Alle barn som får eit tilbod frå Ambulante tenester har allereie eit tilbod frå poliklinikk eller døgnavdeling. Behandlar på poliklinikk eller ved døgnavdeling tek kontakt med Ambulante tenester.

Kven er vi?

Ambulante tenester gir tilbod til barn og unge i alle kommunane i Helse Bergen sitt opptaksområde med unntak av Voss og Betanien BUP.

Vi reiser heim til dykk som har ein psykisk liding (0-18 år) med samansette vanskar og dykkar familie, og som ikkje greier å kome til BUP. Du kan ha prøvd mykje, men tykkjer ikkje det har hjelpt og ynskjer ikkje eit opphald på ein av sengepostane våre. Vi kan og kome heim til dykk i ein periode medan de ventar på plass til innlegging i ein av postane våre. Vi kan tilby kortvarig oppfylging etter du er skriven ut frå ein sengepost. Dette kan skje mest på dag, men kan nokon gonger dersom situasjonen krev det kan vi tilpasse oss og jobbe ettermiddagstid.

Målgruppe

Vår målgruppe er barn og unge med psykiske lidingar som:

  • Ikkje kan nyttiggjere seg poliklinisk behandling
  • Har prøvd ut det meste utan at det har hjelpt, og der ein ikkje ønskjer innlegging i døgnavdeling

Vi tilbyr

  • Heimebasert behandling
  • Direkte samarbeid med barn og deira familiar
  • Systembasert tilnærming til problema (samarbeid med andre instansar)
  • Fleksibilitet – vi kan vera tilgjengelege på ettermiddag og kveldstid
  • Konsultasjon og rettleiing

Intensivt Ambulant team

Vi tilbyr ein meir høgfrekvent behandling til barn og familie i krise eller i nedgang av funksjon. Varigheit inntil 4 veker. Dette er hjelp til å stabilisere «her og no» i form av ein kriseplan. Tilbodet er eit alternativ til innlegging, oppfylging etter eit kort opphald på Akuttposten for å førebyggje ny innlegging.

DBT-team - Dialektisk åtferdsterapi

Klinikk psykisk helsevern for barn og unge tilbyr dialektisk atferdsterapi (DBT) til pasientar mellom 13 og 18 år. Klinikken har eiget DBT-team som er ein del av Ambulante tenester. DBT-teamet behandlar i hovudsak pasientar som har vanskar med emosjonell regulering.

Dialektisk åtferdsterapi er ein intensiv poliklinisk behandlingsmetode som går over 20 veker der ein får individualterapi og kurs i ferdigheitstrening, saman med ein forelder. Målsettinga for behandlinga er "å få eit liv verdt å leve".

Allmennpoliklinikk eller sengepost (i samråd med pasientkoordinator) kan tilvise pasientar til DBT-teamet.

Psykoseteamet

Psykoseteamet ved Ambulante tenester har ansvar for behandlingstilbodet til ungdom over 13 år med psykoseliding. Behandlinga blir tilpassa den einskilde pasient og familie ut i frå ønske og behov. Behandlinga er som regel langvarig (meir enn 2 år), og inkluderer utgreiing og samarbeid med skole og andre i lokalmiljøet, samtalar med pasienten, musikkterapi, undervising og rettleiing til familie og nettverk, og behandling med medisinar. For å minske belastinga på familien, kan ein tilby heimebasert oppfølging utanom ordinær arbeidstid.

Tilvising til Psykoseteamet skjer ved tilvising frå allmennpoliklinikk etter at den grunnleggande utgreiinga er gjennomført. For meir informasjon om tilbodet, ta kontakt med Ambulante tenester ved seksjonsleiar eller teamkoordinator. 

Kontaktinformasjon

Oppmøtestad
Ambulante tenester held til i Glasblokkene, Blokk 1, 3. etasje i Haukelandsbakken 15.
Telefon
55 97 72 82
måndag - fredag 08.00-15.30
E-post
Postadresse
Helse Bergen HF
Haukeland universitetssjukehus
Klinikk psykisk helsevern for barn og unge
Ambulante tenester
Postboks 1400
5021 Bergen
Glasblokkene
Besøksadresse
Haukelandsbakken 15(Kart)
5021 Bergen
Telefon
55 97 50 00

Buss

​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.

Nord for sjukehuset, sør for Haukeland​, Ibsensgate og Haukelandsveien.

Bybane

​Nærmaste stoppestad til Haukeland er Kronstad bybanestopp. Det tar om lag ti minutt å gå frå stoppet til sjukehuset. 

Flybuss

Det går flybuss frå Bergen Lufthavn Flesland til Haukeland Hotel/Pasienthotellet kvar time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 alle kvardagar, med avgang fem over kvar heile time. 

Du nyttar vanleg flybuss frå Flesland til Bystasjonen. På Bystasjonen byttar du over til ein minibuss godt merka med flybuss-logo. Denne bussen køyrer deg til Haukeland hotell. 

Frå Haukeland hotell/Pasienthotellet går det minibuss fem over kvar heile time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 for å ta med reisande som skal til flyplassen. Bussen kjører til Bystasjonen, der er det overgang til den ordinære flybussen. Turen frå Haukeland til Flesland tar totalt 45 minutt.

Siste avgang frå Haukeland hotell er klokka 15.05.

Klokka 09.50 og klokka 13.50 startar flybussen ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka. Bussen står då ei kort stund på dei reserverte plassane til helsebussane (rett ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka) for av- og påstiging før han køyrer vidare til Haukeland hotell for avgang fem over. 

Flybussen har både barnesete, rullestolplass og heis. Om du treng ekstra hjelp til å bytte frå minibussen til flybussen, får du det av sjåføren. 

Parkering Glasblokkene

​Det er innkøyring til Glasblokkene frå Haukelandsbakken, nord for Sentralblokka. Det er tre handikap-parkeringsplassar ved Glasblokkene.

Andre besøkande parkerer på parkeringsdekket i Sentralblokka. Her er det også fleire handikap-parkeringsplassar.

Meir informasjon om parkering på Haukeland universitetssjukehus 

Ein kan gå mellom Sentralblokka og Glasblokkene innandørs via tunnelsystemet.

Praktisk informasjon

Besøk på sjukehuset i koronaperioden

Under smittesituasjonen med koronaviruset har vi avgrensa talet på besøkande til sjukehuset. 

 

Fann du det du leita etter?