Ambulante tenester

Ambulante tenester tilbyr barn og unge med psykiske vanskar heimebasert behandling, i samarbeid med den lokale poliklinikken for barn og unge med psykiske vanskar (BUP).

Les meir om Ambulante tenester

Ambulante tenester

Alle barn som får eit tilbod frå Ambulante tenester har allereie eit tilbod frå poliklinikk eller døgnavdeling. Behandlar på poliklinikk eller ved døgnavdeling tek kontakt med Ambulante tenester.

Kven er vi?

Ambulante tenester er eit tverrfagleg team som gir tilbod til barn og unge i alle kommunar i Helse Bergen sitt område. Ambulant verksemd inneber at vi gir tilbodet der barna bur. Vi tilbyr hyppig kontakt i ein kortare periode.

Målgruppe

Vår målgruppe er barn og unge med psykiske lidingar som:

  • Ikkje kan nyttiggjere seg poliklinisk behandling
  • Har prøvd ut det meste utan at det har hjelpt, og der ein ikkje ønskjer innlegging i døgnavdeling

Vi tilbyr

  • Heimebasert behandling
  • Direkte samarbeid med barn og deira familiar
  • Systembasert tilnærming til problema (samarbeid med andre instansar)
  • Fleksibilitet – vi kan vera tilgjengelege på ettermiddag og kveldstid
  • Konsultasjon og rettleiing
     

DBT-team - Dialektisk atferdsterapi

Klinikk psykisk helsevern for barn og unge tilbyr dialektisk atferdsterapi (DBT) til pasientar mellom 13 og 18 år. Klinikken har eiget DBT-team som er ein del av Ambulante tenester. DBT-teamet behandlar i hovudsak pasientar som har vanskar med emosjonell regulering.

Dialektisk atferdsterapi er ein intensiv behandlingsmetode som går over 20 veker der ein får individualterapi og kurs i ferdigheitstrening, saman med ein forelder. Målsettinga for behandlinga er "å få eit liv verdt å leve".

Allmennpoliklinikk eller sengepost (i samråd med pasientkoordinator) kan tilvise pasientar til DBT-teamet.

Psykoseteamet

Psykoseteamet ved Ambulante tenester har ansvar for behandlingstilbodet til ungdom over 13 år med psykoseliding. Behandlinga blir tilpassa den einskilde pasient og familiie ut i frå ønske og behov. Behandlinga er som regel langvarig (meir enn 2 år), og inkluderer utgreiing og samarbeid med skole og andre i lokalmiljøet, samtalar med pasienten, musikkterapi, undervising og rettleiing til familie og nettverk, og behandling med medisinar. For å minske belastinga på familien, kan ein tilby heimebasert oppfølging utanom ordinær arbeidstid.

Sidan pasientane ved Psykoseteamet har behov for eit langvarig og heilskapeleg tilbod, anbefaler vi at rolla som pasientkoordinator blir overført til ein terapeut frå Psykoseteamet.

Tilvising til Psykoseteamet skjer ved tilvising frå allmennpoliklinikk etter at den grunnleggande utgreiinga er gjennomført. For meir informasjon om tilbodet, ta kontakt med Ambulante tenester ved seksjonsleiar eller teamkoordinator.


 

Kontaktinformasjon

Oppmøtestad
Ambulante tenester held til i Glasblokkene, Blokk 1, 3. etasje i Haukelandsbakken 15.
Telefon
55 97 72 82
måndag - fredag 08.00-15.30
E-post
Postadresse
Helse Bergen HF
Haukeland universitetssjukehus
Klinikk psykisk helsevern for barn og unge
Ambulante tenester
Postboks 1400
5021 Bergen
Glasblokkene
Besøksadresse
Haukelandsbakken 15(Kart)
5021 Bergen
Telefon
55 97 50 00

Buss

​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.

Nord for sjukehuset, sør for Haukeland​, Ibsensgate og Haukelandsveien.

Bybane

​Nærmaste stoppestad til Haukeland er Kronstad bybanestopp. Det tar om lag ti minutt å gå frå stoppen til sjukehuset. 

Flybuss

Det går flybuss frå Bergen Lufthavn Flesland til Haukeland Hotel/Pasienthotellet kvar time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 alle kvardagar, med avgang fem over kvar heile time. 

Du nyttar vanleg flybuss frå Flesland til Bystasjonen. På Bystasjonen byttar du over til ein minibuss godt merka med flybuss-logo. Denne bussen køyrer deg til Haukeland hotell. 

Frå Haukeland hotell/Pasienthotellet går det minibuss fem over kvar heile time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 for å ta med reisande som skal til flyplassen. Bussen kjører til Bystasjonen, der er det overgang til den ordinære flybussen. Turen frå Haukeland til Flesland tar totalt 45 minutt.

Siste avgang frå Haukeland hotell er klokka 15.05.

Klokka 09.50 og klokka 13.50 startar flybussen ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka. Bussen står då ei kort stund på dei reserverte plassane til helsebussane (rett ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka) for av- og påstiging før han køyrer vidare til Haukeland hotell for avgang fem over. 

Flybussen har både barnesete, rullestolplass og heis. Om du treng ekstra hjelp til å bytte frå minibussen til flybussen, får du det av sjåføren. 

Flybussen mellom Flesland og Haukeland Universitetssjukehus er innstilt i jul og romjul (kjører til og med 21.des).
Oppstart etter nyttår blir 2.januar 2019.

Parkering Glasblokkene

​Det er innkøyring til Glasblokkene frå Haukelandsbakken, nord for Sentralblokka. Det er tre handikap-parkeringsplassar ved Glasblokkene.

Andre besøkande parkerer på parkeringsdekket i Sentralblokka. Her er det også fleire handikap-parkeringsplassar.

Meir informasjon om parkering på Haukeland universitetssjukehus 

Ein kan gå mellom Sentralblokka og Glasblokkene innandørs via tunnelsystemet.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.