Ungdomspost

Ungdomspost er ein observasjons- og utgreiingspost for ungdommar mellom 13 og 18 år med psykiske vanskar. Behandling hos oss er frivillig.

Les meir om Ungdomspost

Ungdomspost

Kva skjer på ein sengepost?

Barn og ungdom som kjem til avdelinga vår har ofte hatt kontakt med ein BUP (poliklinikk) i ein periode. Sjølv om mange av dei etter kvart kjenner seg betre, er det likevel noko dei treng meir hjelp til.
Da kan innlegging på sjukehuset vere eit neste steg. På sjukehuset er du innlagt heile døgnet. Det jobbar flinke fagfolk i avdelinga vår, som står klare til å hjelpe deg og familien din vidare. Alle barn og ungdom som er innlagt får også skuletilbod.

Saman finn vi ut korleis vi kan hjelpe deg på best mogleg måte, og vi gir beskjed til heimeskulen din om kva du treng når du blir utskrive igjen.
Den viktigaste oppgåva vår er å hjelpe til med å finne ut av kva som er vanskeleg for deg, og korfor det er slik. Vi snakkar derfor også med poliklinikken du har gått til. Vi kan prøve ut forskjellige måtar å hjelpe deg og familien din på, mens du er innlagt hos oss.
Det er likevel vanleg at dei fleste barna og ungdommane reiser heim kvar helg. I tillegg til dette kan dei vere heime ein ettermiddag i veka, eller få besøk på posten.
Personalet på posten jobbar i team, saman med lege, psykolog og lærar. På den måten kan vi hjelpe deg betre.
Vi ser ikkje bare på det som er vanskelig for deg, men også på alt du er god på, og kva du trivast med. Vi vil vere sikre på at vi ikkje overser noko viktig. 

Pasientar må vere motiverte for innlegging. Lengden på eit opphald er gjennomsnittlig fire veker. Alle får tilbod om omvising på posten ei til to veker før innlegging.

Kva er ungdomposten?

Ungdomsposten er eit tilbod til ungdom med psykiske lidingar i aldersgruppa 13 og 18 år. Det er ofte utredning for å finne ut kva som plagar deg, og behandling av vanskane dine som er det ein arbeider med under innlegginga hos oss. Vi har plass til opptil 10 ungdommer samtidig, og alle får egne rom, med egne dusj og toaletter.
Avdelinga er eit frivillig tilbod, det betyr at du som pasient hos oss, sjølv må ville være her. Dei fleste ungdommane er innlagt i ca. 4 veker. Posten opnar måndag morgon klokka 08:00, og stenger fredag ettermiddag klokka 15:00. Det er stengd på avdelinga i helger, så då får ungdommane reise heim. På onsdagar har vi permisjonsdag, det betyr at dei fleste ungdommane reiser heim på ettermiddagen mellom 17:00 og 20:00.

Utredning og behandling tar utgangspunkt i det som behandlaren din i poliklinikken, fastlegen, foreldra dine og du sjølv fortel at du strevar med. Utredninga vi tilbyr består av samtalar med deg, foreldra dine og andre som kan hjelpe oss til å forstå vanskane dine. Vi ønsker også å hjelpe deg til å forstå deg sjølv. Det er noen på jobb hele døgnet dersom du får det vanskeleg, eller treng nokon å snakka med.

Før innlegginga:

Behandlaren din i poliklinikken vil sende ei tilvising, med informasjon om deg, og kva det er du og familien din ynskjer hjelp til. Etter dette vil du bli kalla inn til eit møte hos oss, der du får helse på oss, og diskuterer kva vi skal arbeide med når du har hos oss. Deretter vil du få tilbod om omvising i avdelinga.

Når du kjem til innlegginga:

Dagen du kjem til innlegging, så tar du heisen opp i 2. etasje i blokk 2, og henvender deg i resepsjonen. Her vert du møtt av den som skal være behandlaren din, samt ein miljøterapeut. Vi vil då ha ein samtale for å høyre om det er noko nytt sidan sist vi prata saman, og avklare dei siste praktiske tinga. Så får du eit eige rom, og mange får ei omvising på sjukehusskulen den fyste dagen.

Under innlegginga:

Dei fleste ungdommane som er hos oss, går på sjukehusskulen. I tillegg til dette vil du har samtalar med behandlaren og miljøkontaktane dine. Saman med deg vil vi lage ein behandlingsplan, kor det står kva som skal være målet med innlegginga. Du vil også få ein vekeplan med oversikt over kva som skjer kva veke, slik at du heile tida veit kva som skal skje. Det vil være forskjellige aktivitetar om kveldane, med unntak av onsdagane, der det er permisjonstid.

Ved utskriving:

Når du skal skrivast ut, så vil ein kalle inn behandlaren din i poliklinikken og andre som er involvert i støtteapparatet ditt (eksempel på dette kan være PPT/OT, Skule, Barnevernet) til eit utskrivingsmøte. Her diskuterer vi kva vi har kome fram til, samt kva som er vegen vidare, og sikrar at alle veit kven som har kontakt med deg når du er utskriven.

Kven arbeider på ungdomposten?

På Ungdomsposten arbeider miljøterapeutar (sjukepleiarar, vernepleiarar og barnevernspedagogar), psykologar og psykiaterar/legar i spesialisering. Vi arbeider tverrfagleg i team rundt kvar pasient. Det betyr at du som pasient har eit team rundt deg som består av minst ein lege eller psykolog og to miljøterapeutar.

Praktisk informasjon

Miljøpersonalet er tilgjengeleg for deg heile døgnet. Alle som er innlagt går på skulen, som er tilknytta posten. Dette er ein liten skule, der undervisninga er individuelt tilpassa. 

Telefon / PC

Ungdommane har anledning til å ringe frå avdelinga sin telefon eller frå eigen mobil. Bruk av pc etter nærmare avtale.

Besøksdagar og helgeperm

Ungdommane har permisjon kvar onsdag frå kl. 17.00 til kl 20.00, og i helgar.

Tilbod under innlegginga

Sykehusskolen

Energisenteret for barn og unge

Ansatte på ungdomsposten

Kontaktinformasjon

Oppmøtestad
Ungdomspost held til i Glasblokkene, Blokk 2, 2. etasje i Haukelandsbakken 15.
Telefon
55 97 57 59
Pårørande kan ta kontakt heile døgnet.
Glasblokkene
Besøksadresse
Haukelandsbakken 15(Kart)
5021 Bergen
Telefon
55 97 50 00

Buss

​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.

Nord for sjukehuset, sør for Haukeland​, Ibsensgate og Haukelandsveien.

Bybane

​Nærmaste stoppestad til Haukeland er Kronstad bybanestopp. Det tar om lag ti minutt å gå frå stoppet til sjukehuset. 

Flybuss

Det går flybuss frå Bergen Lufthavn Flesland til Haukeland Hotel/Pasienthotellet kvar time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 alle kvardagar, med avgang fem over kvar heile time. 

Du nyttar vanleg flybuss frå Flesland til Bystasjonen. På Bystasjonen byttar du over til ein minibuss godt merka med flybuss-logo. Denne bussen køyrer deg til Haukeland hotell. 

Frå Haukeland hotell/Pasienthotellet går det minibuss fem over kvar heile time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 for å ta med reisande som skal til flyplassen. Bussen kjører til Bystasjonen, der er det overgang til den ordinære flybussen. Turen frå Haukeland til Flesland tar totalt 45 minutt.

Siste avgang frå Haukeland hotell er klokka 15.05.

Klokka 09.50 og klokka 13.50 startar flybussen ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka. Bussen står då ei kort stund på dei reserverte plassane til helsebussane (rett ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka) for av- og påstiging før han køyrer vidare til Haukeland hotell for avgang fem over. 

Flybussen har både barnesete, rullestolplass og heis. Om du treng ekstra hjelp til å bytte frå minibussen til flybussen, får du det av sjåføren. 

Parkering Glasblokkene

​Det er innkøyring til Glasblokkene frå Haukelandsbakken, nord for Sentralblokka. Det er tre handikap-parkeringsplassar ved Glasblokkene.

Andre besøkande parkerer på parkeringsdekket i Sentralblokka. Her er det også fleire handikap-parkeringsplassar.

Meir informasjon om parkering på Haukeland universitetssjukehus 

Ein kan gå mellom Sentralblokka og Glasblokkene innandørs via tunnelsystemet.

Praktisk informasjon

Besøk på sjukehuset i koronaperioden

Under smittesituasjonen med koronaviruset har vi avgrensa talet på besøkande til sjukehuset. 

 

Fann du det du leita etter?