blomster

Kompetansesenter i lindrande behandling

Kompetansesenter i lindrande behandling Helseregion Vest er eit regionalt ressurssenter for helsepersonell som arbeider med lindrande behandling og omsorg ved livets slutt.

Våre oppgåver er forsking og fagutvikling, undervisning og opplæring og å fremje og koordinere palliativt arbeid i Helseregion Vest. 

Om kompetansesenteret

Kompetansesenter for lindrande behandling skal fremme palliasjon i heile Helseregion Vest ved å styrke kompetanse bygd på eit heilskapleg menneskesyn og gode fagkunnskapar.

Dette skal skje gjennom å

 • fremme klinisk arbeid i palliasjon på alle nivå
 • fremme forsking og fagutvikling
 • fremme organiseringa av eit heilskapleg tenestetilbod  
 • fremme etisk refleksjon
 • auke kunnskapen om palliasjon i befolkninga generelt

Arbeidet skal vere prega av kompetanse, samarbeid, respekt og engasjement.

Kompetansesenteret skal arbeide for å styrke kompetansen i grunnleggande palliasjon generelt i helsetenesta. Senteret har eit særleg ansvar for å styrke kompetansen hos helsearbeidarar som arbeider spesifikt med palliasjon i heile eller delar av stillinga si.

Palliasjon til pasientar som ikkje har kreft, skal vere basert på pasienten sine behov og skje i tett samarbeid med kollegaer frå det aktuelle fagområdet. 

Logo
Logo

Kompetansesenteret er godkjend som internasjonalt referansesenter for International Collaborative for Best Care for the Dying Person og samarbeidende senter i European Palliative Care Research Centre (PRC).

Kva kan vi brukast til?

 • Oversikt over kva som skjer innan lindrande behandling i Helseregion vest
 • Informasjon om aktuelle institusjonar og tiltak i regionen
 • Bistand til planarbeid
 • Oversikt over kurs og utdanningstilbod innan lindrande behandling
 • Informasjon om aktuelle forskings- og fagutviklingsprosjekt
 • Informasjon om lindrande behandling nasjonalt og internasjonalt
 • Kontaktar i Helseregion Vest, nasjonalt og internasjonalt 

Målgruppe for palliasjon

Ca 95% av pasientane på palliative einingar i sjukehus er i dag kreftpasientar. Også i kommunehelsetenesta dominerer denne gruppa de palliative pasientane. Men fagområdet har dei seinare åra blitt utvida også til andre pasientar med alvorleg, livstruande sjukdom, t.d. nevrologiske sjukdommar, kronisk lungesjukdom og hjartesvikt.

I nokre anbefalingar er den palliative pasientpopulasjonen avgrensa til pasientar med antatt forventa levetid mindre enn 9-12 månader. I realiteten er den palliative fasen ein prosess som startar når det vert erkjent at sjukdommen ikkje kan lækjast, og vert avslutta når pasienten døyr. Palliasjon inkluderer og sorgarbeid og oppfølging av etterlatne.

Alle nivå i helsetenesta tar hand om døyande pasientar og pasientar i palliativ fase, og alt helsepersonell må derfor kjenne til grunnleggande palliasjon.

Dokumenter

Brosjyre KLBStrategidokument 2020-2023  (pdf)Årsrapport 2019, fullversjon (pdf)Årsrapport 2019, kortversjon (pdf)

Tilsette 

Foto av avdelingen


Dagny Faksvåg Haugen 
Leiar/seksjonsoverlege 
55 97 58 31 

Grethe Skorpen Iversen
Nettverkskoordinator, Livets siste dager
992 04 009

Ann-Kristin Øren
Undervisningssjukepleiar
55 97 57 95

Elisabeth Romarheim
Kreftsjukepleiar
55 97 57 95

Katrin Sigurdardottir
Overlege
55 97 58 24

Rae F. Bell
Overlege
55 97 58 24

Kjersti Solvåg
Forskingssjukepleiar, iLIVE-prosjektet
918 80 659

Aud Myhre 
Sekretær 
55 97 58 24

Nettverksmodellen

Kompetansesenteret har knytta til seg eit tverrfagleg nettverk med kliniske medarbeidarar frå alle fire helseføretaksområda i regionen i bistillingar. 

Helse Bergen

Margrete Einen
Farmasøyt, Haukeland Sjukehusapotek
tlf 55 97 52 57, calling 9-7747, mandag

Tone-Lise Frantzen
Spesialist i onkologisk fysioterapi, Rehabiliteringstjenester, Haraldplass Diakonale Sykehus
tlf 55 97 94 00, annankvar tirsdag, like veker

Synnøve Glesnes
Ergoterapispesialist, Kreftavdelingene og Spinalenheten, Haukeland universitetssjukehus
tlf 55 97 54 71, fredag

Mona Grindheim
Kreftsjukepleiar, Palliativt team, Kirurgisk serviceklinikk, Haukeland universitetssjukehus
tlf 55 97 35 85, tirsdag
   

Helse Fonna 

Grete Skeie Sørhus
Kreftsjukepleiar i Vindafjord kommune, Vindafjordtunet
tlf 53 65 59 06, 48 89 12 11, tirsdag 

Anne Lise Eidem Johannesen
Kreftsjukepleiar, Palliativt team, Haugesund sjukehus, Helse Fonna
tlf 52 73 26 51, tirsdag

Laila Johannesen
Kreftsjukepleiar, Palliativt team, Haugesund sjukehus, Helse Fonna
tlf 52 73 26 55, onsdag 

Helse Førde 

Marthe Hauge Aase
Kreftsjukepleiar, Kreftavd., Palliativt team, Helse Førde
tlf 57 83 96 65, tirsdag 

Marit Eikemo Halsnes
Sjukepleiar, Fjaler kommune 
tlf 57 73 67 54 / 916 89 787, tirsdag 

Helse Stavanger 

Janet Bakken
Sjukepleiar, Mobilt Palliativt Team, ABK, Stavanger universitetssjukehus
tlf 51 51 89 01, torsdag

Margunn Byberg
Kreftsjukepleiar, Lindrende enhet, Sola sjukeheim
tlf 51 29 15 36, torsdag

Hartwig Kørner
Overlege og professor, Gastrokirurgisk avdeling, Stavanger universitetssjukehus 
tlf 05151, torsdag 

Lars Helge Myrset 
Sykehjemsprest, Tasta sykehjem 
tlf 51 56 85 00 / 92 20 57 19, torsdag 

In English

English pages

Kva er lindrande behandling?

Lindrande behandling er aktiv behandling, pleie og omsorg for pasientar med sjukdom som ikkje kan lækjast og kort forventa levetid.

Sjå meir om lindrandre behandling

 


Aktuelt

Fann du det du leita etter?