Kompetansesenter i lindrande behandling KLB. Foto.

Kompetansesenter i lindrande behandling

Kompetansesenter i lindrande behandling Helseregion Vest er eit regionalt ressurssenter for helsepersonell som arbeider med lindrande behandling og omsorg ved livets slutt.

Våre oppgåver er forsking og fagutvikling, undervisning og opplæring og å fremje og koordinere palliativt arbeid i Helseregion Vest.

 

Om kompetansesenteret

Kompetansesenter for lindrande behandling skal fremme palliasjon i heile Helseregion Vest ved å styrke kompetanse bygd på eit heilskapleg menneskesyn og gode fagkunnskapar.

Dette skal skje gjennom å

 • fremme klinisk arbeid i palliasjon på alle nivå
 • fremme forsking og fagutvikling
 • fremme organiseringa av eit heilskapleg tenestetilbod  
 • fremme etisk refleksjon
 • auke kunnskapen om palliasjon i befolkninga generelt

Arbeidet skal vere prega av kompetanse, samarbeid, respekt og engasjement.

Kompetansesenteret skal arbeide for å styrke kompetansen i grunnleggande palliasjon generelt i helsetenesta. Senteret har eit særleg ansvar for å styrke kompetansen hos helsearbeidarar som arbeider spesifikt med palliasjon i heile eller delar av stillinga si.

Palliasjon til pasientar som ikkje har kreft, skal vere basert på pasienten sine behov og skje i tett samarbeid med kollegaer frå det aktuelle fagområdet.

Kva kan vi brukast til?

 • Oversikt over kva som skjer innan lindrande behandling i Helseregion vest
 • Informasjon om aktuelle institusjonar og tiltak i regionen
 • Bistand til planarbeid
 • Oversikt over kurs og utdanningstilbod innan lindrande behandling
 • Informasjon om aktuelle forskings- og fagutviklingsprosjekt
 • Informasjon om lindrande behandling nasjonalt og internasjonalt
 • Kontaktar i Helseregion Vest, nasjonalt og internasjonalt 

Målgruppe for palliasjon

Ca 95% av pasientane på palliative einingar i sjukehus er i dag kreftpasientar. Også i kommunehelsetenesta dominerer denne gruppa de palliative pasientane. Men fagområdet har dei seinare åra blitt utvida også til andre pasientar med alvorleg, livstruande sjukdom, t.d. nevrologiske sjukdommar, kronisk lungesjukdom og hjartesvikt.

I nokre anbefalingar er den palliative pasientpopulasjonen avgrensa til pasientar med antatt forventa levetid mindre enn 9-12 månader. I realiteten er den palliative fasen ein prosess som startar når det vert erkjent at sjukdommen ikkje kan lækjast, og vert avslutta når pasienten døyr. Palliasjon inkluderer og sorgarbeid og oppfølging av etterlatne.

Alle nivå i helsetenesta tar hand om døyande pasientar og pasientar i palliativ fase, og alt helsepersonell må derfor kjenne til grunnleggande palliasjon.

Dokumenter

Brosjyre KLB Årsrapport for 2015, kortversjon (pdf) Årsrapport for 2015, fullversjon (pdf) Strategidokument 2013-2017 (pdf) Jubileumshefte 2010 Palliasjon i Vest Evaluering av regionale kompetansesentre Helse Vest RHF, november 2013 (pdf)


 

Tilsette

 

Sentral eining på Haukeland universitetssjukehus. Nettverksmodell med tilsette fordelt i heile regionen.

Sentral eining

I sentral eining arbeider seksjonsoverlege, undervisningssjukepleiar, nettverkskoordinator og sekretær:


Dagny Faksvåg Haugen 
Leiar/seksjonsoverlege 
55 97 58 31 

Ann-Kristin Øren
Undervisningssjukepleiar
55 97 57 95

Grethe Skorpen Iversen
Nettverkskoordinator, Livets siste dager
992 04 009

Aud Myhre 
Sekretær 
55 97 58 24
 

Nettverksmodellen

Kompetansesenteret har knytta til seg eit tverrfagleg nettverk med kliniske medarbeidarar frå alle fire helseføretaksområda i regionen i bistillingar. 


Helse Bergen

Rae F. Bell 
Seksjonsoverlege, Seksjon smertebehandling og palliasjon, Haukeland universitetssjukehus, 
tlf 55 97 40 12/11, fredag 

Margrete Einen
Farmasøyt, Haukeland sjukehusapotek, 
tlf 55 97 52 57, calling 9-7747, mandag 


   
Sebastian von Hofacker
Overlege, Sunniva senter for lindrende behandling, Haraldsplass Diakonale Sykehus, 
tlf 55 97 94 00 

 

Katrin Sigurdardottir
Overlege, Sunniva senter for lindrende behandling, Haraldsplass Diakonale Sykehus,
tlf 55 97 94 00


   
 

Helse Fonna 

Grete Skeie Sørhus
Kreftsjukepleiar i Vindafjord kommune, Vindafjordtunet
tlf 53 65 59 06, 48 89 12 11, tirsdag 


Anne Lise Eidem Johannesen
Kreftsjukepleiar, Palliativt team, Haugesund sjukehus, Helse Fonna
tlf 52 73 26 51, tirsdag

 

Laila Johannesen
Kreftsjukepleiar, Palliativt team, Haugesund sjukehus, Helse Fonna
tlf 52 73 26 55, onsdag 

 

Helse Førde 

Kristin Vassbotn Guldhav
Kreftsjukepleiar, Kreftavd., Palliativt team, Helse Førde
tlf 57 83 96 65 / 986 51 294, tirsdag

 

Marit Eikemo Halsnes
Sjukepleiar, Fjaler kommune 
tlf 57 73 67 54 / 916 89 787, tirsdag 

 

Helse Stavanger 

 

Janet Bakken
Sjukepleiar, Mobilt Palliativt Team, ABK, Stavanger universitetssjukehus
tlf 51 51 89 01, torsdag

 

Margunn Byberg

Kreftsjukepleiar, Lindrende enhet, Sola sjukeheim
tlf 51 29 15 36, torsdag

 

Hartwig Kørner
Overlege, Gastrokirurgisk avdeling, Stavanger universitetssjukehus 
tlf 05151, torsdag 

 

Lars Helge Myrset 
Sykehjemsprest, Tasta sykehjem 
tlf 51 56 85 00 / 92 20 57 19, torsdag 

 

Kva er lindrande behandling?

Lindrande behandling er aktiv behandling, pleie og omsorg for pasientar med sjukdom som ikkje kan lækjast og kort forventa levetid.

Lindring av pasienten sine fysiske smerter og andre plagsame symptom står sentralt, saman med tiltak retta mot psykiske, sosiale og åndelege/eksistensielle problem.

Målet med all behandling, pleie og omsorg er best muleg livskvalitet for pasienten og dei pårørande. Palliativ behandling og omsorg verken framskundar døden eller forlengjer sjølve dødsprosessen, men ser på døden som ein del av livet. 

Pasientar med sjukdom som ikkje kan lækjast og kort forventa levetid har ofte mange plager. Utfordringane er samansette, og det er derfor nødvendig med eit tverrfagleg behandlingsteam for å hjelpe pasienten og familien på beste måte. Det er også eit stort behov for forsking og fagutvikling for denne pasientgruppa. 

Lindrande behandling

 • bekreftar livet og innser at døden er ein normal prosess
 • verken framskundar eller utset døden
 • prøver å lindre smerter og andre plagsame symptom
 • integrerer dei psykologiske og eksistensielle aspekta i omsorga for pasienten
 • tilbyr eit støttesystem for å hjelpe pasienten til å leve så aktivt som muleg fram til døden
 • tilbyr eit støttesystem for å hjelpe familien under pasienten sin sjukdom og gjennom sorgarbeidet 
07.02.2017

Mangel på Haldol injeksjonsvæske

18.01.2017

Helsedirektoratet med ny Pårørendeveileder

På Helsedirektoratet sine nettsider er det nå publisert ny rettleiar om pårørande i helse- og omsorgstenesta. Rettleiaren omfattar alle grupper av pårørande, uavhengig av diagnose, og inkluderer eldre, vaksne og barn som pårørande.
18.01.2017

Stort internasjonalt prosjekt får EU-middel

Prosjektet skal utvikle ein standard for kva som kan reknast som god omsorg for døyande, basert på opplevingar som dei pårørande har. Professor Dagny Faksvåg Haugen, forskar og undervisar ved UIB og leiar av Kompetansesenter i lindrande be...
08.01.2017

Frikort for eigendelstak 2 vert automatisert og sjukdomslista for fysioterapi vert avvikla frå 1. januar 2017

Frå 1. januar får alle pasienter frikort for "eigendelstak 2" utan å søke om det. Det kjem automatisk i posten etter at eigendelstaket er nådd. Stortinget har vedtatt at sjukdomslista for fysioterapi skal avviklast frå same dato.
06.01.2017

Søk tilskot til palliative prosjekt i din kommune

Helsedirektoratet lyser også i år ut middel til kompetansehevande prosjekt innan lindrande behandling og omsorg ved livets slutt i kommunane. Det er lyst ut 16 millioner kroner for heile landet. Søknadsfrist er 1. mars 2017.
12.12.2016

Regional fagdag for Livets siste dagar 2016

29. november var 90 legar og pleiarar samla for fagleg påfyll, oppdatering og erfaringsutveksling, til beste for døyande pasientar og deira pårørande.
02.12.2016

3. utgåve av Palliasjon (nordisk lærebok) har nå kome

Lindring av symptom og tiltak retta mot psykisk, sosiale og eksistensielle problem er via brei plass.  Boka har fått 19 nye kapittel og alle tidlegare kapitlar er omarbeidd og oppdatert. 
15.11.2016

Nettverk for kreftomsorg rundar 10 år

For 10 år sidan vart det starte eit nettverk av ressurspersonar i kreftomsorg og lindrande behandling i Helse Bergen. Jubileet vart markert på den årlege fagdagen 10. november.
10.11.2016

Bruk av LCP og "Livets siste dagar" i sjukeheimar

Eit oppslag i NRK Hordaland dei siste dagane gjer det nødvendig å komme med noen faktaopplysningar om bruk av tiltaksplan for omsorg til døyande.
20.10.2016

Rapporten om evalueringa av det palliative tilbodet publisert

SINTEF Helse har på oppdrag frå Helsedirektoratet gjort ei evaluering av tilbodet til personar med behov for lindrande behandling og omsorg ved livets slutt. Rapporten blei publisert under Landskonferansen i palliasjon 14. september.
20.10.2016

Svært vellukka Landskonferanse i palliasjon

Den 14. landskonferansen i palliasjon vart arrangert i Stavanger 14.-16. september 2016. 650 deltakarar frå mange ulike yrkesgrupper fekk ny kunnskap og inspirasjon til vidare arbeid med lindrande behandling.
07.10.2016

Markerte verdsdagen for lindrande behandling

«Ingen treng å leve eller døy i smerte» var tema for verdsdagen i år.
01.09.2016

Publisert fagprosedyre for Livets siste dagar

På Helsebiblioteket sine nettsider er det nå publisert ein fagprosedyre for implementering og bruk av planen Livets siste dagar.
09.08.2016

Auka pris for medikamentskrinet

Prisen for medikamentskrinet for symptomlindring i livets sluttfase (til vaksne) er nå gått opp til kr 694. Årsaka er hovudsakleg auka pris for utstyret til subkutan administrering.
27.06.2016

Tilskot til kommunale prosjekt innan lindrande behandling

I 2016 har 10 kommunar i Helseregion Vest fått statlege middel til palliative prosjekt.
17.06.2016

Årleg gjennomgang av medikamentskrinet fullført

Den årlege gjennomgangen av innhaldet i medikamentskrinet for symptomlindring i livets sluttfase for vaksne er nå fullført. I år er det ikkje gjort endringar i behandlingsalgoritmane.
04.12.2015

Livets siste dagar erstattar nå Liverpool Care Pathway (LCP)

«Livets siste dagar – plan for lindring i livets sluttfase» er klar til bruk og utsending av det nye dokumentet har starta.
11.11.2015

Regional fagdag om livets siste dagar 2015

3. november 2015 var 140 engasjerte legar og pleiarar samla for å hente fagleg påfyll og inspirasjon i arbeidet med døyande pasientar og deira pårørande.
02.10.2015

Artikkel om behandlingsplanar i livets sluttfase

"Hvordan kan behandlingsplaner være til nytte den siste tiden av pasientens liv?" Artikkelen er publisert i siste utgave av Omsorg, Nordisk tidsskrift for palliativ medisin, nr 2 - 2015.
Sjå fleire nyheiter()