Trygderettar

Sosiale og trygdemessige forhold for pasientar som får palliativ behandling.

Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen har også eit kapittel om sosiale og trygdemessige forhold for pasienter som får palliativ behandling. (Kapittel 2 Kjenneteikn og utfordringar ved palliasjon). Dette handlingsprogrammet er gitt ut av Helsedirektoratet.  

Kreftforeninga har rådgivarar som gir råd og informasjon om rettar og muligheiter ved kreftsjukdom.

   

Pleiepengar

Pleiepengar for pleie av ein nær pårørande. 

Til medlem som i heimen pleier ein nær pårørande i livets sluttfase, vert det ytt pleiepengar i opptil 60 dagar for kvar pasient. 
 

Elektronisk blankett for Legeerklæring ved krav om pleieplenger ved pleie av nærstående i hjemmet i livets sluttfase. NAV

Skjemaet ligg under overskrifta person, sykdom i familien og under skjema. 

Meir informasjon om vilkår for pleiepengar på NAV sine nettsider Informasjon om framgangsmåte og ofte stilte spørsmål vedrørande pleiepengar (pdf)
Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.