Nettverk

Nettverk i kreftomsorg og lindrande behandling i Helseregion Vest.

​I Helse Vest har vi bygd opp nettverk av ressurspersonar i kreftomsorg og lindrande behandling. Målet med nettverka er kompetanseheving og samhandling slik at kreftpasientar og andre pasientar med behov for lindrande behandling, samt deira pårørande, opplever god kvalitet og tryggleik i alle nivå av helsetenesta. 

Mange av ressurssjukepleiarane har vidareutdanning i kreftsjukepleie eller lindrande behandling. Ressurspersonane får systematisk kompetanseheving gjennom samlingar i nettverket.

Dei praktiske oppgåvene til ressurspersonane er knytt til:

  • Klinisk arbeid på arbeidsplassen 
  • Samhandling og systemarbeid 
  • Klinisk forbetringsarbeid og kompetanseoppbygging 

Navnelister ressurssjukepleiarar og ressursfysio/-ergoterapeutar i Helse Bergen føretaksområde - nå erstatta med Register for ressursnettverk - Pallnet

Navnelister ressurssjukepleiarar og ressursfysio-/ergoterapeutar i Helse Stavanger foretaksområde - nå erstatta med Register for ressursnettverk - Pallnet

 

 

Navnelister ressurssjukepleiarar og ressursfysio/-ergoterapeutar i Helse Fonna føretaksområde - nå erstatta med Register for ressursnettverk - Pallnet

Strategi og kompetanseplanar

Strategi for nettverket 2017-2020 (pdf) Kompetanseplan for ressurssjukepleiarar (pdf)Kompetanseplan for ressurspersonar i fysio- og ergoterapinettverket (pdf)

Presentasjonar om nettverket

Faktorer som påvirker ressurssykepleierens rolle og funksjon i kommunehelsetjenestens kreftomsorg. Masteroppgåve (pdf) Erfaringer med kompetanseutvikling i nettverksgrupper i nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling (pdf)

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.