HELSENORGE

Kommunale prosjekt

Til ei kvar tid går fleire prosjekt innan lindrande behandling føre seg i kommunar i Helseregion Vest. Prosjekta er støtta av statlege middel.
Her presenterer vi prosjekta som pågår /  har fått støtte i 2021:

Askvoll kommune

Felles faglig plattform i kreftomsorg og lindrande behandling i Askvoll kommune 2019-2021
Dette prosjektet skal innføre Palliativ Plan for å sikre felles fagleg rutine kring den palliative pasient og pårørandesamarbeid, i tillegg til å auke kompetanse og styrke samhandling. 
Kontakt: Camilla Norstrand, telefon 57 73 45 00


Bergen kommune

Kommunalt palliativt team

Kommunen har som mål å opprette og etablere kommunalt palliativt team. Teamet skal vere til hjelp for kommunalt helsepersonell i arbeid med pasientar med behov for lindrande behandling ved sjukdom som ikkje kan lækjast. Hovudstrategien vil vere eit førebyggjande og kompetansehevande arbeid der målet er å leggje til rette for mest mogeleg heimetid. Prosjektperiode: 2021-2022

Kontakt: Christine Kråkenes, telefon 971 61 033Bømlo kommune

Prosjekt lindrande senger ved døgnavdeling –IDA er eit prosjekt som vil arbeide for gode pasientforløp innan palliativ behandling i samarbeidskommunane (Stord, Fitjar og Bømlo). Det skal etablerast lindrande senger ved interkommunal døgnavdeling, utviklast og styrkjast allereie etablerte nettverk med kompetanseheving og erfaringsutveksling. Prosjektperioden er over 1,5 år (2020-2022)
Kontakt: Kjersti Follesø, telefon: 534 23 302 / 901 44 740

Eigersund kommune

Bedre lindring til flere i Eigersund kommune. Alle vet hva de skal gjøre når og hvordan –og gjøre det. Dette prosjektet skal arbeide med systematisk kompetanseheving for tilsette i kommunen gjennom fagdagar, refleksjonsgrupper og undervisning. Prosjektperioden er 2020-2021
Kontakt: Else Beth Bårdsen, telefon: 474 58 335​

Fjaler kommune

Ta i bruk Digital opplæringspakke i lindrende behandling og omsorg ved livets slutt.

Kompetanseheving for tilsette i kommunen gjennom arbeid i ressursgruppe, undervising og fagdagar. Hovudmålet i prosjektet er at brukarar og deira pårørande skal få betre oppfølging i tenesta. 
Prosjektperiode: 2020-2021

Kontakt: Kjersti Valvik, teleforn 577 38 129


Hå kommune

Klart og avklart - plan til palliative pasientar som skal gje auka tryggleik for pasient, pårørande og personal
Prosjektet starta i 2019 og består av implementering av Palliativ plan og Førebuande samtale i alle avdelingar i heimeteneste og sjukeheim. I 2021 skal dette arbeidet halde fram, i tillegg til at også andre aktuelle tenesteområde skal innlemmast. 
Kontakt: Grete Waldeland, telefon 415 32 720


Kvinnherad kommune

Opplæringspakke til helsepersonell i arbeid med palliasjon

Kvinnherad kommune ynskjer å opprette, etablere og gjennomføre ein standard opplæringspakke til tilsette som arbeider med palliasjon. Opplæringspakken skal inkludere erfaringsdeling og nettverksbygging. Målet er å sikre at behandling, pleie og omsorg for pasientar held så god standard som mogeleg. Eittårig prosjekt.

Kontakt: Mona Enes, telefon: 906 94 791 Stad kommune

Oppfølging og kvalitetssikring av tidlegare innført pasientforløp NORPAL i Sogn og Fjordane
Det er framleis behov for jamnleg påminning og undervisning om NORPAL for å få det integrert skikkeleg i arbeidskvardagen. Ein ynskjer å få til felles retningslinjer for gode overgangar i helsetenesta, samt tryggleik for både helsepersonell som jobbar innan palliasjon og for pasientar og pårørande i heile det palliative forløpet.
Kontakt: Susanne Sollid, telefon 450 03 354 / 468 02 523

Stavanger kommune

Barnepalliasjon: Barnets beste i sentrum

Stavanger kommune vil jobbe for å utvikle eit berekraftig tenestetilbod for barn med palliative behov og deira familiar i kommunen. Dei skal utarbeide kompetansehjul, ha undervisning, etablere rettleiingsgruppe, bruke pasientforløp, lage individualiserte individuelle planar. Det skal vere samarbeid både internt i kommunen og med spesialisthelsetenesta. Prosjektperiode: 2021-2023

Kontakt: Aart Huurnink, telefon: 959 72 087


Sunnf​jord kommune​

Palliasjon til sårbare eldre i sjukeheim

Kommunen skal utvikle og innføre undervisingsopplegg for tilsette, brukarar og pårørande. Målet er å undervise om palliasjon og omsorg ved slutten av livet for sårbare eldre, og for personar med demens spesielt. For 2021 skal ein undervise ved to einingar i kommunen. I 2022 vil undervisingsopplegget bli spreidd til dei andre sjukeheimane i USHT sitt nedslagsfelt. Prosjektperiode: 2021-2022

Kontakt: Berit Helen Ullebust​, telefon: 576 12 818

 

Ullensvang kommune

Rett kompetanse på rett sted til rett tid. Prosjekt lindrande behandling Odda kommune 2018-2020 (Ullensvang kommune frå 01.01.2020). 
Kompetanseheving gjennom internundervisning og fagdagar, tverrfagleg samarbeid og Digital Opplæringspakke i lindrende behandling og omsorg ved livets slutt. Hovudmål for prosjektet er at alvorleg sjuke og døyande pasientar og deira pårørande kjenner tryggleik og god omsorg og pleie ved livets slutt. Vidareført prosjekt i 2021.
Kontakt: Hege Lyssand, kreftkoordinator, telefon 975 58 544


Vaksdal kommune​

Palliasjon og demens. Livskvalitet i livets siste fase, "Kva er viktig for deg?"

Kommunen skal jobbe for kompetanseheving, kvalitetssikring og trygging av tilsette i kommunen gjennom undervisning, e-læring/kurs og mentorordning. Ein skal etablere faggruppe i palliasjon, sikre bruk av "Livets siste dager", og implementere IKOS samhandlingsavtale. Prosjektperiode: 2021-2022

Kontakt: Anne Kari Helle, telefon: 453 76 623Vindafjord kommune

Prosjekt palliasjon i Vindafjord kommune. Dette er eit treårig prosjekt med mål om å styrka kvaliteten i tilbodet til pasientar som treng lindrande behandling og omsorg ved livets slutt, uavhengig av diagnose. Dette vil ein arbeida mot ved å arrangera fagdagar, ta i bruk Digital Opplæringspakke i lindrende behandling og omsorg ved livets slutt, samt innarbeida nye rutinar og auka samhandling.
Kontakt: Grete Skeie Sørhus, telefon 488 91 211

Avslutta prosjekt

Tilskotsordninga

Informasjon om tilskotsordninga på Helsedirektoratet si nettside
Fann du det du leita etter?