HELSENORGE

Kommunale prosjekt

Til ei kvar tid går fleire prosjekt innan lindrande behandling føre seg i kommunar i Helseregion Vest. Prosjekta er støtta av statlege middel.
Her presenterer vi prosjekta som pågår /  har fått støtte i 2022:

Bergen kommune

Kommunalt palliativt team
Målet med prosjektet er å forankre og implementere kommunalt palliativt team. Teamet skal vere til hjelp for kommunalt helsepersonell i arbeid med pasientar med behov for lindrande behandling ved sjukdom som ikkje kan lækjast. Hovudstrategien vil vere eit førebyggjande og kompetansehevande arbeid der målet er å leggje til rette for mest mogeleg heimetid, samt pilotere og implementere Palliativ kartleggings- og behandlingsplan. Prosjektperiode: 2021-2022
Kontakt: Christine Kråkenes, telefon 988 59 764


Bømlo kommune

Prosjekt lindrande senger ved døgnavdeling –IDA er eit prosjekt som vil arbeide for gode pasientforløp innan palliativ behandling i samarbeidskommunane Stord, Fitjar og Bømlo. Med utgangspunkt i lindrande senger ved interkommunal døgnavdeling vil prosjektet utvikle og styrkje allereie etablerte nettverk med kompetanseheving og erfaringsutveksling. I tillegg skal det etablerast og evaluerast interkommunalt palliativt team. 
Prosjektperioden er over 1,5 år (2020-2022)
Kontakt: Mona Lothe, telefon: 534 23 302 / 901 44 740


Eigersund kommune

«Bedre lindring til flere i Eigersund kommune. Alle vet hva de skal gjøre når og hvordan –og gjøre det.» Dette prosjektet skal arbeide med systematisk kompetanseheving for tilsette i kommunen gjennom fagdagar, refleksjonsgrupper og undervisning. 
Prosjektperioden er 2020-2022

Kontakt: Else Beth Bårdsen, telefon: 474 58 335​

Gloppen kommune ​​

Implementering av Livets siste dagar og Palliativ plan i Gloppen kommune. 
Prosjektet skal styrke kvaliteten i tilbodet og gje kompetanseheving hos tenesteytarane, gjennom implementering av tiltakspakke Livets siste dager i institusjon og heimeteneste. I tillegg skal ein tilpasse og implementere Palliativ plan i kommunen.
Prosjektperiode: 2022-2023
Kontakt: Svanhild Liseth Solheim, telefon: 924 41 199 


Sogndal kommune 

Implementering av Livets siste dagar og Palliativ plan i Sogndal kommune. I dette prosjektet, som omfattar heimetenesta i kommunen, skal ein gjennomføre Digital opplæringspakke for helsefagarbeidarar, undervise om og implementere tiltakspakke Livets siste dagar og implementere heimemappe Palliativ plan i heimetenesta i kommunen. 
Prosjektperiode 2022-2024
Kontakt: Ane Sigrid Midtbø, telefon: 404 72 962


Stavanger kommune

Barnepalliasjon: Barnets beste i sentrum

Stavanger kommune vil jobbe for å utvikle eit berekraftig tenestetilbod for barn med palliative behov og deira familiar i kommunen. Dei skal utarbeide kompetansehjul, ha undervisning, etablere rettleiingsgruppe, bruke pasientforløp, lage individualiserte individuelle planar. Det skal vere samarbeid både internt i kommunen og med barnepalliativt team i spesialisthelsetenesta.
Prosjektperiode: 2021-2023

Kontakt: Aart Huurnink, telefon: 959 72 087


Ullensvang kommune

Rett kompetanse på rett sted til rett tid. Prosjekt lindrande behandling Ullensvang kommune 2018-2022 (Odda kommune fram til 01.01.2020). 
Kompetanseheving gjennom internundervisning og fagdagar, tverrfagleg samarbeid og Digital opplæringspakke i lindrande behandling og omsorg ved livets slutt. Hovudmål for prosjektet er at alvorleg sjuke og døyande pasientar og deira pårørande kjenner tryggleik og får god omsorg og pleie ved livets slutt. Vidareført prosjekt i 2022.
Kontakt: Hege Lyssand​, kreftkoordinator, telefon 975 58 544

Ulvik herad

Kompetanseheving og forankring - Palliasjonsteamet til Ulvik herad
Prosjektet skal jobbe med forankring av arbeidet til palliativt team i Ulvik herad. Samtidig skal ein drive kompetanseheving internt i teamet og på sjukeheim og i heimetenesta.
Prosjektperiode: 2022
Kontakt: Kristin Røen Fauske, telefon: 400 07 189


Vaksdal kommune​

Palliasjon og demens. Livskvalitet i livets siste fase, "Kva er viktig for deg?"

Kommunen skal jobbe for kompetanseheving, kvalitetssikring og trygging av tilsette i kommunen gjennom undervisning, e-læring/kurs og mentorordning. Ein skal etablere faggruppe i palliasjon, sikre bruk av "Livets siste dager", og implementere IKOS samhandlingsavtale. Prosjektperiode: 2021-2022

Kontakt: Anne Kari Helle, telefon: 453 76 623


​Vindafjord kommune

Prosjekt palliasjon i Vindafjord kommune. Dette er eit treårig prosjekt med mål om å styrke kvaliteten i tilbodet til pasientar som treng lindrande behandling og omsorg ved livets slutt, uavhengig av diagnose. Dette vil ein arbeide mot ved å arrangere fagdagar, ta i bruk Digital opplæringspakke i lindrande behandling og omsorg ved livets slutt, samt innarbeide nye rutinar og auka samhandling.
Prosjektperiode: 2020-2022
Kontakt: Grete Skeie Sørhus, telefon 488 91 211

Avslutta prosjekt

Tilskotsordninga

Informasjon om tilskotsordninga på Helsedirektoratet si nettside

Fann du det du leita etter?