Kommunale prosjekt

Til ei kvar tid går fleire prosjekt innan lindrande behandling føre seg i kommunar i Helseregion Vest. Prosjekta er støtta av statlege middel.
Her presenterer vi prosjekta som pågår /  har fått støtte i 2019:

Askvoll kommune

Felles faglig plattform i kreftomsorg og lindrande behandling i Askvoll kommune 2019-2021
Kontakt: Camilla Norstrand


Bergen kommune

Digital opplæringspakke i lindrende behandling og omsorg ved livets slutt
Kontakt: Sønneve Teigen, telefon 945 22 161


Flora kommune

Innføre verktøyet NorPal på institusjon og i heimeteneste i Flora kommune for å sikre gode pasientforløp i palliasjon
Kontakt: Linda Christoffersen, telefon 57756900 / -29


Hå kommune

Klart og avklart - plan til palliative pasientar som skal gje auka tryggleik for pasient, pårørande og personal
Kontakt: Grete Waldeland, telefon 415 32 720


Karmøy kommune

Lindrende behandling og omsorg ved livets slutt i Karmøy kommune 2019-2020
Kontakt: Hilde Håland, telefon 52810131/468 45 048


Kvam herad

Lindring i Kvam
Kontakt: Margrete Berge, telefon 906 79 853 /414 70 953

Naustdal kommune

Felles fagleg plattform i kreftomsorg og lindrande behandling 2018-2020
Målsettinga med prosjektet er innføring av Livets siste dagar i sjukeheimen og heimetenesta i kommunen, med nødvendig opplæring. 
Kontakt: Wenche-Lin Hess, ressurssjukepleiar, telefon 57 81 62 14


Odda kommune

Rett kompetanse på rett sted til rett tid Kompetanseheving for helsepersonell.
Kontakt: Hege Lyssand, kreftkoordinator, telefon 97 55 85 44


Sandnes kommune

Kunnskap gir trygghet - et kompetansehevende prosjekt i palliasjon
Kontakt: Evy Bue Fadnes, telefon 958 84 359


Sola kommune

Sammen om kompetanse og tjenesteutvikling til den palliative innbygger i Sola kommune   Kompetanseutvikling og tenesteutvikling til den palliative pasient i kommunen. 
Kontakt: Margunn Byberg , telefon 906 73 752 / 971 15 348


Stavanger kommune

Kompetanseauke i palliasjon i primærhelsetenesta ved bruk av oppfølgingsteam
Målet er å heve den tverrfaglege kompetansen i palliasjon hos fastlegar, sjukeheimslegar og sjukepleiarar ved bruk av oppfølgingsteam for pasientar med behov for palliative tiltak.
Kontakt: Aart Huurnink, overlege palliasjon Stavanger kommune, prosjektleiar, telefon 959 72 087


Vågsøy kommune

Implementering av kvalitetskrav - ei kvalitetssikker omsorg og behandling til palliative pasientar i kommunehelsetenesta i Nordfjord
Målsettinga med dette interkommunale prosjektet i Nordfjord er å utvikle kvalitetsverktøy i form av ein palliativ plan og ei handbok for lindrande behandling.
Kontakt: Pia Gjørsvik Kvernevik, kreftsjukepleiar, prosjektleiar, telefon 975 99 631


Avslutta prosjekt

Tilskotsordninga

Informasjon om tilskotsordninga på Helsedirektoratet si nettside


Fann du det du leita etter?