Kommunale prosjekt

Til ei kvar tid går fleire prosjekt innan lindrande behandling føre seg i kommunar i Helseregion Vest. Prosjekta er støtta av statlege middel.
Her presenterer vi prosjekta som pågår /  har fått støtte i 2020:

Askvoll kommune

Felles faglig plattform i kreftomsorg og lindrande behandling i Askvoll kommune 2019-2021
Dette prosjektet skal innføre Palliativ Plan for å sikre felles fagleg rutine kring den palliative pasient og pårørandesamarbeid, i tillegg til å auke kompetanse og styrke samhandling. 
Kontakt: Camilla Norstrand, telefon 57 73 45 00


Bergen kommune

Digital opplæringspakke i lindrende behandling og omsorg ved livets slutt Målgruppe helsefagarbeidere. 
Opplæringspakken består av 4 emne innan palliasjon, nettførelesingar. Mellom kvart emne leiar mentor ei refleksjonsgruppe. Alle sjukeheimar i Bergen kommune og alle kommunar i tidlegare Hordaland får invitasjon til å bli med. I 2019 utvikla prosjektet eit ekstra emne om åndeleg og eksistensiell omsorg.
Kontakt: Monica Moe, telefon 988 59 764

Bømlo kommune

Prosjekt lindrande senger ved døgnavdeling –IDA er eit prosjekt som vil arbeide for gode pasientforløp innan palliativ behandling i samarbeidskommunane (Stord, Fitjar og Bømlo). Det skal etablerast lindrande senger ved interkommunal døgnavdeling, utviklast og styrkjast allereie etablerte nettverk med kompetanseheving og erfaringsutveksling. Prosjektperioden er over 1,5 år (2020-2022)
Kontakt: Kjersti Follesø, telefon: 534 23 302 / 901 44 740

Eigersund kommune

Bedre lindring til flere i Eigersund kommune. Alle vet hva de skal gjøre når og hvordan –og gjøre det. Dette prosjektet skal arbeide med systematisk kompetanseheving for tilsette i kommunen gjennom fagdagar, refleksjonsgrupper og undervisning. Prosjektperioden er 2020-2021
Kontakt: Else Beth Bårdsen, telefon: 474 58 335

Fjaler kommune

Kompetansehevande tiltak ved å ta i bruk Digital Opplæringspakke i lindrende behandling og omsorg ved livets slutt. Kompetanseheving for tilsette i kommunen gjennom arbeid i ressursgruppe, undervisning og fagdagar. Hovudmålet i prosjektet er at brukarar og deira pårørande får betre oppfølging i tenesta. Eittårig prosjekt.
Kontakt: Kjersti Valvik, teleforn 577 38 129


Hå kommune

Klart og avklart - plan til palliative pasientar som skal gje auka tryggleik for pasient, pårørande og personal
Prosjektet starta i 2019 og består av implementering av Palliativ plan og Førebuande samtale i alle avdelingar i heimeteneste og sjukeheim. I 2020 skal dette arbeidet halde fram, i tillegg til at også andre aktuelle tenesteområde skal innlemmast. 
Kontakt: Grete Waldeland, telefon 415 32 720


Karmøy kommune

Lindrende behandling og omsorg ved livets slutt i Karmøy kommune 2019-2020
Gjennom dette prosjektet skal pasientar i Karmøy kommune, og deira pårørande, få tilbod om god, lindrande behandling. Kommunen skal arbeida med å spre kompetanse innan lindrande behandling både på lege- og pleienivå. Prosjektet arbeider også med gode rutinar for pasientforløp, kompetanseheving innan barnepalliasjon, og born som pårørande.
Kontakt: Hilde Håland, telefon 52810131/468 45 048


Kvam herad

Lindring i Kvam
Ei kommunal ressursgruppe innan lindrande behandling har blitt oppretta gjennom dette prosjektet. Gruppa bistår helsevesen og pasient/pårørande med ulike utfordringar knytt til alvorleg sjukdom når pasienten er i kommunen. Gjennom kompetanseheving arbeider ein for saumlause overgangar mellom tenestene. Prosjektperiode 2019-2020.
Kontakt: Margrete Berge, telefon 906 79 853 /414 70 953


Sandnes kommune

Kunnskap gir trygghet - et kompetansehevende prosjekt i palliasjon
Eit undervisningsprogram vart utvikla gjennom pilotprosjekt i 2019 ved Åse Bo og aktivitetssenter. Dette undervisningsprogrammet vil i 2020 bli gjennomført på dei øvrige 9 sjukeheimane i kommunen, med mål om auka livskvalitet for pasientar og pårørande gjennom at tilsette blir tryggare i si utføring av palliasjon.
Kontakt: Evy Bue Fadnes, telefon 958 84 359

Stad kommune

Oppfølging og kvalitetssikring av tidlegare innført pasientforløp NORPAL i Sogn og Fjordane. Det er framleis behov for jamnleg påminning og undervisning om NORPAL for å få det integrert skikkeleg i arbeidskvardagen. Ein ynskjer å få til felles retningslinjer for gode overgangar i helsetenesta, samt tryggleik for både helsepersonell som jobbar innan palliasjon og for pasientar og pårørande i heile det palliative forløpet.
Kontakt: Susanne Sollid, telefon 450 03 354 / 468 02 523

Ullensvang kommune

Rett kompetanse på rett sted til rett tid. Prosjekt lindrande behandling Odda kommune 2018-2020 (Ullensvang kommune frå 01.01.2020). Kompetanseheving gjennom internundervisning og fagdagar, tverrfagleg samarbeid og Digital Opplæringspakke i lindrende behandling og omsorg ved livets slutt. Hovudmål for prosjektet er at alvorleg sjuke og døyande pasientar og deira pårørande kjenner tryggleik og god omsorg og pleie ved livets slutt. 
Kontakt: Hege Lyssand, kreftkoordinator, telefon 975 58 544

Vindafjord kommune

Prosjekt palliasjon i Vindafjord kommune. Dette er eit treårig prosjekt med mål om å styrka kvaliteten i tilbodet til pasientar som treng lindrande behandling og omsorg ved livets slutt, uavhengig av diagnose. Dette vil ein arbeida mot ved å arrangera fagdagar, ta i bruk Digital Opplæringspakke i lindrende behandling og omsorg ved livets slutt, samt innarbeida nye rutinar og auka samhandling.
Kontakt: Grete Skeie Sørhus, telefon 488 91 211

Avslutta prosjekt

Tilskotsordninga

Informasjon om tilskotsordninga på Helsedirektoratet si nettside


Fann du det du leita etter?