Kommunale prosjekt

Til ei kvar tid går fleire prosjekt innan lindrande behandling føre seg i kommunar i Helseregion Vest. Prosjekta er støtta av statlege middel.
Her presenterer vi prosjekta som pågår /  har fått støtte i 2019:

Askvoll kommune

Felles faglig plattform i kreftomsorg og lindrande behandling i Askvoll kommune 2019-2021
Kontakt: Camilla Norstrand


Bergen kommune

Digital opplæringspakke i lindrende behandling og omsorg ved livets slutt
Kontakt: Sønneve Teigen, telefon 945 22 161


Flora kommune

Innføre verktøyet NorPal på institusjon og i heimeteneste i Flora kommune for å sikre gode pasientforløp i palliasjon
Kontakt: Linda Christoffersen, telefon 57756900 / -29


Hå kommune

Klart og avklart - plan til palliative pasientar som skal gje auka tryggleik for pasient, pårørande og personal
Kontakt: Grete Waldeland, telefon 415 32 720


Karmøy kommune

Lindrende behandling og omsorg ved livets slutt i Karmøy kommune 2019-2020
Kontakt: Hilde Håland, telefon 52810131/468 45 048


Kvam herad

Lindring i Kvam
Kontakt: Margrete Berge, telefon 906 79 853 /414 70 953

Naustdal kommune

Felles fagleg plattform i kreftomsorg og lindrande behandling 2018-2020
Målsettinga med prosjektet er innføring av Livets siste dagar i sjukeheimen og heimetenesta i kommunen, med nødvendig opplæring. 
Kontakt: Wenche-Lin Hess, ressurssjukepleiar, telefon 57 81 62 14


Odda kommune

Rett kompetanse på rett sted til rett tid Kompetanseheving for helsepersonell.
Kontakt: Hege Lyssand, kreftkoordinator, telefon 97 55 85 44


Sandnes kommune

Kunnskap gir trygghet - et kompetansehevende prosjekt i palliasjon
Kontakt: Evy Bue Fadnes, telefon 958 84 359


Sola kommune

Sammen om kompetanse og tjenesteutvikling til den palliative innbygger i Sola kommune   Kompetanseutvikling og tenesteutvikling til den palliative pasient i kommunen. 
Kontakt: Margunn Byberg , telefon 906 73 752 / 971 15 348


Stavanger kommune

Kompetanseauke i palliasjon i primærhelsetenesta ved bruk av oppfølgingsteam
Målet er å heve den tverrfaglege kompetansen i palliasjon hos fastlegar, sjukeheimslegar og sjukepleiarar ved bruk av oppfølgingsteam for pasientar med behov for palliative tiltak.
Kontakt: Aart Huurnink, overlege palliasjon Stavanger kommune, prosjektleiar, telefon 959 72 087


Vågsøy kommune

Implementering av kvalitetskrav - ei kvalitetssikker omsorg og behandling til palliative pasientar i kommunehelsetenesta i Nordfjord
Målsettinga med dette interkommunale prosjektet i Nordfjord er å utvikle kvalitetsverktøy i form av ein palliativ plan og ei handbok for lindrande behandling.
Kontakt: Pia Gjørsvik Kvernevik, kreftsjukepleiar, prosjektleiar, telefon 975 99 631


Avslutta prosjekt

Tilskotsordninga

Informasjon om tilskotsordninga på Helsedirektoratet si nettside


Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.