Kommunale prosjekt

Til ei kvar tid går fleire prosjekt innan lindrande behandling føre seg i kommunar i Helseregion Vest. Prosjekta er støtta av statlege middel.
Her presenterer vi prosjekta som har fått støtte i 2017:

Bergen kommune

Lindrande behandling til menneske med utviklingshemming- kompetansehevande tiltak for tilsette i bufellesskap
Målsettinga med prosjektet er gode rutinar og auka kompetanse hos personalet slik at vaksne personar med utviklingshemming kan få god lindrande behandling og omsorg ved livets slutt der dei bur.   
Kontakt: Grethe Iversen, prosjektleiar, telefon 55 97 57 90


Granvin kommune

Livets siste dagar
Kompetanseheving for personalet i helse og omsorg innan palliasjon og implementering av Livets siste dagar ved sjukeheimen i heradet.
Kontakt: Magnhild Grønningsæter, helse- og omsorgsleiar, prosjektleiar, telefon 40 40 38 81 


Haugesund kommune

Prosjekt åndeleg og eksistensiell omsorg - 2017
Samarbeid mellom Haugesund kommune og Den norske kyrkja om kompetansehevande tiltak for å styrke åndeleg og eksistensiell omsorg for alvorleg sjuke og døyande, og for betre å kunne ta hand om dei pårørande sine behov.
Kontakt: Arve Dalby, diakon

 

Hå kommune

Refleksjon for kompetanse, kompetanse for kvalitet og meistring
Målsettinga med prosjektet er å heve kompetansen i lindrande behandling gjennom undervisning og refleksjonsgrupper. Målgruppa er tilsette i heimesjukepleia og på sjukeheimane i kommunen.
Kontakt: Grete Waldeland, prosjektleiar, telefon 415 32 720

 

Karmøy kommune

Lindrande behandling og pleie ved livets slutt. Karmøy kommune 2017-2018.
Målsettinga med prosjektet er å utvide kompetansen i palliasjon til alle heimebaserte tenester, inkludert demens-, rus- og psykiatritenesta og tenester til menneske med psykisk utviklingshemming. I tillegg vil frivillige bli lært opp til å støtte palliative pasientar i livets sluttfase. 
Kontakt: Hilde Håland, kreftkoordinator, prosjektleiar, telefon 52 81 01 31


Naustdal kommune

Felles fagleg plattform i kreftomsorg og lindrande behandling
Målsettinga med prosjektet er innføring av Livets siste dagar i sjukeheimen og heimetenesta i kommunen, med nødvendig opplæring. 
Kontakt: Wenche-Lin Hess, ressurssjukepleiar, telefon 57 81 62 14

 

Stavanger kommune

Kompetanseauke i palliasjon i primærhelsetenesta ved bruk av oppfølgingsteam
Målet er å heve den tverrfaglege kompetansen i palliasjon hos fastlegar, sjukeheimslegar og sjukepleiarar ved bruk av oppfølgingsteam for pasientar med behov for palliative tiltak.
Kontakt: Aart Huurnink, overlege palliasjon Stavanger kommune, prosjektleiar, telefon 959 72 087


Suldal kommune

Palliasjon der vi bur - Styrka kompetanse og rutinar for eit tryggare tilbod i Suldal kommune
Målsettinga med prosjektet er kompetanseheving og betre rutinar for det palliative arbeidet i kommunen.
Kontakt: Eivor Fugelsøy, rådgjevar Helse og omsorg, telefon 478 11 624

Vågsøy kommune

Implementering av kvalitetskrav - ei kvalitetssikker omsorg og behandling til palliative pasientar i kommunehelsetenesta i Nordfjord
Målsettinga med dette interkommunale prosjektet i Nordfjord er å utvikle kvalitetsverktøy i form av ein palliativ plan og ei handbok for lindrande behandling.
Kontakt: Pia Gjørsvik Kvernevik, kreftsjukepleiar, prosjektleiar, telefon 975 99 631

Avslutta prosjekt

Tilskotsordninga

Informasjon om tilskotsordninga på Helsedirektoratet si nettside


Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.