Kommunale prosjekt

Til ei kvar tid går fleire prosjekt innan lindrande behandling føre seg i kommunar i Helseregion Vest. Prosjekta er støtta av statlege middel.
Her presenterer vi prosjekta som pågår /  har fått støtte i 2018:

Førde kommune

Implementering av livets siste dager og palliativ plan i Førde kommune
Kontakt: Berit Ullebust, telefon 94 82 42 54


Karmøy kommune

Lindrande behandling og pleie ved livets slutt. Karmøy kommune 2017-2018.
Målsettinga med prosjektet er å utvide kompetansen i palliasjon til alle heimebaserte tenester, inkludert demens-, rus- og psykiatritenesta og tenester til menneske med psykisk utviklingshemming. I tillegg vil frivillige bli lært opp til å støtte palliative pasientar i livets sluttfase. 
Kontakt: Hilde Håland, kreftkoordinator, prosjektleiar, telefon 52 81 01 31


Naustdal kommune

Felles fagleg plattform i kreftomsorg og lindrande behandling 2018-2020
Målsettinga med prosjektet er innføring av Livets siste dagar i sjukeheimen og heimetenesta i kommunen, med nødvendig opplæring. 
Kontakt: Wenche-Lin Hess, ressurssjukepleiar, telefon 57 81 62 14


Odda kommune

Rett kompetanse på rett sted til rett tid Kompetanseheving for helsepersonell.
Kontakt: Hege Lyssand, kreftkoordinator, telefon 97 55 85 44


Randaberg kommune

Vi løfter i lag, - for god lindring livet ut,i et frodig landskap. Et kompetansehevende prosjekt.
Interkommunalt prosjekt.
Kontakt: Elisabeth Sortland, telefon 95 24 40 39


Sola kommune

Sammen om kompetanse og tjenesteutvikling til den palliative innbygger i Sola kommune   Kompetanseutvikling og tenesteutvikling til den palliative pasient i kommunen. 
Kontakt: Elisabeth Øverland, telefon 51 65 33 57


Stavanger kommune

Kompetanseauke i palliasjon i primærhelsetenesta ved bruk av oppfølgingsteam
Målet er å heve den tverrfaglege kompetansen i palliasjon hos fastlegar, sjukeheimslegar og sjukepleiarar ved bruk av oppfølgingsteam for pasientar med behov for palliative tiltak.
Kontakt: Aart Huurnink, overlege palliasjon Stavanger kommune, prosjektleiar, telefon 959 72 087


Vågsøy kommune

Implementering av kvalitetskrav - ei kvalitetssikker omsorg og behandling til palliative pasientar i kommunehelsetenesta i Nordfjord
Målsettinga med dette interkommunale prosjektet i Nordfjord er å utvikle kvalitetsverktøy i form av ein palliativ plan og ei handbok for lindrande behandling.
Kontakt: Pia Gjørsvik Kvernevik, kreftsjukepleiar, prosjektleiar, telefon 975 99 631


Avslutta prosjekt

Tilskotsordninga

Informasjon om tilskotsordninga på Helsedirektoratet si nettside


Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.