Palliasjon - verktøy for helsepersonell

Her presenterer vi informasjon som kan vere nyttig for helsepersonell som arbeider med alvorleg sjuke og døyande.

​Praktisk palliasjon

Snarveg for fastlegar / allmennlegar / sjukeheimslegar

Identifisere palliativ pasient  (pdf) Behovsvurdering for lindrende behandling (BLB)   (pdf)

Dokumentasjon av gitte dosar (pdf)

ESAS symptomregistrering Individuell plan til bruk i palliasjon

Livets siste dagar - plan for lindring i livets sluttfase Legemiddelinformasjon

Munnstell til vaksne pasientar (helsebiblioteket.no)

Tilvisingsrutinar Trygderettar

Video om Munnstell - demonstrasjon av ei prosedyre (vimeo.no) Eksterne lenker Palliative tilbod i Helse VestProsedyre for PleurX drenasje (pdf)

Symptomlindring i livets sluttfase

Behandlingsalgoritmar for vanlege symptom hos døyande vaksne. Dei fire viktigaste medikamentaMedikamentskrin til barn med behandlingsalgoritmarMedikamentskrin til vaksne med behandlingsalgoritmar

Kontinuerleg subkutan infusjon (sprøytepumpe, "smertepumpe")

Prosedyre for utlån av "pumpe" i Helse Bergen foretaksområde (pdf) Micrel mlh+, stilt inn med ml per time​Micrel MP Daily+, stilt inn med mm/24 timarBraun Perfusor ME (pdf)

Baxter Infusor, prosedyre med undervisningsvideo

Innleggelse og bruk av subcutan kanyle (Neoflon og Silhouette / Tenderlink kanyle) Innleggelse og bruk av subcutan kanyle (Sub-q sett)

Spinal (intratekal) og epidural behandling

Prosedyren og dokumenta under omhandlar tunnelert spinal (intratekal)- og epiduralkateter som vert nytta til smertebehandling hos vaksne palliative pasientar. Observasjoner og handtering av spinal- og epiduralkateter vert stort sett gjort på same måte og vert derfor skildra i same prosedyre. Illustrasjonsfilmane er eit supplement til den skriftlege prosedyren.

Se prosedyre og illustrasjonsvideoer for håndtering og bruk 

Annan informasjon

EtterlattemapperRutine for etterlattesamtaleBarn som pårørande (pdf)Testament (pdf)Legemiddel og bilkøyring - forskrifta sitt krav og legens plikter (pdf)

Informasjonsbrosjyre om pleiepengar ved alvorleg sjukdom, i livets sluttfase (pdf)Pasientforløp i palliasjon

​​​​​​​​​​Fysioterapi til pasientar i palliativ fase

Retningslinjer for fysioterapi til pasienter i palliativ fase Fysioterapi til kreftpasienter (pdf) Fysioterapi ved kreft

Sentrale publikasjoner

Nasjonale faglige råd for lindrende behandling i livets sluttfase NOU 2017: 16 På liv og død - Palliasjon til alvorlig syke og døende Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen Palliasjon til barn og unge (nasjonal faglig retningslinje) Nasjonal handlingsplan for kreft 2015-2017 Nasjonal kreftstrategi 2018-2022 Beslutningsprosesser for begrensning av livsforlengende behandling (veilder)

Fann du det du leita etter?