HELSENORGE

Palliasjon - verktøy for helsepersonell

Her presenterer vi informasjon som kan vere nyttig for helsepersonell som arbeider med alvorleg sjuke og døyande.

​Ind​​ividuell plan til bruk i palliasjon

Praktisk palliasjon

Snarveg for fastlegar / allmennlegar / sjukeheimslegar

Identifisere palliativ pasient  (pdf) Behovsvurdering for lindrende behandling (BLB)   (pdf)

Dokumentasjon av gitte dosar (pdf)

Eksterne lenkerESAS symptomregistreringFire korte filmar om behandling av kronisk refraktær dyspné Tilsette ved føretak i Helse Vest vert anbefalt å sjå filmane/ta kurset via Læringsportalen, for å få det registrert i sin kompetanseportal.
Bruk nettlesar Edge eller Chrome, ikkje Explorer.

Førehandssamtalar Individuell plan til bruk i palliasjon

Konverteringstabell smertebehandling

Legemiddelinformasjon​​

Livets siste dagar - plan for lindring i livets sluttfase

Mun​​nstell til vaksne pasientar (EK Helse Bergen)​​

Palliative tilbod i Helse Vest Prosedyre for PleurX drenasje (pdf) Tilvisingsrutinar Trygderettar

Video om Munnstell - demonstrasjon av ei prosedyre (vimeo.no)E-læringsverktøyet Åpenhet om døden, KS


Symptomlindring i livets sluttfase

Behandlingsalgoritmar for vanlege symptom hos døyande vaksne. Dei fire viktigaste medikamentaMedikamentskrin til barn med behandlingsalgoritmarMedikamentskrin til vaksne med behandlingsalgoritmar

Behandlingsalgoritme for dyspné (inkl. for korona/COVID-19)Lindring av truende kvelning i terminal fase av COVID-19

​Kontinuerleg subkutan infusjon (sprøytepumpe, "smertepumpe")

Baxter Infusor, prosedyre med undervisningsvideoBraun Perfusor ME (pdf) Innleggelse og bruk av subcutan kanyle (Neoflon og Silhouette / Tenderlink kanyle)  Innleggelse og bruk av subcutan kanyle (Sub-q sett) Micrel mlh+, stilt inn med ml per time​Micrel MP Daily+, stilt inn med mm/24 timar

Prosedyre for utlån av "pumpe" i Helse Bergen foretaksområde (pdf)

Spinal (intratekal) og epidural behandling

Prosedyren og dokumenta under omhandlar tunnelert spinal (intratekal)- og epiduralkateter som vert nytta til smertebehandling hos vaksne palliative pasientar. Observasjoner og handtering av spinal- og epiduralkateter vert stort sett gjort på same måte og vert derfor skildra i same prosedyre. Illustrasjonsfilmane er eit supplement til den skriftlege prosedyren.

Se prosedyre og illustrasjonsvideoer for håndtering og bruk 

Annan informasjon

Barn som pårørande (pdf) Etterlattemapper Hjelpepodden. Ein podcast frå Haraldsplass Diakonale Sykehus om ordningar for pasientar og pårørande ved sjukdom. Episode 1: Pleiepengar ved livets sluttfase


Fysioterapi til pasientar i palliativ fase​​​​​​

Fysioterapi til kreftpasienter (pdf) Fysioterapi ved kreft 

Retningslinjer for fysioterapi til pasienter i palliativ fase

Sentrale dokument

Beslutningsprosesser for begrensning av livsforlengende behandling (veilder) Nasjonal handlingsplan for kreft 2015-2017 Nasjonal kreftstrategi 2018-2022Nasjonale faglige råd for lindrende behandling i livets sluttfase Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgenNOU 2017: 16 På liv og død - Palliasjon til alvorlig syke og døendePalliasjon til barn og unge (nasjonal faglig retningslinje)Stortingsmelding 24 (2019-2020) Lindrende behandling og omsorg - Vi skal alle dø en dag. Men alle andre dager skal vi leve.
Fann du det du leita etter?