Mitt Haukeland. Foto.

Om oss

Haukeland universitetssjukehus har om lag 13.200 tilsette som kvar dag har som mål å gje best mogleg behandling og pleie til pasientane våre. Dei tilsette er den viktigaste ressursen vår. Vi arbeider for å knyte til oss dei beste fagfolka og vil legge til rette for at alle tilsette skal trivast og yte sitt beste. 

Etiske retningslinjer

Helse Vest er avhengig av tillit og eit positivt omdømme for å kunne yte den gode helsetenesta vi ønskjer å tilby. Etisk kvalitet på tenesteyting og forvalting er ein føresetnad for denne tilliten.

Les meir på Helse Vest sine sider

Gåver og donasjonar

Haukeland universitetssjukehus mottar gåver og donasjoner frå privatpersoner, foreninger og andre. Her finn du informasjon dersom du ønsker å gje ei gåve, og eksempler på kva støtta har bidratt til.

Gåver og donasjonar

Haukelands historie gjennom 100 år

Mange er dei som gjennom åra har hatt sitt daglege arbeid ved Haukeland, har fått behandling på sjukehuset, har fødd her, vore på besøk her - eller som berre veit at sjukehuset er der om dei treng det. Alle desse kan med rette tenkje på sjukehuset som ”sitt Haukeland”.

Haukelands historie

FNs berekraftsmål

I 2015 vedtok verdas leiarar FNs berekraftsmål – verdas felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikheit og stoppe klimaendringar innan 2030. Det er til saman 17 mål innanfor kategoriane klima og miljø, økonomiske og sosiale forhold. Målet til Helse Bergen er å levere pasientens helseteneste på ein berekraftig måte. 

Les meir om sjukehuset og FNs berekraftsmål

Klima og miljø

Ytre miljø arbeider med påverknaden som sjukehusdrifta har på naturen. Sjukehusdrifta gir i dag utslepp til luft, vatn og jord, samt at store naturressursar går til produksjon av ulike produkt. Oppgåva vår blir å arbeide for å gjere påverknaden på naturen minst mogleg.

Les meir om miljømål og miljøpolitikk i Helse Bergen

Komitear og utval

Brukarutvalet Klinisk etikkomité Pasientsikkerheit Rådgjevande organ for førebyggjande og helsefremjande arbeid Fagråd for lindrande behandlingUngdomsrådet

Kvalitet og kvalitetsindikatorar

Helsemyndigheitene ønsker at pasientar, pårørande og publikum skal få betre kunnskap om kvaliteten på behandlinga i helsetenesta. Derfor kan alle innbyggjarane i Norge gå til kvalitetsindikatorane på www.helsenorge.no for å finne ut meir om kvaliteten på sjukehusa i landet.
Openheit om kvalitetsindikatorane er viktig for både pasientar, helsetenesta og helsemyndigheitene. Det er viktig at pasientane har informasjon om kvaliteten i tenesta og at helsetenesta bruker dette i sitt forbedringsarbeid.

Når det gjeld kvalitetsindikatorane så blir kvalitet på tenestene definert som tenester som er:

 
 • Virkningsfulle
 • Trygge og sikre
 • Involverer brukar
 • Samordna og prega av kontinuitet
 • Utnyttar ressursar
 • Tilgjengelege og rettferdig fordelt
Kor finn eg kvalitetsidikatorane?
Du finn oversikta over alle kvalitetsindikatorane for Haukeland universitetssjukehus og alle andre sjukehus på Helsedirektoratet.no og på helsenorge.no. Her kan du samanlikne sjukehus mot sjukehus og regionar mot regionar. Du kan finne konkrete tal og lage tabellar og diagram som gjer tale lettare å forstå.  Resultata blir oppdaterte jamnleg.

 
Kva er ein kvalitetsindikator?
Ein kvalitetsindikator er eit indirekte mål, ein peikepinn, som seier noko om kvaliteten på det som blir målt.  Kvalitetsindikatorane kan for eksempel måle helsetenesta sine tilgjengelege ressursar, pasientforløpet og resultatet av helsetenestene for pasientane. Kvalitetsindikatorane  bør sjåast i sammanheng og kan samla gi eit bilde av kvaliteten i tenestena.

 
Tolk med varsomheit
Tolkinga av kvalitetsindikatorane  kan vere komplisert. For eksempel kan det sjå ut som om ein behandlingsstad med høg dødelighet blant pasientane har dårleg behandlingskvalitet, mens det faktisk kan være heilt motsett. Ein årsak kan vere at denne behandlingsstadent kan ha den beste kompetansen, slik at dei andre behandlingsstadene dirfor henviser dei sjukaste pasientane dit.

Når ein tolkar tala er det difor viktig å hugse at behandlingsstadene har ulik kompetanse på forskjellige områder, og at dette ofte avgjer kvar pasientane blir behandla.

Logo og profilfargar

Sjå våre logoar og fargar

Nøkkeltal

Nøkkeltal for Haukeland universitetssjukehus for 2021:

 • Vi hadde om lag 984.000 pasientmøte. Dette inkluderer innleggingar og polikliniske konsultasjonar i somatikk, psykisk helsevern og rus. Radiologiske undersøkingar er ikkje inkludert.
 • Totalt kostnadsbudsjett for 2021 på kr 13.463 mill
 • Investeringsbudsjett på kr 1.775 mill til nytt medisinsk utstyr og nye bygg
 • Vi har 229 ulike yrkesgrupper
 • 4709 fødslar
 • 40.000 operasjonar utført
 • 11,4 mill laboratorieanalysar

Offentleg postjournal

Sjå dei siste postjournalane våre

Om helseføretaket

Noreg er delt i fire helseregionar. I kvar av dei har eit regionalt helseføretak ansvar for at befolkninga blir tilbydd spesialiserte helsetenester. Staten eig dei regionale helseføretaka. Helse Bergen HF er eitt av fem lokale helseføretak på Vestlandet som er eigd av det regionale føretaket Helse Vest RHF.

Helse Bergen HF er den juridiske overbygninga. All aktivitet i dei ulike einingane ligg i Haukeland universitetssjukehus. Vi har fire primære ansvarsområde: Pasientbehandling, forsking, utdanning av helsepersonell og opplæring av pasientar og pårørande.

Kontaktinformasjon og adressar

Opptaksområde, kommunar og innbyggjartal

Sjå kart over opptaksområdet til Helse Bergen (jpg)

18 kommunar høyrer til i Helse Bergen sitt føretaksområde.
Kommune, tal på innbyggjarar per 01.01.2020

Alver 29 224
Askøy  29 553
Austevoll  5236
Austrheim  2870 
Bergen  283 929 
Bjørnafjorden  24 908
Eidfjord  906
Fedje  548 
Gulen  2297
Kvam  8457 
Masfjorden 1691
Modalen  388
Osterøy  8098 
Samnanger  2485
Ulvik  1080
Vaksdal  3977 
Voss  15 740 
Øygarden  38 316

Organisasjonskart

Her finn du oversikt over alle dei 28 overordna divisjonane, klinikkane og avdelingane på Haukeland universitetssjukehus.

Organisasjonskart (PDF)

Planar og strategiar

Strategi Helse Bergen 2017 - 2022 Utviklingsplan 2035 Arealutvikling (pdf)

Strategi for førebyggjande og helsefremjande arbeid (pdf)

Helse Bergen sin ernæringsstrategi 2017-2021

Strategiplan for lindrande behandling av pasientar ved Haukeland universitetssjukehus

Kompetansestrategi 2015-2030 (pdf)Vedlegg: Historisk utvikling og framtidig behov for personell i Helse Bergen (pdf)

Tilsette

Om lag 12 800 tilsette (9600 årsverk) som kvar dag har som mål å gi best mogleg behandling og pleie til pasientane våre:

 • 1700 legar
 • 4200 sjukepleiarar
 • 425 psykologar
 • 1550 drift/teknisk personell
 • 74 prosent kvinner, 26 prosent menn
 • Gjennomsnittsalder er 42,3 år

Visjon og verdiar for sjukehuset

Visjonen vår

"Fremje helse og livskvalitet i vest"

Verdiane våre

 • Respekt i møte med pasienten
 • Kvalitet i prosess og resultat
 • Tryggleik for tilgjengelegheit og omsorg

Måla våre

 • Trygge og nære helsetenester
 • Heilskapleg behandling og effektiv ressursbruk
 • Ein framtidsretta kompetanseorganisasjon

Oppdraget vårt

 • Pasientbehandling
 • Utdanning av helsepersonell
 • Opplæring av pasientar og pårørande
 • Forskning

Årsmeldinger og årsrekneskap

Årsmeldinger og årsrekneskap for Helse Bergen HF

Fann du det du leita etter?