Mitt Haukeland. Foto.

Om oss

Haukeland universitetssjukehus har om lag 12.000 tilsette som kvar dag har som mål å gje best mogleg beh​​andling og pleie til pasientane våre. I 2015 behandla vi 750 000 pasientar og utdanna 2500 helsearbeidarar.

Dei tilsette er den viktigaste ressursen vår. Vi arbeider for å knyte til oss dei beste fagfolka og vil legge til rette for at alle tilsette skal trivast og yte sitt beste. ​​​

Etiske retningslinjer

Helse Vest er avhengig av tillit og eit positivt omdømme for å kunne yte den gode helsetenesta vi ønskjer å tilby. Etisk kvalitet på tenesteyting og forvalting er ein føresetnad for denne tilliten.

Les meir på Helse Vest sine sider

Kommunar og innbyggjartal

24 kommunar høyrer til i Helse Bergen sitt føretaksområde.
Kommune, tal på innbyggjarar per 01.01.2016

Askøy, 28 380
Austevoll, 5 118
Austrheim, 2 858 
Bergen, 277 391 
Eidfjord
Fedje, 576 
Fjell, 24 870 
Fusa, 3 876 
Granvin, 920 
Gulen
Kvam, 8 475 
Lindås, 15 607 
Masfjorden, 1 701 
Meland, 7 812 
Modalen, 381 
Os, 19 742 
Osterøy, 7 957 
Radøy, 5 077 
Samnanger, 2 443 
Sund, 6 975 
Ulvik, 1 116 
Vaksdal, 4 125 
Voss, 14 425 
Øygarden, 4 852

Totalt, 444 677

Kvalitet og kvalitetsindikatorar

Helsemyndigheitene ønsker at pasientar, pårørande og publikum skal få betre kunnskap om kvaliteten på behandlinga i helsetenesta. Derfor kan alle innbyggjarane i Norge gå til kvalitetsindikatorane på www.helsenorge.no for å finne ut meir om kvaliteten på sjukehusa i landet.
Openheit om kvalitetsindikatorane er viktig for både pasientar, helsetenesta og helsemyndigheitene. Det er viktig at pasientane har informasjon om kvaliteten i tenesta og at helsetenesta bruker dette i sitt forbedringsarbeid.

Når det gjeld kvalitetsindikatorane så blir kvalitet på tenestene definert som tenester som er:
 • Virkningsfulle
 • Trygge og sikre
 • Involverer brukar
 • Samordna og prega av kontinuitet
 • Utnyttar ressursar
 • Tilgjengelege og rettferdig fordelt
Kor finn eg kvalitetsidikatorane?
Du finn oversikta over alle kvalitetsindikatorane for Haukeland universitetssjukehus og alle andre sjukehus på helse-norge.no. Her kan du samanlikne sjukehus mot sjukehus og regionar mot regionar. Du kan finne konkrete tal og lage tabellar og diagram som gjer tale lettare å forstå.  Resultata blir oppdaterte jamnleg.

Kva er ein kvalitetsindikator?
Ein kvalitetsindikator er eit indirekte mål, ein peikepinn, som seier noko om kvaliteten på det som blir målt.  Kvalitetsindikatorane kan for eksempel måle helsetenesta sine tilgjengelege ressursar, pasientforløpet og resultatet av helsetenestene for pasientane. Kvalitetsindikatorane  bør sjåast i sammanheng og kan samla gi eit bilde av kvaliteten i tenestena.

Tolk med varsomheit
Tolkinga av kvalitetsindikatorane  kan vere komplisert. For eksempel kan det sjå ut som om ein behandlingsstad med høg dødelighet blant pasientane har dårleg behandlingskvalitet, mens det faktisk kan være heilt motsett. Ein årsak kan vere at denne behandlingsstadent kan ha den beste kompetansen, slik at dei andre behandlingsstadene dirfor henviser dei sjukaste pasientane dit.

Når ein tolkar tala er det difor viktig å hugse at behandlingsstadene har ulik kompetanse på forskjellige områder, og at dette ofte avgjer kvar pasientane blir behandla.

Logo og profilfargar

Sjå våre logoar og fargar

Nøkkeltal

Nøkkeltal for Haukeland universitetssjukehus:

 • 11,5 milliardar kroner til disposisjon
 • 12 300 tilsette
 • 754 000 pasientmøter. Nokre pasientar blir innlagt på sjukehuset, andre får dagbehandling og dei fleste møter til avtalte enkelttimar for undersøking, behandling eller kontroll.
 • Meir enn 2 500 studentar frå ulike fag og profesjonar hadde praksisstudiar hos oss.
  I tillegg gjennomførte 97 lærlingar  praksisen sin i sjukehuset.
 • 470 millioner kroner gjekk til forsking Gjennom forskinga vår sikrar vi deg stadig betre og meir moderne behandling. Vi har Noregs nest største medisinske og helsefaglege forskingsmiljø. 
 • 2500 pasientar og pårørande var på kurs hjå oss. I tillegg vært svært mykje av opplæringa blir stort sett gitt i dei ulike avdelingane på sjukehuset, og er ein integrert del av behandlinga.   

Offentleg postjournal

Sjå dei siste postjournalane våre

Om helseføretaket

Noreg er delt i fire helseregionar. I kvar av dei har eit regionalt helseføretak ansvar for at befolkninga blir tilbydd spesialiserte helsetenester.
Staten eig dei regionale helseføretaka. Helse Bergen HF er eitt av fem lokale helseføretak på Vestlandet som er eigd av det regionale føretaket Helse Vest RHF.

Helse Bergen HF er den juridiske overbygninga. All aktivitet i dei ulike einingane ligg i Haukeland universitetssjukehus. Vi har fire primære ansvarsområde: Pasientbehandling, forsking, utdanning av helsepersonell og opplæring av pasientar og pårørande.

Organisasjonskart

Her finn du oversikt over alle dei 28 overordna divisjonane, klinikkane og avdelingane på Haukeland universitetssjukehus.

Organisasjonskart (PDF)

Planar og strategiar

Arealutvikling (pdf)

Strategi for førebyggkande og helsefremjande arbeid (pdf)

Helse Bergen sin ernæringsstrategi 2017-2021

Strategiplan helse bergen 2012 - 2016 (pdf)

Kompetansestrategi 2015-2030 (pdf) Vedlegg: Historisk utvikling og framtidig behov for personell i Helse bergen (pdf)

Visjon og verdiar for sjukehuset

Visjonen vår

"Fremje helse og livskvalitet i vest"

Verdiane våre

 • Respekt i møte med pasienten
 • Kvalitet i prosess og resultat
 • Tryggleik for tilgjengelegheit og omsorg

Måla våre

 • Trygge og nære helsetenester
 • Heilskapleg behandling og effektiv ressursbruk
 • Ein framtidsretta kompetanseorganisasjon

Oppdraget vårt

 • Pasientbehandling
 • Utdanning av helsepersonell
 • Opplæring av pasientar og pårørande
 • Forskning

Årsmeldinger og årsrekneskap

Årsmeldinger og årsrekneskap for Helse Bergen HF