Mitt Haukeland. Foto.

Om oss


Haukeland universitetssjukehus har om lag 12.300 tilsette som kvar dag har som mål å gje best mogleg beh​​andling og pleie til pasientane våre. I 2018 hadde vi meir enn 960.000 pasientmøter.

Dei tilsette er den viktigaste ressursen vår. Vi arbeider for å knyte til oss dei beste fagfolka og vil legge til rette for at alle tilsette skal trivast og yte sitt beste. ​​​

Etiske retningslinjer

Helse Vest er avhengig av tillit og eit positivt omdømme for å kunne yte den gode helsetenesta vi ønskjer å tilby. Etisk kvalitet på tenesteyting og forvalting er ein føresetnad for denne tilliten.

Les meir på Helse Vest sine sider

Gåver og donasjonar

Haukeland universitetssjukehus mottar gåver og donasjoner frå privatpersoner, foreninger og andre. Her finn du informasjon dersom du ønsker å gje ei gåve, og eksempler på kva støtta har bidratt til.

Gåver og donasjonar

Haukelands historie gjennom 100 år

Mange er dei som gjennom åra har hatt sitt daglege arbeid ved Haukeland, har fått behandling på sjukehuset, har fødd her, vore på besøk her - eller som berre veit at sjukehuset er der om dei treng det. Alle desse kan med rette tenkje på sjukehuset som ”sitt Haukeland”.

Haukelands historie

Klima og miljø

Ytre miljø arbeider med påverknaden som sjukehusdrifta har på naturen. Sjukehusdrifta gir i dag utslepp til luft, vatn og jord, samt at store naturressursar går til produksjon av ulike produkt. Oppgåva vår blir å arbeide for å gjere påverknaden på naturen minst mogleg.

Les meir om miljømål og miljøpolitikk i Helse Bergen

Komitear og utval

Brukarutvalet Pasientsikkerheit Rådgjevande organ for førebyggjande og helsefremjande arbeid

Kvalitet og kvalitetsindikatorar

Helsemyndigheitene ønsker at pasientar, pårørande og publikum skal få betre kunnskap om kvaliteten på behandlinga i helsetenesta. Derfor kan alle innbyggjarane i Norge gå til kvalitetsindikatorane på www.helsenorge.no for å finne ut meir om kvaliteten på sjukehusa i landet.
Openheit om kvalitetsindikatorane er viktig for både pasientar, helsetenesta og helsemyndigheitene. Det er viktig at pasientane har informasjon om kvaliteten i tenesta og at helsetenesta bruker dette i sitt forbedringsarbeid.

Når det gjeld kvalitetsindikatorane så blir kvalitet på tenestene definert som tenester som er:
 • Virkningsfulle
 • Trygge og sikre
 • Involverer brukar
 • Samordna og prega av kontinuitet
 • Utnyttar ressursar
 • Tilgjengelege og rettferdig fordelt
Kor finn eg kvalitetsidikatorane?
Du finn oversikta over alle kvalitetsindikatorane for Haukeland universitetssjukehus og alle andre sjukehus på helse-norge.no. Her kan du samanlikne sjukehus mot sjukehus og regionar mot regionar. Du kan finne konkrete tal og lage tabellar og diagram som gjer tale lettare å forstå.  Resultata blir oppdaterte jamnleg.

Kva er ein kvalitetsindikator?
Ein kvalitetsindikator er eit indirekte mål, ein peikepinn, som seier noko om kvaliteten på det som blir målt.  Kvalitetsindikatorane kan for eksempel måle helsetenesta sine tilgjengelege ressursar, pasientforløpet og resultatet av helsetenestene for pasientane. Kvalitetsindikatorane  bør sjåast i sammanheng og kan samla gi eit bilde av kvaliteten i tenestena.

Tolk med varsomheit
Tolkinga av kvalitetsindikatorane  kan vere komplisert. For eksempel kan det sjå ut som om ein behandlingsstad med høg dødelighet blant pasientane har dårleg behandlingskvalitet, mens det faktisk kan være heilt motsett. Ein årsak kan vere at denne behandlingsstadent kan ha den beste kompetansen, slik at dei andre behandlingsstadene dirfor henviser dei sjukaste pasientane dit.

Når ein tolkar tala er det difor viktig å hugse at behandlingsstadene har ulik kompetanse på forskjellige områder, og at dette ofte avgjer kvar pasientane blir behandla.

Logo og profilfargar

Sjå våre logoar og fargar

Nøkkeltal

Nøkkeltal for Haukeland universitetssjukehus for 2018:

 • Vi hadde om lag 960.000 pasientmøte. Dette inkluderer innleggingar og polikliniske konsultasjonar i somatikk, psykisk helsevern og rus. Radiologiske undersøkingar er ikkje inkludert.
 • Vi hadde eit driftsbudsjett på om lag 11, 3 milliardar kroner.
 • Vi hadde eit investeringsbudsjett på 776 millionar til nytt medisinsk utstyr og nye bygg
 • Vi har 115 ulike yrkesgrupper
 • 5186 fødslar
 • 41 915 operasjonar utført
 • 11,7 millionar laboratorieanalysar

Offentleg postjournal

Sjå dei siste postjournalane våre

Om helseføretaket

Noreg er delt i fire helseregionar. I kvar av dei har eit regionalt helseføretak ansvar for at befolkninga blir tilbydd spesialiserte helsetenester. Staten eig dei regionale helseføretaka. Helse Bergen HF er eitt av fem lokale helseføretak på Vestlandet som er eigd av det regionale føretaket Helse Vest RHF.

Helse Bergen HF er den juridiske overbygninga. All aktivitet i dei ulike einingane ligg i Haukeland universitetssjukehus. Vi har fire primære ansvarsområde: Pasientbehandling, forsking, utdanning av helsepersonell og opplæring av pasientar og pårørande.

Opptaksområde, kommunar og innbyggjartal

24 kommunar høyrer til i Helse Bergen sitt føretaksområde.
Kommune, tal på innbyggjarar per 01.01.2019

Askøy  29 275
Austevoll  5212
Austrheim  2887 
Bergen  281 190 
Eidfjord  906
Fedje  562
Fjell  26 166 
Fusa 3861 
Granvin 937
Gulen 2322
Kvam 8441 
Lindås  15 812 
Masfjorden  1711 
Meland  8187 
Modalen  380 
Os  20 804 
Osterøy  8120 
Radøy  5091 
Samnanger  2465
Sund  7062 
Ulvik  1093 
Vaksdal  4045 
Voss  14 606 
Øygarden  4889

Organisasjonskart

Her finn du oversikt over alle dei 28 overordna divisjonane, klinikkane og avdelingane på Haukeland universitetssjukehus.

Organisasjonskart (PDF)

Planar og strategiar

Strategi Helse Bergen 2017 - 2022 Utviklingsplan 2035 Arealutvikling (pdf)

Strategi for førebyggjande og helsefremjande arbeid (pdf)

Helse Bergen sin ernæringsstrategi 2017-2021

Strategiplan for lindrande behandling av pasientar ved Haukeland universitetssjukehus

Kompetansestrategi 2015-2030 (pdf)Vedlegg: Historisk utvikling og framtidig behov for personell i Helse Bergen (pdf)

Tilsette

Om lag 12 300 tilsette som kvar dag har som mål å gi best mogleg behandling og pleie til pasientane våre:

 • 1300 legar
 • 3900 sjukepleiarar
 • 340 psykologar
 • 1570 drift/teknisk personell
 • 74 prosent kvinner, 26 prosent menn

Visjon og verdiar for sjukehuset

Visjonen vår

"Fremje helse og livskvalitet i vest"

Verdiane våre

 • Respekt i møte med pasienten
 • Kvalitet i prosess og resultat
 • Tryggleik for tilgjengelegheit og omsorg

Måla våre

 • Trygge og nære helsetenester
 • Heilskapleg behandling og effektiv ressursbruk
 • Ein framtidsretta kompetanseorganisasjon

Oppdraget vårt

 • Pasientbehandling
 • Utdanning av helsepersonell
 • Opplæring av pasientar og pårørande
 • Forskning

Årsmeldinger og årsrekneskap

Årsmeldinger og årsrekneskap for Helse Bergen HF

Fann du det du leita etter?