Psykisk helsevern for barn og unge

Videokonsultasjon via helsenorge.no ved Psykisk helsevern for barn og unge

Det er mogleg å møte behandlaren din via video i staden for fysisk oppmøte.

Innleiing

Påloggingsinformasjon blir sendt i innkallingsbrevet som du teke imot anten i din innboks på Helsenorge eller i posten. For at videokonsultasjonen skal bli bra må du ta visse omsyn, så vi ber deg som pasient om å lese denne informasjonen nøye.

Sikre at du har tilgang til digitale tenester for å delta på video på helsenorge

Du styrer sjølv tilgangen til digitale tenester på helsenorge.no. For at du skal få varsel om at du har teke imot innkalling med informasjon om oppkopling til video, må du ha samtykt til «full tilgang» i dine personverninnstillingar.

Sjekk følgjande viss du er usikker på om du har «full tilgang»:

 1. Logg inn på helsenorge.no
 2. Trykk på namnet ditt oppe til høgre slik at du får opp profilinnstillingane dine under Profil og innstillingar.
 3. Trykk på «Personverninstillinger». Om «Velg hvilke tjenester du vil bruke» viser «Du har samtykket til Full», er du allereie i mål. Viser denne noko anna, må du trykke «Endre samtykke», og sett den til «Full».

Med «fullt samtykke» på Helsenorge, vil du få varsel på SMS/e-post om innkallingar i «Meldingar» og brevet ligg i din Innboks.  Innkallingar vil alltid liggje i din «Pasientjournal», sjølv når du ikkje har gitt fullt samtykkje.

Dersom du ikkje har tilgang til Helsenorge vil du få påloggingsinformasjon i posten og kan delta via nett.

Tilvising og vurdering

Helsepersonell

Sjekkliste for tilvisning - Fastlege eller anna helseteneste som tilviser til utgreiing

Fastlege eller anna helseteneste som tilviser til utgreiing

Før

Her er nokre tips til deg som har fått innkalling til ein videokonsultasjon og er usikker på kva du må gjere. Klikk på knappane under for å sjå kva du treng av utstyr og korleis du skal førebu deg til samtale med behandlar.

Før videokonsultasjonen

 • Dersom du ikkje kan møte til timen din, tilstanden din har blitt forverra eller du heller vil ha ein konsultasjon med fysisk oppmøte, er det viktig at du gir beskjed til sjukehuset. Logg inn på helsenorge.no for å sende melding. Dersom det er mindre enn to verkedagar igjen til timen din, må du kontakte sjukehuset direkte på telefon mån.-fred. klokka 0800-1530. Dersom helsetilstanden forverrar seg vesentleg, må du kontakte fastlegen eller den som har tilvist deg til time på sjukehuset. Fastlegen kan óg gje deg råd og oppfølging i ventetida.
 • Planlegg samtalen i god tid slik at samtalen i størst mogleg grad kan gjennomførast utan avbrot eller forstyrringar. Sjekk at kamera og mikrofon verkar ved å opne https://join.nhn.no . Registrer namn (maskinen din hugsar det, blir ikkje lagra eksternt) og tast inn 998112. Dette er eit test-rom kor du kan bli kjent med korleis systemet verkar i god tid før samtalen.
 • Skriv gjerne ned spørsmål og viktig informasjon på førehand, inkludert oversikt over medisinbruk.

Ha tilgang til telefon, i tilfelle behandlar treng å kontakte deg ved tekniske utfordringar.

 • Opne innkallingsbrevet med møteromslenkja om lag fem minutt før, slik at du er klar til å trykkje på lenkja rett før konsultasjonen startar.
 • Dersom du har teke imot innkallinga i posten, gå til https://join.nhn.no , registrer namnet ditt og trykk på symbolet for video. Legg inn romnummer som du har finn i brevet, samt pinkode dersom dette er oppgitt.

Oppkopling til videokonsultasjonen

Join.nhn.no er en nettbasert videoløysing som ikkje krev nedlasting av programvare. Vi anbefalar at du bruker Safari dersom du har ein IOS nettbrett/telefon (iPad/iPhone) og Google Chrome dersom du har Android nettbrett/telefon (Samsung mfl) eller PC. Ikkje bruk nettlesaren Internet Explorer.

Har du teke imot ei innkalling til videokonsultasjon med sjukehuset, gjer du følgjande:

 • Ta fram nettbrett, mobiltelefon eller PC, og sjå til at eininga er lada og kopla til eit trådlaust nett
 • Sørg for å vere i eit uforstyrra rom og ver førebudd med naudsynt informasjon og legitimasjon med bilete dersom du ikkje er kjent for behandlar. Ha tilgang til telefon, i tilfelle behandlar treng å kontakte deg ved tekniske utfordringar. Ved deltaking via mobil bør den vere oppdatert med siste versjon av programvare. Dersom du bruker PC, sørg for at den er omstarta og har kamera, mikrofon og høgtalar (viss ikkje må du kople til dette i tillegg). 
 • Logg inn på helsenorge.no og finn innkallingsbrevet med lenkje til videokonsultasjonen i din Innboks eller under Meldingar på forsida (føreset fullt samtykkje i dine personverninnstillingar).

 • Kople deg opp rett før du har ein timeavtale ved å opne dokumentet «Innkallingsbrev» og starte videokonsultasjon ved å trykkje på lenkja som ligg i brevet. Om lenkja i innkallingsbrevet ikkje fungerer, eller du har teke imot brevet i posten, må du opne https://join.nhn.no .

Skjermdump fra join-løsningen på helsenorge.no. Bilde.

 • Skriv inn ditt fulle namn for å identifisere deg for behandlar (utan dette risikerer du å ikkje bli slept inn i møtet).

 • Tillat at join.nhn.no kan bruke mikrofon og kamera. Sjekk at du ser deg sjølv og at indikator for lyden din (grøn linje) rører seg når du pratar
 • Dersom du skal tilknytte eksternt kamera eller mikrofon, trykk på dei tre prikkane (Innstillingar) og vel aktuell kjelde for lyd- og eller bilete
 • Klikk på det grøne videosymbolet i midten for å starte eit videomøte

 • Skriv inn sekssifra romnummer i feltet «Skriv inn adressa». Nummeret står øvst i innkallingsbrevet. Trykk deretter på videosymbolet til høgre for feltet.

 • Skriv inn firesifra pin-kode i feltet «Skriv inn PIN-koden her». Dersom du ikkje har fått PIN, klikk på Delta. Dersom du ikkje har fått romnummer og pinkode, ta direkte kontakt på telefon med avdelinga som har kalt deg inn.


Deltaking i møte

 • Vent til sjukehuset koplar opp. Dersom du ikkje kjem inn i venterommet, prøv igjen etter nokre minutt.

Skjermdump fra join-løsningen på helsenorge.no. Bilde.

 • Da er alt klart. Pass på at kamera og mikrofon ikkje er slått av (det er då ein strek over symbolet for kamera og mikrofon).

 • Snu telefonen eller nettbrettet for å få større bilete.

Under

Under møtet

Det er viktig at du gjer deg kjent med køyrereglar som gjeld for denne type konsultasjonar. Oppstår det problem undervegs i konsultasjonen finn du òg svar på korleis du kan løyse desse her.

Køyrereglar for videokonsultasjonen

 1. Alle involverte partar må presentere seg. Helsepersonell bør vere førebudd på at pasienten kan be dei om å legitimere seg. Dersom du har med ein nokon med deg i konsultasjonen, er det viktig at vedkomande vert presentert og er synleg for behandlaren. Det skal ikkje vere nokon i rommet som behandlar ikkje veit om, og behandlar skal heller ikkje ha nokon i rommet som du ikkje veit om. Behandlaren kan spørje om det er andre i huset eller i bygninga kor du er.
 2. Ingen av møtedeltakarane skal gjere opptak av samtalen (korkje lyd eller bilete). Behandlar dokumenterer som vanleg i din elektroniske journal. Denne er tilgjengeleg for deg på www.helsenorge.no.

Andre viktige moment

Hugs at behandlarane ikkje ser 'heile deg', og at det er annleis å observere ein person på ein skjerm samanlikna med fysisk oppmøte. Dersom du har noko informasjon som du tenkjer behandlar ikkje fangar opp, men burde vite om, er det viktig at du gir beskjed om dette.

Ha tilgang til legitimasjon med bilete dersom du ikkje er kjent for behandlar og blir bedd om å legitimere deg

Handtering av eventuelle problem

PROBLEM LØYSING
Du eller behandlar er forseinkaTa kontakt med avdelinga, sjå kontaktinformasjon i innkallinga.
Du har tekniske problem med videoløysingaTa kontakt med Kundesenteret i Helse Vest IKT på tlf. 55 97 65 51
Du finn ikkje ein eigna plass å sitje i fredRing sekretariatet. Sjå kontaktinformasjon i innkallinga. Dersom du ikkje finn ein eigna plass for videokonsultasjon, men kan finne ein eigna plass for telefonkonsultasjon, så må behandlar vurdere om det er godt nok eller om du må få ein ny time.
Nokon kjem inn i rommet

Gi beskjed til behandlaren at du ikkje lenger er aleine slik at samtalen kan setjast på pause. Dersom mogleg, sørg for at du igjen får rommet for deg sjølv.

Anna uventa hending

Hendingar som gjer at informasjon om pasient og pasientens helse kan bli fanga opp av andre, eller som gjer at samtalen ikkje kan gjennomførast, betyr at møtet setjast på pause eller avsluttast. Dersom føremålstenleg går ein over til telefon for å diskutere kva som skal gjerast vidare.

Har du oppkoblingsproblem? Her er nokre tips.

Bildet forsvinner, men lyden virker:

 • Dersom mulig koble til med kablet nettverksforbindelse
 • Ta en omstart av enheten du benytter deg av
 • Forsøk gjerne en annen nettleser
 • Sørg for at enheten har de nyeste oppdateringene

Lyden forsvinner, men bildet virker:

 • Påse at mikrofonen ikke er dempet inne i selve møtet
 • Ta en omstart av enheten du benytter deg av
 • Sørg for at enheten har de nyeste oppdateringene
 • Forsøk gjerne en annen nettleser
 • Dersom du benytter deg av ekstern mikrofon eller hodetelefoner kan du prøve å koble det til i en annen port på maskinen.

Hele samtalen bryter underveis:

 • Sørg for at enheten har de nyeste oppdateringene
 • Forsøk gjerne en annen nettleser
 • Ta en omstart av enheten du benytter deg av
 • Om problemet vedvarer kan du forsøke å koble deg opp til møtet via 4G dersom du bruker nettbrett eller smarttelefon.

Du klarer ikke koble deg på møtet:

 • Dersom møteinnkallingen ikke inneholder en PIN-kode kan du bare trykke på «Delta» for å komme inn i møtet.
 • Ta en omstart av enheten du benytter deg av
 • Sørg for at enheten har de nyeste oppdateringene
 • Om problemet vedvarer kan du forsøke å koble deg opp til møtet via 4G dersom du bruker nettbrett eller smarttelefon.

Du ser deg selv, men ser ikke behandler:

 • Påse at du er koblet opp på ditt eget nettverk og ikke mot jobb-nettverket.
 • Forsøk en annen nettleser
 • Sørg for at enheten har de nyeste oppdateringene
 • Ta en omstart av enheten
 • Om problemet vedvarer kan du forsøke å koble deg opp til møtet via 4G dersom du bruker nettbrett eller smarttelefon.

Etter

Dine rettar og betaling

Sjølv om møtet med legen skjer på ein annan plass enn på sjukehuset, er det framleis dei same reglane for teieplikt og personvern som gjeld. Under kan du gjere deg kjent med kva reglar som gjeld og få meir informasjon om betaling.

Teieplikt og personvern

På same måte som ved fysisk oppmøte, vil Helsepersonellova og Pasient- og brukarrettslova sine reglar om teieplikt vere styrande for sjølve samtalen og behandlinga av informasjon som kjem fram under samtalen. Relevante og naudsynte helseopplysingar skal førast i journalen på lik linje som om samtalen skulle skje andlet til andlet eller per telefon. Opplysingar om helsa di kan som hovudregel bli gitt til anna samarbeidande helsepersonell dersom dette er naudsynt for å gje deg god og forsvarleg helsehjelp (med mindre du motset deg dette).

Den valde videokonsultasjonsløysinga har ei kryptert linje, og samtalen (inkludert lyd og bilete) vert ikkje lagra, korkje på internett, eller på våre serverar.

Frivillig deltaking

Det er frivillig å nytte videokonsultasjon, og du treng ikkje oppgje nokon grunn om du heller ønskjer konsultasjon andlet til andlet. Dette vil ikkje få nokon konsekvensar for ditt vidare behandlingstilbod frå instansar i helsevesenet.

Logg inn på www.helsenorge.no for å sende ei melding. Er det mindre enn to verkedagar att til timen din, må du kontakte oss direkte på telefon, måndag til fredag mellom klokka 0800 til 1530.


Dokumentasjon og betaling

Videokonsultasjonen vert dokumentert som ein vanleg konsultasjon i din journal og eigenandelen er den same som ved annan poliklinikk.

Krav om eigendel vert sendt som faktura i etterkant av konsultasjonen. Pasientar med frikort, og born under 16 år betalar ikkje eigendel. Ved psykiatrisk behandling gjeld dette barn og ungdom under 18 år.

Ver merksam

Kontaktinformasjon

Buss

​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.

 
​​​​​​På nettsidene til Skyss.no finn du bussruter med oversikt over stoppestader og tider

 
 • Line 21 og 12 har avgang frå Bystasjonen.
 • Linje 2 eller 3 er eit betre alternativ søndagar, då line 12 og 21 har få avgangar denne dagen.
​Busstoppa rundt Haukeland:

Nord for sjukehuset, sør for Haukeland​, Ibsensgate og Haukelandsveien.

Bybane

​Nærmaste stoppestad til Haukeland er Kronstad bybanestopp. Det tar om lag ti minutt å gå frå stoppet til sjukehuset. 

Flybuss


Det går flybuss frå Bergen Lufthavn Flesland til Haukeland Hotel/Pasienthotellet kvar time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 alle kvardagar, med avgang fem over kvar heile time. 

OBS: dette tilbodet finnst ikkje i helger og høgtider. 

Du nyttar vanleg flybuss frå Flesland til Bystasjonen. På Bystasjonen byttar du over til ein minibuss godt merka med flybuss-logo. Denne bussen køyrer deg til Haukeland hotell. 

Frå Haukeland hotell/Pasienthotellet går det minibuss fem over kvar heile time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 for å ta med reisande som skal til flyplassen. Bussen kjører til Bystasjonen, der er det overgang til den ordinære flybussen. Turen frå Haukeland til Flesland tar totalt 45 minutt.

Siste avgang frå Haukeland hotell er klokka 15.05.

Klokka 09.50 og klokka 13.50 startar flybussen ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka. Bussen står då ei kort stund på dei reserverte plassane til helsebussane (rett ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka) for av- og påstiging før han køyrer vidare til Haukeland hotell for avgang fem over. 

Flybussen har både barnesete, rullestolplass og heis. Om du treng ekstra hjelp til å bytte frå minibussen til flybussen, får du det av sjåføren. 

Parkering Glasblokkene

​Det er innkøyring til Glasblokkene frå Haukelandsbakken, nord for Sentralblokka. Det er tre handikap-parkeringsplassar ved Glasblokkene.

Andre besøkande parkerer på parkeringsdekket i Sentralblokka. Her er det også fleire handikap-parkeringsplassar.

Meir informasjon om parkering på Haukeland universitetssjukehus 

Ein kan gå mellom Sentralblokka og Glasblokkene innandørs via tunnelsystemet.

Praktisk informasjon

Besøk på sjukehuset i koronaperioden

Under smittesituasjonen med koronaviruset har vi avgrensa talet på besøkande til sjukehuset. 

 

Fann du det du leita etter?