Kreftsenter for opplæring og rehabilitering KOR

Kreftsenter for opplæring og rehabilitering (KOR) tilhøyrer Kreftavdelinga, og er eit senter for kreftramma og deira pårørande. Pusterommet treningssenter er ein del av senteret. Senteret gir opplæring til pasientar og pårørande, og har rehabiliteringstilbod for kreftpasientar med gitte diagnosar. Tilbodet kan nyttast i forkant av, under og etter behandling.
Les meir om Kreftsenter for opplæring og rehabilitering KOR

Kreftsenter for opplæring og rehabilitering KOR

I rehabiliteringstilbodet inngår individuell rettleiing/samtalar, fysisk aktivitet, foredrag, gruppesamtalar, sexologisk rettleiing, ernæringskurs mm.

Pasientar som ønsker å delta i rehabiliteringstilbodet må ha tilvising frå ein lege på Kreftavdelinga, Kvinneklinikken eller Hematologisk seksjon.

Før ein kan ta del i rehabiliteringstilbodet må den enkelte ha ein samtale med ein tilsett ved KOR. Ta kontakt for å avtale tid.

Kreftsenter for opplæring og rehabilitering (KOR) tilhøyrer Kreftavdelinga, og er eit senter for kreftramma og deira pårørande. Pusterommet treningssenter er ein del av senteret.
KOR si verksemd skal gjera bruk av, og vere fundamentert på prinsipp som fremmar brukarmedverknad, likepersonsarbeid, eigenmobilisering, læring og meistring. Dette skal bidra til at kreftramma opplev størst mogleg meistring i kvardagslivet med eller etter kreftsjukdom og kreftbehandling.

Rehabilitering

Senteret gir opplæring til pasientar og pårørande, og har rehabiliteringstilbod for gitte  pasientgrupper. Tilbodet kan nyttast i forkant av, under og etter behandling. I tilbodet inngår individuell rettleiing/samtalar, fysisk trening, foredrag, gruppesamtalar, sexologisk rettleiing, ernæringskurs mm.

Opplæring

KOR har ulike typar opplærings- og oppfølgingstilbod til pasientar og pårørande, frå foredrag til kurs. Nokon av tilboda er for bestemte pasientgrupper med tilvising og påmelding, andre tilbod er opne. 

 
Tilboda går føre seg ved KOR, og blir som regel gitt som gruppeundervising. I enkelte tilbod oppfordras pårørande å delta, enten det gjeld kurs eller opplæring. 

 
Kursleiarar, forelesarar og rettleiarar som deltek i kurs og opplæring er tilsette ved Kreftavdelinga eller andre avdelingar ved Haukeland universitetssjukehus.

 

Kontakt oss

Inger Thormodsen
Senterleiar
Tlf 55 97 39 17

Ingrid Bernath
Opplæringskonsulent, stråleterapeut
Tlf 55 97 74 77

Tor Helge Wiestad
Helse- og treningsrådgjevar
Tlf  55 97 75 38

Eirin Våge
Helse- og treningsrådgjevar
Tlf 55 97 74 78

Alexander Varjord
Helse- og treningsrådgjevar
Tlf 55 97 75 39

Anne Cecilie Lian Lie
Helse- og treningsrådgjevar
Tlf 55 97 75 26

Maria Ranes
Helse- og treningsrådgjevar
Tlf 55 97 75 37

Mona Nilsson
Helse- og treningsrådgiver, sykepleier
Tlf 55977526

Renate Jørgensen
Helse- og treningsrådgiver
Tlf 55 97 74 78

Anne Kristin Dobbe
Spesialist i sexologisk rådgiving, NACSForsking ved KOR


Kreftsenter for opplæring og rehabilitering (KOR) arbeidar med forsking og fagutvikling, og tek del i og driv ulike forskingsprosjekt.
Etter kvart som det føreligg publikasjonar og anna arbeid frå pågåande studiar vært det lagt ut her.
Sommaren 2011 starta forskningsprosjektet «Tidlig rehabilitering av kreftpasientar», som blir gjennomført og driven av KOR med midlar frå Grieg Foundation og Kreftforeningen.

Early rehabilitation of cancer patients - a randomized controlled intervention study - artikkel (Pdf), BMC Cancer 2013, 13:9

Early rehabilitation of cancer patients. An ongoing randomized controlled intervention trial (RCT) (Pdf)

Identifying variables associated with self-reported fatigue among cancer patients (Pdf)

Identifying variables associated with self-reported emotional reactivity among cancer parients (Pdf)

Objectively Recorded Physical Activity And Perceived Distress At The Beginning Of Oncological Treatment (PDF)


 

KOR tar også del i ein internasjonal multisenterstudie -

«Fysisk trening og kreft (PHYS-CAN) - effekter og forståelse av mekanismer for å bedre livskvalitet og sykdomsutfall» (Pdf)

Prosjektbeskrivelse PHYS-CAN Bergen (Pdf)

«Aktiv mot kreft» gjev forskingsmidlar til den delen av studien som vært gjennomført ved KOR.

Relaterte lenker

Studentar ved KOR

Kreftsenter for opplæring og rehabilitering (KOR) tek i mot studentar for omvisning, undervisning, praksis og rettleiing i oppgåveskriving.

KOR samarbeidar med ulike utdanningsinstitusjonar rundtom i landet. Senteret tek i mot praksisstudentar på bachelornivå samt rettleiar studentar på masterstudium i idrettsvitenskap bl.a frå Høgskulen i Sogn og Fjordane og Norges Idrettshøgskole.

Studentar som tek viareutdanning i kreftsjukepleie ved Høgskulen Betanien i Bergen tek del i gjennomføring av nokre av tilboda i pasient- og pårørandeoppleringa ved senteret. 

Elevar frå Kreftomsorg og lindrande behandling ved Fusa fagskule og mastergradsstudentar i klinisk ernæring ved Universitetet i Bergen har teke del i undervisning ved KOR.

Mastergradsarbeid ved KOR 2013: 

"Fysisk aktivitet og rehabilitering av kreftpasienter"

Mastergradsrbeid ved KOR 2014: 

"Kreftrehabilitering og fysisk aktivitet i tiden etter diagnose 

- en evaluering av et rehabiliteringstilbud for kurative kreftpasienter"

Kontaktinformasjon

Oppmøtestad

Parkbygget

Åpningstider

Tirsdag 31. Desember til søndag 5. Januar: stengt


Fra og med mandag 6. Januar: vanlige åpningstider

Telefon
55 97 74 77
E-post
Besøksadresser og praktisk informasjon

Praktisk informasjon

Tolk

​Utgreiinga vil vere avhengig av god kommunikasjon og kartlegging av grundig sjukdomshistorikk. Derfor ber vi deg gi beskjed om du har behov for tolk under pasientsamtalane og undersøkingane så tidleg som mogleg. Dette gjeld om du til dømes har hørsels- eller synshemming, eller om du har eit anna morsmål og snakkar lite norsk.

Rehabiliteringstilbod

 • Pusterommet

  Pusterommet treningssenter er ein del av Kreftsenter for opplæring og rehabilitering (KOR) ved Kreftavdelinga. Rehabiliteringstilbodet er for kreftpasientar med gitte diagnosar, og all fysisk aktivitet inngår i tilbodet.

 • Samtalar og samvær

  Gruppesamtaler og individuelle samtaler inngår i rehabiliteringstilbodet

 • Opplæring

  Å meistra kvardagen kan væra krevande både under og etter kreftbehandling.

 • Treningsprogram

  Å få ein kreftdiagnose og gjennomgå behandling kan vera ei stor påkjenning på fysisk, psykisk og sosial helse. Fysisk aktivitet er generelt viktig for god helse, og kan også vere nyttig for deg som har fått ein kreftdiagnose.

Arrangement

Aktuelle saker

 • 09.10.2017
  Feiring høgt og lågt

  Aktiv mot kreft feira sin 10-årsdag i ti ulike Høyt & lavt-klatreparkar rundt om i landet. Pusterommet på Haukeland var det første Pusterommet som blei starta av Aktiv mot kreft, og dei deltok sjølvsagt i feiringa i Bergen lørdag 23. september.

 • 30.08.2017
  Takk til dei som forstår ein uforståeleg kvardag

  - De gjer ein utruleg viktig jobb. De gir oss kreftpasientar eit liv midt oppi kaoset, frykta og sorga som følgjer med diagnosen.

Fann du det du leita etter?