Rusmedisin - AFR

Avdeling for rusmedisin (AFR) tar imot og behandlar alle tilvisingar til rus- og avhengigheitsbehandling, også kalla tverrfagleg spesialisert rusbehandling, i Helse Bergen sitt opptaksområde. Avdelinga satsar også sterkt på forsking og kvalitetsutvikling innan rushelsetenesta.

Les meir om Rusmedisin - AFR

Rusmedisin - AFR

Avdeling for rusmedisin (AFR) tilbyr behandling til personar med rus- og avhengigheitsproblem. Avdelinga behandlar alle tilvisingar til tverrfagleg spesialisert rusbehandling (TSB) i Helse Bergens opptaksområde. I tillegg til eigne behandlingstilbod, bruker avdelinga offentlege og private behandlingsplassar i og utanfor Helse Vest. 
Behandlingstilbodet består av døgnbehandling, poliklinisk behandling og Legemiddelassistert rehabilitering (LAR).  

Avdeling for rusmedisin (AFR) vart formelt oppretta 1. januar 2009. Målsettinga for Helse Bergen HF med opprettinga av avdelinga var å sikre at rusmiddelavhengige fekk eit forsvarleg helsetilbod i spesialisthelsetenesta i Helse Bergen HF sitt område.

Sidan avdelinga vart oppretta, har ho vakse frå 4 tilsette til om lag 200 tilsette. Dette har mellom anna skjedd ved at eksisterande rusbehandlingstilbod innan Helse Bergen, Psykiatrisk ungdomsteam (PUT) og Floenkollektivet, er blitt overførte til Avdeling for rusmedisin. 

I tillegg har avdelinga også overtatt ansvaret for vurdering, inntak og koordinering (VIK) av tilvisingar, overtatt ansvaret for Legemiddelassistert rehabilitering - LAR - og etablert ein sengepost for tilbakehald utan eige samtykke (tvang) på Tertnes. Avdeling for rusmedisin har også overtatt drifta av tidlegare Askøy Blå Kors Klinikk.

I slutten av november 2012 samla Avdeling for rusmedisin sine poliklinikkar, stab og støttefunksjonar i nyrenoverte lokale i det såkalla «Murhjørnet» i Bergen sentrum. 

Kontakt

Oppmøtestad
Østre Murallmenningen og Manger

Logg inn for å endre time

Telefon
55970100
måndag - fredag 08:00 - 15:30
Telefaks 55 97 01 01
E-post
Østre Murallmenningen 7
Besøksadresse
Østre Murallmenningen 7(Google maps)
5012 Bergen

Pasientreiser

Reiseutgifter
Som regel gjennomfører du reisa di på eiga hand og søker om å få dekt reiseutgiftene i etterkant.
Les meir om å få dekt ei pasientreise

Planlegging
I utgangspunktet vel du sjølv kva transportmiddel du reiser med til behandling.
Les meir om planlegging av pasientreisa di

Rettar/Rettane dine
Hovedregelen er at pasientreiser bli dekt med ein standardsats per kilometer. Ved behov kan også nødvendige tilleggsutgifter bli dekt.
Les meir om rettane dine ved pasientreiser

Tilrettelagt transport
Helseekspressen
Avdeling for pasientreiser i Helse Bergen 

behandlingstilbodet vårt

 • Akuttbehandling

  Mottaksklinikken sin Akuttpost har ansvar for akutt medisinsk undersøking og skal sikre akutt avrusing og kortare avgiftingsforløp for pasientar med eit rusproblem.

 • Dagbehandling

  Både Avdeling for rusmedisin ved Floenkollektivet og Stiftelsen Bergensklinikkene ved Hjellestadklinikken har eit dagbehandlingstilbod.

 • Døgnbehandling

  Avdeling for rusmedisin tilbyr døgnbehandling ved Seksjon Askøy og ved Floenkollektivet. I tillegg har fleire private ideelle organisasjonar avtale med Helse Vest om behandlingsplassar innan døgnbehandling.

 • Poliklinisk behandling

  Poliklinisk rus- og avhengigheitsbehandling er eit viktig tilbod til våre pasientar. I tillegg til Avdeling for rusmedisin sitt polikliniske tilbod, finst det også polikliniske tilbod ved dei private rusinstitusjonane.

 • Rus og psykiatri (Dobbeltdiagnose)

  Det er svært vanleg at personar med ruslidingar (misbruk/skadeleg bruk og avhengigheit) samstundes har ei psykiske liding. Det er og vanleg at personar med psykiske lidingar òg har ei rusliding.

Tilvising

 • LAR - Tilvising

  Ei tilvising til legemiddelassistert rehabilitering - LAR må dokumentere langvarig og omfattande opioidavhengigheit.

 • Kven kan søke og kor sender du søknaden?

  Som for anna behandling innan spesialisthelsetenesta må det sendast ei tilvising når ein ynskjer behandling innan tverrfagleg spesialisert rusbehandling.

 • Mal for tilvising

  Ei god tilvising er viktig for å kunne gjere ei rask og god vurdering. Avdeling for rusmedisin har laga ein mal som fortel kva ei god tilvising bør innehalde.

 • Saksgang for tilvisingar

  Det er ulike vurderingsfristar ut frå alder og kor alvorleg sjukdommen din er. Her finn du meir informasjon om både vurderings- og behandlingsfristar hos Avdeling for rusmedisin.

Alkoholproblemerhttps://helse-bergen.no/behandlinger/alkoholproblemerAlkoholproblemerAAlkoholproblemerAlkoholproblemerAlkoholproblemerAlkoholproblemer
Dagbehandling rushttps://helse-bergen.no/behandlinger/dagbehandling-rusDagbehandling rusDRus-dagbehandlingRus-dagbehandlingRus-dagbehandlingRus-dagbehandling
Døgnbehandling av rusmiddelproblemerhttps://helse-bergen.no/behandlinger/dognbehandling-av-rusmiddelproblemerDøgnbehandling av rusmiddelproblemerDRus-døgnbehandlingRus-døgnbehandlingRus-døgnbehandlingRus-døgnbehandling
Illegale rusmidlerhttps://helse-bergen.no/behandlinger/illegale-rusmidlerIllegale rusmidlerIIllegale rusmidlerIllegale rusmidlerIllegale rusmidlerIllegale rusmidler
Legemiddelassistert rehabilitering LARhttps://helse-bergen.no/behandlinger/legemiddelassistert-rehabilitering-larLegemiddelassistert rehabilitering LARLLAR i rusbehandlingLAR i rusbehandlingLAR i rusbehandlingLAR i rusbehandling
Samtidige alvorlige rusmiddelproblemer og psykiske lidelser (ROP)https://helse-bergen.no/behandlinger/samtidige-alvorlige-rusmiddelproblemer-og-psykiske-lidelser-ropSamtidige alvorlige rusmiddelproblemer og psykiske lidelser (ROP)SSamtidige alvorlige rusmiddelproblemer og psykiske lidelser (ROP)Samtidige alvorlige rusmiddelproblemer og psykiske lidelser (ROP)Samtidige alvorlige rusmiddelproblemer og psykiske lidelser (ROP)Samtidige alvorlige rusmiddelproblemer og psykiske lidelser (ROP)
Samtidige rusproblemer og psykiske lidelser - utredninghttps://helse-bergen.no/behandlinger/samtidige-rusproblemer-og-psykiske-lidelser-utredningSamtidige rusproblemer og psykiske lidelser - utredningSSamtidige rusproblemer og psykiske lidelser - utredningSamtidige rusproblemer og psykiske lidelser - utredningSamtidige rusproblemer og psykiske lidelser - utredningSamtidige rusproblemer og psykiske lidelser - utredning
Spillavhengighethttps://helse-bergen.no/behandlinger/spillavhengighetSpillavhengighetSSpillavhengighetSpillavhengighetSpillavhengighetSpillavhengighet
Vanedannende legemidlerhttps://helse-bergen.no/behandlinger/vanedannende-legemidlerVanedannende legemidlerVVanedannende legemidlerVanedannende legemidlerVanedannende legemidlerVanedannende legemidler

AFR Poliklinikkhttps://helse-bergen.no/avdelinger/rusmedisin/afr-poliklinikkAFR Poliklinikk
Rusmedisin Askøyhttps://helse-bergen.no/avdelinger/rusmedisin/rusmedisin-askoyRusmedisin Askøy
Rusmedisin Floenhttps://helse-bergen.no/avdelinger/rusmedisin/rusmedisin-floenRusmedisin Floen
Rusmedisin LARhttps://helse-bergen.no/avdelinger/rusmedisin/rusmedisin-larRusmedisin LAR
Rusmedisin Seksjon forskinghttps://helse-bergen.no/avdelinger/rusmedisin/rusmedisin-seksjon-forskingRusmedisin Seksjon forsking
Rusmedisin Tertneshttps://helse-bergen.no/avdelinger/rusmedisin/rusmedisin-tertnesRusmedisin Tertnes

Aktuelle saker

 • 29.06.2017
  Unikt erfaringssamarbeid

  Det nye erfaringspanelet for psykisk helse og rus er opptekne av å gå føre og vise at rus og psykisk helse heng saman.

 • 02.06.2017
  24 millionar til ny rusforsking på LAR

  I løpet av fire månader har Bergen Addiction Research Group (BAR) ved Avdeling for rusmedisin fått  nesten 24 millionar kroner i forskingsmidlar. Første mål er å utrydde hepatitt C i Bergensområdet.

 • 09.11.2016
  Ambulant team styrker rusbehandlinga

  Sidan mars i år har Avdeling for rusmedisin hatt Ambulant team. Teamet er eit tilbod til ruspasientar med utfordringar som gjer at dei ikkje klarer å tilpasse seg det ordinære behandlingssystemet.

Pasientrettar og samhandling

 • Behandlingsfrist og ventelister

  Pasientar som har fått innvilga rett til prioritert helsehjelp får samtidig ein juridisk bindande frist for når helsehjelpen (behandlinga) skal være starta. Seksjon samhandling, ved Avdeling for rusmedisin, arbeider for å unngå brot på behandlingsfristen.

 • Brot på behandlingsfrist

  Avdeling for rusmedisin og Seksjon Samhandling arbeider kontinuerleg med å unngå brot på behandlingsfrist. Om vi ikkje kan tilby behandling innan behandlingsfristen har pasientan rett til å få behandlingsplass gjennom HELFO pasientformidling.

 • Oppfølging av gjestepasientar

  Seksjon Samhandling følgjer opp pasientar som mottek rusbehandling ut over dei offentlege og private institusjonar som Helse Vest har avtale med.

 • Tilbakehald utan eige samtykke (tvang)

  Seksjon Samhandling ved Avdeling for rusmedisin handsamar saker vedrørande førebuing, innlegging i institusjon etter §§ 10-2 og 10-3 i Helse- og omsorgstenestelova (HOL). Seksjonen koordinerar også vidare frivillig behandling eller bidreg t...

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.