Rusmedisin - AFR

Avdeling for rusmedisin (AFR) tilbyr behandling og oppfølging til menneske med rus- og avhengigheitslidingar. Avdelinga satsar også sterkt på forsking og kvalitetsutvikling innan rushelsetenesta. 

Eksteriør Murhjørnet med soloppgang ved Ulriken i bakgrunnen. Foto
Avdeling for rusmedisin held mellom anna til i Murhjørnet ved Strandkaiterminalen i Bergen sentrum.
Les meir om Rusmedisin - AFR

Rusmedisin - AFR

Avdelinga har om lag 600 tilsette og ni kliniske seksjonar som tilbyr avrusing, stabilisering, poliklinikk, døgnbehandling for både kvinner og menn, familieambulatorium, LAR-behandling og ambulante tenester. Vi har også det einaste medikemantfrie behandlingstilbodet i vår region for unge mellom 18 og 40 år.

Våre kliniske einingar

Poliklinikk LAR-behandlingSeksjon Askøy (avrusing, stabilisering, døgnbehandling menn)Seksjon Tertnes (Familieambulatoriet, døgnbehandling kvinner, tvangspost)Seksjon Floen (Medikamentfri terapeutisk samfunnsmodell)Seksjon Dr. Martens (stabilisering- og døgnbehandling for menn)
Seksjon Klokkarvik (døgnbehandling for menn)Seksjon Poliklinikk Kanalveien

Seksjon Skuteviken (avrusing for kvinner og menn og døgnbehandling for kvinner)Seksjon ambulant

Forsking

I tillegg har Avdeling for rusmedisin ein eigen forskingsseksjon:
Seksjon forsking Og ei større forskingssatsing integrert i LAR:
Bergen Addiction Research Group (BAR).

Kompetansesenter

KoRus Vest Bergen

KoRus Vest Bergen er eit regionalt kompetansesenter som bidrar med ivaretaking, oppbygging og formidling av rusfagleg kompetanse. 
Senteret bistår med kunnskap innan områda folkehelse og førebygging, tidleg innsats, rusarbeid og motiverande samtale.

Brukar i sentrum

Avdelinga er særleg opptatt av brukarane sine ønsker og behov. Vi har fokus på ivaretaking av brukarane si eigenkraft og recovery-orienterte målsettingar for behandlinga. Vi har IPS (individuell jobbstøtte) og fysisk aktivitet integrert i behandlinga.

Les meir om IPS (individuell jobbstøtte)Les meir om brukarmedverknad i Avdeling for rusmedisin

Pasientrettar og samhandling

Vi er opptatt av tett samhandling med førstelinja og ulike aktivitetstilbod for ein meiningsfull kvardag. Avdeling for rusmedisin tenker all behandling inn i ei forløpstenking , det vil seie at all oppfølging er ein del av eit samanhengande tenestetilbod som inkluderer mange ulike instansar og tenestenivå.

Behandlingsfrist og ventelisterBrot på behandlingsfristOppfølging av gjestepasientarTilbakehald utan eige samtykkje (tvang)Pårørande

Avdeling for rusmedisin tilbyr eit drop-in tilbod for pårørande kvar onsdag frå kl.16.00-18.00
i Kanalveien 5. Her møter du erfarne fagpersonar, erfaringskonsulent og
representant frå pårørendeorganisasjonen Ivareta-pårørende berørt av rus.
Tilbodet gir informasjon, støtte og rettleiing til deg som pårørande.

Grunna gjeldande smittevernforskrifter vil vi foreta ei kort spørjeundersøking før vi
tar deg med inn i lokala våre.

Tilvisingar

Avdeling for rusmedisin behandlar alle tilvisingar til tverrfagleg spesialisert rusbehandling i Helse Bergen sitt opptaksområde, både private og offentlege behandlingsplassar.

Mal for tilvising Kven kan søkje og kor sender du søknaden Saksgang for tilvisingar LAR-tilvising


 


Avdeling for rusmedisin si målsetting er å gi kunnskapsbasert og differensiert behandling til menneske med avhengigheitsproblematikk. Behandlingstilbodet skal utarbeidast i samarbeid med brukarar, pårørande og samarbeidspartnarar.

 

Kontaktinformasjon

Telefon
55 97 01 00
måndag - fredag 08.00-15.30
Telefaks 55 97 01 01
Pakkeforløp Tverrfagleg spesialisert rusbehandling
Forløpskoordinator Veronica Hyun Mi Han Skogvold - telefon 91 30 20 30

Tilsyn fra avdeling for rusmedisin ved HUS og HDS: 41 52 41 41 (Ambulant seksjon)

E-post
Postadresse
Helse Bergen HF
Haukeland universitetssjukehus
Avdeling for rusmedisin
Postboks 1400
5021 Bergen
Østre Murallmenningen 7
Besøksadresse
Østre Murallmenningen 7(Kart)
5012 Bergen

Alkoholproblemerhttps://helse-bergen.no/behandlinger/alkoholproblemerAlkoholproblemerAAlkoholproblemerAlkoholproblemerAlkoholproblemerAlkoholproblemer
Dagbehandling rushttps://helse-bergen.no/behandlinger/dagbehandling-rusDagbehandling rusDDagbehandling ved rusavhengighetDagbehandling ved rusavhengighetDagbehandling ved rusavhengighetDagbehandling ved rusavhengighet
Døgnbehandling av rusmiddelproblemerhttps://helse-bergen.no/behandlinger/dognbehandling-av-rusmiddelproblemerDøgnbehandling av rusmiddelproblemerDDøgnbehandling, rusavhengighetDøgnbehandling, rusavhengighetDøgnbehandling, rusavhengighetDøgnbehandling, rusavhengighet
Illegale rusmidlerhttps://helse-bergen.no/behandlinger/illegale-rusmidlerIllegale rusmidlerIIllegale rusmidlerIllegale rusmidlerIllegale rusmidlerIllegale rusmidler
Legemiddelassistert rehabilitering LARhttps://helse-bergen.no/behandlinger/legemiddelassistert-rehabilitering-larLegemiddelassistert rehabilitering LARLLegemiddelassistert rehabilitering (LAR)Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)
Samtidige alvorlige rusmiddelproblemer og psykiske lidelser (ROP)https://helse-bergen.no/behandlinger/samtidige-alvorlige-rusmiddelproblemer-og-psykiske-lidelser-ropSamtidige alvorlige rusmiddelproblemer og psykiske lidelser (ROP)SSamtidige alvorlige rusmiddelproblemer og psykiske lidelser (ROP)Samtidige alvorlige rusmiddelproblemer og psykiske lidelser (ROP)Samtidige alvorlige rusmiddelproblemer og psykiske lidelser (ROP)Samtidige alvorlige rusmiddelproblemer og psykiske lidelser (ROP)
Samtidige rusproblemer og psykiske lidelser - utredninghttps://helse-bergen.no/behandlinger/samtidige-rusproblemer-og-psykiske-lidelser-utredningSamtidige rusproblemer og psykiske lidelser - utredningSSamtidige rusproblemer og psykiske lidelser - utredningSamtidige rusproblemer og psykiske lidelser - utredningSamtidige rusproblemer og psykiske lidelser - utredningSamtidige rusproblemer og psykiske lidelser - utredning
Spillavhengighethttps://helse-bergen.no/behandlinger/spillavhengighetSpillavhengighetSSpillavhengighetSpillavhengighetSpillavhengighetSpillavhengighet
Tverrfagleg spesialisert behandling av ruslidingar (TSB) - pakkeforløphttps://helse-bergen.no/behandlinger/tverrfagleg-spesialisert-behandling-av-ruslidingar-tsb-pakkeforlopTverrfagleg spesialisert behandling av ruslidingar (TSB) - pakkeforløpTTverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser, TSBTverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser, TSBTverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser, TSBTverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser, TSB
Vanedannende legemidlerhttps://helse-bergen.no/behandlinger/vanedannende-legemidlerVanedannende legemidlerVVanedannende legemidlerVanedannende legemidlerVanedannende legemidlerVanedannende legemidler
Videokonsultasjon via helsenorge.nohttps://helse-bergen.no/behandlinger/videokonsultasjon-via-helsenorgenoVideokonsultasjon via helsenorge.noVVideokonsultasjon, helsenorge.noVideokonsultasjon, helsenorge.noVideokonsultasjon, helsenorge.noVideokonsultasjon, helsenorge.no
Videokonsultasjon via Skype for Businesshttps://helse-bergen.no/behandlinger/videokonsultasjon-via-skype-for-businessVideokonsultasjon via Skype for BusinessVVideokonsultasjonVideokonsultasjonVideokonsultasjonVideokonsultasjon

Aktuelle saker

 • 14.03.2020
  Eigen Koronapost del av AFR sin pandemistrategi

  I forbindelse med koronavirus-epidemien vil det bli nokre endringar i tilbodet til Avdeling for rusmedisin sine pasientar framover.

 • 02.12.2019
  Velkommen til oss, Bergensklinikkene

  Søndag 1. desember vart Bergensklinikkene ein del av Helse Bergen. - Dei er hjarteleg velkomne, seier administrerande direktør Eivind Hansen i Helse Bergen.

 • 02.10.2019
  Bergensklinikken blir ein del av Helse Bergen

  I eit ekstraordinært styremøte tysdag 1. oktober vedtok styret i Helse Bergen å inngå avtale med Stiftelsen Bergensklinikkene om overdraging av verksemd og aksjar.

 • 22.08.2018
  Har behandla 100 pasientar for hepatitt C

  Avdeling for rusmedisin sitt forskingsprosjekt med integrert hepatitt C-behandling for LAR-pasientar har no behandla 100 personar, og dei aller fleste av desse er i ferd med å bli virusfrie.

 • 16.08.2018
  Betre traumebehandling for ruspasientar

  Svært mange personar med rusmiddelmisbruk har opplevd alvorlege traumatiske hendingar både i oppveksten og i vaksen alder. For å styrke tilbodet til desse pasientane har Avdeling for rusmedisin etablert eigne traumestabiliseringsgrupper.

 • 06.02.2018
  Feira at alle med hepatitt C får behandling

  Frå og med 1. februar får alle pasientar med kronisk hepatitt C tilbod om behandling. Torsdag var det feiring på Avdeling for rusmedisin sine LAR-poliklinikkar.

 • 29.06.2017
  Unikt erfaringssamarbeid

  Det nye erfaringspanelet for psykisk helse og rus er opptekne av å gå føre og vise at rus og psykisk helse heng saman.

 • 02.06.2017
  24 millionar til ny rusforsking på LAR

  I løpet av fire månader har Bergen Addiction Research Group (BAR) ved Avdeling for rusmedisin fått  nesten 24 millionar kroner i forskingsmidlar. Første mål er å utrydde hepatitt C i Bergensområdet.

 • 09.11.2016
  Ambulant team styrker rusbehandlinga

  Sidan mars i år har Avdeling for rusmedisin hatt Ambulant team. Teamet er eit tilbod til ruspasientar med utfordringar som gjer at dei ikkje klarer å tilpasse seg det ordinære behandlingssystemet.

AFR Poliklinikkhttps://helse-bergen.no/avdelinger/rusmedisin/afr-poliklinikkAFR Poliklinikk
KoRus Vest Bergenhttps://helse-bergen.no/avdelinger/rusmedisin/korusKoRus Vest Bergen
Rusmedisin Ambulant seksjonhttps://helse-bergen.no/avdelinger/rusmedisin/rusmedisin-ambulant-seksjonRusmedisin Ambulant seksjon
Rusmedisin Askøyhttps://helse-bergen.no/avdelinger/rusmedisin/rusmedisin-askoyRusmedisin Askøy
Rusmedisin Dr. Martenshttps://helse-bergen.no/avdelinger/rusmedisin/rusmedisin-dr-martensRusmedisin Dr. Martens
Rusmedisin Floenhttps://helse-bergen.no/avdelinger/rusmedisin/rusmedisin-floenRusmedisin Floen
Rusmedisin Klokkarvikhttps://helse-bergen.no/avdelinger/rusmedisin/rusmedisin-klokkarvikRusmedisin Klokkarvik
Rusmedisin LARhttps://helse-bergen.no/avdelinger/rusmedisin/rusmedisin-larRusmedisin LAR
Rusmedisin Poliklinikk Kanalveienhttps://helse-bergen.no/avdelinger/rusmedisin/rusmedisin-poliklinikk-kanalveienRusmedisin Poliklinikk Kanalveien
Rusmedisin Seksjon forskinghttps://helse-bergen.no/avdelinger/rusmedisin/rusmedisin-seksjon-forskingRusmedisin Seksjon forsking
Rusmedisin Skutevikenhttps://helse-bergen.no/avdelinger/rusmedisin/rusmedisin-skutevikenRusmedisin Skuteviken
Rusmedisin Tertneshttps://helse-bergen.no/avdelinger/rusmedisin/rusmedisin-tertnesRusmedisin Tertnes

Fann du det du leita etter?