Spesialisert psykosebehandling

Avdeling spesialisert psykosebehandling (ASP) tilbyr utgreiing, behandling og pleie av pasientar med psykose i ulike faser.  Vi har ansvar for lavterskeltilbod og utgreiing av unge med psykosesymptom, samt døgnbehandling av akutte psykosar og psykosar med komplisert forløp. Vi har òg utgreiing av alvorleg psykisk liding ved utviklingshemming og -forstyrringar.
Les meir om Spesialisert psykosebehandling

Spesialisert psykosebehandling

Seksjon S3

Seksjon S3 er ein lukka akutt korttidspost med 9 sengeplasser lokalisert til Psykiatrisk klinikk ved Sandviken sjukehus.

Organisatorisk høyrer vi til Avdeling spesialisert psykosebehandling (ASP). Seksjonen driv hovudsakleg med utgreiing og behandling av pasientar med akutte psykosar, og vi samarbeider med andre instansar for å trygge utskriving til eigen bustad eller overføring til anna eigna behandlingstilbod.

Vaktrom: 55 95 87 30

Seksjon S4

Seksjon S4 er ein lukka akutt korttidspost med 12 sengeplasser lokalisert til Psykiatrisk klinikk ved Sandviken sjukehus.
Organisatorisk høyrer vi til Avdeling spesialisert psykosebehandling (ASP). Seksjonen driv hovudsakleg med utgreiing og behandling av pasientar med akutte psykosar, og vi samarbeider med andre instansar for å trygge utskriving til eigen bustad eller overføring til anna eigna behandlingstilbod.
Vaktrom: 55 95 87 40

Seksjon S5

Seksjon S5 er ein lukka korttidspost med 12 senger lokalisert til Psykiatrisk Klinikk Sandviken.
Organisatorisk høyrer vi til Avdeling Spesialisert Psykosebehandling (ASP). Seksjonen driv hovudsakleg med utgreiing og behandling av pasientar med akutte psykosar, og vi samarbeider med andre instansar for å trygge utskriving til eigen bustad eller overføring til anna eigna behandlingstilbod.

Vaktrom: 55 95 87 50


Seksjon KRS

Seksjon kompleks rehabilitering Sandviken (KRS) er ein lukka seksjon med 9 døgnplassar som gir eit tilbod til to ulike pasientgruppar. Sju av plassane er for personar med psykoseliding med kompliserande tilstandar som til dømes rus og personlegheitsforstyrringar. To døgnplassar er for personar som har kombinasjon av psykose og psykisk utviklingshemming eller utviklingsforstyrring.


Seksjonen driv rehabilitering til bustad og dagleglivets aktivitetar og utfordringar i eit samarbeid med innsøkjande instansar og dei kommunale tenestene.


Kontakttelefon/Vakttelefon : 55 95 65 25

Annen kontakttelefon : 55 95 87 21

Adresse KRS: Hatleveien 7D (Martensbygget) 1.etasje , 5038 Bergen

Seksjon TPS

Tidleg psykose Sandviken (TPS) er ein lukka seksjon med 15 døgnplassar for nysjuke psykotiske pasientar mellom 15 og 30 år, og er ein del av Avdeling spesialisert psykosebehandling (ASP). Seksjonen er delt inn i to adskilte team der 7 plassar er reservert for pasientar med samtidig psykose og rusliding. Pasientane kan vere innlagt frivillig eller på tvang.

Seksjonen er knytta til ulike forskningsprosjekt og det vert drive systematisk kompetanseutvikling.

Vi gjennomfører tverrfagleg utgreiing, stabilisering, rus- og psykosebehandling der mellom anna psykiater, psykologspesialist, sosionom, fysioterapeut, aktivitør, jobb-spesialist og miljøterapeut deltar. Vidare har vi tilbod om kunnskapsbasert familiesamarbeid.

Vi er særleg opptekne av den fysiske helsa til pasientane og bruker fysisk aktivitet og trening som eit viktig element i behandlinga. Seksjonen har tilgang til gymsal, treningsrom og treningspoliklinikk.

Det vert lagt vekt på behandling som i størst mogleg grad bygger på frivillegheit og brukarmedverknad, og minst mogleg bruk av tvang. Behandlinga er tilpassa kvar enkelt pasient, og vi sikrar oppfølging av anna instans etter utskriving.

Vaktrom: 55 95 88 15/ 55 95 86 13

Utgreiings- og behandlingslinje ved førstegongspsykose, Tidleg Psykose Sandviken (TPS) (pdf)

TOPS - tidleg oppdaging av psykose

TOPS er eit lavterskeltilbod for alle som er bekymra for at ein sjølv, vener eller familie er i ferd med å utvikle ei alvorleg psykisk liding.   

Ansvarsområde

For tilvisarar

Kontaktinformasjon

Oppmøtestad
Sengepostane S3, S4, S5 og Kompleks rehabilitering Sandviken (KRS) har inngang via resepsjonen i Bygg 6. Sengeposten Tidleg psykose Sandviken (TPS) held til i Bygg 9 - inngang til venstre. TOPS / Poliklinikken held til i Bygg 9 - inngang til høgre.
Telefon
55 97 50 00 eller 55 95 84 00
Forløpskoordinator akutt/korttid Linn-Mari Duesund 55 95 84 85
Forløpskoordinator akutt/korttid Nina Jensen Kristiansen 55 95 85 92
Forløpskoordinator poliklinikk Torill Kvinge Augustin 55 95 88 01
Sjukehuset i Sandviken
Besøksadresse
Sandviksleitet 1, (Kart)
5036 Bergen
Telefon
55 97 50 00 eller 55 95 84 00

Buss

​Samtlege nordgåande rutebussar går forbi sjukehuset i Sandviken. Busstoppet heiter ​Gamle Bergen.

Reiseplanleggar på Skyss si nettside

Parkering

​​Parkering for pasientar og pårørande i Sandviken er den store parkeringsplassen foran sjukehusbygningane.  

Prisar
Kl. 08.00-17.00 Kr 10,- per påbegynte 20 minutt. Maks kr 210,- per døgn
Kl. 17.00-21.00 Kr 10,- per påbegynte 30 minutt
Kl. 21.00-08.00 Kr 5,- per påbegynte time. Maks kr 40,- per natt

Dr. Martens
Besøkande til avdelingar som held til i bygget Dr. Martens kan få parkeringsoblat for den tida de skal besøke nokon. Ta kontakt med tilsette på avdelinga de skal besøke for å få dette.


 

Praktisk informasjon

Trådlaust internett

Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

Gjest.ihelse.net er eit trådlaust nettverk for besøkande, pasientar og tilsette. Slik koblar du deg til gjestenettet vårt:

  1. Koble deg til det trådlause gjestenettet (gjest.ihelse.net)
  2. Ein nettlesar skal opne seg automatisk. (Om påloggingsvindauget ikkje dukkar opp, forsøk å opne nettlesaren manuelt).
  3. Les nøye gjennom vilkåra.
  4. Trykk "Godta" når du har lest og forstått vilkåra.
Innlogginga skjer automatisk på einingar etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv. Det skal bare være nødvendig å logge seg på éin gong per eining per 31 dagar.

TOPS - Tidleg oppdaging av psykosehttps://helse-bergen.no/avdelinger/psykisk-helsevern/psykiatrisk-klinikk/spesialisert-psykosebehandling/tidleg-oppdaging-av-psykoseTOPS - Tidleg oppdaging av psykose
Treningspoliklinikkenhttps://helse-bergen.no/avdelinger/psykisk-helsevern/psykiatrisk-klinikk/spesialisert-psykosebehandling/treningspoliklinikkenTreningspoliklinikken

Fann du det du leita etter?