Døgnbehandling av akutt psykose og psykose med komplisert forløp

Behandling av akutte og subakutte psykoselidingar er ei hovudoppgåve for Avdeling spesialisert psykosebehandling (ASP).

Dette tilbodet omfattar også tre døgnseksjonar; seksjon S3, seksjon S4 og seksjon S5. Kvar av seksjonane har fått ansvar for definerte geografiske område som svarer til ulike distriktpsykiatriske sentra (DPS).
Desse seksjonane har ressursar til også å behandle pasientar med psykoserelaterte atferdsvanskar av stort omfang, og er godkjend for tvungen døgnbehandling etter Psykisk helsevern-lova. Pasientane vert i hovudsak overførte fra Psykiatrisk akuttmottak her i Psykiatrisk klinikk, men det vert også tatt inn pasientar etter søknad.
I tillegg har avdelinga ein seksjon for kompleks rehabilitering (KRS) som skal gi tilbod om rehabilitering til personer med psykoseliding med kompliserande tilstandar.
Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.