Nettverk av fysio-og ergoterapeutar i Bergen

Fysio- og ergoterapinettverket består av ca. 35 ressurspersonar frå ergo-/fysioterapieiningar i Helse Bergen, bydelar i Bergen kommune, i dei andre kommunane i Helse Bergen føretaksområde og frå private verksemder.

Det er felles avtale og felles strategiplan for sjukepleiarnettverket og fysio- og ergoterapinettverket. 

Målet for 2013-2016 er å bidra til kompetanseheving og betre samhandling på alle nivå i helsetenesta. 

I samsvar med dette er målet for fysio- og ergoterapinettverket at palliative pasientar skal få eit best mogleg fysio- og ergoterapitilbod som naturleg del av eit palliativt tilbod. Dette skal skje ved å:

  • Auke fysio- og ergoterapeutars kompetanse, interesse og engasjement for palliasjon.
  • Skape eit forum for samhandling mellom ergo- og fysioterapeutar på dei ulike nivåa og dermed fremme samarbeid og behandlingsflyt i ergo- og fysioterapitenesta.
  • Fremme samarbeid med andre faggrupper.

Nettverket vert leia av ei driftsgruppe på sju personar med representantar frå Helse Bergen, Bergen kommune, Høgskolen i Bergen, ein kommune utanfor Bergen, palliative einingar og KLB. 

Driftsgruppa har ansvar for å drifte nettverket og arrangere samlingar i samsvar med felles strategidokument og fysio- og ergoterapinettverket sin årsplan og kompetanseplan.

Aktivitet i nettverket

 

Vårens samling i nettverket vart arrangert10. mai 2017

Invitasjon og program for nettverkssamlinga  (pdf)


Presentasjon frå nettverkssamlinga:

Kreftbehandling er bare halve jobben   (pdf) 
 

Aktuelle dokument

Navneliste ressurspersonar og driftsgruppa (xlsx)Kompetanseplan 2017-2020 (pdf) Arbeidsplan for ressurspersonar (pdf) Funksjon og ansvar for ressurspersonar (pdf)

Linkar/ressursar

Retningsliner for fysioterapi til pasientar i palliativ fase (pdf) Landsoversikt fysioterapeutar med lymfødemkompetanse (pdf)
Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.