Nettverk av fysio-og ergoterapeutar i Bergen

Fysio- og ergoterapinettverket består av ca. 50 ressurspersonar frå Habiliterings- og rehabiliteringstjenesten i alle bydeler i Bergen kommune, frå ergo-/fysioterapieiningar i andre kommunar i Helse Bergen føretaksområde og frå sjukehusavdelingar, rehabiliteringseiningar og private verksemder som behandlar kreftpasientar eller andre pasientar som treng lindrande behandling.

Målet for fysio- og ergoterapinettverket er å:

  • Auke fysio- og ergoterapeutars kompetanse, interesse og engasjement for palliasjon.
  • Skape eit forum for samhandling mellom ergo- og fysioterapeutar på dei ulike nivåa og dermed fremme samarbeid og behandlingsflyt i ergo- og fysioterapitenesta.
  • Fremme samarbeid med andre faggrupper.

Nettverket vert leia av ei driftsgruppe på sju personar med representantar frå Helse Bergen, Sunniva senter HDS, Bergen kommune, kommunar utanfor Bergen og KLB.

Driftsgruppa har ansvar for å drifte nettverket og arrangere samlingar i samsvar med strategidokument, aktuell årsplan og kompetanseplan.

Fysio- og ergoterapinettverket er ein del av Nettverk i kreftomsorg og lindrande behandling i Helse Bergen føretaksområde. Det er felles strategiplan, det utarbeidast felles årsplan, det er felles introduksjonskurs, og det arrangerast kvar haust felles årleg fagdag for sjukepleiarnettverket og fysio- og ergoterapinettverket.

Navneliste ressurspersonar (xlsx)Driftsgruppa (xlsx)

Aktivitet i nettverket

Nettverkssamling 6. juni 2018
Tema: Behandling av barn og unge med alvorlig sykdom i ulike faser
Invitasjon og program (pdf)    

Presentasjonar:
Senskader etter kreftbehandling med hovedvekt på barn med hjernetumor (pdf)

Erfaringer fra tverrfaglig samhandling ved alvorlig sykdom hos et barn (pdf)

Vår pasienthistorie (pdf)

Kommunikasjon med foreldre til barn med alvorlig sykdom (pdf)Felles Årlig fagdag blir 6. november 2018. Tema: Hvordan lindre i tidlig fase - uavhengig av diagnose?
Invitasjon og program med lenke til påmelding (pdf)


Aktuelle kurs, seminar og konferansar


Aktuelle dokument

Funksjon og ansvar for ressurspersonar (pdf)Arbeidsplan for ressurspersonar (pdf)Kompetanseplan 2017-2020 (pdf) Årsplan 2018 (pdf)Årsrapport 2017 (pdf)Strategi (pdf)Innhold i perm (pdf)

Linkar/ressursar

Retningslinjer for fysioterapi til pasienter i palliativ fase (pdf)

Fysioterapi til kreftpasientar (pdf)Fysioterapi ved kreft Landsoversikt fysioterapeutar med lymfødemkompetanse (pdf)
Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.