HELSENORGE

Nettverk av fysio-og ergoterapeutar i Bergen

Fysio- og ergoterapinettverket består av ca. 50 ressurspersonar frå Habiliterings- og rehabiliteringstjenesten i alle bydeler i Bergen kommune, frå ergo-/fysioterapieiningar i andre kommunar i Helse Bergen føretaksområde og frå sjukehusavdelingar, rehabiliteringseiningar og private verksemder som behandlar kreftpasientar eller andre pasientar som treng lindrande behandling.

Målet for fysio- og ergoterapinettverket er å:

  • Auke fysio- og ergoterapeutars kompetanse, interesse og engasjement for palliasjon.
  • Skape eit forum for samhandling mellom ergo- og fysioterapeutar på dei ulike nivåa og dermed fremme samarbeid og behandlingsflyt i ergo- og fysioterapitenesta.
  • Fremme samarbeid med andre faggrupper.

Nettverket vert leia av ei driftsgruppe på sju personar med representantar frå Helse Bergen, Sunniva senter HDS, Bergen kommune, kommunar utanfor Bergen og KLB.

Driftsgruppa har ansvar for å drifte nettverket og arrangere samlingar i samsvar med strategidokument, aktuell årsplan og kompetanseplan.

Fysio- og ergoterapinettverket er ein del av Nettverk i kreftomsorg og lindrande behandling i Helse Bergen føretaksområde. Det er felles strategiplan, det utarbeidast felles årsplan, det er felles introduksjonskurs, og det arrangerast kvar haust felles årleg fagdag for sjukepleiarnettverket og fysio- og ergoterapinettverket.

Pall​net. Register over ressurspersonar i nettverket​

Aktivitet i nettverket

Fagdag om palliasjon og den lungesyke pasienten, 7. juni 2022.
Invitasjon og program er sendt ut til ressurspersonar og næraste leiarar.

Aktuelle kurs, seminar og konferansar

Sjå våre kurs, seminar og konferansar

Aktuelle dokument

Arbeidsplan for ressurspersonar (PDF)

Strategi 2021-2024 (PDF)

Årsra​ppor​t 2022 (PDF)

Årsplan 2023 (PDF)


Linkar/ressursar

Retningslinjer for fysioterapi til pasienter i palliativ fase

Fann du det du leita etter?