Koordinerande eining i kommunen

Koordinerande eining i kommunen skal bidra til å sikre heilskaplege tilbod til pasientar og brukare.

 
​Kvar kommune har ein synskontakt, som skal bistå personar med synsvanskar med vurdering av tilretteleggingsbehov og til dømes søknad om synshjelpemiddel eller andre tenester.

I Hordaland er dette organisert i ein interkommunal teneste; Syns- og audiopedagogisk teneste (SAPT) der synspedagoger utgreier og veileder brukere med synsvanskar.

Koordineranda eining skal ha oversikt over kven som er synskontakt i kommunen, og tilvise brukaren dit ved behov. Tilmelding til synskontakt gjeres ved å kontakta koordinerande eining.


 


Koordinerande eining i kommunen sine ansvarsområder:


  • Motta melding om mulig behov for habilitering og rehabilitering
  • Ha oversikt over tilbod innan habilitering og rehabilitering
  • Motta melding om behov for individuell plan (IP) og koordinator fra helsepersonell, både internt i kommunen og frå helseføretak
  • Har overordna ansvar for individuell plan og koordinator, og samarbeider med spesialisthelsetenesta når brukare mottek tenester frå både kommune og sjukehus som krev koordinering