Koordinerande eining i kommunen

Koordinerande eining i kommunen skal bidra til å sikre heilskaplege tilbod til pasientar og brukare.

Foto: Colourbox.com
​Kvar kommune har ein synskontakt, som skal bistå personar med synsvanskar med vurdering av tilretteleggingsbehov og til dømes søknad om synshjelpemiddel eller andre tenester.
I Hordaland er dette organisert i ein interkommunal teneste; Syns- og audiopedagogisk teneste (SAPT) der synspedagoger utgreier og veileder brukere med synsvanskar.

Koordineranda eining skal ha oversikt over kven som er synskontakt i kommunen, og henvise brukaren dit ved behov. Tilmelding til synskontakt gjeres ved å kontakta koordinerande eining.

Tilvising frå Augeavdelinga

Når augelege i sjukehuset henviser ein person til synsrehabilitering, nyttast eige henvisningsskjema for synsrehabilitering. Det går melding til koordinerande eining der ein ber om at pasienten settes i kontakt med synskontakt i bostedskommunen, for videre vurdering og kartlegging av tilretteleggingsbehov i forbindelse med synsvanskar, og at det vert oppretta kontakt med andre relevante tilbod som til dømes Voksenopplæringa.

 


Koordinerande eining i kommunen sine ansvarsområder:


  • Motta melding om mulig behov for habilitering og rehabilitering
  • Ha oversikt over tilbod innan habilitering og rehabilitering
  • Motta melding om behov for individuell plan (IP) og koordinator fra helsepersonell, både internt i kommunen og frå helseføretak
  • Har overordna ansvar for individuell plan og koordinator, og samarbeider med spesialisthelsetenesta når brukare mottek tenester frå både kommune og sjukehus som krev koordinering

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.