Helsenorge

Regional koordinerande eining (RKE)

Koordinerande eining i sjukehusa skal ha generell oversikt over habiliterings- og rehabiliteringstiltak i helseregionen, og ha oversikt og kontakt med habiliterings- og rehabiliteringstenester i kommunehelsetenesta. Eininga skal bidra til å sikre helhetlig tilbod til pasientar med behov for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering gjennom å ha overordna ansvar for arbeidet med individuell plan og for oppnemning, opplæring og rettleiing av koordinator. 

Kart med oversikt over rehabiliteringsnettverk i Helse Vest. Grafikk

RKE består av koordinerande einingar for habilitering og rehabilitering i Helse Bergen, Helse Førde, Helse Fonna og Helse Stavanger. Koordinerande eining i Helse Bergen er lagt til Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering. Sjå eigen informasjon om dette nedst på sida.​​

​Meir om eininga

Koordinerande eining for habilitering og rehabilitering skal ha ein sentral rolle i å legge til rette for god samhandling, både på individnivå mellom pasient/brukar og tenesteytar, og mellom tenesteytarar frå ulike fag, sektorer og nivå. Det skal vere koordinerande eining i kommunane og i spesialisthelsetenesta. 

​​​​​​I spesialisthelsetenesta er det koordinerande eining på to nivå; det er eining i alle fire helseregionar (regionale koordinerande einingar) og det skal vere koordinerande eining i alle helseføretaka.
 
Regional koordinerande eining (RKE) for habilitering og rehabilitering:

 • gir informasjon om habilitering- og  rehabiliteringstilbod i helseregionen
 • gir informasjon om nasjonale habilitering- og rehabiliteringstilbod
 • dei fire regionale einingane samarbeider om drift og betener førespurnader på den nasjonale informasjonstelefonen for ReHabilitering, grøn linje:80030061 for pasientar, pårørande og helsepersonell
 • har oversikt over og kontakt med habilitering- og rehabiliteringstilbod i alle kommunane i regionen
 • har ein koordineringsfunksjon for rehabilitering- og habiliteringsarbeidet i helseregionen (på systemnivå), det vil mellom anna seie å etablera nettverk og møteplassar via koordinerande eining i helseføretaka og ut i kommunane
 • har etablert nettside som vedlikehaldast med oppdatert informasjon om habilitering- og rehabiliteringstilbod, kontaktnettverk, møteplass, rutinar for arbeidet med Individuell Plan, koordinatorrollen med meir

Koordinerande eining for habilitering og rehabilitering i spesialisthelsetenesta. Den koordinerande eininga i kvart helseføretak skal:

 • ha ein generell oversikt over habiliterings- og rehabiliteringstiltak i helseregionen
 • bidra til å sikra heilskapleg tilbod til pasientar med behov for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering
 • ha oversikt over og nødvendig kontakt med habiliterings og rehabiliteringsverksemda i kommunens helse- og omsorgsteneste
 • ha overordna ansvar for individuell plan som inneber:
  - ta imot meldingar om behov for individuell plan
  - sørgje for at det blir utarbeida rutinar og prosedyrar for arbeid med individuell plan
 • ha overordna ansvar for oppnemning, opplæring og vegleiing av koordinator
 • legge tilrette for brukermedverknad

Koordinerande eining for habilitering og rehabilitering i kommunen. Den koordinerande eininga skal:

 • bidra til å sikre heilskapleg tilbod til pasientar og brukarar
 • ha overordna ansvar for arbeidet med individuell plan som inneber:
  - ta i mot meldingar om behov for individuell plan
  - sørgje for at det blir utarbeida rutinar og prosedyrar for arbeid med individuell plan
 • ha overordna ansvar for oppnemning, opplæring og rettleiing av koordinator
 • legge tilrette for brukermedverknad​​

Kontaktinformasjon

Kontaktpersonar for koordinerande einingar i spesialisthelsetenesta:

Regional koordinerande eining
Rådgjevar Cathrine Nøttingnes
Telefon: 55 91 85 46
Mobil: 92 44 41 42​
Adresse: Østre Nesttunvei 2,5221 Nesttun

Koordinerande eining Helse Stavanger
Rådgjevar Kjersti Eide
Telefon:  51 51 24 60
Adresse: AFMR Lassa,SUS,Pb.8100, 4068 Stavanger

Koordinerande eining Helse Fonna
Rådgjevar Kjersti Haugen​
Telefon:  52 73 25 16
Adresse: Haugesund sjukehus, Helse Fonna

Koordinerande eining Helse Bergen

Rådgjevar Joanna Hauken
Telefon: 48 14 10 24

Rådgjevar Cathrine Nøttingnes
Telefon: 55 91 85 40/ 92 44 41 42
Adresse: Østre Nesttunvei 2, 5221 Nesttun

Koordinerande eining Helse Førde
Rådgjevar Maria Ljunglöf
Telefon: 57 83 98 72
Adresse: LMS, Helse Førde HF, Pb 1000, 6807 Førde

 

Helse Stavanger føretaksområde

Helse Fonna føretaksområde

Helse Bergen føretaksområde

Helse Førde føretaksområde

Lovgrunnlag

Private rehabiliteringstilbod

Sansetap

Møteplassar og nettverk

Individuell plan og koordinator

Regional vurderingseining for rehabilitering

Pasientrettar

Samhandling

RKE i andre helseregionar

Fann du det du leita etter?