Nasjonalt nettverk regionale koordinerande einingar for habilitering og rehabilitering

Sidan hausten 2007 har representantar for de regionale koordinerande einingane og Helsedirektoratet møtt kvarandre 1-2 gonger i året for å drøfte saker av felles interesse. Møta har sirkulert mellom landsdelane.

Frå 1.1.2009 har alle dei fire helseregionane hatt regionale koordinerande einingar/funksjonar for habilitering og rehabilitering. Dei fire einingane har ulik organisatorisk tilknyting og organisering. Dei har også noko ulike mandat og/eller tilleggsoppgåver. 

Mandat for det nasjonale nettverket ble vedteke av dei Regionale koordinerande einingane 23.4.2009.

Formål og innhald

Deltaking i nettverket er basert på grunnlaget om at samarbeid og utveksling av erfaringar og tenester mellom dei fire einingane vil tene utviklinga av habiliterings- og rehabiliteringsfelta, og komme brukarar av dei regionale koordinerande einingane til
gode. Tema og problemstillingar som blir tatt opp på nettverket sine faste møte er difor av felles interesse.

På denne sida viser vi nokre tema som blir tatt opp i nettverksmøta:

Nasjonalt nettverksmøte i Regionale koordinerende enheter (RKE) 

9.november 2016

Ansvarlig region: Helse Vest

Møtested:  Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering, Østre Nesttunvei 2, 5221 Nesttun

Tilstede:  HSØ: Jon Ivar Sørland, Kari-Mette Dukefoss Holte, Tom AlkangerHM: Tore Jo Nilsen, Anne Hollingen HV: Merethe H. Boge, Kjersti Eide. Etter 12: HN: Audhild Høyem

 Noen av tema som ble drøftet:

 • Status/videre samarbeid med e- helse for utvikling av elektronisk samhandling innen feltene
 • Erfaringsutveksling/Work-shop om koordinatorrollen
 • Kontaktlege versus koordinator og samarbeid i praksis
 • Drift av informasjonstelefonen for ReHabilitering
 • Planlegging for en Nasjonal erfaringskonferanse om Koordinerende enhets rolle og funksjon i helseforetakene
 • Evaluering av ReHabiliteringsuka 2016

20.-21.april 2016

Ansvarleg region: Helse Sør-Øst

Møtestad: HSØ sine lokaler på Grev Wedel plass og Helsedirektoratet, Oslo.

Nokre av tema som ble presentert og drøfta:

 • samarbeidet RKE i Helse Vest har med DIPS Arena om individuell plan og koordinator.
 • Status i arbeidene med regional retningslinje for koordinator i spesialisthelsetjenesten i Helse Sør-Øst og e-læring for koordinator
 • Synliggjøring av  KE/RKE sine oppgaver på HelseNorge.
 • Møte med Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse for gjensidig informasjonsutveksling og utvikling for elektronisk samhandling innen habilitering og rehabilitering.
 • ReHabiliteringsuka 2016
 • Utvikling av nasjonal informasjonsbrosjyre om IP og koordinator

13. – 14. November 2014.

Ansvarleg region: Helse Sør-Øst.
Møtestad: Thon Hotel Vika Atrium og Helsedirektoratet, Oslo.
Nokre av tema som ble presentert og drøfta:

 • Presentasjon frå Nasjonalt kompetansesenter for døvblinde.
 • Korleis innarbeide rehabiliteringsprosessen, koordinator og IP i nye DIPS arena?
 • Presentasjon av kartleggings- og funksjonsmåleverktøy for rehabilitering ved Regional
  kompetansetjeneste rehabilitering (RKR), Sunnaas sykehus HF.
 • Status og utvikling av nettsider for Regionale koordinerande einingar.
 • Oppsummering av ReHabiliteringsveka 2014 i helseregionane.
 • Workshop med www.Helsenorge.no
 • Møte med Helsedirektoratet om ReHabiliteringsveka, og aktuelle saker om rehabilitering, habilitering, IP og koordinator.

Nettverksmøte 29. - 30.april 2014

Ansvarleg region: Helse Vest
Møtestad: Helse Stavanger, Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering Lassa
Nokre tema som ble drøfta:

 • Metodar for å halde oversyn over habiliterings- og rehabiliteringstilbod i regionane
 • Spørjeundersøking på landsbasis om koordinerande einingar.
 • Gjennomgang av prosjektrapport om rehabilitering i Helse Midt-Norge
 • Ny nasjonal behandlingsteneste for rehabilitering ved Locked-in syndrom
 • Aktuelt om IP og koordinator
 • Kreftkoordinator i spesialisthelsetenesta
 • Utviklinga av Helsenorge.no og revisjon av informasjonen om RKE
 • ReHabiliteringsveka 2014, Overordna tema ligger fast for 3. år på rad: Habilitering og rehabilitering for alle som treng det. ReHabiliteringsveka 2014 skal nyttast til å promotere den nye vegleiaren for forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator som Helsedirektoratet publiserer til hausten. Sjå eigen nettside om ReHabiliteringsveka for meir informasjon.
Fann du det du leita etter?