Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer (SOVno)

SOVno skal sikre nasjonal kompetanseoppbygging og kompetansespredning innenfor søvn. Vi driver formidling, forsking og fagutvikling og underviser i fagfeltet i grunn-, etter- og videreutdanningene. 

Det er ikke pasientbehandling ved SOVno. Slik behandling skjer ved kliniske avdelinger/ sentre/ fastleger. En oversikt over utrednings- og behandlingstilbud i Norge finner du også på våre nettsider. SOVno er behjelpelig med å rettlede pasienter i valg av behandlingssted.

Har du søvnproblemer? Test deg selv

​Ta søvntesten og få tilbakemelding på hvilken søvnlidelse du har, og få råd om hva slags behandling som er aktuell.

Mer om SOVno

Se hvem vi er, finn årsrapporter og annen nyttig informasjon

Ta quiz om norske soveromsvaner

Ta quizen  her

Om søvn

 • Søvn og søvnsykdommer

  På denne siden finner du tekster med tema knyttet til normal søvn, søvnsykdommer og utredning og behandling av søvnsykdommer.

 • Behandlingstilbud

  På denne siden finner du en oversikt over offentlige og private tilbud for utredning og behandling av søvnsykdommer innen hver helseregion i Norge.

 • Brosjyrer om søvn

  Her finner du fire forskjellige informasjonsbrosjyrer om søvn og søvnsykdommer laget av SOVno.

 • Tidsskriftet SØVN

  Her finner du alle utgaver av tidsskriftet SØVN som gis ut av SOVno to ganger i året. Tidsskriftet er rettet mot helsepersonell, men vil også være aktuelt for forskere og studenter innen helsefag.

Faglitteratur

 • Fagartikler

  Her finner du sentrale og anbefalte artikler innen feltet med skildring av innholdet i publikasjonen. Nye artikler vil bli lagt ut med jevne mellomrom.

 • Publikasjoner

  Her finner du liste over publikasjoner innen søvn.

 • Spørreskjema

  Her finner du aktuelle spørreskjema som brukes i utredning av søvnsykdommer.

 • Bøker om søvn

  Liste over bøker innen søvn og søvnrelaterte tema fra nordiske forfattere.

Faginformasjon

 • Doktorgrader

  Liste over avlagte doktorgrader innen søvnrelaterte tema i Norge.

 • Kurs og kongresser

  Her finner du en oversikt over nasjonale og internasjonale kurs og kongresser innen søvnrelaterte tema.

 • Forskning

  Aktuelle forskningsprosjekt innen søvn som SOVno er involvert i.

 • Lenker

  Her finner du en oversikt over nyttige adresser og internettsider.

Aktuelle saker

 • 08.12.2017
  Økt alvorlighetsgrad av obstruktiv søvnapné er assosiert med mindre angst og depresjon

  Forskere ved Universitetet i Bergen har gjennomført en studie der hensikten var å undersøke om det var sammenheng mellom angst og depresjon og alvorlighetsgraden av obstruktiv søvnapné (OSA) hos pasienter som ble henvist med mistanke om OSA.

 • 03.12.2017
  Kontinuerlig positivt trykk i luftveiene kan predikere resultatet av apnéskinnebehandling

    Målet med denne studien var å vurdere om CPAP-trykk kan predikere behandlingsresultatet med apnéskinne hos pasienter med lav CPAP etterlevelse. Tidligere studier viser at det er sammenheng mellom terapeutisk CPAP-trykk og behandlingsresu...

 • 23.11.2017
  Forverring av familieinntekt over tid i løpet av barndommen er assosiert med mer søvnvansker i tenårene

  Forskere fra Bergen og New Zealand har sett på hvordan endringer i økonomiske forhold påvirker ungdommers søvn. Mens noen familier er fattige gjennom et barns oppvekst, vil noen familiers økonomiske status forbedres eller forverres i løpet...

 • 10.11.2017
  Simulert nattskift påvirker proteinsyntesen i hjernen

  Nattskiftarbeid er assosiert med nedsatt kognitiv funksjon, og økt risiko for ulykker. For å opprettholde kognitiv funksjon må det til enhver tid produseres nye proteiner i hjernen. Nylig har det blitt vist at klokkeproteinet BMAL1 er aktiv...

 • 03.11.2017
  Sammenlignet med aktigrafi viser vanlige kliniske spørreskjema en underrapportering av søvnproblemer hos sykehjemsbeboere.

  Søvnforstyrrelser er svært utbredte blant sykehjemsbeboere og de er assosierte med en rekke negative konsekvenser. Å identifisere og behandle søvnforstyrrelser i denne pasientgruppen bør derfor ha høy prioritet. I denne studien, som inklude...

 • 20.10.2017
  Voksne pasienter med ADHD rapporterte svært høy forekomst av søvnproblemer, rastløse bein og katapleksi.

  I denne studien har forskere fra Bergen undersøkt forekomsten av selvrapporterte søvnproblemer hos 268 voksne ADHD-pasienter sammenlignet med 202  kontrollpersoner. Studien har i tillegg  undersøkt om det var forskjell i selvrapporterte søv...

 • 06.10.2017
  REM-søvnadferdsforstyrrelse er ikke assosiert med en raskere kognitiv svikt ved mild demens.

  REM-søvnadferdsforstyrrelse (RBD) er assosiert med kognitive dysfunksjoner og er en risikofaktor for utvikling av mild kognitiv svekkelse og demens. Imidlertid er det ukjent om RBD er forbundet med raskere kognitiv nedgang i allerede etable...

 • 29.09.2017
  En sammenlignende studie av søvn og humør mellom unge toppidrettsutøvere og en kontrollgruppe i samme alder

  Det er gjort lite forskning på søvn og humør blant unge toppidrettsutøvere sammenlignet med unge som ikke driver med toppidrett, selv om mye tyder på at fysisk aktivitet kan påvirke dette. Denne studien undersøkte om unge toppidrettsutø...

 • 22.09.2017
  Søvn- våkenhetsrytmeforstyrrelser og søvn hos unge med kronisk utmattelsessyndrom.

  Kronisk utmattelsessyndrom (CFS) karakteriseres av langvarig, invalidiserende og uforklarlig tretthet som ofte ledsages av dårlig søvn. Målet med denne tverrsnittsundersøkelsen var å undersøke søvn- og våkenhetsrytmen og søvn hos unge...

 • 15.09.2017
  Nye europeiske retningslinjer for diagnostisering og behandling av insomni

  Nye europeiske retningslinjer for diagnostisering og behandling av insomni er utarbeidet av en arbeidsgruppe i den europeiske søvnforeningen.  Hensikten er å gi kliniske anbefalinger for behandling av voksne pasienter med insomni. Retni...

 • 07.09.2017
  Søvnproblemer og akademiske prestasjoner hos norske studenter

  Søvnproblemer er vanlige blant universitetsstudenter, og kan påvirke prestasjonene. Til tross for dette finnes det lite informasjon tilgjengelig om denne aldersgruppen, og dermed er den direkte effekten på målbare parametre av akademisk evn...

 • 24.08.2017
  Søvn hos barn født ekstremt prematurt

  I denne studien har det blitt undersøkt søvnvaner hos barn født ekstremt prematurt. Totalt ble 231 barn født ekstremt prematurt i perioden 1999-2000 sammenlignet med 556 barn født ved termin i 2001. Foreldre fylte ut spørreskjema om søvnvan...

 • 07.07.2017
  Søvn hos voksne med ADHD

  I denne studien ble det undersøkt prevalens av insomi hos voksne pasienter med ADHD. Totalt ble 268 voksne med ADHD og 202 tilfeldig utvalgte kontroller inkludert i studien. Forekomst av insomni var signifikant høyere blant voksne med ADHD...

 • 29.06.2017
  Søvn hos ungdom med kronisk utmattelsessyndrom

  I denne tverrsnittundersøkelsen ble det undersøkt søvnkvalitet og søvn- og våkenhetsrytme blant ungdom med kronisk utmattelsessyndrom. Totalt 120 ungdom med kronisk utmattelsessyndrom ble inkludert i studien og sammenlignet med 39 friske ko...

 • 23.06.2017
  Søvnproblemer hos overlevende etter Utøya terrorangrepet

  I denne studien ble det undersøkt forekomst av søvnproblemer blant 42 ungdom som overlevde terrorangrepet på Utøya i 2011. Studien ble gjennomført to år etter Utøya angrepet og det ble benyttet både spørreskjema og aktigrafi. Signifikant fl...

 • 16.06.2017
  Kan standard test for objektiv måling av søvnighet utføres hjemme?

  I denne studien ble det sammenlignet resultater fra objektiv måling av søvnighet ved hjelp av Multiple Sleep Latency Test (MSLT) når denne utføres på sykehus eller hjemme uten tilsyn av helsepersonell.

 • 09.06.2017
  Kort friperiode mellom skift er assosiert med mindre søvn

  I denne studien ble det undersøkt hvordan søvn påvirkes av kort friperiode mellom to skift (mindre enn elleve timer), såkalte «quick returns» vanligvis mellom et kveldsskift og et dagskift. Nesten 70 sykepleiere fylte ut søvndagbok i løpet...

 • 02.06.2017
  Søvnproblemer relatert til psykososialt arbeidsmiljø

  I denne longitudinelle studien har forskere fra Statens arbeidsmiljøinstitutt undersøkt sammenheng mellom ulike psykososiale faktorer på arbeid og forekomst av søvnproblemer. Et tilfeldig utvalg blant den yrkesaktive populasjonen i Norge bl...

 • 19.05.2017
  Narkolepsi etter svineinfluensapandemien

  I denne studien har forskere ved Folkehelseinstituttet undersøkt om influensa pandemi A(H1N1) i 2009/2010 og påfølgende vaksinasjon med Pandemrix hadde en sammenheng med utbrudd av narkolepsi eller hypersomni blant barn og unge i Norge. Bla...

 • 12.05.2017
  Tildeling av midler til søvnrelatert forskning 2017

  SOVno gir årlig ut midler til søvnrelatert forskning. Målet er å stimulere til økt aktivitet i søvnfeltet i hele Helse-Norge, og hver helseregion garanteres minst én bevilgning hvis det foreligger søknad. I år er det følgende prosjekter som...

 • 05.05.2017
  Internettbasert behandling for insomni

  Hensikten med denne studien var å evaluere hvorvidt et internettbasert kognitiv adferdsterapi program - SHUTi (Sleep Healthy Using the Internet) kan være effektiv behandling for kronisk insomni. Deltagere i studien var randomisert til å føl...

 • 05.05.2017
  Sexsomni - en rettsmedisinsk utfordring

  Denne artikkelen diskuterer et tilfelle av påstått sexsomni hvor en mann hevdet at han hadde sovnet under en seksuell handling (voldtekt) med en kvinne. Slike saker er ofte en utfordring under etterforskning og i retten, og spørsmålet som o...

 • 28.04.2017
  Alders- og kjønnsforskjeller i soveromsvaner

  Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer gjennomførte i 2016 en telefonundersøkelse blant 1001 tilfeldig utvalgte voksne personer i Norge for å undersøke ulike soveromsvaner. De intervjuede ble blant annet spurt om bruk av elektroniske...

 • 21.04.2017
  Insomni kan øke risiko for astma

  I denne prospektive studien har forskere fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet undersøkt hvorvidt det kan være sammenheng mellom insomni og risiko for å utvikle astma. Data er hentet fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag med...

 • 07.04.2017
  Utlysning av midler til søvnrelatert forskning 2017

  Vår målsetting er å stimulere til økt aktivitet i søvnfeltet i hele Helse-Norge.

 • 24.03.2017
  Økt smertesensitivitet etter nattarbeid

  I denne eksperimentelle studien har forskere fra Statens arbeidsmiljøinstitutt undersøkt om nattarbeid kan være assosiert med økt sensitivitet for smertefulle stimuli. Total ble 53 sykepleiere som jobber roterende skift rekruttert til studi...

 • 10.03.2017
  Insomni før og etter fødsel gir økt risiko for smerter

  I denne longitudinelle studien ble det undersøkt om insomni før og etter fødselen kan predikere utvikling av postpartum smerter. Data er hentet fra Ahus-studien og omfatter 1480 kvinner som fødte ved Akershus universitetssykehus. Det ble fu...

 • 03.03.2017
  Flere søvnforstyrrelser hos pasienter med komorbid kreft og demens

  Denne tverrsnittstudien hadde som formål å undersøke forekomsten av kreft og forskjeller mellom nevropsykiatriske symptomer og medisinering hos sykehjemspasienter med og uten kreft og demens. Studien er basert på data fra 1825 norske sykehj...

 • 24.02.2017
  Gjentatte overgrep i barndommen gir flere helseplager i voksen alder

  I denne studien ble det undersøkt sammenheng mellom gjentatte overgrep i barndommen og helse i voksen alder. Studien er basert på data fra 278 ofre for seksuelle overgrep som også har opplevd andre typer overgrep som fysisk eller emosjonell mishandling.

 • 17.02.2017
  Ny doktorgrad - Skiftarbeid, arbeidsmiljø og mental helse

  Mona Berthelsen disputerte 10. februar 2017 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen ”Effects of shift work and psychological and social work factors on mental distress. Studies of onshore/offshore workers and nurses in...

 • 10.02.2017
  Selvrapportert sosial og emosjonell ensomhet og søvnproblemer hos norske studenter

  I denne studien har forskere fra Bergen og Australia undersøkt sammenheng mellom sosial og emosjonell ensomhet og problemer med innsovning og det å holde på  søvnen. 

 • 03.02.2017
  Endringer i matinntak og metabolisme i ny dyremodell for nattskiftarbeid

  I denne studien har samme dyremodell blitt brukt for å undersøke effektene av simulert nattskiftarbeid på metabolske mål og døgnrytme. Det ble undersøkt om endringer i måltidsrytme kunne forklares av endringer i uttrykk av metabolske gener...

 • 03.02.2017
  Endringer i søvn og våkenhet i ny dyremodell for nattskiftarbeid

  I denne studien har forskere fra Universitetet i Bergen, Nederland og USA benyttet en ny dyremodell for nattskiftarbeid og undersøkt om simulert nattskiftarbeid gir endringer i søvn og våkenhet tilsvarende endringer hos nattarbeidere. EEG o...

 • 27.01.2017
  Insomni hos pasienter med Parkinsons sykdom

  I denne studien utført av forskere fra Stavanger Universitetssykehus ble det undersøkt forekomst av insomni og utvikling av insomni symptomer hos 182 medikamentnaive pasienter med Parkinsons sykdom sammenlignet med 202 kontroller. Insomni s...

 • 19.01.2017
  Vinner av årets publikasjon innen søvn

  Årets publikasjon innen søvnfeltet for 2016 gikk til Tone Blågestad og samarbeidspartnere for arbeidet "Prescription trajectories and effect of total hip arthroplasty on the use of analgesics, hypnotics, antidepressants, and anxiolytics: re...

 • 13.01.2017
  Høy insomni prevalens blant pasienter som oppsøker fastlegen

  Denne studien ble utført for å undersøke både forekomst av insomni og bruk av hypnotika blant pasienter som oppsøker fastlegen. Studien er utført av forskere fra Universitetet i Bergen og inkluderer data basert på spørreskjema fra over 1300 pasienter.

 • 08.01.2017
  Psykososiale faktorer assosiert med insomni med og uten bruk av sovemedisin

  I denne tverrsnitt studien ble det undersøkt hvorvidt ulike psykososiale faktorer som nevrotisisme, stressfulle livshendelser, selv-rapportert helse og livskvalitet, er assosiert med insomni med og uten bruk av sovemedisin. Studien er baser...

 • 08.01.2017
  Flere søvnproblemer hos ungdom med lav sosioøkonomisk status

  I denne populasjonsbaserte studien ble det undersøkt om sosiale faktorer som sosioøkonomisk status har sammenheng med søvnproblemer hos ungdom. Data er samlet fra 10 220 ungdom mellom 16-19 år som deltok i ung@hordaland undersøkelsen. Studi...

 • 02.12.2016
  Er det sammenheng mellom insomni og risiko for brystkreft?

  Forskere fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet har i denne prospektive populasjonsbaserte studien undersøkt hvorvidt det kan være sammenheng mellom insomni symptomer og risiko for å utvikle brystkreft. Studien er basert på 862...

 • 25.11.2016
  Hvordan smerte, søvn og humør påvirker hverandre

  I denne tverrsnitt studien ble det undersøkt subjektive mål på søvn, kronisk smerte og humør og hvordan disse faktorene påvirker hverandre hos pasienter som venter på hofteoperasjon. Studien er utført av forskere fra Universitetet i Bergen...

 • 11.11.2016
  Melatonin og stabilisering av døgnrytme ved alvorlig psykisk lidelse

  I denne studien ble det undersøkt hvorvidt behandling med melatonin kan bidra til å stabilisere døgnrytmen i hvile og aktivitet under gradvis nedtrapping av benzodiazepiner hos pasienter med alvorlig psykisk lidelse. Dette var en randomiser...

 • 28.10.2016
  Kliniske fenotyper ved obstruktiv søvnapné

  I denne prospektive studien ble det undersøkt hvilke kliniske fenotyper som er karakteristisk hos pasienter med søvnapné og hvilke komorbiditeter som er vanligst. Studien inkluderte over 6500 pasienter fra 17 europeiske land og Israel. Delt...

 • 21.10.2016
  Søvnkvalitet etter nyretransplantasjon

  Forskere fra Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo har i denne longitudinelle studien undersøkt forekomst av søvnplager før og etter en nyretransplantasjon. Studien fulgte 301 dialysepasienter over 5 år og i løpet av denne period...

 • 14.10.2016
  Effekt av søvnmangel på epileptiske anfall

  I denne prospektive overkryssningsstudien ble det undersøkt om søvnmangel kan være en utløsende faktor for epileptiske anfall. Totalt ble 152 voksne personer intervjuet ved akutt innleggelse for epileptisk anfall og ved oppfølging. Studien...

 • 06.10.2016
  Effekt av vektreduksjon på søvnapné og biomarkører for hjertesvikt

  Overvekt er assosiert med økt risiko for søvnapné, nedsatt lungefunksjon og hjertesvikt. I denne studien er det blitt undersøkt om vektreduksjon ved hjelp av livsstilsendring eller operasjon reduserer alvorlighetsgraden av søvnapne, bedrer...

 • 20.09.2016
  Blokkering av blått lys som behandling for mani

  I denne randomiserte placebo-kontrollerte studien ble det undersøkt om bruk av briller som blokkerer blått lys kan redusere symptomer på mani hos voksne med bipolar lidelse I.

 • 20.09.2016
  Utvikling av søvnproblemer fra barndom til ungdom

  I denne longitudinelle studien ble det undersøkt hvordan søvnproblemer utvikles over tid, fra barndom til ungdom, samt om søvnproblemer ved 7-9 og 11-13 års alder predikerer søvnproblemer ved 16-19 års alderen. Over 2000 barn deltok i studi...

 • 16.09.2016
  Søvnproblemer hos barn og unge med epilepsi

  Forskere fra Akershus Universitetssykehus og Oslo Universitetssykehus har i denne studien undersøkt om søvnproblemer hos barn med epilepsi er assosiert med psykiske lidelser. Over 90 barn og unge mellom 10-19 år ble inkludert i studien og i...

 • 16.09.2016
  Søvnforstyrrelser ved revmatoid artritt

  I denne studien har forskere fra Diakonhjemmet sykehus og Drammen sykehus sett på søvnforstyrrelse hos pasienter som lider av reumatoid artritt. Det ble undersøkt sammenheng mellom ulike symptomer ved sykdommen og søvnforstyrrelsen. Studien...


Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.