Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer (SOVno)

SOVno skal sikre nasjonal kompetanseoppbygging og kompetansespredning innenfor søvn. Vi driver formidling, forsking og fagutvikling og underviser i fagfeltet i grunn-, etter- og videreutdanningene. 

Det er ikke pasientbehandling ved SOVno. Slik behandling skjer ved kliniske avdelinger/ sentre/ fastleger. En oversikt over utrednings- og behandlingstilbud i Norge finner du også på våre nettsider. SOVno er behjelpelig med å rettlede pasienter i valg av behandlingssted.

Har du søvnproblemer? Test deg selv

​Ta søvntesten og få tilbakemelding på hvilken søvnlidelse du har, og få råd om hva slags behandling som er aktuell.

Mer om SOVno

Se hvem vi er, finn årsrapporter og annen nyttig informasjon

Aktuelle saker

17.02.2017

Ny doktorgrad - Skiftarbeid, arbeidsmiljø og mental helse

Mona Berthelsen disputerte 10. februar 2017 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen ”Effects of shift work and psychological and social work factors on mental distress. Studies of onshore/offshore workers and nurses in...
10.02.2017

Selvrapportert sosial og emosjonell ensomhet og søvnproblemer hos norske studenter

I denne studien har forskere fra Bergen og Australia undersøkt sammenheng mellom sosial og emosjonell ensomhet og problemer med innsovning og det å holde på  søvnen. 
03.02.2017

Endringer i matinntak og metabolisme i ny dyremodell for nattskiftarbeid

I denne studien har samme dyremodell blitt brukt for å undersøke effektene av simulert nattskiftarbeid på metabolske mål og døgnrytme. Det ble undersøkt om endringer i måltidsrytme kunne forklares av endringer i uttrykk av metabolske gener...
03.02.2017

Endringer i søvn og våkenhet i ny dyremodell for nattskiftarbeid

I denne studien har forskere fra Universitetet i Bergen, Nederland og USA benyttet en ny dyremodell for nattskiftarbeid og undersøkt om simulert nattskiftarbeid gir endringer i søvn og våkenhet tilsvarende endringer hos nattarbeidere. EEG o...
27.01.2017

Insomni hos pasienter med Parkinsons sykdom

I denne studien utført av forskere fra Stavanger Universitetssykehus ble det undersøkt forekomst av insomni og utvikling av insomni symptomer hos 182 medikamentnaive pasienter med Parkinsons sykdom sammenlignet med 202 kontroller. Insomni s...
19.01.2017

Vinner av årets publikasjon innen søvn

Årets publikasjon innen søvnfeltet for 2016 gikk til Tone Blågestad og samarbeidspartnere for arbeidet "Prescription trajectories and effect of total hip arthroplasty on the use of analgesics, hypnotics, antidepressants, and anxiolytics: re...
13.01.2017

Høy insomni prevalens blant pasienter som oppsøker fastlegen

Denne studien ble utført for å undersøke både forekomst av insomni og bruk av hypnotika blant pasienter som oppsøker fastlegen. Studien er utført av forskere fra Universitetet i Bergen og inkluderer data basert på spørreskjema fra over 1300 pasienter.
08.01.2017

Psykososiale faktorer assosiert med insomni med og uten bruk av sovemedisin

I denne tverrsnitt studien ble det undersøkt hvorvidt ulike psykososiale faktorer som nevrotisisme, stressfulle livshendelser, selv-rapportert helse og livskvalitet, er assosiert med insomni med og uten bruk av sovemedisin. Studien er baser...
08.01.2017

Flere søvnproblemer hos ungdom med lav sosioøkonomisk status

I denne populasjonsbaserte studien ble det undersøkt om sosiale faktorer som sosioøkonomisk status har sammenheng med søvnproblemer hos ungdom. Data er samlet fra 10 220 ungdom mellom 16-19 år som deltok i ung@hordaland undersøkelsen. Studi...
02.12.2016

Er det sammenheng mellom insomni og risiko for brystkreft?

Forskere fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet har i denne prospektive populasjonsbaserte studien undersøkt hvorvidt det kan være sammenheng mellom insomni symptomer og risiko for å utvikle brystkreft. Studien er basert på 862...
25.11.2016

Hvordan smerte, søvn og humør påvirker hverandre

I denne tverrsnitt studien ble det undersøkt subjektive mål på søvn, kronisk smerte og humør og hvordan disse faktorene påvirker hverandre hos pasienter som venter på hofteoperasjon. Studien er utført av forskere fra Universitetet i Bergen...
11.11.2016

Melatonin og stabilisering av døgnrytme ved alvorlig psykisk lidelse

I denne studien ble det undersøkt hvorvidt behandling med melatonin kan bidra til å stabilisere døgnrytmen i hvile og aktivitet under gradvis nedtrapping av benzodiazepiner hos pasienter med alvorlig psykisk lidelse. Dette var en randomiser...
28.10.2016

Kliniske fenotyper ved obstruktiv søvnapné

I denne prospektive studien ble det undersøkt hvilke kliniske fenotyper som er karakteristisk hos pasienter med søvnapné og hvilke komorbiditeter som er vanligst. Studien inkluderte over 6500 pasienter fra 17 europeiske land og Israel. Delt...
21.10.2016

Søvnkvalitet etter nyretransplantasjon

Forskere fra Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo har i denne longitudinelle studien undersøkt forekomst av søvnplager før og etter en nyretransplantasjon. Studien fulgte 301 dialysepasienter over 5 år og i løpet av denne period...
14.10.2016

Effekt av søvnmangel på epileptiske anfall

I denne prospektive overkryssningsstudien ble det undersøkt om søvnmangel kan være en utløsende faktor for epileptiske anfall. Totalt ble 152 voksne personer intervjuet ved akutt innleggelse for epileptisk anfall og ved oppfølging. Studien...
06.10.2016

Effekt av vektreduksjon på søvnapné og biomarkører for hjertesvikt

Overvekt er assosiert med økt risiko for søvnapné, nedsatt lungefunksjon og hjertesvikt. I denne studien er det blitt undersøkt om vektreduksjon ved hjelp av livsstilsendring eller operasjon reduserer alvorlighetsgraden av søvnapne, bedrer...
20.09.2016

Blokkering av blått lys som behandling for mani

I denne randomiserte placebo-kontrollerte studien ble det undersøkt om bruk av briller som blokkerer blått lys kan redusere symptomer på mani hos voksne med bipolar lidelse I.
20.09.2016

Utvikling av søvnproblemer fra barndom til ungdom

I denne longitudinelle studien ble det undersøkt hvordan søvnproblemer utvikles over tid, fra barndom til ungdom, samt om søvnproblemer ved 7-9 og 11-13 års alder predikerer søvnproblemer ved 16-19 års alderen. Over 2000 barn deltok i studi...
16.09.2016

Søvnproblemer hos barn og unge med epilepsi

Forskere fra Akershus Universitetssykehus og Oslo Universitetssykehus har i denne studien undersøkt om søvnproblemer hos barn med epilepsi er assosiert med psykiske lidelser. Over 90 barn og unge mellom 10-19 år ble inkludert i studien og i...
16.09.2016

Søvnforstyrrelser ved revmatoid artritt

I denne studien har forskere fra Diakonhjemmet sykehus og Drammen sykehus sett på søvnforstyrrelse hos pasienter som lider av reumatoid artritt. Det ble undersøkt sammenheng mellom ulike symptomer ved sykdommen og søvnforstyrrelsen. Studien...
Se flere nyheter()