Nettverk av sjukepleiarar i Helse Bergen

Nettverket av ressurssjukepleiarar i kreftomsorg og lindrande behandling i Helse Bergen føretaksområde består av om lag 130 sjukepleiarar.

​Det er ressurssjukepleiar i alle kommunar og på sjukehusavdelingar som behandlar kreftpasientar eller andre pasientar som treng lindrande behandling. 

Sjukepleiarnettverket er delt opp i 7 lokale nettverksgrupper. Ei driftsgruppe med representantar frå samarbeidspartane i nettverket har ansvar for samlingar i nettverket og rutinar knytta til nettverksarbeidet i samsvar med vedtatt kompetanseplan.   

Felles Årlig fagdag

Webinar 10. november 2020

Årsplan og årsrapport

Årsplan 2020 (pdf) Årsrapport 2019 (pdf)

Aktuelle dokument

Rutinar

Malar

Undervisningsmalar (powerpoint)

Er tilgjengelege på følgande tema: Palliasjon, ESAS-r, Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling, Individuell plan.

Ta kontakt med lokalgruppeansvarleg eller leder av driftsgruppa:
Ann-Kristin Øren: ann-kristin.oren@helse-bergen.no
evt lindrende.behandling@helse-bergen.no ) for å få undervisningsmalane tilsendt.

Innhald i perm

Innhald i permÅrsplan 2020 (pdf)Arbeidsplan (pdf)Veileder for samtale med leder om ressurssykepleierfunksjonen (pdf)NettverksavtalenStrategi (pdf)Funksjon og ansvar for ressurssykepleier (pdf)Kompetanseplan (pdf)Hospiteringsplan (pdf)Organisering av nettverket (pdf)Arbeidsokument for sykepleier som arrangerer nettverksmøte (pdf)Rutine for lokale nettverksmøter (pdf)Årsrapport 2019 (pdf)Nyttige adresser (pdf)

Idebank

 Kreftomsorg i Bjørnafjorden kommuneKreftsjukepleiartenesta i Askøy kommune

Fann du det du leita etter?