Nettverk av sjukepleiarar i Helse Bergen

Nettverket av ressurssjukepleiarar i kreftomsorg og lindrande behandling i Helse Bergen føretaksområde består av om lag 120 sjukepleiarar.

​Det er ressurssjukepleiar i alle kommunar og på sjukehusavdelingar som behandlar kreftpasientar eller andre pasientar som treng lindrande behandling. 

Sjukepleiarnettverket er delt opp i 7 lokale nettverksgrupper. Ei driftsgruppe med representantar frå samarbeidspartane i nettverket har ansvar for samlingar i nettverket og rutinar knytta til nettverksarbeidet i samsvar med vedtatt kompetanseplan.   

Lokale nettverksgrupper

Felles nettverksmøte 31. januar

Felles nettverksmøte 31. januar for alle nettverksgruppene i sjukepleiarnettverket

Invitasjon og program (pdf)

Presentasjonar:

Sykepleie til pasienter fra andre kulturer - i en norsk kontekst  (pdf)

Tverrkulturelle utfordringer i arbeidet med alvorlig syke og døende  (pdf)

Pasienter med minoritetsbakgrunn - Hvordan sikre god informasjon  (pdf)

Aktuelle dokument

Brosjyre ressurssjukepleiar (pdf) Funksjon og ansvar for ressurssjukepleiarane (pdf)Arbeidsplan (pdf)

Rettleiar for samtale med leiar om ressurssjukepleiarfunksjonen (pdf)Årsplan 2018 (pdf)

Årsrapport 2017 (pdf)

Plan for hospitering (pdf)Driftsgruppe (xls)

Kompetanseplan (pdf)

Rutinar

Rutine ved fravær (pdf) Rutine for lokale nettverksmøter (pdf) Prosedyre for bruk av ressurssjukepleiarar i Bergen kommune (pdf) Legevaktsteneste for terminalt sjuke pasientar utanom ordinær arbeidstid (pdf)


Malar

Innkalling møte lokal nettverksgruppe (doc) Referat møte lokal nettverksgruppe (doc) Brevmal Nettverk Helse Bergen (doc)


Innhald i perm

Innhald i permenÅrsplan 2018 (pdf)Arbeidsplan (pdf)Veileder for samtale med leder om ressurssykepleierfunksjonen (pdf)Nettverksavtalen (pdf)Strategi (pdf)Funksjon og ansvar for ressurssykepleier (pdf)Kompetanseplan (pdf)Hospiteringsplan (pdf)Organisering av nettverket (pdf)Rutine for lokale nettverksmøter (pdf)Årsrapport 2017(pdf)

Idebank

    Folder ressurssjukepleiar Masfjorden kommune Kreftomsorg i Fusa kommune Kreftsjukepleiartenesta i Askøy kommune
    Fann du det du leita etter?
    Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.