HELSENORGE

Nettverk av sjukepleiarar i Helse Bergen

Nettverket av ressurssjukepleiarar i kreftomsorg og lindrande behandling i Helse Bergen føretaksområde består av om lag 130 sjukepleiarar.

​Det er ressurssjukepleiar i alle kommunar og på sjukehusavdelingar som behandlar kreftpasientar eller andre pasientar som treng lindrande behandling. 

Sjukepleiarnettverket er delt opp i 7 lokale nettverksgrupper. Ei driftsgruppe med representantar frå samarbeidspartane i nettverket har ansvar for samlingar i nettverket og rutinar knytta til nettverksarbeidet i samsvar med vedtatt kompetanseplan.   

Pal​lnet. Register over ressurspersonar i nettverket​

Program, felles nettverksmøte for sjukepleienettverket, 10.02.2022 (pdf)

Årsplan og årsrapport

Årsplan 2023 (pdf)

Årsrapport 2022 (pdf)

Aktuelle dokument

Funksjon og ansvar for ressurssjukepleiar og næraste leiar (pdf)Brosjyre - Tilbod om ressurssjukepleiar for pasient og pårørande (pdf)
Arbeidsplan (pdf)
Rettleiar for samtale med leiar om ressurssjukepleiarfunksjonen (pdf)

Driftsgruppe (xls)

Rutinar

Rutine for lokale nettverksmøter (pdf)

Malar

Undervisningsmalar (powerpoint)

Er tilgjengelege på følgande tema: Palliasjon, ESAS-r, Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling, Individuell plan.

Ta kontakt med lokalgruppeansvarleg eller leder av driftsgruppa:
Ann-Kristin Øren: ann-kristin.oren@helse-bergen.no
eller lindrende.behandling@helse-bergen.no ) for å få undervisningsmalane tilsendt.

Innhald i perm

Innhald i permÅrsplan 2023 (pdf)Arbeidsplan (pdf)Veileder for samtale med leder om ressurssykepleierfunksjonen (pdf)NettverksavtalenStrategi 2021-2024 (pdf)Funksjon og ansvar for ressurssjukepleiar og næraste leiar (pdf)Kompetanseplan (pdf)Hospiteringsplan (pdf)Organisering av nettverket (pdf)Arbeidsokument for sykepleier som arrangerer nettverksmøte (pdf)Rutine for lokale nettverksmøter (pdf)


Årsrapport 2022 (pdf)Nyttige adresser (pdf)

Idebank

 Kreftomsorg i Bjørnafjorden kommuneKreftsjukepleiartenesta i Askøy kommune

Fann du det du leita etter?