Nettverk av sjukepleiarar i Helse Bergen

Nettverket av ressurssjukepleiarar i kreftomsorg og lindrande behandling i Helse Bergen føretaksområde består av om lag 130 sjukepleiarar.

​Det er ressurssjukepleiar i alle kommunar og på sjukehusavdelingar som behandlar kreftpasientar eller andre pasientar som treng lindrande behandling. 

Sjukepleiarnettverket er delt opp i 7 lokale nettverksgrupper. Ei driftsgruppe med representantar frå samarbeidspartane i nettverket har ansvar for samlingar i nettverket og rutinar knytta til nettverksarbeidet i samsvar med vedtatt kompetanseplan.   

Pal​lnet. Register over ressurspersonar i nettverket​

Årsplan og årsrapport

Årsplan 2021 (pdf)

Årsrapport 2020 (pdf)

Aktuelle dokument

Rutinar

Malar

Undervisningsmalar (powerpoint)

Er tilgjengelege på følgande tema: Palliasjon, ESAS-r, Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling, Individuell plan.

Ta kontakt med lokalgruppeansvarleg eller leder av driftsgruppa:
Ann-Kristin Øren: ann-kristin.oren@helse-bergen.no
evt lindrende.behandling@helse-bergen.no ) for å få undervisningsmalane tilsendt.

Innhald i perm

Innhald i permÅrsplan 2021 (pdf)Arbeidsplan (pdf)Veileder for samtale med leder om ressurssykepleierfunksjonen (pdf)NettverksavtalenStrategi 2021-2024 (pdf)Funksjon og ansvar for ressurssykepleier (pdf)Kompetanseplan (pdf)Hospiteringsplan (pdf)Organisering av nettverket (pdf)Arbeidsokument for sykepleier som arrangerer nettverksmøte (pdf)Rutine for lokale nettverksmøter (pdf)Årsrapport 2020 (pdf)Nyttige adresser (pdf)

Idebank

 Kreftomsorg i Bjørnafjorden kommuneKreftsjukepleiartenesta i Askøy kommune

Fann du det du leita etter?