Nettverk av sjukepleiarar i Helse Bergen

Nettverket av ressurssjukepleiarar i kreftomsorg og lindrande behandling i Helse Bergen føretaksområde består av om lag 130 sjukepleiarar.

​Det er ressurssjukepleiar i alle kommunar og på sjukehusavdelingar som behandlar kreftpasientar eller andre pasientar som treng lindrande behandling. 

Sjukepleiarnettverket er delt opp i 7 lokale nettverksgrupper. Ei driftsgruppe med representantar frå samarbeidspartane i nettverket har ansvar for samlingar i nettverket og rutinar knytta til nettverksarbeidet i samsvar med vedtatt kompetanseplan.   

Lokale nettverksgrupper

Navneliste ressurssjukepleiarar - nå erstatta med Register for ressursnettverk (Pallnet)

Årsplan og årsrapport

Årsplan 2019 (pdf) Årsrapport 2018 (pdf)

Aktuelle dokument


Rutinar

Malar


Undervisningsmalar (powerpoint)

er tilgjengelege på følgande tema: Palliasjon, ESAS-r, Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling, Individuell plan.
Ta kontakt med lokalgruppeansvarleg eller leder av driftsgruppa (Elisabeth Romarheim: elisabeth.romarheim@helse-bergen.no
evt lindrende.behandling@helse-bergen.no ) for å få undervisningsmalane tilsendt.

Innhald i perm

Hospiteringsplan (pdf)

Idebank

    Fann du det du leita etter?