Nettverk av sjukepleiarar i Helse Bergen

Nettverket av ressurssjukepleiarar i kreftomsorg og lindrande behandling i Helse Bergen føretaksområde består av om lag 120 sjukepleiarar.

​Det er ressurssjukepleiar i alle kommunar og på sjukehusavdelingar som behandlar kreftpasientar eller andre pasientar som treng lindrande behandling. 

Sjukepleiarnettverket er delt opp i 7 lokale nettverksgrupper. Ei driftsgruppe med representantar frå samarbeidspartane i nettverket har ansvar for samlingar i nettverket og rutinar knytta til nettverksarbeidet i samsvar med vedtatt kompetanseplan.   


Aktuelle dokument

Funksjon og ansvar for ressurssjukepleiarane (pdf)Arbeidsplan (pdf)Rettleiar for samtale med leiar om ressurssjukepleiarfunksjonen (pdf)Årsplan 2017 (pdf)

Plan for hospitering (pdf)Datoar for lokale nettverksgruppemøter i 2017 (pdf)Driftsgruppe (xls)

Kompetanseplan (pdf)

Rutinar

Rutine ved fravær (pdf) Rutine for lokale nettverksmøter (pdf) Prosedyre for bruk av ressurssjukepleiarar i Bergen kommune (pdf) Legevaktsteneste for terminalt sjuke pasientar utanom ordinær arbeidstid (pdf)


Malar

Innkalling møte lokal nettverksgruppe (doc) Referat møte lokal nettverksgruppe (doc) Brevmal Nettverk Helse Bergen (doc)


Innhald i perm

Innhald i permenÅrsplan 2017 (pdf)Arbeidsplan (pdf)Veileder for samtale med leder om ressurssykepleierfunksjonen (pdf)Nettverksavtalen (pdf)Strategi (pdf)Funksjon og ansvar for ressurssykepleier (pdf)Kompetanseplan (pdf)Hospiteringsplan (pdf)Organisering av nettverket (pdf)Rutine for lokale nettverksmøter (pdf)


Idebank

    Folder ressurssjukepleiar Masfjorden kommune Kreftomsorg i Fusa kommune Kreftsjukepleiartenesta i Askøy kommune

    Fann du det du leita etter?
    Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.