Nettverk av sjukepleiarar i Helse Bergen

Nettverket av ressurssjukepleiarar i kreftomsorg og lindrande behandling i Helse Bergen føretaksområde består av om lag 130 sjukepleiarar.

​Det er ressurssjukepleiar i alle kommunar og på sjukehusavdelingar som behandlar kreftpasientar eller andre pasientar som treng lindrande behandling. 

Sjukepleiarnettverket er delt opp i 7 lokale nettverksgrupper. Ei driftsgruppe med representantar frå samarbeidspartane i nettverket har ansvar for samlingar i nettverket og rutinar knytta til nettverksarbeidet i samsvar med vedtatt kompetanseplan.   

Lokale nettverksgrupper

Årsplan og årsrapport

Årsplan 2018 (pdf)

Årsrapport 2017 (pdf)

Aktuelle dokument

Brosjyre - Tilbod om ressurssjukepleiar for pasient og pårørande (pdf) Funksjon og ansvar for ressurssjukepleiarane (pdf)Arbeidsplan (pdf)Rettleiar for samtale med leiar om ressurssjukepleiarfunksjonen (pdf)

Plan for hospitering (pdf)Driftsgruppe (xls)

Rutinar

Rutine for lokale nettverksmøter (pdf)

Rutine ved fravær (pdf) Prosedyre for bruk av ressurssjukepleiarar i Bergen kommune (pdf)

Malar

Innkalling møte lokal nettverksgruppe (doc) Referat møte lokal nettverksgruppe (doc) Brevmal Nettverk Helse Bergen (doc)


Undervisningsmalar (powerpoint)

er tilgjengelege på følgande tema: Palliasjon, ESAS-r, Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling, Individuell plan.
Ta kontakt med lokalgruppeansvarleg eller leder av driftsgruppa (Ann-Kristin Øren: ann-kristin.oren@helse-bergen.no evt lindrende.behandling@helse-bergen.no ) for å få undervisningsmalane tilsendt.

Innhald i perm

Innhald i permenÅrsplan 2018 (pdf)Arbeidsplan (pdf)Veileder for samtale med leder om ressurssykepleierfunksjonen (pdf)Nettverksavtalen (pdf)Strategi (pdf)Funksjon og ansvar for ressurssykepleier (pdf)Kompetanseplan (pdf)Hospiteringsplan (pdf)Organisering av nettverket (pdf)Arbeidsokument for sykepleier som arrangerer nettverksmøte (pdf)Rutine for lokale nettverksmøter (pdf)Årsrapport 2017(pdf)Nyttige adresser (pdf)

Idebank

    Folder ressurssjukepleiar Masfjorden kommune Kreftomsorg i Fusa kommune Kreftsjukepleiartenesta i Askøy kommune
    Fann du det du leita etter?
    Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.