Distal radiusfraktur, volar plate / Ortopedisk avdeling Haukeland

Handleddsbrot, operasjon med innvendig plate

Handleddsbrot er eit av dei vanlegaste brota, og er brot like ved eller i handleddet. Ved behandling med innvendig plate blir det først lagt på ein midlertidig gips, og deretter utfører ein operasjonen. Du blir følgd opp med kontrollar etter 2 og 6 veker. Det tar cirka 6 veker for brotet å gro.

Innleiing

Dei fleste handleddsbrota kan og bør behandlast med gips. Det er likevel ein del brot som er så feilstilte eller kompliserte at operasjon blir sett på som den beste behandlinga.

Før

Ved val av operasjon vil ein alltid først leggje på ein gips.

Operasjonen vil som regel bli utført i løpet av 1-2 veker. I ventetida kan du ofte vere heime, og så møter du på sjukehuset til avtalt tid.

Det er viktig at du beveger fingrane heile tida etter at du har fått gips. Dei første dagane etter brotet bør du også halde armen høgt, slik at handa ikkje blir for hoven.

Førebuing til operasjon

Kvelden før operasjonen skal du faste frå midnatt. Det betyr at du ikkje skal ete, røykje, bruke snus, tyggje tyggjegummi eller pastillar etter klokka 24.00. Du kan og bør drikke klare væsker som vatn eller saft (men ikkje noko anna) fram til 2 timar før oppmøtetidspunktet på operasjonsdagen.

Under

Operasjon

Brotet blir operert ved at ein set inn ei plate som blir festa til beinet med skruar. Desse vil halde brotet i korrekt stilling inntil det har grodd. Sjølve operasjonen tar om lag ein time, men det kan variere.Like etter operasjonen blir det lagt på ein midlertidig gips. Denne tar ein vanlegvis av neste dag.

Det er svært viktig at du kjem raskt i gang med bevegelse av fingrane. Dette bør du starte med så snart som mogleg etter operasjonen.

Fysioterapeut vil instruere deg og hjelpe deg i gang, men eigen innsats og motivasjon er viktig. Dersom du kjem raskt i gang med bevegelse i fingrane og handa, er faren for komplikasjonar som hevelse og tilstiving mykje mindre.

Du vil få smertestillande medikament slik at dette skal la seg gjere.

rætgnebilde innvending plate_foto

Røntgenbilete

Etter

Brotet er som regel grodd etter 6 veker. Opptreningstida vil variere med kompleksiteten i brotet.

Sårstell

Du skal skifte på såret dersom bandasjen har blitt skitten eller våt, eller han har blitt laus eller om det siver sårvæske. Ein tørr bandasje kan liggje på såret i 5 dagar. Vask alltid hendene før og etter bandasjeskift.

Kontroll

Du vil bli kalla inn til kontroll 6 veker etter operasjonen. Ved kontrollen blir det tatt røntgen og konsultasjon med lege.

Aktivitet / belastning

Brotet treng omtrent 6 veker på å gro, derfor skal du ikkje løfte noko tungt dei første 6 vekene. Du kan løfte lette ting som ein kopp og bruke bestikk. Deretter kan du vanlegvis starte med gradvis belasting med mindre det er avtalt noko anna.

Fjerning av sting

Oftast er det brukt tråd inni huda. Denne vil gå i oppløysing av seg sjølv og det er ikkje nødvendig med stingfjerning. Nokon gonger er det ei trådknute utanpå huda. Om denne ikkje fell av avseg sjølv, kan han klippast av etter 2 veker.

Dersom det er sydd med utvendig tråd, bestiller du time hos fastlegen din for fjerning av sting. Då kan stinga fjernast etter 2-3 veker.

Hygiene

Før såret er tørt må det dekkjast til med for eksempel ei plastpose ved dusjing. Når såret er tørt kan du dusje med plaster på, oftast etter cirka 3 dagar. Husk då at du alltid skiftar til tørr bandasje etter du har dusja. Når det er gått 7-10 dagar er det vanlegvis ikkje behov for plaster.

Smerter

Nokre har behov for ekstra smertestillande på resept. Dette må avtalast med lege ved utreise. Resepten er elektronisk og du kan hente han ut på alle apotek. Ta med legitimasjon.

Sjukemelding

Kor lenge det er nødvendig å vere sjukemeld, er avhengig av kva yrke du har. I manuelle yrke med tunge løft, må ein rekne med sjukemelding i 6 veker. I andre yrke utan tunge løft, til dømes kontorarbeid, kan det vere tilstrekkeleg med nokre dagar.

Informasjon fra fysioterapeut

Restriksjon første 6 veker

Ikkje støtt deg på handa eller løft noko tungt dei første 6 vekene. Du kan støtte eller bere med olbogen:

Veske henger fra arm. Foto

Dersom du brukar ganghjelpemiddel, må du bytte til ein type der du støttar på olbogen, for eksempel underarmsrullator eller underarmskrykkje.

Daglege aktivitetar

Bruk handa så normalt som mogleg til vanlege, lette aktivitetar. Bruk handa til å kle på deg, knyte skolisser, skjere brød, skrive på tastatur eller strikke.

Beveg olbogen og skuldra

Beveg olbogen og skuldra normalt for at ledda som ikkje er skada ikkje skal stivne til. Strekk armane opp mot taket:

Gruppetrening, personer strekker armene opp i luften. Foto

Beveg fingrene

Når du vekselvis knyter handa og sprikar med fingrane, aktiverer du venemuskelpumpa. På denne måten pumpar du hevelsen ut av handa. Når hevelsen går ned, blir det lettare å bevege og då skapar du ein god sirkel. Derfor er det svært viktig å kome i gang med å bevege fingrane allereie første dagen etter operasjonen.

Hold hånden høyt

Det er vanleg at handa er hoven den første tida etter brotet og operasjonen. Hald handa over hjartehøgde for mest effektiv drenasje av hevelsen. Når du sit kan du kvile armen oppå sofaryggen, nabostolen si ryggstøtte, på ei pute i vinduskarmen eller på eit høgt bord.
Så lenge det er vondt å pendle normalt med armen når du går, kan du kvile handa i jakkelomma. Strekk og knyt handa vekselvis inne i lomma, sidan å bevege fingrane er det mest effektive tiltaket for å få ned hevelsen.

Hånd hviler på stolrygg. Foto

Beveg det opererte håndleddet

Du skal begynne å bevege handleddet i alle retningar så snart gipsen er tatt av, vanlegvis første dag etter operasjonen. Du skal ikkje tvinge fram bevegelse med makt. Bevegelsar med ein frisk hand kjennast lette, og heller ikkje i ein operert hand treng du å spenne musklane hardt.

Rørsla skal gradvis kome tilbake når du gjer øvingar og tar i bruk handa til daglegdagse aktivitetar. Det er normalt at det er ømt i ytterstillingane den første tida.

Her er eit større øvingsrepertoar. Vel dei øvingane du kjenner er mest nyttige for deg:

Poliklinisk kontroll hos fysioterapeut

Du blir kalla inn til ein 2-vekerskontroll hos fysioterapeut. Handleddsfunksjonen blir kontrollert, og du deltar i gruppe der du gjennomgår øvingar.
Om du ikkje kjem i gang med å bevege handa, kan du bli oppfordra til å kontakte ein fysioterapeut i nærleiken av der du bur. Fysioterapeuten kan hjelpe deg med å bevege både fingerledd og handledd.

Fysioterapeut behandler pasient. Foto

Fysioterapeut behandler pasient. Foto

Fysioterapeut behandler hånden til pasient. Foto

Fysioterapeut kontrollerer hånd. Foto

Restriksjon etter 6 uker

Handleddsbrot operert med innvendig plate (distal radiusfraktur operert med volar plate og skruer) gror vanlegvis i løpet av 6 veker. Tungt fysisk arbeid må du trappe opp gradvis. Smertegrensa er oftast ein god indikator for kor mykje du kan gjere.

Ver merksam

Det er viktig at du tar kontakt med sjukehuset ved teikn på infeksjon:

 • Raudfarge
 • Aukande smerte og / eller hevelse
 • Puss, gul eller grøn væske frå såret
 • Feber
 • Sjukdomskjensle

Kontaktinformasjon

Buss

​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.

​​​​​​På nettsidene til Skyss.no finn du bussruter med oversikt over stoppestader og tider

 • Line 21 og 12 har avgang frå Bystasjonen.
 • Linje 2 eller 3 er eit betre alternativ søndagar, då line 12 og 21 har få avgangar denne dagen.
​Busstoppa rundt Haukeland:

Nord for sjukehuset, sør for Haukeland​, Ibsensgate og Haukelandsveien.

Bybane

​Nærmaste stoppestad til Haukeland er Kronstad bybanestopp. Det tar om lag ti minutt å gå frå stoppet til sjukehuset. 

Flybuss


Det går flybuss frå Bergen Lufthavn Flesland til Haukeland Hotel/Pasienthotellet kvar time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 alle kvardagar, med avgang fem over kvar heile time. 

OBS: dette tilbodet finnst ikkje i helger og høgtider. 

Du nyttar vanleg flybuss frå Flesland til Bystasjonen. På Bystasjonen byttar du over til ein minibuss godt merka med flybuss-logo. Denne bussen køyrer deg til Haukeland hotell. 

Frå Haukeland hotell/Pasienthotellet går det minibuss fem over kvar heile time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 for å ta med reisande som skal til flyplassen. Bussen kjører til Bystasjonen, der er det overgang til den ordinære flybussen. Turen frå Haukeland til Flesland tar totalt 45 minutt.

Siste avgang frå Haukeland hotell er klokka 15.05.

Klokka 09.50 og klokka 13.50 startar flybussen ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka. Bussen står då ei kort stund på dei reserverte plassane til helsebussane (rett ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka) for av- og påstiging før han køyrer vidare til Haukeland hotell for avgang fem over. 

Flybussen har både barnesete, rullestolplass og heis. Om du treng ekstra hjelp til å bytte frå minibussen til flybussen, får du det av sjåføren. 

Grunna Koronavirus får pasientar midlertidig dekka køyring med eigen bil

Grunna koronavirus-utbrotet blei det 12. mars innført ei midlertidig endring i rettane for pasientreiser som gjer at pasientar no får dekt reise med eigen bil med tilleggsutgifter. Dette gjeld for alle reiser over 10 kilometer kvar veg.
Dette er både for å forhindre smitte av koronavirus via offentleg og rekvirert transport, men også for å kunne stille tilrettelagt transport til rådvelde for dei brukarane som treng dette mest i tida framover.

Om reisa er under 10 kilometer kvar veg, må bruk av privat bil dokumenterast av behandlar som nødvendig av medisinske årsaker, som tidlegare. Det same gjeld behov for følgje på reisa.

Pasientar kan søke om å få dekt reiseutgiftene sine digitalt på helsenorge.no, eller ved å sende søknad på papir. Hugs å leggje ved kvitteringar.

Parkering Haukeland

Parkeringsanlegget på Haukeland er delt inn i ulike område på og i nærleiken av sjukehuset. Vi har dessverre ikkje nok plassar til alle som ønsker å parkere på sjukehuset.
​​​​​​​​Av omsyn til dei som må bruke bil, oppmoder vi derfor dei som kan, til å bruke offent​leg transport​. Det er også mogleg å parkere på Bystasjonen og ta buss det siste stykket opp til Haukeland​. 

​For dei som av ulike årsakar må bruke bil, er det parkeringsplassar på ulike områder på og i nærleiken av sjukehuset.

Taxi

​I Sentralblokka på Haukeland finn du ein taxihaldeplass der det som regel står ledige bilar. Ved behov er våre tilsette i resepsjonen tilgjengelege 24 timar i døgnet og kan bestille taxi til deg.

Praktisk informasjon

Apotek

I foajeen i Sentralblokka på Haukeland finn du eit apotekutsal. Dei gjer klar resepten din medan du ventar.

Apotekutsalet har eit variert varetilbod, og fører dei legemidla sjukehuset nyttar i behandlinga. Dei skaffar også legemiddel som ikkje er marknadsførte i Noreg eller som må produserast spesielt. I tillegg har dei hudpleie- og hygieneartiklar og ernæringsprodukt, samt andre apotekvarer og sjukepleieartiklar.

Dei ansatte ved apoteket gir deg informasjon, råd og rettleiing om legemiddel og legemiddelbruk og kan tilby samtale/rettleiing mellom personale og pasient på eit uforstyrra samtalerom. Dei tilbyr og opplæring i blodsukkermåling og bruk av inhalasjonspreparat.

Apoteket tar også i mot gamle legemiddel til destruksjon.​

Du kan betale med Vipps på apoteket. Du kan derforblant anna betale på førehand når du skal hente bestilte medisinar.

Opningstider
Måndag-fredag kl. 08.30-18.00, laurdag kl. 09.00-13.00

Telefon 55 97 53 44
Telefaks 55 29 07 40
bergen@apotekene-vest.no

For meir informasjon - sjå nettsida til Sjukehusapoteka Vest

Besøk på sjukehuset i koronaperioden

Under smittesituasjonen med koronaviruset har vi avgrensa talet på besøkande til sjukehuset. 

 

Frivilligteneste

Frivillige på Haukeland er her for å gjere pasientar og pårørande sitt møte med sjukehuset betre. Alle i frivilligheitstenesta er kledd i raude vestar og har fått kursing om rolla. 


Dei frivillige kan vise veg, vente saman med pasientar, bli med på luftetur i parken eller nærområde - og mykje meir. 

Meir informasjon på helse-bergen.no/frivillig

Kontaktinformasjon: 

Resepsjon

I tillegg til resepsjonen i foajeen i Sentralblokka, har alle poliklinikkane på sjukehuset eigen resepsjon. Her kan du få hjelp med alt frå betaling til bestilling av transport.

​​​​​​​​Besøke pasientar
Skal du besøke ein pasient? Vi kan gi deg informasjon om kvar du finn dei ulike avdelingane og sengepostane på sjukehusområdet.

Betale eigendel
Du kan betale eigendel for polikliniske konsultasjonar i resepsjonen mellom klokka 07.00 og 21.00. Ver merksam på at poliklinikkane berre tar imot betaling med kort.

Bestille drosje
Om du ønskjer det, hjelper vi deg gjerne med å bestille drosje. Berre ta kontakt i resepsjonen.

Leitar du etter ei avdeling?
Sjå avdelingsoversikta


Resepsjonen i foajeen i Sentralblokka er døgnbemanna og hjelper deg i tillegg med:

Lån av rullestol
Resepsjonen låner ut rullestolar til bruk på sjukehuset. For lån av rullestol er det 200 kroner i depositum. ​

Følgeteneste
Vi tilbyr følgeteneste, der ein tilsett kan følge deg til og frå poliklinikkane, til røntgen og til Laboratorium for klinisk biokjemi. Vi har også rullestol om du treng det.

Følgeteneste har vi frå klokka 07.00 til 15.00. Direkte telefonnummer til følgetenesta er 55 97 20 06.

Oppbevaringsboksar
Vi har oppbevaringsboksar, om du treng dette. Avhengig av storleik på boksen, kostar dette 20 eller 30 kr. per døgn.

Hittegods
Vi tar imot hittegods, og leverer ut hittegods dersom dette er levert same dag eller same helg. Etter dette blir hittegodset levert til Drift/teknisk kundesenter.​​

Stillerom

I 3. etasje i Sentralblokka på Haukeland ligger det to stillerom. På dei to stilleromma kan du vere for deg sjølv med tankane og bønene dine. Romma​ er alltid ope, og er opne for alle. ​

Les meir om stilleromma

Tolk

​Utgreiing og behandling vil vere avhengig av god kommunikasjon og kartlegging av grundig sjukdomshistorikk. Derfor ber vi deg gi beskjed om du har behov for tolk under pasientsamtalane og undersøkingane så tidleg som mogleg. Dette gjeld om du til dømes har hørsels- eller synshemming, eller om du har eit anna morsmål og snakkar lite norsk.

Trådlaust internett

Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

Gjest.ihelse.net er eit trådlaust nettverk for besøkande, pasientar og tilsette. Slik koblar du deg til gjestenettet vårt:

 1. Koble deg til det trådlause gjestenettet (gjest.ihelse.net)
 2. Ein nettlesar skal opne seg automatisk. (Om påloggingsvindauget ikkje dukkar opp, forsøk å opne nettlesaren manuelt).
 3. Les nøye gjennom vilkåra.
 4. Trykk "Godta" når du har lest og forstått vilkåra.
Innlogginga skjer automatisk på einingar etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv. Det skal bare være nødvendig å logge seg på éin gong per eining per 31 dagar.
Fann du det du leita etter?