Habiliterings­avdelinga for vaksne

Habiliteringsavdelinga for vaksne gir helsetenester til pasientar over 18 år som treng spesialisert habilitering. Hovudansvaret for habilitering er lagt til kommunane. Målgruppa vår er personar med medfødt eller tidleg erverva funksjonsnedsetting som utviklingshemning, autismespekterforstyrring og syndrom som kan medføre utviklingshemning. Det må ligge føre ein aktuell problemstilling / eit behov som krev  spesialisert habilitering.

to personer sitter på venterommet
 
Les meir om Habiliteringsavdelinga for vaksne

Habiliteringsavdelinga for vaksne

Habiliteringsavdelinga for vaksne er ei avdeling i ReHabiliteringsklinikken.

Tenester

 • Diagnostisering
 • Tverrfagleg utgreiing av følgjetilstandar og helseproblem
 • Støtte til pasient, pårørande og tenesteytarar ved individuell planlegging, utarbeiding og gjennomføring av heilskapleg tilbod.
 • Oppfølging av tiltak gjennom rådgjeving og rettleiing
 • Utgreiing, rådgjeving og vurderingar i samband med tiltak etter Lov om helse- og omsorgstjenester Kap. 9 om bruk av tvang og makt mv overfor mennesker med utviklingshemning.

Tilvisningrutinar

Tilvising til oss må kome frå lege eller spesialisthelsetenesta. Vi har eigne tilvisningrutinar og tilvisingsskjema. 

Les meir om tilvisning

Arbeidsformer

 • Pasientopplæring
 • Kurs og undervisning til samarbeidande personell

Samarbeid

I habiliteringsprosessar er det mange aktørar som samarbeidar. Aktuelle samarbeidspartar kan være fastlege, pårørande, pleie- og omsorgstenester, PP-teneste, dagsenter, arbeidsplass, NAV og andre deler av spesialisthelsetenesta.

Kursverksemd

Habiliteringsavdelinga si kursverksemd rettar seg mot fagpersonell, pårørande og pasientar.

Sjå kva kurs vi tilbyr

Spørsmål om kurs/undervisning kan sendast på e-post postmottak.habilitering@helse-bergen.no


"Ny start - et pilotprosjekt for utviklingshemmede med overvekt"

Forfattere: Habiliteringstenesta for vaksne, Helse Bergen HF. Prosjektleder/spesialergoterapeut Olaug Lillehammer Laukeland. Målgruppe: I prosjektet var målgruppen pasienter med BMI over 35. Tema: Oppnå langsiktig reduksjon av risikofaktorer ved overvekt, med fokus på endring til en sunnere livsstil, mestring, atferdsendring, kosthold og fysisk aktivitet. Prosjektrapport Ny start 281014.pdf


Utvikling av modell for meistringskurs

Målet med dette prosjektet har vært å utvikle en modell som kan nyttast ved planlegging og gjennomføring av kurs til personar med lett grad av utviklingshemning og / eller personar med utviklingsforstyrringar. Dette er brukergrupper som på grunn av kognitive funksjonsnedsettingar treng spesiell tilrettelegging for læring. Vi ønskte å få meir kunnskap om korleis denne brukergruppa kan nyttegjere seg kurs som metode for auka meistring og deltagelse i samfunnet.


Prosjektperiode: 2008 - 2009

Prosjektleiar: Fagkonsulent/spesialergoterapeut Olaug Laukeland

Prosjektstøtte: Helsedirektoratet
Kontaktinformasjon

Oppmøtestad

Vær merksam på at vi 26. mars 2020 flytta poliklinikken til Olav Bjordals veg 29 på Breisten.

Telefon
55 53 50 00
måndag - fredag 08.00-15.30
Postadresse

Helse Bergen
Haukeland universitetssjukehus
Habiliteringsavdelinga for vaksne
Postboks 1400
5021 Bergen

Olav Bjordals veg 29, Breistein
Besøksadresse
Olav Bjordals veg 29(Kart)
5111 Breistein
Telefon
55 53 50 00
E-post

Bil

​Frå Bergen sentrum/Nordhordland:

Kjør E 39.

Avkjørsel i lyskryss ved Shell stasjon på Haukås, Fv 567 mot Breistein.

Kjør 550 m og sving til venstre, inn på Olav Bjordals veg.

Kjør 100 m og sving til høyre, inn til Olav Bjordals veg 29.

Buss

Buss nr. 37 Breistein går frå Åsane Terminal til Breistein.
Den stopper i Breisteinvegen – Busstopp Vestlandsheimen
Det er 450 meter å gå til Olav Bjordals veg 29. Sjå kart.

Finn reisetider på Skyss.no, Skyss App på mobil eller ring Skyss på telefon 55 55 90 70.

Praktisk informasjon

Parkering

​Det er gratis parkering hos oss.

Trådlaust internett

Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

Gjest.ihelse.net er eit trådlaust nettverk for besøkande, pasientar og tilsette. Slik koblar du deg til gjestenettet vårt:

 1. Koble deg til det trådlause gjestenettet (gjest.ihelse.net)
 2. Ein nettlesar skal opne seg automatisk. (Om påloggingsvindauget ikkje dukkar opp, forsøk å opne nettlesaren manuelt).
 3. Les nøye gjennom vilkåra.
 4. Trykk "Godta" når du har lest og forstått vilkåra.
Innlogginga skjer automatisk på einingar etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv. Det skal bare være nødvendig å logge seg på éin gong per eining per 31 dagar.

Arrangement

Fann du det du leita etter?