Habiliterings­avdelinga for vaksne

Habiliteringsavdelinga for vaksne gir helsetenester til pasientar over 18 år som treng spesialisert habilitering. Hovudansvaret for habilitering er lagt til kommunane. Målgruppa vår er personar med medfødt eller tidleg erverva funksjonsnedsetting som utviklingshemning, autismespekterforstyrring og syndrom som kan medføre utviklingshemning. Det må ligge føre ein aktuell problemstilling / eit behov som krev  spesialisert habilitering.

Les meir om Habiliteringsavdelinga for vaksne

Habiliteringsavdelinga for vaksne

 

Habiliteringsavdelinga for vaksne er ei avdeling i ReHabiliteringsklinikken.

Tenester

  • Diagnostisering
  • Tverrfagleg utgreiing av følgjetilstandar og helseproblem
  • Støtte til pasient, pårørande og tenesteytarar ved individuell planlegging, utarbeiding og gjennomføring av heilskapleg tilbod.
  • Oppfølging av tiltak gjennom rådgjeving og rettleiing
  • Utgreiing, rådgjeving og vurderingar i samband med tiltak etter Lov om helse- og omsorgstjenester Kap. 9 om bruk av tvang og makt mv overfor mennesker med utviklingshemning.

Tilvisningrutinar

Tilvising til oss må kome frå lege eller spesialisthelsetenesta. Vi har eigne tilvisningrutinar og tilvisingsskjema. 

Les meir om tilvisning

Arbeidsformer

Samarbeid

I habiliteringsprosessar er det mange aktørar som samarbeidar. Aktuelle samarbeidspartar kan være fastlege, pårørande, pleie- og omsorgstenester, PP-teneste, dagsenter, arbeidsplass, NAV og andre deler av spesialisthelsetenesta.

Kursverksemd

Habiliteringsavdelinga si kursverksemd rettar seg mot fagpersonell, pårørande og pasientar.

Sjå kva kurs vi tilbyr

Spørsmål om kurs/undervisning kan sendast på e-post postmottak.habilitering@helse-bergen.no

Kontakt

Oppmøtestad

Vi held til i Olav Bjordals veg 29 på Breistein. 

Logg inn for å endre time

Telefon
55 53 50 00 | Døgnavd.: 55 53 50 50
måndag08.00-15.30
tysdag08.00-15.30
onsdag08.00-15.30
torsdag08.00-15.30
fredag08.00-15.30
Postadresse
Habiliteringsavdelinga for vaksne
Olav Bjordals veg 29
5111 Breistein