Hjarteavdelinga post 4

Hjartepost 4 er ein thorax-kirurgisk sengepost, der pasientane kjem for planlagte inngrep eller øyeblikkeleg hjelp kirurgi. Vi utfører hjarte- og lungeoperasjonar, pectusplastikk og andre thoraxkirurgiske inngrep. Pasientar som skal til TAVI og mitraclip blir også behandla her. I tillegg blir pasientar med skadar i brystveggen / thoraxtraume innlagt på posten.

ekspedisjonen hjerte post 4
Velkommen til Hjarte post 4.
Les meir om Hjarteavdelinga post 4

Hjarteavdelinga post 4

Det er 28 sengeplassar på Hjarte post 4, som har eit tverrfagleg team med legar, hjartekirurgar, sjukepleiarar, spesialsjukepleiarar, hjelpepleiarar, helsefagarbeidarar og fysioterapeutar. Det er eit aktivt fagleg miljø, med sjukepleiarar i spesialutdanning, sjukepleiarstudentar og helsefagarbeidarlærlingar.

Pasientar som skal til elektiv (planlagt) kirurgi, møter på avdelinga i 6.etasje der dei blir tatt imot av ein hjelpepleiar/sjukepleiar. Innleggingsdagen skal ein gjennom ein del rutineundersøkingar (blodprøvar, røntgen av lungane og EKG) og får samtale og informasjon av fleire faggrupper (sjukepleiar/hjelpepleiar, lege, kirurg, fysioterapeut og eventuelt anestesilege).

Pasientinformasjon

 • Hjarteoperasjon
 • Pectusplastikk 
 • Aortakirurgi og stent
 • TAVI 
 • Mitraclip 
 • Lungeoperasjon
 • PFO
 • Skade i brystveggen / thoraxtraume

Rutinar ved innkomstdagen for operasjonspasientar

Alle pasientane skal gjennom diverse rutineundersøkingar før operasjonen:

 • Blodprøver
 • Røntgen av lungane
 • EKG
 • Samtale/informasjon

Dei som skal operere ventilen skal også:

 • Ta urinprøve
 • Ha tilsyn av kjevekirurg

 Nokon må også gjere:

 • Utvida lungeprøver (spirometri)
 • Undersøke av blodårene på halsen (doppler hals kar).

Det kan bli ein del venting denne dagen, så ta gjerne med lesestoff eller handarbeid.

Rutinar før operasjon

Kvelden før operasjon (alle operasjonspasientar):

 • Alt hår i operasjonsområdet vil bli klippa (bryst, mage, lyske, lår, legger). Dette vert gjort av personalet. På grunn av infeksjonsfare og behandlingsutstyr, må skjegg trimmast godt før operasjonen (dette kan ein gjere sjølv).
 • Alle ringar, smykke, øyredobbar og piercingar må av.
 • Naglelakk på fingre og tær må fjernast.
 • Alle må dusje og vaske håret rett før ein leggjer seg. Dei som skal til hjarteoperasjon og pectusplastikk vert i tillegg vaksa med spesialklutar.
 • Du må faste frå kl. 24.00 (det vil seie ikkje mat, drikke, røyk, snus, pastillar, tyggegummi).

Om morgonen operasjonsdagen:

 • Det vil bli tatt fastande vekt, blodtrykk, puls, oksygenopptak i blodet og temperatur om morgenen operasjonsdagen.
 • Dei som skal til hjarteoperasjon og pectusplastikk vert vaska med spesialklutar. Dei som skal til lungeoperasjon må dusje.
 • Før ein blir køyrd til operasjon, får ein noke å slappe av på (enten tablett og/eller sprøyte).

Spesielt for hjartepasientar


 • Om morgenen operasjonsdagen tar ein fastande vekt.

Etter hjarteoperasjon blir pasientane liggjande på Postoperativ thoraxseksjon (TIO) til dagen etter (telefon: 55 97 03 90).

Etter lungeoperasjon og pectusplastikk, kjem pasientane i utgangspunktet til sengeposten om ettermiddagen/kvelden operasjonsdagen.

Etter TAVI og mitraclip blir pasienten først liggjande på medisinsk intensiv overvaking (MIO) eller postoperativ thoraxseksjon ( TIO), før dei kjem tilbake til Hjarte post 4.

Om røyking

Røyking gir auka slimdanning og irritasjonshoste etter operasjonen slik at risikoen for lungebetennelse og andre komplikasjoner aukar. Jo lengre tid før planlagt operasjon ein reduserar eller sluttar med røyking, jo lågare risiko for komplikasjonar etter operasjon. 

Rutinar for pasientar som skal til behandling for patent foramen ovale (PFO) eller atrie septum defekt (ASD)

Første dagen skal ein vere dagpasient på poliklinikken til Hjarteavdelinga, der det blir gjort ein del forundersøkingar og gitt informasjon. Andre dagen skal ein møte fastande på Hjarte post 4 om morgonen kl 07.00-07.30. Ein blir då tatt i mot av ein sjukepleiar som tar observasjoner og legg inn ein veneflon. Ein får tildelt ei seng, og køyrd ned til Hjarte-kateteriseringslaboratoriet i 1. etasje. Det kan imidlertid bli noko venting før ein blir køyrd ned. Etter at prosedyra er ferdig, og ein har lagt til observasjon, kjem ein tilbake til Hjarte post 4.

Rutinar for pasientar for invasiv behandling/hjartekateterisering

Du har dagen før du skal møte på Hjarte post 4 vore inne som dagpasient på poliklinikken til Hjarteavdelinga. Dagen du møter på Hjarte 4 vert du tatt i mot av ein sjukepleiar. Du vil få tildelt ei seng og få innlagt venflon. Deretter vert du trilla ned i Hjartekateteriseringslabaratoriet i 1. etasje. Når prosedyren der er ferdig kjem du tilbake til posten vår.

Om rekonvalesent/ opptrenings opphold

Vi anbefaler å ha eit rekonvalesent/opptreningopphald etter operasjonen, når ein er ferdigbehandla på sjukehuset. Pasient og pårørande bør på førehand ha tenkt gjennom og diskutert om de ønskjer dette. Det er fint om det blir gitt beskjed ved innlegging om det er ønska rekonvalesent opphald, då kan avdelinga bestille plass tidlegast mogleg.

I nokre tilfelle vil det vere ventetid på slike opphald, og ein må vere førebudd på at pasienten blir skriven ut til heimen i ventetida. Hjarte post 4 nyttar rekonvalesensopphold på Åstveit Helsesenter og Ravneberghaugen. Etter to månadar, når du har vore på kontroll, kan du nytte opptreningstilbodet på Haukeland,  LHL klinikken på Nesttun eller på Nærland

Kontaktinformasjon

Oppmøtestad
Sengeposten finn du i 6. etasje i Sentralblokka. Kontakt oss dersom du lurar på noko.
Telefon
Posten: 55 97 36 30 /32
Innleggelseskontor: 55 97 21 90
måndag - fredag kl. 09.00 - 11.00 og 12.30 -14.00
E-post
Sentralblokka
Besøksadresse
Haukelandsveien 22(Kart)
5021 Bergen

Buss

​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.

Nord for sjukehuset, sør for Haukeland​, Ibsensgate og Haukelandsveien.

Bybane

​Nærmaste stoppestad til Haukeland er Kronstad bybanestopp. Det tar om lag ti minutt å gå frå stoppet til sjukehuset. 

Flybuss

Det går flybuss frå Bergen Lufthavn Flesland til Haukeland Hotel/Pasienthotellet kvar time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 alle kvardagar, med avgang fem over kvar heile time. 

Du nyttar vanleg flybuss frå Flesland til Bystasjonen. På Bystasjonen byttar du over til ein minibuss godt merka med flybuss-logo. Denne bussen køyrer deg til Haukeland hotell. 

Frå Haukeland hotell/Pasienthotellet går det minibuss fem over kvar heile time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 for å ta med reisande som skal til flyplassen. Bussen kjører til Bystasjonen, der er det overgang til den ordinære flybussen. Turen frå Haukeland til Flesland tar totalt 45 minutt.

Siste avgang frå Haukeland hotell er klokka 15.05.

Klokka 09.50 og klokka 13.50 startar flybussen ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka. Bussen står då ei kort stund på dei reserverte plassane til helsebussane (rett ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka) for av- og påstiging før han køyrer vidare til Haukeland hotell for avgang fem over. 

Flybussen har både barnesete, rullestolplass og heis. Om du treng ekstra hjelp til å bytte frå minibussen til flybussen, får du det av sjåføren. 

Grunna Koronavirus får pasientar midlertidig dekka køyring med eigen bil

Grunna koronavirus-utbrotet blei det 12. mars innført ei midlertidig endring i rettane for pasientreiser som gjer at pasientar no får dekt reise med eigen bil med tilleggsutgifter. Dette gjeld for alle reiser over 10 kilometer kvar veg.
Dette er både for å forhindre smitte av koronavirus via offentleg og rekvirert transport, men også for å kunne stille tilrettelagt transport til rådvelde for dei brukarane som treng dette mest i tida framover.

Om reisa er under 10 kilometer kvar veg, må bruk av privat bil dokumenterast av behandlar som nødvendig av medisinske årsaker, som tidlegare. Det same gjeld behov for følgje på reisa.

Pasientar kan søke om å få dekt reiseutgiftene sine digitalt på helsenorge.no, eller ved å sende søknad på papir. Hugs å leggje ved kvitteringar.

Parkering Haukeland

Parkeringsanlegget på Haukeland er delt inn i ulike område på og i nærleiken av sjukehuset. Vi har dessverre ikkje nok plassar til alle som ønsker å parkere på sjukehuset.
​​​​​​​​Av omsyn til dei som må bruke bil, oppmoder vi derfor dei som kan, til å bruke offent​leg transport​. Det er også mogleg å parkere på Bystasjonen og ta buss det siste stykket opp til Haukeland​. 

​For dei som av ulike årsakar må bruke bil, er det parkeringsplassar på ulike områder på og i nærleiken av sjukehuset.

Taxi

​I Sentralblokka på Haukeland finn du ein taxihaldeplass der det som regel står ledige bilar. Ved behov er våre tilsette i resepsjonen tilgjengelege 24 timar i døgnet og kan bestille taxi til deg.

Praktisk informasjon

Apotek

I foajeen i Sentralblokka på Haukeland finn du eit apotekutsal. Dei gjer klar resepten din medan du ventar.

Apotekutsalet har eit variert varetilbod, og fører dei legemidla sjukehuset nyttar i behandlinga. Dei skaffar også legemiddel som ikkje er marknadsførte i Noreg eller som må produserast spesielt. I tillegg har dei hudpleie- og hygieneartiklar og ernæringsprodukt, samt andre apotekvarer og sjukepleieartiklar.

Dei ansatte ved apoteket gir deg informasjon, råd og rettleiing om legemiddel og legemiddelbruk og kan tilby samtale/rettleiing mellom personale og pasient på eit uforstyrra samtalerom. Dei tilbyr og opplæring i blodsukkermåling og bruk av inhalasjonspreparat.

Apoteket tar også i mot gamle legemiddel til destruksjon.​

Du kan betale med Vipps på apoteket. Du kan derforblant anna betale på førehand når du skal hente bestilte medisinar.

Opningstider
Måndag-fredag kl. 08.30-18.00, laurdag kl. 09.00-13.00

Telefon 55 97 53 44
Telefaks 55 29 07 40
bergen@apotekene-vest.no

For meir informasjon - sjå nettsida til Sjukehusapoteka Vest

Besøk på sjukehuset i koronaperioden

Under smittesituasjonen med koronaviruset har vi avgrensa talet på besøkande til sjukehuset. 

 

Legevisitt

Det er legevisitt på formiddagen hver dag. Det er vakthavende lege som går rundt til alle pasientene. I tillegg er det en pasientansvarlig lege til hver enkelt pasient, som oftest den som har operert pasienten.

Måltid

På Hjerte post 4 er det egen buffet som er for pasientene, der det blir servert fire måltider;

 • Frokost kl. 08-09
 • Lunsj kl. 12-13
 • Middag kl. 16-17
 • Kvelds kl. 20-21

Pasientene oppfordres så raskt som mulig etter operasjonen å gå ut i buffeten for å spise/hente seg mat, dette er en god måte å komme seg på beina igjen. For de som ikke kan hente maten selv, vil personalet gjøre det.

Det er en egen kantine i 3.etasje som kan benyttes av pårørende, i tillegg er det en kiosk og cafe i 0.etasje.

På avdelingen er det en kaffeautomat som kan benyttes av alle (kaffe, te, varm sjokolade m.m. kr 5,-).

Resepsjon

I tillegg til resepsjonen i foajeen i Sentralblokka, har alle poliklinikkane på sjukehuset eigen resepsjon. Her kan du få hjelp med alt frå betaling til bestilling av transport.

​​​​​​​​Besøke pasientar
Skal du besøke ein pasient? Vi kan gi deg informasjon om kvar du finn dei ulike avdelingane og sengepostane på sjukehusområdet.

Betale eigendel
Du kan betale eigendel for polikliniske konsultasjonar i resepsjonen mellom klokka 07.00 og 21.00. Ver merksam på at poliklinikkane berre tar imot betaling med kort.

Bestille drosje
Om du ønskjer det, hjelper vi deg gjerne med å bestille drosje. Berre ta kontakt i resepsjonen.

Leitar du etter ei avdeling?
Sjå avdelingsoversikta


Resepsjonen i foajeen i Sentralblokka er døgnbemanna og hjelper deg i tillegg med:

Lån av rullestol
Resepsjonen låner ut rullestolar til bruk på sjukehuset. For lån av rullestol er det 200 kroner i depositum. ​

Følgeteneste
Vi tilbyr følgeteneste, der ein tilsett kan følge deg til og frå poliklinikkane, til røntgen og til Laboratorium for klinisk biokjemi. Vi har også rullestol om du treng det.

Følgeteneste har vi frå klokka 07.00 til 15.00. Direkte telefonnummer til følgetenesta er 55 97 20 06.

Oppbevaringsboksar
Vi har oppbevaringsboksar, om du treng dette. Avhengig av storleik på boksen, kostar dette 20 eller 30 kr. per døgn.

Hittegods
Vi tar imot hittegods, og leverer ut hittegods dersom dette er levert same dag eller same helg. Etter dette blir hittegodset levert til Drift/teknisk kundesenter.​​

Telefon

Pasienter som er koblet til midlertidig pacemaker (etter hjerteoperasjon og TAVI) og som er på overvåkningsrommet, kan ikke bruke egen mobiltelefon. Det er trådløse telefoner tilgjengelig på avdelingen, en kan ringe Hjerte post 4 (Tel: 55 97 36 30) og bli satt over.

Toalettsaker

Lag til toalettsaker kvelden i forvegen av operasjon. Desse vil di få tilgang til etter operasjonen. Eventuelle tannprotesar vert lagd i eit beger og kan oppbevarast saman med toalettsakene.

Tolk

​Utgreiinga vil vere avhengig av god kommunikasjon og kartlegging av grundig sjukdomshistorikk. Derfor ber vi deg gi beskjed om du har behov for tolk under pasientsamtalane og undersøkingane så tidleg som mogleg. Dette gjeld om du til dømes har hørsels- eller synshemming, eller om du har eit anna morsmål og snakkar lite norsk.

Trådlaust internett

Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

Gjest.ihelse.net er eit trådlaust nettverk for besøkande, pasientar og tilsette. Slik koblar du deg til gjestenettet vårt:

 1. Koble deg til det trådlause gjestenettet (gjest.ihelse.net)
 2. Ein nettlesar skal opne seg automatisk. (Om påloggingsvindauget ikkje dukkar opp, forsøk å opne nettlesaren manuelt).
 3. Les nøye gjennom vilkåra.
 4. Trykk "Godta" når du har lest og forstått vilkåra.
Innlogginga skjer automatisk på einingar etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv. Det skal bare være nødvendig å logge seg på éin gong per eining per 31 dagar.

Verdisaker

Sjukehuset og avdelingen er ikkje ansvarleg for penger/verdisaker som forsvinn under sjukehusopphaldet.  Derfor tilrår vi å ta minst mogeleg kontantar og verdisaker med på sjukehuset. Avdelingentilrår å legge verdisakene i ein verdisakpose som vert låst ned på avdelinga.

Visittid

Den vanlege visittida på sjukehuset er mellom kl. 17.00 og 20.00.
På dei aller fleste avdelingane kan pasientar ta imot besøk også utanom visittida. Viss pasienten deler rom med nokon, er det av omsyn til den/dei andre fint om de går ut av rommet, for eksempel til ei av daglegstovene.
Om pasienten ikkje er frisk nok til å forlate rommet, vil vi gjerne at de avtaler besøk utanom vanleg visittid med personalet på avdelinga.
Det er hyggeleg med blomar, men på grunn av liten plass, allergiar, nyopererte pasientar og liknande er det ønskeleg at dette vert begrensa. Det kan jo vere vel så kjekt å få ein blom etter at ein har komme heim.

Hjerteoperasjon, bypasshttps://helse-bergen.no/behandlinger/hjerteoperasjon-bypassHjerteoperasjon, bypassHUtskifting av blodårer i hjertet (koronarkirurgi)Utskifting av blodårer i hjertet (koronarkirurgi)Utskifting av blodårer i hjertet (koronarkirurgi)Utskifting av blodårer i hjertet (koronarkirurgi)
Lungekreftoperasjonhttps://helse-bergen.no/behandlinger/lungekreftoperasjonLungekreftoperasjonLLungekreftoperasjonLungekreftoperasjonLungekreftoperasjonLungekreftoperasjon
Pneumothoraxhttps://helse-bergen.no/behandlinger/pneumothoraxPneumothoraxPLungeoperasjon, ikke kreftLungeoperasjon, ikke kreftLungeoperasjon, ikke kreftLungeoperasjon, ikke kreft

Fann du det du leita etter?