Hjarterehabilitering

For deg som opplever akutt hjartesjukdom kan den første tida etter heimkomst vere vanskeleg å takle åleine. Mange treng hjelp til å kome attende til normal aktivitet. Korleis ein opplever akutt sjukdom avheng av mange faktorar: Til dømes kva for livssituasjon ein er i og tidlegare erfaring med sjukdom. I dag veit vi at kunnskap om og innsikt i eigen sjukdom, verkar positivt inn på korleis vi meistrar sjukdomen.

Hjarteavdelinga ved Haukeland universitetssjukehus har eit variert rehabiliteringstilbod som kan hjelpe deg å ta vare på eiga helse. Ved hjarterehabiliteringa møter du andre i same situasjon som du kan dele erfaringar med.

Les meir om rehabilitering etter hjartesjukdom

Hjarterehabilitering

Gjennom kurset får du informasjon gjennom undervisning, video, gruppesamtale og individuelle samtalar. Det vil også vere fysisk trening under rettleiing. Hjarteavdelinga si oppgåve er å gi deg råd, informasjon og rettleiing, men du må og sjølv vere aktiv i di eiga rehabilitering.

Mål med hjarterehabilitering

Hjarterehabilitering har som mål å gi deg auka kunnskap om hjartesjukdomen og kva du sjølv kan gjere for å unngå ny hending og at du skal oppleve tryggleik når du anstrenger deg fysisk.

Målet er å hjelpe deg til endring som har positiv innverknad på helsa di, og motivere deg til å halde fram endringane etter at du har avslutta programmet. Hjarterehabilitering kan oppretthalde og om mogleg betre funksjonsnivået ditt. Det handlar om å finne nye mogelegheiter og gjere det beste ut av situasjonen.

Tema for undervisninga

 • Risikofaktorar for hjartesjukdom
 • Ulike behandlingsformer
 • Kva er hjartevenleg kosthald?
 • Hjartemedisinar
 • Kjensler i samband med hjartesjukdom
 • Helseskadar ved røyking
 • Fysisk aktivitet og helse
 • Hjarte og samliv
 • Stress og meistring

Fagpersonell

Hos oss treff du ei tverrfagleg gruppe beståande av sjukepleiarar, fysioterapeut, klinisk ernæringsfysiolog og lege, og alle er spesialistar innan hjartesjukdom. Andre helsefaglege yrkesgrupper er med i enkelte delar av kurset.

Fysisik aktivitet

Aktivitetane blir leia av fysioterapeut i eigna treningsrom, bortsett frå intervalltrening som går føre seg utandørs. Treninga varer i omlag 60 minutt og blir tilpassa ditt funksjonsnivå.

Eit kurs for deg?

Hjarterehabilitering passar for deg som har:

 • hatt eit hjarteinfarkt
 • vore til PCI (utblokking)
 • angina pectoris
 • er bypass operert
 • er hjarte klaff operert

Det er inga øvre aldersgrense, men du bør ha eit visst fysisk funksjonsnivå for å delta.

Når kan du starte?

Dei som ikkje er hjerteoperert (bypass, hjerteklaff operert) kan starte hjerterehabilitering innan 8 veker etter sjukehusopphaldet. Hjerteopererte må vente minst 8 veker. Hjarterehabiliteringsprogrammet går 3 dagar i veka i 12 veker (4 veker med undervisning og trening, 8 veker med trening ) med mogelegheit for kortare forløp. Kva forløp du skal ha vert bestemt fyste dagen ved Hjerterehabiliteringen. Det er fortløpande inntak av nye deltakarar kvar måndag og tysdag når det er ledig kapasitet.

Ta med deg:

 • Gode sko
 • Lette treningsklede
 • Klede og sko til turgåing ute (tilpassa véret)

Kostnader

Deltakarane betaler eigenandel på 345 kr for heile kurset.

Stad

Hjarterehabiliteringa
Møllendalsbakken 11
5009 Bergen

Påmelding

Ta kontakt med sjukepleiar eller lege på posten der du er innlagt før du reiser heim frå sjukehuset. Lege vil då søkje deg til hjarterehabiliteringa.

Kontaktpersonar

Anita Isaksen, spesialsjukepleiar i kardiologisk sjukepleie

Irene Drotningsvik, spesialsjukepleiar i kardiologisk sjukepleie


Telefon: 55 97 35 40
Du treff oss best måndag - torsdag i tidsrommet: kl. 08.00-09.00 og 14.00-15.00.
Du kan også kontakte oss på e-post adressa: hjerterehabiliteringen@helse-bergen.no

 
 

Brosjyren "Rehabilitering etter hjartesjukdom" (PDF)

Vi ønskjer deg velkomen til aktive og lærerike veker ved Hjarterehabiliteringa.

Kontaktinformasjon

Telefon
55 97 35 40
måndag - torsdag 08.00-09.00 og 14.00-15.00
E-post
Møllendalsbakken 11
Besøksadresse
Møllendalsbakken 11(Kart)

Grunna Koronavirus får pasientar midlertidig dekka køyring med eigen bil

Grunna koronavirus-utbrotet blei det 12. mars innført ei midlertidig endring i rettane for pasientreiser som gjer at pasientar no får dekt reise med eigen bil med tilleggsutgifter. Dette gjeld for alle reiser over 10 kilometer kvar veg.
Dette er både for å forhindre smitte av koronavirus via offentleg og rekvirert transport, men også for å kunne stille tilrettelagt transport til rådvelde for dei brukarane som treng dette mest i tida framover.

Om reisa er under 10 kilometer kvar veg, må bruk av privat bil dokumenterast av behandlar som nødvendig av medisinske årsaker, som tidlegare. Det same gjeld behov for følgje på reisa.

Pasientar kan søke om å få dekt reiseutgiftene sine digitalt på helsenorge.no, eller ved å sende søknad på papir. Hugs å leggje ved kvitteringar.

Praktisk informasjon

Apotek

I foajeen i Sentralblokka på Haukeland finn du eit apotekutsal. Dei gjer klar resepten din medan du ventar.

Apotekutsalet har eit variert varetilbod, og fører dei legemidla sjukehuset nyttar i behandlinga. Dei skaffar også legemiddel som ikkje er marknadsførte i Noreg eller som må produserast spesielt. I tillegg har dei hudpleie- og hygieneartiklar og ernæringsprodukt, samt andre apotekvarer og sjukepleieartiklar.

Dei ansatte ved apoteket gir deg informasjon, råd og rettleiing om legemiddel og legemiddelbruk og kan tilby samtale/rettleiing mellom personale og pasient på eit uforstyrra samtalerom. Dei tilbyr og opplæring i blodsukkermåling og bruk av inhalasjonspreparat.

Apoteket tar også i mot gamle legemiddel til destruksjon.​

Du kan betale med Vipps på apoteket. Du kan derforblant anna betale på førehand når du skal hente bestilte medisinar.

Opningstider
Måndag-fredag kl. 08.30-18.00, laurdag kl. 09.00-13.00

Telefon 55 97 53 44
Telefaks 55 29 07 40
bergen@apotekene-vest.no

For meir informasjon - sjå nettsida til Sjukehusapoteka Vest

Tolk

​Utgreiinga vil vere avhengig av god kommunikasjon og kartlegging av grundig sjukdomshistorikk. Derfor ber vi deg gi beskjed om du har behov for tolk under pasientsamtalane og undersøkingane så tidleg som mogleg. Dette gjeld om du til dømes har hørsels- eller synshemming, eller om du har eit anna morsmål og snakkar lite norsk.

Trådlaust internett

Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

Gjest.ihelse.net er eit trådlaust nettverk for besøkande, pasientar og tilsette. Slik koblar du deg til gjestenettet vårt:

 1. Koble deg til det trådlause gjestenettet (gjest.ihelse.net)
 2. Ein nettlesar skal opne seg automatisk. (Om påloggingsvindauget ikkje dukkar opp, forsøk å opne nettlesaren manuelt).
 3. Les nøye gjennom vilkåra.
 4. Trykk "Godta" når du har lest og forstått vilkåra.
Innlogginga skjer automatisk på einingar etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv. Det skal bare være nødvendig å logge seg på éin gong per eining per 31 dagar.
Fann du det du leita etter?