Hjarterehabilitering

For deg som opplever akutt hjartesjukdom kan den første tida etter heimkomst vere vanskeleg å takle åleine. Mange treng hjelp til å kome attende til normal aktivitet. Korleis ein opplever akutt sjukdom avheng av mange faktorar: Til dømes kva for livssituasjon ein er i og tidlegare erfaring med sjukdom. I dag veit vi at kunnskap om og innsikt i eigen sjukdom, verkar positivt inn på korleis vi meistrar sjukdomen.

Hjarteavdelinga ved Haukeland universitetssjukehus har eit variert rehabiliteringstilbod som kan hjelpe deg å ta vare på eiga helse. Ved hjarterehabiliteringa møter du andre i same situasjon som du kan dele erfaringar med.

Les meir om rehabilitering etter hjartesjukdom

Hjarterehabilitering

Gjennom kurset får du informasjon gjennom undervisning, video, gruppesamtale og individuelle samtalar. Det vil også vere fysisk trening under rettleiing. Hjarteavdelinga si oppgåve er å gi deg råd, informasjon og rettleiing, men du må og sjølv vere aktiv i di eiga rehabilitering.

Mål med hjarterehabilitering

Hjarterehabilitering har som mål å gi deg auka kunnskap om hjartesjukdomen og kva du sjølv kan gjere for å unngå ny hending og at du skal oppleve tryggleik når du anstrenger deg fysisk.

Målet er å hjelpe deg til endring som har positiv innverknad på helsa di, og motivere deg til å halde fram endringane etter at du har avslutta programmet. Hjarterehabilitering kan oppretthalde og om mogleg betre funksjonsnivået ditt. Det handlar om å finne nye mogelegheiter og gjere det beste ut av situasjonen.

Tema for undervisninga

 • Risikofaktorar for hjartesjukdom
 • Ulike behandlingsformer
 • Kva er hjartevenleg kosthald?
 • Hjartemedisinar
 • Kjensler i samband med hjartesjukdom
 • Helseskadar ved røyking
 • Fysisk aktivitet og helse
 • Hjarte og samliv
 • Stress og meistring

Fagpersonell

Hos oss treff du ei tverrfagleg gruppe beståande av sjukepleiarar, fysioterapeut, klinisk ernæringsfysiolog og lege, og alle er spesialistar innan hjartesjukdom. Andre helsefaglege yrkesgrupper er med i enkelte delar av kurset.

Fysisik aktivitet

Aktivitetane blir leia av fysioterapeut i eigna treningsrom, bortsett frå intervalltrening som går føre seg utandørs. Treninga varer i omlag 60 minutt og blir tilpassa ditt funksjonsnivå.

Eit kurs for deg?

Hjarterehabilitering passar for deg som har:

 • hatt eit hjarteinfarkt
 • vore til PCI (utblokking)
 • angina pectoris
 • er bypass operert
 • er hjarte klaff operert

Det er inga øvre aldersgrense, men du bør ha eit visst fysisk funksjonsnivå for å delta.

Når kan du starte?

Dei som ikkje er hjerteoperert (bypass, hjerteklaff operert) kan starte hjerterehabilitering innan 8 veker etter sjukehusopphaldet. Hjerteopererte må vente minst 8 veker. Hjarterehabiliteringsprogrammet går 3 dagar i veka i 12 veker (4 veker med undervisning og trening, 8 veker med trening ) med mogelegheit for kortare forløp. Kva forløp du skal ha vert bestemt fyste dagen ved Hjerterehabiliteringen. Det er fortløpande inntak av nye deltakarar kvar måndag og tysdag når det er ledig kapasitet.

Ta med deg:

 • Gode sko
 • Lette treningsklede
 • Klede og sko til turgåing ute (tilpassa véret)

Kostnader

Deltakarane betaler eigenandel på 345 kr for heile kurset.

Stad

Hjarterehabiliteringa
Møllendalsbakken 11
5009 Bergen

Påmelding

Ta kontakt med sjukepleiar eller lege på posten der du er innlagt før du reiser heim frå sjukehuset. Lege vil då søkje deg til hjarterehabiliteringa.

Kontaktpersonar

Anita Isaksen, spesialsjukepleiar i kardiologisk sjukepleie

Irene Drotningsvik, spesialsjukepleiar i kardiologisk sjukepleie


Telefon: 55 97 35 40
Du treff oss best måndag - torsdag i tidsrommet: kl. 08.00-09.00 og 14.00-15.00.
Du kan også kontakte oss på e-post adressa: hjerterehabiliteringen@helse-bergen.no

 
 

Brosjyren "Rehabilitering etter hjartesjukdom" (PDF)

Vi ønskjer deg velkomen til aktive og lærerike veker ved Hjarterehabiliteringa.

Kontaktinformasjon

Telefon
55 97 35 40
måndag - torsdag 08.00-09.00 og 14.00-15.00
E-post
Møllendalsbakken 11
Besøksadresse
Møllendalsbakken 11(Kart)

Praktisk informasjon

Apotek

I foajeen i Sentralblokka på Haukeland finn du eit apotekutsal. Dei gjer klar resepten din medan du ventar.

Apotekutsalet har eit variert varetilbod, og fører dei legemidla sjukehuset nyttar i behandlinga. Dei skaffar også legemiddel som ikkje er marknadsførte i Noreg eller som må produserast spesielt. I tillegg har dei hudpleie- og hygieneartiklar og ernæringsprodukt, samt andre apotekvarer og sjukepleieartiklar.

Dei ansatte ved apoteket gir deg informasjon, råd og rettleiing om legemiddel og legemiddelbruk og kan tilby samtale/rettleiing mellom personale og pasient på eit uforstyrra samtalerom. Dei tilbyr og opplæring i blodsukkermåling og bruk av inhalasjonspreparat.

Apoteket tar også i mot gamle legemiddel til destruksjon.​

Opningstider
Måndag-fredag kl. 08.30-18.00, laurdag kl. 09.00-13.00

Telefon 55 97 53 44
Telefaks 55 29 07 40
bergen@apotekene-vest.no

For meir informasjon - sjå nettsida til Sjukehusapoteka Vest

Tolk

​Utgreiinga vil vere avhengig av god kommunikasjon og kartlegging av grundig sjukdomshistorikk. Derfor ber vi deg gi beskjed om du har behov for tolk under pasientsamtalane og undersøkingane så tidleg som mogleg. Dette gjeld om du til dømes har hørsels- eller synshemming, eller om du har eit anna morsmål og snakkar lite norsk.

Trådlaust internett

​Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

​Tilgang til gjestenettet på sjukehuset

 • Koble til nettverket "gjest.ihelse.net".

 • Opne nettlesaren din (Safari, Chrome, Firefox, Internet Explorer, Edge etc.) og du får opp ei påloggingsside.

Ny brukar

 • Du må registrere deg.
 • Skriv inn mobilnummeret du ønsker påloggingsinformasjon sendt til og aksepter vilkåra for bruk av gjestenettet.
 • Du vil motta ein SMS og blir automatisk sendt til påloggingssida. No kan du logge inn med mobilnummeret og skrive inn passordet du har mottatt på SMS.

Tilgangen du får til internett varer i 31 dagar. Etter dette må du registrere deg på ny.  

Om du forlet sjukehusområdet og kjem tilbake innan 31 dagar etter du registrerte deg, kjem du rett inn på gjestenettet utan å registrere deg på ny.

Du kan bruke same pålogginga på anna PC / nettbrett / telefon ved å trykke på lenka «logge inn her» på velkomstsida utan å måtte opprette ekstra konto.

Sikkerheit
Årsaka til at du må logge inn er krav til sikkerheit i sjukehusnettverket. Sjukehuset nyttar same type løysing som finst på flyplassar og hotell. ​

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.