HELSENORGE

Rehabiliteringsavdelingen Norges Blindeforbund

Norges Blindeforbund arrangerar rehabiliteringskurs tilpassa personer med synsvansker i ulike aldersgrupper.

Brosjyrer fra Norges Blindeforbund vises frem til en person
​"Me hjelper deg å sjå muligheitene - me veit at meistring av synsvanskane gjer deg eit meir aktivt og sjølvstendig liv"


Synsrehabilitering har fokus på syns- og livsmeistring, på dei område i dagleglivet der synsvanskar kan gje deg nye utfordringar.

Rehabiliteringskurs er ein lovfesta rettigheit og hjemla i Lov om folketrygd, kursopphaldet dekkast av NAV. For å søkja om plass på rehabiliteringskurs må du ha moderat synssvekkelse eller lågare, og ein nyttar klassifisering av synssvekkelse utvikla av Verdas Helseorganisasjon (WHO) i vurderinga av dette. Søknad krev dokumentasjon frå augelege.

Rehabiliteringsrådgjevar frå Norges Blindeforbund, din augelege eller sjukepleiar i Augeavdelinga kan svara deg nærmare på detaljar om søknad til rehabiliteringskurs.

Augeavdelinga samarbeider tett med Norges Blindeforbund, og har i samarbeid utvikla eit elektronisk henvisningsskjema for rask og effektiv tilvising til rehabiliteringskurs. 

Kontaktinformasjon

​Rehabiliteringsavdelingen Vestlandet
Telefon: 55336955
Epost: rehab.bergen@blindeforbundet.no

Besøksadresse:
Rasmus Meyers Allè 5,
5015 BergenEkstere lenker

blindeforbundet.no


Fann du det du leita etter?