HELSENORGE

Forsking, innovasjon og teknologi som utviklar helsetenesta

Forsking, innovasjon og teknologi har ført til at helsetenestene har tatt store steg framover og gir pasientar moglegheit til å bli frisk eller leve livet med god livskvalitet tross alvorleg sjukdom og skade.

Forsker i beskyttelsesutstyr triller bord i forskningsfasiliteten Ex vivo. Foto

Nye legemiddel, behandlingsmåtar og teknologi kostar, og også her må vi prioritere dei rette investeringane for å sikre at ressursane blir brukt til det beste for pasientane.

Forsking og innovasjon som utviklar tenestetilbodet

Utviklinga i det medisinske tilbodet går langs to dimensjonar: Nye måtar å organisere tilbodet på og utvikling og innovasjon i medisinske metodar og teknologi. Dei to dimensjonane er ikkje uavhengige av kvarandre, og typisk vil endringar i for eksempel metodar opne for nye moglegheiter for organiseringa av tenestene.

Haukeland universitetssjukehus har vedteke ein lokal handlingsplan for kliniske studiar i tråd med Nasjonal handlingsplan for kliniske studiar 2021-2025​ (PDF). Vi vil satse vidare på forskingsinfrastruktur, og dei kliniske forskingspostane er sentrale i dette. Intervensjonssenteret tar no form både fysisk og konseptuelt, og skal bli eit solid fundament for innovasjon og utprøving av metodar og teknologi i regionsjukehuset. Ny infrastruktur for presisjonsdiagnostikk ved kreft (InPred) er under oppbygging, og vil vere viktig for rekruttering til framtidige studiar på fagfeltet. Vi vil auke kapasiteten og styrke kompetansen i klinisk forsking i ​verksemda. Vi vil også forbetre pasientar sine føresetnader for å delta i kliniske studiar gjennom gode system for rekruttering og oppfølging.

Som det nest største universitetssjukehuset i landet og regionsjukehus i Helse Vest, har vi eit stort ansvar i samarbeidet med dei andre sjukehusa i regionen om forsking. Vi vil også vidareutvikle samarbeidet med universiteta og høgskulane, særleg Universitetet i Bergen og Høgskulen på Vestlandet. Vi samarbeider med fleire kommunar om forsking, innovasjon og utdanning i Alrek Helseklynge. Det ligg potensial i auka kommunesamarbeid også i forskinga.

Ekstern finansiering gjennom Noregs forskingsråd og EU gir moglegheiter til å styrke forsking og innovasjon som utviklar tilbodet til våre pasientar. Nasjonalt og internasjonalt forskingssamarbeid der vi delar vår spisskompetanse gir tilgang på kompetanse, data og infrastruktur som vidareutviklar forskingsmiljøa våre. Tettare band med internasjonale partnarar gir moglegheiter for utanlandsopphald for våre tilsette og opnar for rekruttering av ekspertar til sjukehuset.

Det er eit stort potensial i samarbeidet mellom næringslivet om forsking og innovasjon på sjukehuset. Dette gjeld blant anna legemiddel, medisinsk teknologi og tenesteinnovasjon. Samarbeidet med Vestlandets Innovasjonsselskap (VIS) er sentralt for å sikre sjukehuset gode partnarar i norsk og internasjonalt næringsliv. På innovasjonssida er det også store moglegheiter i bruken av innovative anskaffingar, der næringslivet blir nytta i utviklings- og testfasen av nye løysingar som blir vurdert for innkjøp.

Framover vil vi satse vidare på fagfelta der vi i dag har nasjonal eller internasjonal spisskompetanse. Erfaringar frå desse satsingane kan gi grunnlag for innovasjon og utvikling i andre fagfelt og for andre pasientgrupper, lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Eksempel på sterke nasjonale kliniske forskingsmiljø er Senter for forskningsdrevet behandling - Neuro-SysMed og Mohn senter for medisinsk visualisering. Her drar vi også nytte av samarbeidet med eit godt fagmiljø på Haraldsplass Diakonale Sykehus. Eit nytt Mohn forskningssenter for regenerativ medisin er også etablert. I psykisk helsevern er det fleire robuste og innovative miljø med internasjonalt potensial. I spissen står miljøa bak Senter for forskningsdrevet innovasjon - ForHelse​ som ligg i front på digitale helsetenester.

Teknologi som utviklar tenestetilbodet

Teknologi er ein viktig drivar for utviklinga av korleis vi leverer helsetenester framover. Den er i aukande grad ein sentral komponent i den mangfaldige verksemda vår. Den venta mangelen på personell må i stor grad svarast ut med meir effektiv utnytting av teknologiske løysingar. Det er også klare forventningar til at vi tar i bruk ny teknologi i samhandlinga med både pasientar og samarbeidspartnarar. Vi må ta ut meir effekt av eksisterande løysingar samt auke den digitale kompetansen hos dei tilsette.

Teknologiske løysingar må forbetre og forenkle kvardagen for pasientane og medarbeidarane. Moglegheitene for deltaking i eiga behandling blir betre og dei mellommenneskelege behova i medisinsk behandling, medisinsk ansvar og oppfølging, får større plass. Teknologi skal gjere det enklare å likebehandle, prioritere ressursar og løyse utfordringar rundt kommunikasjon og tryggleik.

Haukeland universitetssjukehus drar stor nytte av den regionale satsinga i Helse Vest på felles IKT-løysingar og infrastruktur. Som regionssjukehus skal vi vere pådrivar for digitalisering og bidra til auka innovasjons- og utviklingstakt i helsetenesta. Samarbeid med pasientar, pårørande, medarbeidarar, det regionale fellesskapet i Helse Vest, universitet, høgskular, kommunane og næringslivet er avgjerande for å lukkast med dette.

 

​​

Fann du det du leita etter?