HELSENORGE
Mål 4

Barn og unge får tilpassa og heilskapelege helsetenester av god kvalitet i rett tid

Vi gir barn og unge tilpassa og heilskapelege helsetenester av god kvalitet i rett tid.

Sykepleier undersøker ung gutt. Foto

Grunngjeving for målet

Å gi tidleg og koordinert innsats til barn og unge, og hindre forverring, er først og fremst bra for den enkelte pasient, men det er også ein betre måte å bruke ressursane på. Barn og unge skal ha eit heilskapleg tilbod av både somatiske og psykiske helsetenester, og fagfolka må i større grad jobbe i team på tvers av fagområde. Vi vil også ta vare på dei særskilte behova ungdom har. Barn og unge er ei gruppe vi skal ha særleg merksemd på i helsefellesskapet.

For at barn og unge som treng det skal få helsetenester av like god kvalitet som vaksne, er det behov for tett samarbeid mellom barne- og ungdomsmedisinen og vaksenmedisin.

Helsetenester for barn og unge må ta omsyn til barn og unge sine behov for utvikling, omsorg, læring og samfunnsdeltaking. Langvarige og samansette forløp for barn og unge har mange overgangar og derfor er samhandling med kommunane viktig. Saman kan vi bidra til å førebygge helsevanskar og understøtte meistring og livskvalitet der barn og unge lever liva sine. Dei skal oppleve tenester som heng saman, i sjukehuset, utanfor sjukehuset og i overgangane mellom desse. Desentralisering av spesialisthelsetenester, ambulante tenester, bruk av teknologi og samarbeid om forsking og innovasjon, er verkemiddel for å bidra til dette.​

Kor finn du tiltaka?

Tiltak for å nå målet blir utarbeidd saman med dei 18 kommunane i felles handlingsplan. Program barn og unge med samansette behov - samhandlingsforløp er ei viktig felles satsing. Program Glasblokkene er hovudsatsinga internt for å nå målet. I tillegg blir det utarbeidd tiltak i Barne- og ungdomsklinikken og Klinikk psykisk helsevern for barn og unge sine årlege handlingsplanar. Det same gjeld andre nivå 2- einingar som har barn og unge som pasientar.

Korleis veit vi at vi er på rett veg? 

  • Ventetida for barn og unge er i tråd med nasjonal målsetting
  • Prosentdel epikrisar sendt er i høve til nasjonal målsetting
  • Alvorleg sjuke barn og unge har kontaktlege/-psykolog
  • Pasientar som skal ha det, får oppretta individuell plan
  • Omfanget av avslag på tilvisingar viser lettare tilgang til tenester
  • Pasienterfaringar​ (intern lenke) viser at barn, unge og deira pårørande er fornøgde med tilbodet 
  • Årleg gjennomgang av avviksmeldingar mellom kommunane og Haukeland universitetssjukehus blir følgt opp
  • Årleg evaluering av felles handlingsplan med dei 18 kommunane blir følgt opp

Haukeland universitetssjukehus i 2035 | Måla våre

Sjå oversikt over alle måla
Fann du det du leita etter?