HELSENORGE

Pasientinformasjon ved SmerteReg

SmerteReg er et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister. Hovedformålet med registeret er å øke kvaliteten på tjenesten akuttsmerteteamene yter pasienter ved norske sykehus. Videre ønsker vi å bruke data fra registeret til å komme frem tilr relevante kvalitetsindikatorer for god smertebehandling på norske sykehus og å utvikle nasjonale retningslinjer knyttet til behandling av pasienter med akutte smertetilstander.

Å delta i kvalitetsregisteret er frivillig, og du vil bli sprut om å gi samtykke til at vi kan legge inn opplysninger om deg i databasen. Du kan til enhver tid få innsyn i hva som er registrert om deg, få rettet opp i eventuelle feil, eller få slettet opplysningene som er registrert.
 
Å delta i kvalitetsregisteret er frivillig. I løpet av tiden du får hjelp av smerteteamet, vil du bli bedt om å gi samtykke til at vi kan legge inn opplysninger om deg i databasen. Du vil også få tilgang til flere elektroniske spørreskjema. Ved å svare på disse, gir du SmerteReg nyttig informasjon om hvordan du opplever behandlingen som iverksettes/gis av smerteteamet. Vi vil spørre deg om hvordan du selv oppfatter din psykiske helse under innleggelsen og om dine erfaringer i forbindelse med nedtrapping av sterke smertestillende medikamenter. Det er frivillig å svare. Dersom du ikke ønsker å delta, kan du se bort fra henvendelsen.
Data som registreres (PDF)Samtykkeskjema (PDF)

Informa​sjon om når de ulike skjemaene sendes ut til deg, og hvordan du kan besvare disse. ​

Mine rettigheter til reservasjon, innsyn, retting og sletting

Dersom du ikke lenger ønsker at opplysninger om deg lagres i SmerteReg, kan du når som helst og uten grunn trekke ditt samtykke tilbake. Du kan også be om innsyn i, retting og/eller sletting av opplysningene som er lagret om deg. Dette får ingen konsekvens for behandlingen du mottar. Dersom du ønsker mer informasjon, kan du kontakte smerteteamet eller Nasjonalt kvalitetsregister for smertebehandling direkte. Informasjon om dine rettigheter og friheter med hensyn til personvern kan du få ved å kontakte personvernombudet i Helse Bergen HF på telefon 55975000 eller på epost postmottaket@helse-bergen.no 


Utlevering av personopplysninger og kobling med andre register

Utlevering av opplysninger fra registeret vil bare skje til forskere i form av avidentifiserte oversikter. Det vil si at alle opplysningene vil bli behandlet uten navn og fødselsnummer eller andre direkte gjenkjennende opplysninger. En kode knytter deg til dine opplysninger gjennom en navneliste. Det er kun autorisert personell knyttet til registeret som har adgang til navnelisten og kan finne tilbake til deg. For forskningsformål kan det være aktuelt å knytte sammen informasjon fra registret med relevante opplysninger fra sykejournal og fra sentrale registre i Norge.
 
Fann du det du leita etter?