HELSENORGE

Pasientinformasjon ved SmerteReg

SmerteReg er et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister. Forskrift for medisinske kvalitetsregistre regulerer hvordan SmerteReg drives. 

Hovedformålet med registeret er å øke kvaliteten på tjenesten akuttsmerteteamene yter pasienter ved norske sykehus.​ Videre ønsker vi å bruke data fra registeret til å komme frem til relevante kvalitetsindikatorer for god smertebehandling på norske sykehus og å utvikle nasjonale retningslinjer knyttet til behandling av pasienter med akutte smertetilstander.

Hva registrerer vi?

Ved henvisning til smerteteam på sykehus, vil opplysninger om deg bli registrert i SmerteReg. Eksempler på informasjon i registeret er:

  • ​Generelle opplysninger: navn, fødselsnummer, adresse, kjønn. Folkeregisteret vil bli brukt for å sikre korrekte personopplysninger
  • Helseopplysninger: Når, hvor, hvorfor og hvordan smertebehandlingen din har foregått. Dette inkluderer blant annet opplysninger om hvilke medikamenter du har brukt og hvilken videre behandling som er anbefalt
  • Pasientrapporterte helseopplysninger (PROM og PREM)
    • Opplysninger om ulike aspekter og utfordringer knyttet til det å ha smerter, bruk av sterke smertestillende medikamenter og nedtrapping av disse
    • Opplysninger om fornøydhet med behandlingen som du har mottatt av smerteteamet

Data som registreres i SmerteReg (PDF)

Opplysninger i registeret brukes til både kvalitetsforbedring og forskning. 

Dine rettigheter: Reservasjon, innsyn, retting og sletting

Nasjonalt kvalitetsregister for smertebehandling er et nasjonalt kvalitetsregister som er reservasjonsbasert, det vil si at opplysninger om din smertebehandling kan registreres uten ditt samtykke. 

  • ​Du kan når som helst og uten å oppgi grunn reservere deg mot oppføring i registeret og kreve at opplysningene blir slettet. 
  • Du kan også be om innsyn i hva som er registrert om deg. 
  • Dersom du mener at opplysningene om deg er uriktige, kan du be om å få disse korrigert. Dette får ingen konsekvens for behandlingen du mottar. 

Dersom du ønsker mer informasjon, kan du kontakte Nasjonalt kvalitetsregister for smertebehandling 55 97 55 60

Informasjonsskriv til pasienter

I forbindelse med henvisning til smerteteam skal du motta informasjon om Nasjonalt kvalitetsregister for smertebehandling:

Informasjon om Nasjonalt kvalitetsregister for smertebehandling - NORSK (PDF)

Information about Norwegian Quality Registry for Pain Management - ENGLISH (PDF) 

Informasjon o​m Nasjonalt kvalitetsregister for smertebehandling / Information about Norwegian Quality Registry for Pain Management - NO/EN (PDF)

Slik kan du reservere deg

Dersom du ønsker å reservere deg, kan du gjøre dette enten ved å selv reservere deg på helsenorge.no, eller ved å kontakte Nasjonalt kvalitetsregister for smertebehandling på telefon 55 97 55 60 og / eller fylle ut reservasjonsskjema på papir.

Fremgangsmåte for reservasjon på helsenorge.no

Prosedyre for gjennomføring av reservasjon på Helsenorge (PDF)
​Reservasjonen registreres umiddelbart

Reservasjonsskjema på papir

Skjema - Reservasjonsrett til pasient - NORSK (PDF)​​

Skjema - Patient rights: Reservation - ENGLISH  (PDF)

Ved skriftlig forespørsel vil reservasjonen behandles innen 30 dager. Du vil motta et skriftlig svar når reservasjonen er gjennomført.

Har du spørsmål om dine rettigheter​ knyttet til personvern kan du kontakte personvernombudet i Helse Bergen HF på telefon 55 97 50 00 eller på epost postmottak@helse-bergen.no

Mer informasjon finner du også ved å lese personvernerklæringen for Helse Bergen 

Pasientrapporterte skjema

Etter at du eller din behandler har fått hjelp av smerteteamet, vil du få tilgang til flere elektroniske spørreskjema. Ved å svare på disse, gir du SmerteReg svært nyttig informasjon om hvordan du opplever behandlingen som iverksettes / gis av smerteteamet. 

Vi vil spørre deg om hvordan du selv oppfatter din psykiske helse under innleggelsen og om dine erfaringer i forbindelse med nedtrapping av sterke smertestillende medikamenter. Din tilbakemelding er viktig for å kunne utvikle og forbedre tjenesten til nytte for fremtidige pasienter. Dersom du ikke ønsker å svare, kan du se bort fra henvendelsen. 

Informasjon  om utfylling av spørreskjema til Nasjonalt kvalitetsregister for smertebehandling (SmerteReg)  (PDF)​​​

Spørreskjema for pasienter

Utlevering av personopplysninger og kobling med andre register

Det vil ikke være mulig å identifisere deg i rapporter fra SmerteReg. Utlevering av ​opplysninger fra registeret til forskere vil bare skje i form av avidentifiserte oversikter. Det vil si at alle opplysningene vil bli behandlet uten navn og fødselsnummer eller andre direkte gjenkjennbare opplysninger. Kun autorisert personell har mulighet til å finne tilbake til ditt navn og fødselsnummer. For forskningsformål kan det være aktuelt å knytte sammen informasjon fra registret med relevante opplysninger fra sykejournal og fra sentrale registre i Norge.

Fann du det du leita etter?