HELSENORGE
Røntgen kneprotese. Foto

Nasjonalt kvalitets- og kompetansenettverk for leddproteser og hoftebrudd

Kompetansenettverket driver de nasjonale registrene for leddproteser og hoftebrudd. Denne nasjonale tjenesten skal bygge opp og formidle kompetanse på leddproteser og hoftebrudd for å øke kvaliteten og kostnadseffektiviteten av behandlingen. 

Målsettingen med registrene er å oppdage dårlige proteser, sementer og operasjonsteknikker så tidlig som mulig, samt å gi kunnskap om epidemiologi. Med økt kompetanse i fagmiljøet og overvåking av effekten av implantater og operasjonsteknikker, forventes kvaliteten på behandlingen å øke. Fagmiljøet i kompetansenettverket driver også Nasjonalt Korsbåndregister og Nasjonalt Barnehofteregister. Alle registrene har Norsk ortopedisk forening som faglig eier, mens driften er lagt til Ortopedisk klinikk, Haukeland universitetssjukehus. Resultater kan finnes i vår årsrapport og på nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre sin nettside www.kvalitetsregistre.no​
 
Driften av registrene finansieres av ​Helse Vest RHF og Helse Bergen HF.


Se meny under for mer informasjon
​​ Skjermbilde 2021-03-22 195042.jpg

Om kompetansenettverket

I 2002 ble Nasjonalt Register for Leddproteser utnevnt til Nasjonalt kompetansesenter av Helse- og Omsorgsdepartementet (HOD). I 2010 endret HOD navnet til Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd. Fra 01.01.2023 ble det igjen navneendring, og nå heter vi Nasjonalt kvalitets- og kompetansenettverk for leddproteser og hoftebrudd.​ Registrene driver fortløpende innsamling av data fra hele Norge om leddproteser, hoftebrudd, korsbåndsskader og medfødte barnehoftelidelser.

Informasjon til pasienter og pårørende

Vi har samlet informasjon om hvordan pasientene kan henvende seg for å få innsyn, mulighet til retting og eventuell sletting av egne data. Det er alltid mulig å ta direkte kontakt med vårt kontor om man ikke finner informasjonen man leter etter.

​Nasjonalt Register for Leddproteser

Formålet med registeret er at pasientene skal få best mulig behandling ved kvalitetssikring og forbedring av behandlingsmetodene og tilbudet til pasientene. Med registeret studeres forskjeller i resultat for de mange ulike protesetypene og operasjonsmetodene som blir benyttet i Norge. Vi forsøker så tidlig som mulig å identifisere dårlige proteser og operasjonsmetoder slik at disse raskt kan gå ut av bruk. Dette gjør vi ved å publisere resultatene i vitenskapelige artikler. 

Nasjonalt Hoftebruddregister

Hoftebruddregisteret har til formål å kvalitetssikre og forbedre behandlingsmetoder og tilbud til hoftebruddpasienter. Registeret gir grunnlag for forskning på resultat av ulike behandlingsmetoder, prosedyrer og tiltak. Samt utvikling av ny kunnskap som kan bidra til å forebygge sykdom og skade som fører til hoftebrudd.

Nasjonalt Barnehofteregister

Registerets formål er å utvikle ny kunnskap som kan bidra til større forståelse om barnehoftelidelser og kvalitetssikre og forbedre behandlingsmetodene og tilbudet til pasientene. 
Data fra registeret bidrar til økt kunnskap om barnehoftelidelsene epidemiologi, behandlingsrutiner, trender ved de ulike sykehus, risikofaktorer og prognoser, samt resultat av behandlingen. På sikt er målet å systematisere og bedre behandlingen av lidelsene i Norge.

Nasjonalt Korsbåndregister

Formålet med registeret er å gi pasienter best mulig behandling ved å studere forskjeller i resultat mellom de ulike typer sener og leddbånd, som brukes for å forsterke det skadde korsbåndet eller lage en korsbåndserstatning.
vi studerer ulike operasjonsmetoder og fiksasjonsmateriale (materiale for å feste senen) som blir benyttet i Norge, og vil så tidlig som mulig identifisere dårlig materiell og operasjonsmetoder slik at disse kan gå ut av bruk

​​​​Forskning, publiserte artikler og utlevering av data

Det utgår mye spennende forskning fra registrene. Forskningsresultatene publiseres nasjonalt og internasjonalt for å gjøre resultater for ulike implantater og behandlingsmetoder kjent både i fagmiljøet og i offentligheten. Antallet doktorgrader som utgår fra registerdata er også høyt. I tillegg deltar registrene i flere nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter.

​​Anb​efalinger og retningslinjer 

Årsrapporter og andre rapporter

Registrene utgir hver vår en deskriptiv årsrapport. Denne gir både et oversiktsbilde over alle registrerte operasjoner samt resultater for enkelte protesetyper og operasjonsmetoder. Årsrapporten fungerer som et oppslagsverk og presenterer i tillegg kvalitetsindikatorer som sykehusene måles etter.

Elektronisk registrering

English website​​​​​

​The registers continuously collect data from all over Norway on joint replacements, hip fractures, ACL injuries and congenital hip disorders in children.

Kontaktinformasjon/contact information

Nasjonalt kvalitets- og kompetansenettverk for leddproteser og hoftebrudd.
Ortopedisk klinikk, Helse Bergen HF, Haukeland universitetssjukehus​Adresse: Møllendalsbakken 7, 5021 Bergen
Telefon: 55 97 64 50 / 55 97 37 42  / 55 97 37 43 / 55 97 64 54
Epost: nrl@helse-bergen.no.  ​Map


Aktuelt

Fann du det du leita etter?