Nasjonal kompetansetjeneste for vestibulære sykdommer

Vestibulære sykdommer rammer balanseorganet i det indre øret og dets forbindelser til hjernen. Dette er en viktig årsak til svimmelhet og balanseforstyrrelser som medfører redusert livskvalitet, tap av arbeidsevne og store samfunnsutgifter.

Kompetansetjenesten skal bygge opp og spre kompetanse, samt bidra til implementering av ny kunnskap for å utarbeide et gjennomførbart, helhetlig og kostnadseffektivt pasientforløp uavhengig av bosted. Tjenestens arbeid skal være basert på brukermedvirkning. Tjenesten forestår kvalitetssikring og forskning innenfor flere fagmiljøer og driver informasjonsvirksomhet rettet mot helsepersonell, brukerorganisasjoner, pasienter og publikum.

Det er et mål å etablere tverrfaglige nettverk i alle helseregioner slik at disse kan videreføre arbeidet lokalt.

Vårt ansvar

Formålet med tjenesten er å bidra til økt kompetanse, kvalitet og kostnadseffektivitet i behandlingen av pasienter med vestibulære sykdommer på nasjonalt nivå.

Tjenesten har ansvar for å overvåke og formidle kunnskap om det eksisterende behandlingstilbudet i Norge samt evidensbasert behandling av vestibulære sykdommer internasjonalt. Tjenesten skal delta i relevant forskning og bidra til oppbygningen av nasjonale faglige nettverk av forskere og behandlere. Samarbeidet med pasientorganisasjoner er tillagt stor vekt og ivaretas blant annet gjennom tjenestens referansegruppe. Undervisning, formidling og informasjonsarbeid utgjør en betydelig del av tjenestens virksomhet.

Undervisning og forskning

Nasjonal kompetansetjeneste for vestibulære sykdommer medvirker i undervisning av relevant helsepersonell over hele landet. Undervisningen inkluderer grunn-, videre- og etterutdanning av leger, fysioterapeuter, audiografer og kiropraktorer. I tillegg bidrar vi til opplæring gjennom hospitering for helsepersonell ved Øre-nese-halsavdelingen ved Haukeland universitetssykehus.

Vi arbeider også med å utvikle nettsider med informasjon til helsepersonell og pasienter om vestibulære sykdommer. Du finner mer informasjon om dette her:

- Helsenorge.no – Informasjon om svimmelhet
- Nasjonale retningslinjer for Menières sykdom - Helsedirektoratet
- Store norske leksikon – Artikler om balanseorganet og vestibulære sykdommer
- Svimmelhet – diagnostikk og behandling. Elektronisk lærebok for helsepersonell av overlege Frederik Kragerud Goplen
- Helse Bergen – Informasjon om svimmelhetsutredning ved Balanselaboratoriet, Øre-nese-halsavdelingen, Haukeland universitetssykehus
- Norsk elektronisk legehåndbok – Håndbok for helsepersonell, krever innlogging
- Norsk legemiddelhåndbok – Informasjon for helsepersonell om bl.a. medikamentell behandling ved svimmelhet
- En vei ut av svimmelheten – Informasjon for bl.a. pasienter og pårørende om svimmelhet
- Legeforeningens nettkurs – Kurs om svimmelhet gir bl.a. 2 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanning i allmennmedisin


Vi har også flere pågående forskningsprosjekter bl.a. i samarbeid med Universitetet i Bergen, Høgskulen på Vestlandet, Universitetet i Oslo, Rikshospitalet og St Olavs hospital. Disse prosjektene redegjøres for i årsrapportene og blir også oppdatert under nyhetssaker.

Kvalitetsverktøy og henvisningsrutiner


- Nasjonale retningslinjer for Menières sykdom - Helsedirektoratet
- Norsk elektronisk legehåndbok – Håndbok for helsepersonell, krever innlogging
- Svimmelhet – diagnostikk og behandling. Elektronisk lærebok for helsepersonell av overlege Frederik Kragerud Goplen
- Norsk legemiddelhåndbok – Informasjon for helsepersonell om bl.a. medikamentell behandling ved svimmelhet

Resultatmål og kompetansespredningsplan

Årsrapporter

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

Fann du det du leita etter?