HELSENORGE

Nettverk Helse Førde

Nettverket i Helse Førde føretaksområde er basert på ein delavtale mellom 17 kommunar i Vestland fylke og Helse Førde. Det er etablert eit samarbeid mellom Kreftforeningen, Kompetansesenter i lindrande behandling Helseregion Vest og Helse Førde for å drifte nettverket.

Nettverket består av eit sjukepleiarnettverk. Nettverket er organisert med ei styringsgruppe og ei driftsgruppe. Nettverket har ein årleg fagdag.

Nettverket av ressurssjukepleiarar i kreftomsorg og lindrande behandling i Helse Førde føretaksområde består av omlag 100 sjukepleiarar. Det er ressurssjukepleiar i alle kommunar og på sjukehusavdelingar som behandlar kreftpasientar eller andre pasientar som treng lindrande behandling. 
Sjukepleiarnettverket er delt opp i fire lokale nettverksgrupper. Ei driftsgruppe med representantar frå dei fire lokale nettverksgruppene og samarbeidspartane i nettverket har ansvar for samlingar og rutinar knytt til nettverksarbeidet i samsvar med vedtatt kompetanseplan.

Pallnet. Regis​ter over ressurspersonar i nettverket​

Samhandling om kreftpasientar

Helse Førde inviterer til seminar for legar, fysioterapeutar og ergoterapeutar som arbeider med kreftpasientar. Dagen er eit samarbeid mellom Helse Førde og kommunehelsetenesta. 

Årleg fagdag


Introduksjonskurs

Det vert arrangert introduksjonskurs for nye ressurspersonar og deira næraste leiar kvar år.​​

​Andre presentasjonar

Aktuelle dokument

Informasjonsbrosjyre (pdf)


Årsrapport 2022 (pdf)​​
​​

Årsplan 2023 (pdf)

Retningsliner for å arrangere lokale samlingar (pdf) Strategi 2021-2024 (pdf)Funksjon og ansvar for ressurssjukepleiar og næraste leiar (pdf)

Malar

Innkalling møte lokal nettverksgruppe (doc)Referat møte lokal nettverksgruppe (doc)Brevmal (doc)Innkalling møte drifts- og styringsgruppe (doc)Referat møte drifts- og styringsgruppe (doc)Invitasjonsbrev til fastlegen (doc)

Undervisningsmalar (powerpoint)

er tilgjengelege på følgande tema: Palliasjon, ESAS-r, Nettverk i kreftomsorg og lindrande behandling, Individuell plan. 
Ta kontakt med lokalgruppeansvarleg eller KLB-medarbeidar (Marthe Hauge Aase: marthe.hauge.aase@helse-forde.no ) for å få undervisningsmalane tilsendt.

Nyheitsbrev

Juni 2023 (pdf)Desember 2022 (pdf)


Erfaringar

Kreftomsorg og lindrande behandling Sunnfjord kommuneRessurssjukepleiar Aurland kommune

Ressurssjukepleiar Fjaler kommune

Ressurssjukepleiar Gulen kommuneRessurssjukepleiar Høyanger kommuneRessurssjukepleiar Stryn kommuneRessurssjukepleiar Vik kommune (pdf)Ressurssjukepleiar Årdal kommune (pdf)

Nyttige lenker

Fann du det du leita etter?