Nettverk Helse Fonna

Fagleg nettverk innan kreftomsorg og lindrande behandling er eit samarbeid mellom kommunane i Helse Fonna-området, Helse Fonna HF, Kompetansesenter i lindrande behandling Helseregion Vest (KLB), Høgskulen på Vestlandet, Kreftomsorg Rogaland og Kreftforeningen Distrikt Vestlandet.

Nettverk av sjukepleiararNettverk av fysio- og ergoterapeutar

​Nettverket er godkjent av Samhandlingsutvalget som fagleg nettverk mellom kommunane og Helse Fonna, og tilslutta FOUSAM Helsetorgmodellen.

Mandat for nettverket vart vedtatt av Samhandlingsutvalget 12. desember 2014. Mandatet bygger på tidlegare avtala om samordning i felles nettverk. 

Nettverket har ei styringsgruppe med ein representant frå kvar av partane Helse Fonna, kommunane, Høgskulen på Vestlandet, KLB og Kreftforeningen. Sjukepleiarnettverket og fysio- og ergoterapinettverket har kvar si driftsgruppe med ansvar for den daglege drifta av nettverket. Leiaren for begge driftsgruppene er med i styringsgruppa.   

Årleg fagdag for nettverket vert arrangert kvar vår

Invitasjon og program Årleg fagdag 6. mars 2018  (pdf)

Presentasjonar:

 Palliasjon der vi bur  (pdf)

Samarbeidsprosjekt mellom Haugesund kommune og Den norske kirke Haugesund  (pdf)


Introduksjonskurs for nye ressurspersonar og deira næraste leiar vert arrangert kvar haustAktuelle dokument

Handlingsplan 2018 (pdf)Årsrapport 2017  (pdf)

Mandat og organisering (pdf) Styringsgruppe (excel)

Nyheitsbrev

Nyheitsbrev sommar 2017 (pdf)

Nyheitsbrev vinter 2017 (pdf)

Malar

Brevmal nettverk Fonna (doc) Innkalling møte lokal nettverksgruppe (doc) Innkalling møte lokal nettverksgruppe (nynorsk) (doc) Referat møte lokal nettverksgruppe (doc) Referat møte lokal nettverksgruppe (nynorsk) (doc) Referat møte driftsgruppe (docx) Referat møte driftsgruppe (nynorsk) (docx)

Invitasjon til fastlegar og sjukeheimslegar (pdf) Invitasjon til fastlegar og sjukeheimslegar, til utfylling  (docx)Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.