Nettverk Helse Fonna

Fagleg nettverk innan kreftomsorg og lindrande behandling er eit samarbeid mellom kommunane i Helse Fonna-området, Helse Fonna HF, Kompetansesenter i lindrande behandling Helseregion Vest (KLB), Høgskulen på Vestlandet, Kreftomsorg Rogaland og Kreftforeningen Distrikt Vestlandet.

Nettverk av sjukepleiararNettverk av fysio- og ergoterapeutar

​Nettverket er godkjent av Samhandlingsutvalget som fagleg nettverk mellom kommunane og Helse Fonna, og tilslutta FOUSAM Helsetorgmodellen.

Mandat for nettverket vart vedtatt av Samhandlingsutvalget 12. desember 2014. Mandatet bygger på tidlegare avtala om samordning i felles nettverk. 

Nettverket har ei styringsgruppe med ein representant frå kvar av partane Helse Fonna, kommunane, Høgskulen på Vestlandet, KLB og Kreftforeningen. Sjukepleiarnettverket og fysio- og ergoterapinettverket har kvar si driftsgruppe med ansvar for den daglege drifta av nettverket. Leiaren for begge driftsgruppene er med i styringsgruppa.   

Årleg fagdag

Årleg fagdag 2020 er avlyst, og vert utsett til 16. mars 2021

Invitasjon/program og påmeldingslink vert lagt ut på eit seinare tidspunkt
 

Introduksjonskurs

for nye ressurspersonar og deira næraste leiar vert arrangert ein gong i året

Aktuelle dokument

Handlingsplan 2020  (pdf)

Informasjon om hospiteringsordninga Søknadsskjema om hospitering

Nyheitsbrev

Nyheitsbrev juni 2020 (pdf)Nyheitsbrev desember 2019 (pdf)

Malar


Fann du det du leita etter?