Nettverk Helse Fonna

Fagleg nettverk innan kreftomsorg og lindrande behandling er eit samarbeid mellom kommunane i Helse Fonna-området, Helse Fonna HF, Kompetansesenter i lindrande behandling Helseregion Vest (KLB), Høgskulen på Vestlandet, Kreftomsorg Rogaland og Kreftforeningen Distrikt Vestlandet.

Nettverk av sjukepleiararNettverk av fysio- og ergoterapeutar

​Nettverket er godkjent av Samhandlingsutvalget som fagleg nettverk mellom kommunane og Helse Fonna, og tilslutta FOUSAM Helsetorgmodellen.

Mandat for nettverket vart vedtatt av Samhandlingsutvalget 12. desember 2014. Mandatet bygger på tidlegare avtala om samordning i felles nettverk. 

Nettverket har ei styringsgruppe med ein representant frå kvar av partane Helse Fonna, kommunane, Høgskulen på Vestlandet, KLB og Kreftforeningen. Sjukepleiarnettverket og fysio- og ergoterapinettverket har kvar si driftsgruppe med ansvar for den daglege drifta av nettverket. Leiaren for begge driftsgruppene er med i styringsgruppa.   

Årleg fagdag for nettverket vert arrangert kvar vår

Årleg fagdag 19. mars 2019 Invitasjon og program (pdf)

Presentasjonar fra fagdagen:
Årleg rapportering i nettverket (pdf)

Palliasjon til pasientar med demens (pdf)

Presentasjon av prosjekt i Odda kommune (pdf)

Presentasjon av digital opplæringspakke i lindrande behandling (pdf)

Kommunikasjonsprinsipper og samhandling med personer med kognitiv svikt (pdf)

Musikkterapi (pdf)

Introduksjonskurs for nye ressurspersonar og deira næraste leiar vert arrangert ein gong i året


Aktuelle dokument

Handlingsplan 2019  (pdf)

Nyheitsbrev

Nyheitsbrev desember 2018 (pdf)

Nyheitsbrev sommar 2018 (pdf)

MalarFann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.