Nettverk Helse Fonna

Fagleg nettverk innan kreftomsorg og lindrande behandling er eit samarbeid mellom kommunane i Helse Fonna-området, Helse Fonna HF, Kompetansesenter i lindrande behandling Helseregion Vest (KLB), Høgskulen på Vestlandet, Kreftomsorg Rogaland og Kreftforeningen Distrikt Vestlandet.

Nettverk av sjukepleiararNettverk av fysio- og ergoterapeutar

​Nettverket er godkjent av Samhandlingsutvalget som fagleg nettverk mellom kommunane og Helse Fonna, og tilslutta FOUSAM Helsetorgmodellen.

Mandat for nettverket vart vedtatt av Samhandlingsutvalget 12. desember 2014. Mandatet bygger på tidlegare avtala om samordning i felles nettverk. 

Nettverket har ei styringsgruppe med ein representant frå kvar av partane Helse Fonna, kommunane, Høgskulen på Vestlandet, KLB og Kreftforeningen. Sjukepleiarnettverket og fysio- og ergoterapinettverket har kvar si driftsgruppe med ansvar for den daglege drifta av nettverket. Leiaren for begge driftsgruppene er med i styringsgruppa.   

Årleg fagdag

Invitasjon og program for årleg fagdag 24. mars 2020  (pdf)      

Årleg fagdag er avlyst, og vert utsett til hausten 2020
 

Introduksjonskurs

for nye ressurspersonar og deira næraste leiar vert arrangert ein gong i året

Aktuelle dokument

Handlingsplan 2019  (pdf)

Informasjon om hospiteringsordninga Søknadsskjema om hospitering

Nyheitsbrev

Nyheitsbrev desember 2019 (pdf)

Nyheitsbrev sommar 2019  (pdf)

Malar


Fann du det du leita etter?