HELSENORGE
Nasjonal behandlingstjeneste for funksjonsforbedrende kirurgi

Tetrakirurgi, olboge

Funksjonsforbedrande kirurgi i form av tricepsrekonstrusjon kan tilbys pasientar med ryggmargsskade med svak eller manglande tricepsfunksjon. Ein fungerande muskel blir flytta til ein muskel som har svak eller tapt funksjon.

Innleiing

Under tricepsrekonstruksjon er det vanlegvis bakre del av kappemuskelen i skuldra (m.deltoid) som er donormuskel. I tillegg må ein også transponere sene ifrå legg, eventuelt lår, for å kople skuldermuskulaturen til tricepsmuskulen. 

Ein tricepsrekonstruksjon blir gjort i forkant av eventuell grepsrekonstruksjon då ein treng stabilitet og kontroll over armen for å kunne nytte seg av eit funksjonelt grep.

Mål med tricepsrekonstruksjon er å oppnå strekkeevne og stabilitet i albogen. Dette bidrar til betre kontroll, rekkevidde og funksjon av armen. Ei rekke daglegdagse aktivitetar vil bli enklare som for eksempel påkledning, køyring med manuell stol, måltidssituasjonar og forflytting. Dette kan bidra til auka sjølvstende og deltaking i eige liv.

Tilvising og vurdering

På primæroppholdet ved regional spinaleining blir det vurdert om du er aktuell for funksjonsforbedrande kirurgi og du blir informert om tilbodet. Dersom du er aktuell får du treffe tetrateamet som besøker spinaleiningane 2-3 gonger pr. år. På dette besøket blir du klinisk vurdert og får førespegla operasjonsdato.

Før

Før innlegging på Haukeland universitetssjukehus blir du kontakta av sjukepleiar ved Ortopedisk avdeling for blant anna informasjon vedrørande blære- og tarmfunksjon, generelt hjelpebehov, behov for spesialmadrass samt behov for følgje/personleg assistent. 

Restriksjonane etter operasjonen fører til eit større hjelpebehov. Det er viktig å informere heimetenesta om at det alltid skal vere to personar tilstades i forflytting i 9 veker etter operasjonen, der den eine har ansvar for å ivareta armen sin stilling.

Etter operasjonen kjem du til å vere avhengig av ulike hjelpemiddel for å overhalde gjeldande restriksjonar. Desse hjelpemidla bør vere utprøvde og fungere før operasjonen:

 • Elektrisk rullestol må ha køyrekonsoll montert på motsett side av operert arm

 • Elektrisk rullestol bør ha tilt-funksjon for trykkavlastning

 • Eit segl med kort rygg ved forflytting i personløftar for å ta vare på armen sin stilling

Ei spesialtilpassa armstøtte blir bestilt av fysio-/ergoterapeut ved regional spinaleining i god tid før operasjonen og blir påmontert av Hjelpemiddelsentralen/firma der du bur. 

 

Under

Opphaldet på Ortopedisk avdeling varer i ca. 5-6 dagar avhengig av reiseveg.

 • Søndag - Innlegging (måndag dersom du har kort reiseveg)

 • Måndag - Prepoliklinikk

 • Tysdag - Operasjon

 • Onsdag - Bytte fra gipslaske til skinne. Sårstell, undersøkelse av ny funksjon, trening og informasjon om restriksjonar.

 • Torsdag - Trening og eventuelt justering av skinne og nytt sårskift.

 • Fredag - Utskriving til heim eller regional spinaleining.

Etter

Følgjande restriksjonar gjeld i 9 veker etter operasjonen:

 • Bruk skinne heile døgnet

 • Armen skal ha minimum 20 grader avstand ut frå kroppen, og skal ikkje førast framover eller innover mot kroppen, og kan difor ikkje leggast i fanget

 • Armen skal ikkje lyftast meir enn 45 grader framover

 • Bruk elektrisk rullestol med spesialtilpassa armstøtte

 • Ikkje belast armen ved forflytning

 • Inga styrketrening

Armskinne

Armskinna som blir tilpassa dagen etter operasjonen strekker seg frå armhole til handledd. Skinna sikrar riktig stilling for olbogen og skal brukast heile døgnet i tre veker etter operasjonen. Etter tre veker blir skinna erstatta med ei dynamisk skinne som tillet gradvis bøying i olbogen. Denne skal også brukast heile døgnet til det har gått 9 veker etter operasjonen. Fysioterapeuten/ergoterapeuten på di regionale spinaleining gir opplæring i innstilling og trening med den dynamiske skinna.

Trening

Trening startar dagen etter operasjonen og du får opplæring i egentreningsprogram på sjukehuset. Ved utskriving får du med deg informasjon om restriksjonar, trening og vidare oppfølging. Aktuelle instansar som heimetenesta i kommunen, fysioterapeut og/eller ergoterapeut på di regionale spinaleining kan også bli kontakta for denne informasjonen.

Du blir utskriven, enten for heimreise eller til regional spinaleining, fredag etter operasjon. Etter 3 veker blir du innlagd eit par dagar på regional spinaleining for bytte til dynamisk skinne samt justering av treningsprogram. Ny innlegging etter 9 veker når alle restriksjonar blir oppheva og ein kan starte å nytte den nye funksjonen fritt.

Ver merksam

Ved teikn til infeksjon i operasjonssår etter heimreise, ta direkte kontakt med Ortopedisk avdeling på Haukeland universitetssjukehus på telefon 55 97 37 70.

Kontaktinformasjon

Buss

​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.
 
​​​​​​På nettsidene til Skyss.no finn du bussruter med oversikt over stoppestader og tider
 
 • Line 5 og 6 har avgang frå Festplassen
 • Line 12 har avgang frå Bystasjonen
 • Line 16E har avgang frå Xhibition i Småstrandgaten
​Busstoppa rundt Haukeland:

 • Ulriksdal for besøkande til Ulriksdal helsepark og Glasblokkene (line 5, 6, 16E)
 • Haukeland sjukehus Sør for besøkande til Glasblokkene, KK, Augebygget og Haukeland hotell (line 5, 6, 12 og 16E)
 • Haukeland sjukehus Nord for besøkande til Sentralblokka og andre bygg på Haukelandsområdet (line 5, 6, 12 og 16E)
 • Ibsensgate - arbeidsruter

Bybane

​Nærmaste stoppestad til Haukeland er bybanestoppet Haukeland sjukehus. Banen stoppar nord for Sentralblokka, like ved Glasblokkene, på Haukelandsområdet. Det tar om lag 5 minutt å gå frå stoppet til sjukehuset. 

Flybuss

Parkering Haukeland

Parkeringsanlegget på Haukeland er delt inn i ulike område på og i nærleiken av sjukehuset. Vi har dessverre ikkje nok plassar til alle som ønsker å parkere på sjukehuset.
​​​​​​​​Av omsyn til dei som må bruke bil, oppmoder vi derfor dei som kan, til å bruke offent​leg transport​. Det er også mogleg å parkere på Bystasjonen og ta buss/bane det siste stykket opp til Haukeland​. 

​For dei som av ulike årsakar må bruke bil, er det parkeringsplassar på ulike områder på og i nærleiken av sjukehuset.

 

Taxi

​I Sentralblokka på Haukeland finn du ein taxihaldeplass der det som regel står ledige bilar. Ved behov er våre tilsette i resepsjonen tilgjengelege 24 timar i døgnet og kan bestille taxi til deg.

Praktisk informasjon

Besøk på sjukehuset

Når du skal på besøk eller følgje ein pasient på sjukehuset, må du gjere deg kjent med gjeldande rutinar.

Les meir om besøkstider og -reglar på sjukehuset

Frivilligteneste

Frivillige på Haukeland er her for å gjere pasientar og pårørande sitt møte med sjukehuset betre. Alle i frivilligheitstenesta er kledd i raude vestar og har fått kursing om rolla. 


Dei frivillige kan vise veg, vente saman med pasientar, bli med på luftetur i parken eller nærområde - og mykje meir. 

Meir informasjon på helse-bergen.no/frivillig

Kontaktinformasjon: 

Resepsjon

I tillegg til resepsjonen i foajeen i Sentralblokka, har alle poliklinikkane på sjukehuset eigen resepsjon. Her kan du få hjelp med alt frå betaling til bestilling av transport.

​​​​​​​​Besøke pasientar
Skal du besøke ein pasient? Vi kan gi deg informasjon om kvar du finn dei ulike avdelingane og sengepostane på sjukehusområdet.

Betale eigendel
Du kan betale eigendel for polikliniske konsultasjonar i resepsjonen mellom klokka 07.00 og 21.00. Ver merksam på at poliklinikkane berre tar imot betaling med kort.

Bestille drosje
Om du ønskjer det, hjelper vi deg gjerne med å bestille drosje. Berre ta kontakt i resepsjonen.

Leitar du etter ei avdeling?
Sjå avdelingsoversikta


Resepsjonen i foajeen i Sentralblokka er døgnbemanna og hjelper deg i tillegg med:

Lån av rullestol
Resepsjonen låner ut rullestolar til bruk på sjukehuset. For lån av rullestol er det 200 kroner i depositum. ​

Følgeteneste
Vi tilbyr følgeteneste, der ein tilsett kan følge deg til og frå poliklinikkane, til røntgen og til Laboratorium for klinisk biokjemi. Vi har også rullestol om du treng det.

Følgeteneste har vi frå klokka 07.00 til 15.00. Direkte telefonnummer til følgetenesta er 55 97 20 06.

Oppbevaringsboksar
Vi har oppbevaringsboksar, om du treng dette. Avhengig av storleik på boksen, kostar dette 20 eller 30 kr. per døgn.

Hittegods
Vi tar imot hittegods, og leverer ut hittegods dersom dette er levert same dag eller same helg. Etter dette blir hittegodset levert til Drift/teknisk kundesenter.​​

Transport

​Koordinator på post kan hjelpe til med bestilling av fly, rullestoltaxi, hotellrom til assistent og liknande. Ta kontakt med koordinator på mobil eller e-post:

Koordinator
Linda Jakobsen
Telefon 941 65 830 
E-post linda.vibeke.lorentzen.jakobsen@helse-bergen.no

Pasientar som skal inn til operasjon, bør komme i manuell rullestol då dette gjer det lettare å sende stolen tilbake til heim / spinaleining.

Trådlaust internett

Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

Gjest.ihelse.net er eit trådlaust nettverk for besøkande, pasientar og tilsette. Slik koblar du deg til gjestenettet vårt:

 1. Koble deg til det trådlause gjestenettet (gjest.ihelse.net)
 2. Ein nettlesar skal opne seg automatisk. (Om påloggingsvindauget ikkje dukkar opp, forsøk å opne nettlesaren manuelt).​
 3. Trykk "Godta" når du har lest og forstått vilkåra.
Innlogginga skjer automatisk på einingar etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv. Det skal bare være nødvendig å logge seg på éin gong per eining per 31 dagar. 

Trøbbel med å kople til trådlaust internett?
Sjukehuset har dessverre dårleg nettverk nokre stader. Du kan derfor ha problem med å få logga deg på nettverket. Vi beklagar dette, og jobbar med å utbetre dette.

Har du ein nyare mobiltelefon, og problem med å kople det til trådlaust gjestenett på sjukehuset? Det kan skuldast nettverksinnstillingane på telefonen din. Les meir om kva du kan gjere her

Fann du det du leita etter?