Tetrakirurgi, grep

Tetrahand

Funksjonsforbetrande kirurgi tilbys pasientar med ryggmargsskade med hensikt å gje strekkeevne i grep. Musklar, sener og nerver kan flyttast på for å erstatte tapt funksjon.

Innleiing

Haukeland universitetssjukehus har nasjonal behandlingsteneste for funksjonsforbetrande kirurgi. Pasientar frå heile landet opererast ved Haukeland, men fylgjast opp ved regional spinaleining ved Haukeland universitetssjukehus, St. Olavs Hospital og Sunnaas Sykehus.

Ein typisk pasient som kan ha nytte av tetrakirurgi er pasientar med ryggmargsskadar ved femte og sjette halsvirvel. Som regel har dei intakt muskulatur i nakke og skuldrer, men ikkje i hendene.

Tilvising og vurdering

Tilvising til behandling skjer via spinaleiningane hos Haukeland universitetssjukehus, St. Olavs hospital og Sunnaas sykehus. Spesialistar frå Haukeland kjem og gjer vurdering av aktuelle pasientar.

1. Før

Før innlegginga blir du kontakta av avdelinga for informasjon om rutinar for blære- og tarmfunksjon, generelt hjelpebehov samt behov for spesialmadrass. Hugs å informera om personleg assistent skal vera med.

Dagen før operasjonen
Du blir innlagt på Ortopedisk avdeling på Haukeland universitetssjukehus dagen før operasjonen. Du må vere i avdelinga før kl 12. Lege og sjukepleiar tar i mot deg, og du vil få snakke med anestesilege, kirurg, ergoterapeut og fysioterapeut.

2. Under

Under operasjonen blir sener «kopla om» frå ein muskel med funksjon til ei sene / muskel med tapt funksjon. Dette kallast senetransposisjon. Nokon gonger kan stabilisering av ledd ved hjelp av tenodeser (forkorting av sener) eller full avstiving av ledd (artrodeser) vere aktuelt for å oppnå ønska funksjon.

Evna til å strekke handleddet er viktig for ein god gripefunskjon. Den  mest hensiktsmessige donormuskelen i underarmen er brachioradalis som er ein olbogebøyar. Denne kan koplast til ein håndleddstrekkar og gi aktiv strekkevne i handleddet. Ved samtidig å lage tenodese av tommelfingerens bøyesene, og i forskjellig grad tenodeser av andre sener i fingrane, kan ein oppnå eit passivt nøkkelgrep, dvs eit grep der tommel møter yttersida av peikefinger som når ein held ein nøkkel. Passivt nøkkelgrep er det grepet som kan lagast når det berre er ein fungerande muskel i underarmen. Kva grep som kan lagast er avhengig av kor mange tilgjengelege fungerande musklar ein har i underarmen.

Operasjonsveka

Måndag

 • Innlegging før kl. 12
 • Innskriving

Tysdag 

 • Operasjon

Onsdag 

 • Gipsfjerning
 • Hevingsbehandling
 • Tilpassing av skinne
 • Informasjon
 • Trening

Torsdag 

 • Sjekk av skinne, eventuelt etterjustering
 • Forflytning og rullestolteknikk
 • Informasjon
 • Trening

Fredag 

 • Informasjon
 • Trening
 • Heimreise

3. Etter

Etter operasjonen blir arm og hand gipsa. Dagen etter operasjonen blir gipsen erstatta av ei handskinne.

Skinne

Handskinna skal stabilisere og halde handa i ei bestemt stilling. Denne skal brukast heile døgnet med unntak av trening og stell i 4 veker etter operasjonen. Deretter kun som nattskinne i ytterlegare 6 veker. Ved avstiving av tommel blir det tilpassa ei tommelskinne som skal brukast på dagtid frå veke 4 t.o.m veke 6 etter operasjonen.

Restriksjonar

Restriksjonane avheng av type operasjon og vurderast alltid individuelt. Følgande restriksjonar er vanlege og kan vere aktuelle for deg:

 • Bruke skinne i 10 veker etter operasjonen
 • Ikkje strekke eller bøye fullt i handledd eller fingrar dei 4 første vekene etter operasjonen
 • Ikkje belaste handa ved forflytting dei 10 fyrste vekene etter operasjonen
 • Inga styrketrening av operert muskel dei 10 fyrste vekene etter operasjonen


ADL - personleg stell

Det er viktig å vere så aktiv som mogleg ved personleg stell utan å bryte restriksjonane. I løpet av innlegginga informerer vi om kva restriksjonane inneber for deg, og korleis du kan leve så sjølvstendig som mogleg i desse vekene. Ein mobil dusjstol kan forenkle dusj- og toalettsituasjonar då ein ikkje kan belaste den opererte handa i forflyttingar.

Bruk ein plastpose eller liknande over armen ved dusjing.

Etter 4 veker kan du byrje å bruke den opererte handa i lettare daglege aktivitetar som å ete, pusse tennene etc. Oppstart av dette skjer ved 2. innlegging ved di regionale spinaleining ca. 4 veker etter operasjonen.

Forflytning

Du skal ikkje belaste handa ved forflytting dei 10 første vekene etter operasjonen. Du vil få rettleiing i forflyttingsteknikk og manøvrering av manuell rullestol i løpet av  innlegginga.

Trening

Trening startar dagen etter operasjonen. Treninga består av bevegelsestrening 4 gonger dagleg dei 4 første vekene.

Du får opplæring på sjukehuset, og er sjølv ansvarleg for å gjennomføre treninga når du er heime. Ved utskriving får du med deg informasjon om restriksjonar, trening og vidare oppfølging. Heimetenesta i kommunen, fysioterapeut og/eller ergoterapeut på di regionale spinaleining blir også kontakta for denne informasjonen.

Veka etter operasjonen får du eit opphald på di regionale spinaleining for å kome godt i gang med treninga du starta med på sjukehuset. Fire veker etter operasjonen blir du innlagt igjen på spinaleininga, der du startar med trening i daglege aktivitetar.

Vidare oppfølging på regional spinaleining

Du blir innlagt for trening veka etter operasjonen, og ca. fire veker
etter operasjonen. Etter seks og tolv månader kjem du til poliklinisk kontroll.

Ver merksam

Ved teikn til infeksjon i operasjonssår etter heimreise, ta direkte kontakt med Ortopedisk avdeling på Haukeland universitetssjukehus på telefon 55 97 37 70.

Kontakt

Oppmøte
Sentralblokka, Haukeland universitetssjukehus

 

Kontakt:

Anett Myhre Kallevik
Spesialfysioterapeut
Fysioterapiavdelinga
Telefon 55 97 29 09

Møyfrid Kalvenes
Ergoterapeut
Ergoterapiavdelinga
Telefon 55 97 60 52

Bodil Stokke
Spesialergoterapeut
Ergoterapiavdelinga
Telefon 55 97 50 08

Tetra-teamet
Professor Leiv Hove, Ortopedisk avdeling
Overlege Rakel Sif Gudmundsdottir, Ortopedisk avdeling
Overlege Eivind Strandenes, Avdeling for plastikkirurgi
Lege i spesialisering, Truls Rokne Hanestad, Ortopedisk avdeling
Spesialfysioterapeut Anett Myhre Kallevik, Fysioterapiavdelinga
Ergoterapeut Møyfrid Kalvenes, Ergoterapiavdelinga
Spesialergoterapeut Bodil Stokke, Ergoterapiavdelinga

Tetrahand

Telefon
Cathrine Larsen Sande, Sjukepleiar / koordinator telefon 941 65 830
E-post

Sentralblokka

Besøksadresse
Haukelandsveien 22(Google maps)
5021 Bergen
Telefon
05300

Buss

​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.
​​​​​​Skyss har eit eige linjekart for Haukeland (PDF) der du kan finne ut kva for bussar som går forbi sjukehuset. På nettsidene til Skyss.no finn du bussruter med oversikt over stoppestader og tider.

​Busstoppa rundt Haukeland:

Nord for sjukehuset, sør for Haukeland​, Ibsensgate og Haukelandsveien.

Bybane

​Nærmaste stoppestad til Haukeland er Kronstad bybanestopp. Det tar om lag ti minutt å gå frå stoppen til sjukehuset. Rutetabellar finn du på Skyss.no.

Flybuss

​Det går flybuss frå Bergen Lufthavn Flesland til Haukeland Hotel/Pasienthotellet kvar time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 alle kvardagar, med avgang fem over kvar heile time. 

Du nyttar vanleg flybuss frå Flesland til Bystasjonen. På Bystasjonen byttar du over til ein minibuss godt merka med flybuss-logo. Denne bussen køyrer deg til Haukeland hotell. 

Frå Haukeland hotell/Pasienthotellet går det minibuss fem over kvar heile time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 for å ta med reisande som skal til flyplassen. Bussen kjører til Bystasjonen, der er det overgang til den ordinære flybussen. Turen frå Haukeland til Flesland tar totalt 45 minutt.

Siste avgang frå Haukeland hotell er klokka 15.05.

Klokka 09.50 og klokka 13.50 startar flybussen ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka. Bussen står då ei kort stund på dei reserverte plassane til helsebussane (rett ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka) for av- og påstiging før han køyrer vidare til Haukeland hotell for avgang fem over. 

Flybussen har både barnesete, rullestolplass og heis. Om du treng ekstra hjelp til å bytte frå minibussen til flybussen, får du det av sjåføren. 

Sjekk nettsida til Flybussen for meir informasjon om ruter og prisar

Parkering Haukeland

Parkeringsanlegget på Haukeland er delt inn i ulike område på og i nærleiken av sjukehuset. Vi har dessverre ikkje nok plassar til alle som ønsker å parkere på sjukehuset.
​​​​​​​​Av omsyn til dei som må bruke bil, oppmoder vi derfor dei som kan, til å bruke offent​leg transport​. Det er også mogleg å parkere på Bystasjonen og ta buss det siste stykket opp til Haukeland​. 

​For dei som av ulike årsakar må bruke bil, er det parkeringsplassar på ulike områder på og i nærleiken av sjukehuset.

Taxi

​I Sentralblokka på Haukeland finn du ein taxihaldeplass der det som regel står ledige bilar. Ved behov er våre tilsette i resepsjonen tilgjengelege 24 timar i døgnet og kan bestille taxi til deg.

Praktisk informasjon

Resepsjon

I tillegg til resepsjonen i foajeen i Sentralblokka (bildet), har alle poliklinikkane på sjukehuset eigen resepsjon. Her kan du få hjelp med alt frå betaling til bestilling av transport.

​​​​​​​​Besøke pasientar
Skal du besøke ein pasient? Vi kan gi deg informasjon om kvar du finn dei ulike avdelingane og sengepostane på sjukehusområdet.


Betale eigendel
Du kan betale eigendel for polikliniske konsultasjonar i resepsjonen mellom klokka 07.00 og 21.00. Ver merksam på at poliklinikkane berre tar imot betaling med kort.


Bestille drosje
Om du ønskjer det, hjelper vi deg gjerne med å bestille drosje. Berre ta kontakt i resepsjonen.


Resepsjonen i foajeen i Sentralblokka er døgnbemanna og hjelper deg i tillegg med:

Lån av rullestol
Resepsjonen låner ut rullestolar til bruk på sjukehuset. For lån av rullestol er det 200 kroner i depositum. ​

Følgeteneste
Vi tilbyr følgeteneste, der ein tilsett kan følge deg til og frå poliklinikkane, til røntgen og til Laboratorium for klinisk biokjemi. Vi har også rullestol om du treng det.

Følgeteneste har vi frå klokka 07.00 til 15.00. Direkte telefonnummer til følgetenesta er 55 97 20 06.

Oppbevaringsboksar
Vi har oppbevaringsboksar, om du treng dette. Avhengig av storleik på boksen, kostar dette 20 eller 30 kr. per døgn.

Hittegods
Vi tar imot hittegods, og leverer ut hittegods dersom dette er levert same dag eller same helg. Etter dette blir hittegodset levert til Drift/teknisk kundesenter.​​

Transport

​Koordinator på post kan hjelpe til med bestilling av fly, rullestoltaxi, hotellrom til assistent og liknande. Ta kontakt med koordinator på mobil eller e-post:

Sjukepleiar og koordinator
Cathrine Larsen Sande
Telefon 941 65 830 
E-post cathrine.larsen.sande@helse-bergen.no

Pasientar som skal inn til operasjon, bør komme i manuell rullestol då dette gjer det lettare å sende stolen tilbake til heim / spinaleining.

Trådlaust internett

​Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

​Tilgang til gjestenettet på sjukehuset

 • Koble til nettverket "gjest.ihelse.net".

 • Opne nettlesaren din (Safari, Chrome, Firefox, Internet Explorer, Edge etc.) og du får opp ei påloggingsside.

Ny brukar

 • Du må registrere deg.
 • Skriv inn mobilnummeret du ønsker påloggingsinformasjon sendt til og aksepter vilkåra for bruk av gjestenettet.
 • Du vil motta ein SMS og blir automatisk sendt til påloggingssida. No kan du logge inn med mobilnummeret og skrive inn passordet du har mottatt på SMS.

Tilgangen du får til internett varer i 31 dagar. Etter dette må du registrere deg på ny.  

Om du forlet sjukehusområdet og kjem tilbake innan 31 dagar etter du registrerte deg, kjem du rett inn på gjestenettet utan å registrere deg på ny.

Du kan bruke same pålogginga på anna PC / nettbrett / telefon ved å trykke på lenka «logge inn her» på velkomstsida utan å måtte opprette ekstra konto.

Sikkerheit
Årsaka til at du må logge inn er krav til sikkerheit i sjukehusnettverket. Sjukehuset nyttar same type løysing som finst på flyplassar og hotell. ​

Tilbod og tenester

Resepsjon

I tillegg til resepsjonen i foajeen i Sentralblokka (bildet), har alle poliklinikkane på sjukehuset eigen resepsjon. Her kan du få hjelp med alt frå betaling til bestilling av transport.

​​​​​​​​Besøke pasientar
Skal du besøke ein pasient? Vi kan gi deg informasjon om kvar du finn dei ulike avdelingane og sengepostane på sjukehusområdet.


Betale eigendel
Du kan betale eigendel for polikliniske konsultasjonar i resepsjonen mellom klokka 07.00 og 21.00. Ver merksam på at poliklinikkane berre tar imot betaling med kort.


Bestille drosje
Om du ønskjer det, hjelper vi deg gjerne med å bestille drosje. Berre ta kontakt i resepsjonen.


Resepsjonen i foajeen i Sentralblokka er døgnbemanna og hjelper deg i tillegg med:

Lån av rullestol
Resepsjonen låner ut rullestolar til bruk på sjukehuset. For lån av rullestol er det 200 kroner i depositum. ​

Følgeteneste
Vi tilbyr følgeteneste, der ein tilsett kan følge deg til og frå poliklinikkane, til røntgen og til Laboratorium for klinisk biokjemi. Vi har også rullestol om du treng det.

Følgeteneste har vi frå klokka 07.00 til 15.00. Direkte telefonnummer til følgetenesta er 55 97 20 06.

Oppbevaringsboksar
Vi har oppbevaringsboksar, om du treng dette. Avhengig av storleik på boksen, kostar dette 20 eller 30 kr. per døgn.

Hittegods
Vi tar imot hittegods, og leverer ut hittegods dersom dette er levert same dag eller same helg. Etter dette blir hittegodset levert til Drift/teknisk kundesenter.​​

Transport

​Koordinator på post kan hjelpe til med bestilling av fly, rullestoltaxi, hotellrom til assistent og liknande. Ta kontakt med koordinator på mobil eller e-post:

Sjukepleiar og koordinator
Cathrine Larsen Sande
Telefon 941 65 830 
E-post cathrine.larsen.sande@helse-bergen.no

Pasientar som skal inn til operasjon, bør komme i manuell rullestol då dette gjer det lettare å sende stolen tilbake til heim / spinaleining.

Trådlaust internett

​Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

​Tilgang til gjestenettet på sjukehuset

 • Koble til nettverket "gjest.ihelse.net".

 • Opne nettlesaren din (Safari, Chrome, Firefox, Internet Explorer, Edge etc.) og du får opp ei påloggingsside.

Ny brukar

 • Du må registrere deg.
 • Skriv inn mobilnummeret du ønsker påloggingsinformasjon sendt til og aksepter vilkåra for bruk av gjestenettet.
 • Du vil motta ein SMS og blir automatisk sendt til påloggingssida. No kan du logge inn med mobilnummeret og skrive inn passordet du har mottatt på SMS.

Tilgangen du får til internett varer i 31 dagar. Etter dette må du registrere deg på ny.  

Om du forlet sjukehusområdet og kjem tilbake innan 31 dagar etter du registrerte deg, kjem du rett inn på gjestenettet utan å registrere deg på ny.

Du kan bruke same pålogginga på anna PC / nettbrett / telefon ved å trykke på lenka «logge inn her» på velkomstsida utan å måtte opprette ekstra konto.

Sikkerheit
Årsaka til at du må logge inn er krav til sikkerheit i sjukehusnettverket. Sjukehuset nyttar same type løysing som finst på flyplassar og hotell. ​