HELSENORGE
Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer

Restless legs syndrom

Restless legs, eller urolige bein, kjennetegnes av ubehagelige fornemmelser eller kriblinger i beina, som lindres av bevegelse/aktivitet. Når plagene er av en viss alvorlighetsgrad og hyppighet kalles det restless legs syndrom eller Willis-Ekboms sykdom.

Innledning

Henvisning og vurdering

De aller fleste av diagnosene innen søvnfeltet håndteres utenfor sykehus, slik som denne diagnosen. Henvisning til sykehus er vanligvis kun aktuelt når det er nødvendig med utredning med objektive søvnregistreringer.

Hvis plagene er svært store, f.eks. medfører behov for sykmeldingsperioder og standard behandling har vært forsøkt uten effekt, vil enkelte sykehus ta imot pasienter også med denne lidelsen.

Helsepersonell

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Helsepersonell

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Henvisning for denne lidelsen blir vanligvis avvist. Grunnen er at denne diagnosen ikke krever objektive søvnregistreringer. Utredning på sykehus kan være aktuell hvis det er usikkerhet rundt hvilken diagnose pasienten har, behandlingen ikke har ført fram, eller lidelsestrykket er stort (f.eks. behov for sykmeldingsperioder eller skadelig adferd under søvn).      

Det er da viktig at slike opplysninger kommer fram i henvisningen. Les mer om anbefalt behandling av denne lidelsen på www.sovno.no      

 

Utredning

Ved alvorlige søvnplager bør nærmere utredning av søvn med søvnregistrering vurderes.

Les meir om Polysomnografi (PSG)

Polysomnografi (PSG)

Under PSG vert det utgreidd årsaker til unormal søvn eller unormale hendingar i samband med søvnen. Ein vellukka PSG undersøking gir informasjon om tidspunkt for søvn, søvndjupn, oppvakningar og forstyrringar av nattesøvn som muskelaktivitet og hendingar til pustefunksjon.

PSG måler fleire variablar under søvn. Prøven omfattar elektroencefalografi (EEG), elektrooculografi (EOG), elektromyografi (EMG), respirasjon, hjertefrekvens, oksygenmetning i perifert blod og leggbevegingar. I nokre tilfelle blir det utført også parallell videoregistrering.

 1. Før

  Førebuingar:
  • Et og ta dei og ta dei vanlege medisiner du pleier å ta dersom ikkje andre beskjeder er gitt. Ver likevel merksam på at nokon medikament som påverkar vakenheitsgraden (beroligande- eller sentralstimulerande medisin) bør klarerast med lege på søvnsenteret, i så fall minst 2 veker før undersøkinga.
  • Møt opp med reint hår og ikkje bruk hudlotion den dagen du skal på undersøking. Dette er eit godt utgangspunkt for at det blir teknisk god kvalitet på testen.
  • Ikkje drikk, kaffi / te / cola eller energidrikk (koffein) etter kl. 18.00 den dagen du skal på undersøking.
  • Røyk, snus (nikotin) må ikkje nyttast etter kl. 18.00.

 2. Under

  Korleis går sjølve undersøkinga føre seg?

  Før PSG registrering plasserer sjukepleiar ved søvnsenteret aktuelle elektrodar på huda ulike stader på kroppen. Det er svært viktig med god hudkontakt så huda må vaskast godt. Elektrodane vert deretter festa med plaster og hovudet dekt med netting. Påkobling av utstyr tek ca. 1,5 -2 timer.

  • Legg-elektrodar registrerer muskelaktivitet i leggane.
  • Brystelektrodar fangar opp hjerteaktivitet.
  • 2 elastiske belte rundt mage/ bryst registrerer pusteaktiviteten.
  • Elektrode på hals registrerer eventuell snorking.
  • Elektrodar under hake registrerer muskelspenning/-avslapping.
  • Ein elektrode i ytterkant av kvart auga registrerer augeaktiviteten.
  • Elektrodar bak begge øyrene.
  • Elektrodar i hovudbotn fangar opp hjerneaktivitet og søvnfasar.
  • 1-2 sensorar vert plassert i-/ under nase og registrerer luftstraumen gjennom nase/munn (Vert montert på til natta).
  • Sensor blir plassert på ein finger eller ei tå til natta. Denne registrerer surstoffet i blodet.

  Sjølve apparatet som registrerer alle data ligg i ei lita veske som vert festa med eit belte rundt magen. Registreringa vert gjort om natta og ein overnattar på sjukehuset, på Haukeland hotell eller heima etter nærmare avtale.

 3. Etter

Gå til Polysomnografi (PSG)

Oppmøte
Du finn oss i Gamle Hovudbygg på Haukeland universitetssjukehus.

 

Behandling

Nye og store framskritt har medført at restless legs syndrom i dag kan behandles relativt effektivt. Valg av behandling er avhengig av graden av symptomer.

Oppfølging

Restless legs regnes som en nevrologisk lidelse som varer livet ut, men symptomene kan variere fra dag til dag. De fleste pasientene opplever god effekt av behandling, og kan fungere normalt på arbeid og i sosiale sammenhenger.

Kontaktinformasjon

Fann du det du leita etter?