HELSENORGE
Barnepost

Døgnopphold for barn med psykiske utfordringer

Barneposten er en femdøgns sengepost for utredning og behandling av barn fra 0-13 år med psykiske utfordringer. Et tverrfaglig team veileder barn og foreldre til å mestre utfordringene. Det er de lokale barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikkene (BUP) som søker om innleggelse i samarbeid med foreldrene og barnet. 

Innleiing

Det er 6 rom på Barneposten med plass til et barn og en omsorgsperson på hvert rom. Barna er på posten sammen med en av foreldrene sine i ukedagene, og reiser hjem i helger og ferier. Ved posten arbeider ulike yrkesgrupper som leger, psykologer, vernepleiere, sykepleiere, barnevernspedagoger og førskolelærere som samarbeider i tverrfaglige team.

Målet med oppholdet er å hjelpe barnet, foreldrene og BUP med å prøve å finne ut hva som er strevsomt, hvordan foreldrene best kan hjelpe barnet, og hva barnet trenger for å få det bedre. Utredning og behandling er naturlig innvevd i de daglige aktivitetene ved Barneposten. Teamet samarbeider også med skolen barnet vanligvis går på. 

Innleggelsestiden er individuell ut fra problemstillingen til barnet, og ligger vanligvis på 4-6 uker. Oppholdet kan også bli forlenget eller forkortet om vi ser et behov for dette.
Barnepostens tilbud omfatter forvern, utredning og/eller behandling. 

Tilvising og vurdering

Det er de lokale barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikkene (BUP) som søker om innleggelse i samarbeid med foreldrene og barnet. Det er ingen bestemte diagnoser som er nødvendige for å få plass hos oss. Det skjer etter en samlet vurdering og ofte etter at flere andre tiltak er forsøkt uten tilfredsstillende effekt. Det å bli innlagt på sykehus er for de fleste barn og foreldre krevende og kan oppleves som en stor inngripen i hverdagen. 

Det er viktig at barna får god informasjon om hva oppholdet på barneposten innebærer. Vi har laget en informasjonsfilm om posten som foreldre og behandler bør vise til barnet. Helsepersonell

Sjekkliste for tilvisning - Fastlege eller anna helseteneste som tilviser til utgreiing

Helsepersonell

Fastlege eller anna helseteneste som tilviser til utgreiing

 1. Behov for døgnkontinuerlig observasjon som del av utredning
 2. Kommer ikke i posisjon for behandling i poliklinikk (rammer)
 3. Behov for mer intensiv behandling enn det som er mulig poliklinisk
 4. Behov for miljøterapeutiske tiltak knyttet til den psykiske helsen til pas
 5. Oppstart av «vanskelig medisinering» - enten pga sikkerhet eller vanskelig å få komparentinfo

Før

Når barnet har fått plass ved Barneposten, starter forvernsfasen. Dette er en periode for å bli kjent, og for gjensidig utveksling av informasjon.

Forvern 

 • Forvernsmøte med foresatte og lokal poliklinikk. Vi gjennomgår henvisningen, dere forteller om barnet, og om hvilken hjelp dere ønsker.
 • Vi avtaler hvordan vi skal samarbeide og innhente informasjon fra eventuelle andre hjelpeinstanser/skole. 
 • Barnet og foresatte besøker Barneposten og sykehusskolen.
Her kan du bli med på en virituell tour i lokalene våre. 

Utredningen/behandlingen tar alltid utgangspunkt i hva foreldre, barnet og poliklinikk ønsker hjelp med. Vi prøver å være mest mulig konkrete i forhold til hvilke utfordringer dere har i hverdagen. Som oftest har barnet blitt utredet av poliklinikk eller andre instanser. Sammen med dere ser vi på hvilke nye metoder/strategier vi kan prøve ut her på Barneposten.

De viktigeste metodene våre er samtale og observasjon. Vi legger til rette for situasjoner der vi får observert barnet på en måte vi tror kan gi ny informasjon til dere.
Noen ganger gjør vi medisinske undersøkelser av barnet. Det kan også være aktuelt å gjøre andre undersøkelser som blodprøver, Elektroencefalogram (EEG), røntgen og magnetundersøkelse (MR) av hjernen. 

Under

Utredningen ved Barneposten er primært miljøterapeutisk. Det vil si at utredningen / behandlingen av barnet er naturlig innvevd i de daglige aktivitetene ved Barneposten. Dette betyr at utredningen / behandlingen i stor grad foregår i situasjoner hvor barnet er i samspill med andre barn og voksne. 

Utredningen/behandlingen består av to deler. En del er særlig tilpasset hvert enkelt barn og kan bestå av for eksempel:

 • Observasjon og kartlegging etter behov.
 • Ukentlige individuelle samtaler med psykolog eller miljøterapeut.
 • Samtaler om barnets utvikling, vansker, drøfting av observasjoner med foreldre.
 • Veiledning til foreldre
 • Eventuell utprøving og bruk av medisiner.
 • Sykehusskolen har som oppgave å ivareta opplæringsretten til barnet i perioden det er innlagt på Barneposten.
Den andre delen av behandlingen er nedfelt i de daglige rutinene og aktivitetene ved posten og er dermed i stor grad felles for alle barna. Viktige elementer her er:

 • Klar struktur på dagene og aktivitetene. Dette gjør hverdagen forutsigbar og gir trygghet gjennom at det blir tydelig for barna hva som forventes av dem.
 • Samtaler rundt mestring av egne følelser.
 • Mestringsopplevelse gjennom tilpassede aktiviteter og positive opplevelser som kan gi økt selvfølelse og trygghet.
 • Sosial trening gjennom strukturerte og frie aktiviteter sammen med andre barn og voksne.
 • Trening i dagligdagse ferdigheter.

Dagsplan for barna  

Det er en forutsetning for oppholdet at foresatte deltar aktivt i utrednings/ behandlingsopplegget. Dette gjelder også foreldre uten daglig omsorg dersom disse utgjør en omsorgsressurs for barnet.  

Foresattes deltagelse kan omfatte: 

 • Deltagelse i de daglige rutinene, og aktivitetene sammen med barnet. 
 • Individuell- eller familiesamtaler med behandler/miljøterapeut. Deltagelse på forverns møte, miniteam, innskrivningsmøte, og utskrivningsmøte.

Hvor går barnet på skole /barnehage under oppholdet?

Vi har en sykehusskole knyttet opp til Barneposten. Skolen er lokalisert i etasjen over oss. Her får barna tilpasset undervisning. Skolen samarbeider med hjemmeskolen om undervisningen. Noen barn har hele eller deler av undervisningen sin på hjemmeskolen dersom det er særlige grunner for det, og praktisk gjennomførbart. 

Det tilrettelegges for et møte mellom foreldre og kontaktlærer på sykehusskolen mandag i den første uken av innleggelsen . Her vil fokus være det enkelt barns behov for å få en så god start på sykehusskolen som mulig. Det er ønskelig at foreldre tar med sakkyndigvurderinger og eventuelt IOP planer eller skolerapporter som allerede foreligger.
Les mer om sykehusskolen
Vi har ikke egen barnehage. Barn i førskolealder er derfor ofte i barnehagen sin på dagtid dersom det er praktisk gjennomførbart.

Etter

Avhengig av hva som var målet for oppholdet samarbeider vi med foresatte, skole/barnehage, poliklinikk, PPT, barnevern eller andre instanser om å overføre det vi finner ut til barnets hverdag etter oppholdet. Vi har alltid et utskrivingsmøte for foreldre og aktuelle samarbeidspartnere. Etter oppholdet hos oss er det poliklinikken som har ansvar for å følge barnet videre. Det blir utarbeidet egne rapporter fra posten som oppsummerer hva vi har gjort, funn og råd.


Kontaktinformasjon

Buss

​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.
 
​​​​​​På nettsidene til Skyss.no finn du bussruter med oversikt over stoppestader og tider
 
 • Line 5 og 6 har avgang frå Festplassen
 • Line 12 har avgang frå Bystasjonen
 • Line 16E har avgang frå Xhibition i Småstrandgaten
​Busstoppa rundt Haukeland:

 • Ulriksdal for besøkande til Ulriksdal helsepark og Glasblokkene (line 5, 6, 16E)
 • Haukeland sjukehus Sør for besøkande til Glasblokkene, KK, Augebygget og Haukeland hotell (line 5, 6, 12 og 16E)
 • Haukeland sjukehus Nord for besøkande til Sentralblokka og andre bygg på Haukelandsområdet (line 5, 6, 12 og 16E)
 • Ibsensgate - arbeidsruter

Bybane

​Nærmaste stoppestad til Haukeland er bybanestoppet Haukeland sjukehus. Banen stoppar nord for Sentralblokka, like ved Glasblokkene, på Haukelandsområdet. Det tar om lag 5 minutt å gå frå stoppet til sjukehuset. 

Flybuss

Parkering Glasblokkene

Det er to HC-parkeringsplassar ved Glasblokkene. ​På grunn av byggearbeid er det elles begrensa med parkeringsplassar.

Besøkande parkerer på parkeringsdekket i Sentralblokka. Her er det også fleire HC-parkeringsplassar.

Meir informasjon om parkering på Haukeland universitetssjukehus 

Ein kan gå mellom Sentralblokka og Glasblokkene innandørs via tunnelsystemet.

Praktisk informasjon

Aktiviteter

​Barna deltar på ulike aktiviteter på og utenfor posten på ettermiddagstid. De ulike aktivitetene vil bli avtalt i samarbeid mellom dere og miljøterapeutene i forhold til hvilke situasjoner vi ønsker å se barnet i. Aktiviteter kan være: Lekeplasser, fotball, sykling, Fysak (aktivitetshall). I tillegg vil det være bruk av Energisenteret for Barn og Unge, som bla. inneholder gymsal, flere basseng og klatrevegg.  

Besøk på sjukehuset

Når du skal på besøk eller følgje ein pasient på sjukehuset, må du gjere deg kjent med gjeldande rutinar.

Les meir om besøkstider og -reglar på sjukehuset

Eget rom

​Barnet får eget rom, og som oftest bor foresatte på samme rom. I løpet av oppholdet kan det hende at dere av ulike årsaker må bytte rom.

Forsikring

​Barna er forsikret under oppholdet på Barneposten. Forsikringen dekker all aktivitet på posten, og aktivitet utenfor posten når barnet er sammen med personalet. 

Henting og bringing ved helg, helligdager og ferier

Om ikke annet er avtalt har foresatte ansvaret for henting og bringing mandag morgen, og fredag ettermiddag. Tilsvarende gjelder ved helligdager og ferier.  

Hva skal barnet ha med seg?

​Ta med dere klær for en uke. Husk klær til uteaktiviteter (f.eks. regntøy, støvler osv.), Badetøy/ gymtøy og innesko til skoleundervisning. Evt. innesko som du kan ha på posten. Barnet kan også ta med seg leker. Dette er på eget ansvar (om noe skulle bli ødelagt/komme bort). Miljøterapeutene lager avtale med foresatte i forhold til dataspilling. Barna kan ha ulike avtaler i forhold til dette, og det er viktig å snakke med barnet om dette på forhånd.

Lovverk og rettigheter for pasienter

Barneposten er underlagt offentlige lover. Særlig vil Pasientrettighetsloven regulere mange av dine rettigheter som foresatt for barn i behandling. Psykisk helsevernloven, Spesialisthelsetjenesteloven og Helsepersonelloven er også viktige lover for reguleringen av arbeidet med barn og familier på Barneposten. 

Hvis man ikke får den hjelpen man har krav på, er det gjennom Pasientrettighetsloven, Helsetilsynet i fylket som er rette klageinstans. Se informasjon over fra Helse Bergen om pasientrettigheter og klageinstanser.

Pasientombudet for psykiatri
Pasientombudet for psykiatri skal jobbe for å hindre urett mot pasienter i psykiatrien. Dersom du mener det er gjort urett mot deg eller ditt barn, kan du få gratis hjelp ved:

Pasient- og brukerombudet i Hordaland
Vaskerelven 39
5014 Bergen
Tlf. 55 21 80 90 

Kontrollkommisjonen
Innen psykisk helsevern er det egne kontrollkommisjoner. Kontrollkommisjonen fører tilsyn med Barneposten. Kommisjonen ledes av en jurist, og består ellers av en lege og to andre medlemmer. 

Kontrollkommisjonens hovedoppgave er å sikre den enkelte pasients rettsikkerhet i møte med psykiske helsevern. Kommisjonen holder blant annet tilsyn med postens bruk av holding av barna i utageringssituasjoner gjennom anmeldte og uanmeldte besøk. Barna og omsorgspersonene får anledning til å prate med medlemmer i kommisjonen. 

Du finner oversikt over landets kontrollkommisjoner på helsedirektoratet.no

Mobil og bruk av PC

​Barn og foresatte kan bruke mobil og pc på rommet sitt, men ikke i fellesområdet (som f.eks. stue og hobbyrom). Barn kan ikke ha med seg mobil og liknende på skolen eller på turer. Teamet rundt det enkelte barn kan gjøre individuelle avtaler i forhold til bruk av mobil og pc. Disse reglene er for den enkeltes sikkerhet.

Måltider

​Personalet lager i stand alle måltid. Før måltidet vasker alle hendene. Barn og foresatte tar av sine fat/bestikk/glass og setter det på en tralle. Foresatte setter grenser overfor sitt barn under måltidet. Det kan derfor bli en del ulike grenser som blir satt, som enkelte barn kan synes er urettferdig.

Om barneposten

​Posten har tre felles stuer. Der finnes også en rekke spill, bøker og leker. Det er toalett og dusj/bad på alle pasientrom. Vi har en uteplass til ballspill, sykling og andre uteaktiviteter. Vi har også hobbyrom (tegning/maling) og aktivitetsarealer (biljard/bordtennis, playstation). Barn og voksne er sammen om å holde posten ryddig og trivelig.

Permisjon / besøk

​Permisjon og besøk avtaler en med behandler eller miljøkontakt, og det er viktig at en lager avtale om dette på forhånd. Dette fordi en ønsker å få best mulig oversikt i forhold til planleggingen av ettermiddagen og uken. Noen barn får tilbud om å gå en dag i uken på hjemmeskolen under innleggelsen. Det blir gjort nærmere avtaler med barn, foresatte, og skole om hvordan dette praktisk skal gjennomføres.

Private medisiner

​Reseptbelagt medisiner til pasienter må meldes inn på forvernet.  Eventuell privat medisin og helsekost, fluortabletter o.l. oppbevares innelåst i skap på rommet. (dette gjelder både for barnet og foresatte). Under oppholdet vil reseptbelagte medisiner bli delt ut av personale og det vil bli sendt med dosett i helgene.

Utagering og bruk av fysisk makt

Dersom barn er til fare for seg selv eller andre, kan miljøterapeutene anvende fysiske teknikker i form av holding. Holding foregår etter retningslinjer og utføres bare av personell som er trent i denne typen holdeteknikk.  Det skrives tvangsvedtak som foresatte mottar etter en hendelse. Slike hendelser bearbeides ofte med barna gjennom samtale i ettertid.​

Video

Videoopptak kan bli benyttet i veilednings, eller behandlingsøyemed. Materialet oppbevares nedlåst og sletting av opptak skjer etter gjeldende lover og forskrifter. Før benyttelse av video-opptak vil vi be om skriftlig samtykke.

Foresatte/barn innlagt på posten kan ikke ta bilder, film eller lydopptak av andre barn og voksne uten at det er avtalt.


Økonomiske forhold under oppholdet

​Folketrygden dekker utgifter for psykiatrisk utredning og behandling. Foresatte må holde barnet med klær og utstyr under oppholdet. Andre utgifter som mat, medisiner og lignende dekkes av Barneposten. 

Pleiepenger
Det blir ofte søkt om pleiepenger til foresatte av lokal poliklinikk før oppholdet. Stønadene administreres gjennom NAV-trygd. Dersom foreldre setter fram krav om trygdeytelser til sine barn, vil NAV-trygd ofte innhente nødvendige opplysninger om barnets tilstand og behandling fra oss.

Parkering
Ved behov for parkering vil dere få attestert et utfylt skjema på hjemmebesøket slik at dere kan kjøpe 1 eller 2 ukers parkeringskort til kr. 350 pr. veke. Det kan utstedes inntil 3 kort samtidig pr. pasient pr. opphold. Kortene kan fornyes etter behov. Parkering skjer i Sentralblokken. 

Dere har gjennom «Forskrift om barns opphold i helseinstitusjon» rett til å få dekket transport- og parkeringsutgifter siden vi kaller dere inn for å være med barnet til behandling. Ved utskriving vil det bli utlevert et refusjonsskjema som dere fyller ut. Husk å ta vare på kvitteringer da disse skal være vedlegg til skjemaet. 

Dekning av reiseutgifter 
Du har rett til å få dekket nødvendige utgifter når du skal reise til og fra behandling. Hovedregelen er at du får dekket billigste reisemåte med rutegående transport til og fra nærmeste behandlingssted. Avstanden til behandlingsstedet må være minst tre kilometer, og reisen må koste mer enn lokal minstetakst. Permisjonsreiser for innlagte pasienter dekkes ikke. Heller ikke når avdelingen helt eller delvis holder stengt i helg, høytid eller ferie. Du ordner reisen selv og kan fremme krav om refusjon i etterkant. 

For å få refundert utlegget du har i forbindelse med reisen, må du fylle ut et reiseregningsskjema og sende det til Helseforetakenes senter for Pasientreiser. Husk å legge ved bekreftelse på at du har vært til behandling og alle kvitteringer. Reiseregningsskjema finnes på www.pasientreiser.no

Har du spørsmål til utfyllingen av skjemaet, kan du ringe Pasientreiser 05515 eller se eksempel på utfylt skjema på www.pasientreiser.no 

Åpne dører

​Det er frivillig å være innlagt på Barneposten. Vi har ikke anledning til å låse dørene ut av posten, eller hindre barn i å forlate posten hvis de ønsker det. Det er ledsager (foreldre) sitt ansvar å følge med på hvor barnet er. Hvis en som ledsager/forelder er bekymret for at barnet skal stikke av fra posten er det viktig å ta opp denne problemstillingen med personalet slik at man kan gjennomgå gjeldende rutiner.

Fann du det du leita etter?