Rusmedisin Tertnes

Seksjon Tertnes ligg landleg til på Tertnes og har tre postar under same tak. Desse er Familieambulatoriet (FA), Kvinneposten og Tvangsposten. 
Les meir om Rusmedisin Tertnes

Rusmedisin Tertnes

Vi har tilsette i eit tverrfagleg team med sjukepleiarar, vernepleiarar, sosionomar, fysioterapeut, ergoterapeut, hjelpepleiarar, lege og psykolog.

I november 2014 opna ein ny sengepost for frivillig behandling av gravide med ruslidingar og familiar med barn i alderen 0-6 år, der ein eller begge foreldra har ei rusliding.

Behandling og aktivitet

  • Pasientane får undervisning frå teamet kvar veke. Vi tar opp emne som individuell plan, rusens funksjon, motivasjon, sjølvtillit, nettverk, ernæring og fysisk trening relatert til mental helse.
  • Vi underviser i hjarte-lunge-redning og gir informasjon om overdosefare.
  • Fysisk trening i gymsal og treningsrom. Symjehall i nærleiken.
  • Vi har verkstad for maling, handarbeid, strikking, toving og keramikk.
  • Kortspel, matlaging og andre aktivitetar relaterte til vanleg daglegliv.
  • Turar i nærområdet med følgje.

Pasientane hos oss

Seksjon Tertnes skal vere ein sengepost med minst mogleg preg av tvang.
Vi ønsker å bygge gode relasjonar ved å møte pasientane med respekt og tiltru. Vi legg opp til individuell behandling som passar kvar enkelt. 

Pasientane har ofte andre psykiske eller somatiske diagnosar i tillegg til rusmisbruk. I løpet av opphaldet på posten kan vi utgreie og undersøke tilleggsdiagnosar og dobbeltdiagnosar. 

Dei fleste har narkotiske stoff som hovudrusmiddel, men vi tar også imot alkoholikarar.

Vi legg til rette for legemiddelassistert rehabilitering (LAR).

Vår historie

Styret i Helse Vest vedtok i 2010 at Helse Bergen skulle opprette ein post for pasientar under Helse- og omsorgtenesteloven §§ 10-2 og 10-3. Posten skulle vere for pasientar frå Helse Bergen og Helse Førde.
I februar 2011 opna posten i Dr. Martens-bygget i Sandviken med seks senger, der to av dei var reserverte gravide rusmisbrukarar.

I januar 2013 blei posten flytta til Tertnes og han heiter no Seksjon Tertnes. I løpet av hausten 2013 blei talet på senger auka til ti. På Tertnes har posten fått betre moglegheit for skjerming og eit eige mottaksrom for nye pasientar. 

I november 2014 opna ein ny sengepost for gravide og familiar med små barn, og denne eininga har fått namnet Familieambulatoriet. 

Kontakt

Telefon
55957320 (vaktrom)
Telefax 55957319
Kst. seksjonsleiar Tor Havnevik 55957310 | 97419962
Fung. teamleiar Ingrid Ellingsen 55957330 | 91159383
Tertnesveien 37
Besøksadresse
Tertnesveien 37(Google maps)

Parkering

​​​Det er gratis parkering for pasientar, pårørande og tilsette like ved lokala våre på Tertnes. Parkeringsoblat må hentes i resepsjonen på Tertnes DPS.

Praktisk informasjon

Mattilbod

​Alle er velkommen til kantina vår i Bygg B. 
Opningstider måndag - fredag klokken 10.30 til 13.00.
Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.