Familieambulatoriet

Familieambulatoriet er ein sengepost for frivillig behandling av gravide med ruslidingar og familiar med barn i alderen 0-6 år, der ein eller begge foreldra har ei rusliding. Knytt til sengeposten er det ambulerande og polikliniske tenester for same pasientgruppe. 

huset til familielaboratoriet.foto
 
Tilbodet legg særleg vekt på langsiktig oppfølging av barn fødde av mødrer i LAR og barn eksponerte for alkohol i svangerskapet (FAS).

Målgruppe:

 • gravide kvinner med rusliding
 • gravide kvinner i LAR
 • ​barn som er blitt eksponerte for rusmiddel og LAR-legemiddel i fosterlivet
 • den næraste familien deira eller omsorgspersonar​

Familieambulatoriet er ein brubyggjar mellom dei tilboda som allereie eksisterer, og samarbeider både tverrfagleg og tverretatleg for å bistå til ein heilskapleg og langsiktig oppfølging av familiane. Teamet er tverrfagleg samansett av lege, psykolog, jordmor, sjukepleiar, vernepleiar, barnevernspedagog, sosionom, førskolelærar og anna miljøpersonell.

​Vi vil

 • ​fange opp gravide og barnefamiliar der éin eller begge foreldra har ei rusliding
 • bidra til å førebyggje skadar og komplikasjonar i fosterlivet
 • styrke foreldrekompetansen 
 • gi tilbod om rusbehandling til gravide/mødrer med nyfødde barn i sengepost
 • inkludere barnefar
 • gi hjelp på eit så tidleg stadium som mogleg for å førebyggje at barnet utviklar eigne problem
 • gi nødvendig oppfølging
 • trygge barnets oppvekstsvilkår
 • samarbeide med andre instansar
 • tilby ambulante tenester fram til kl. 20.00 måndag til fredag
 • jobbe saman med familiane på vegen til eit betre liv​


Tilvisingar

Kan kome frå:

 • ​fastlege
 • NAV sosialteneste
 • helsestasjon
 • andre delar av helsevesenet som er i kontakt med den gravide/familien

Alle regulære tilvisingar sender ein til Avdeling for rusmedisin (AFR), poliklinikk vaksne; akutte tilvisingar til AFR, seksjon samhandling.

Postadresse: Pb 1400, 5021 Bergen.

Ta kontakt

Ta kontakt med oss for ein samtale dersom dette tilbodet er noko du/de ønsker å vite meir om.

Trude Larsen, teamleiar
Familieambulatoriet, Seksjon Tertnes
afrtertnes@helse-bergen.no


 Teamet som arbeider med Familieambulatoriet utanfor lokala på Tertnes.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.