Rusmedisin Tertnes, Kvinneposten

Kvinneposten tilbyr frivillig behandling til rusmiddelavhengige kvinner. Kvinneposten er samlokalisert med Familieambulatoriet.

ansatte på kvinneposten
 
Les meir om Rusmedisin Tertnes, Kvinneposten

Rusmedisin Tertnes, Kvinneposten

På Kvinneposten bur du saman med inntil tre medpasientar. På posten arbeider det miljøpersonale med ulike utdanningar. Her er blant anna vernepleiarar, sjukepleiarar og miljøterapeutar. I tillegg er det lege, psykolog, fysioterapeut, sosionom, musikkpedagog og kunstterapeut knytt til posten.
Behandlinga du vil få byggjer på tre hovudpilarar; miljøterapi, fysisk aktivitet og gruppeterapi. Vi har også tilbod om uttrykksterapi og mindfullness.

Som pasient ved Kvinneposten omgås du både medpasientar og miljøpersonale dagleg. Det er eit tett behandlingsprogram som strekkjer seg frå kl. 08:00-17:00 alle kvardagar.
På ettermiddagar og helger kan du ha treningsturar utanfor institusjonen. Dette blir avtalt med personalet. På fritida vil vi oppfordre deg til å utforske interesser og aktivitetar som kan bidra til å skape positiv endring i livet ditt. Personalet kan hjelpe deg med å finne fram til eigna aktiviteter som samsvarer med interessene dine.

Miljøterapi

I miljøterapi er fellesskapet med medpasientar det viktigaste. Miljøterapi består blant anna i felles ansvar for matlaging, orden og andre aktivitetar som er vanlege i eit daglegliv. For mange er det også viktig å få etablert ein god døgnrytme.
Kvar veke er det miljømøte der forhold i miljøet kan diskuterast og rettast opp i. Dette er ein viktig arena, der du som pasient kan gi tilbakemeldingar på forhold som er viktige for deg, av både positiv og negativ art.

Kontaktperson

Kvar pasient får utnemnd ein av miljøpersonalet som sin kontaktperson. Dette blir din viktigaste støtteperson under opphaldet. Saman med kontaktperson og behandlar utarbeider du behandlingsplanen din.

Fysisk aktivitet/andre behandlingselement

Å vere i fysisk aktivitet er terapeutisk både for kropp og sjel. Det dempar uro, abstinenssymptom, angst og depresjon. Det blir forventa at du deltar i aktivitetar, og om du treng særleg tilrettelegging vil du kunne få kontakt med seksjonens fysioterapeut som vil hjelpe deg å delta på ditt nivå.

Mindfullness

Mindfullness, eller oppmerksamt nærvær, er ein teknikk som har vist seg veldig nyttig for meistring av psykisk uro og russug. Vi har tilbod om daglege, korte mindfullness-øvingar for dei som ønskjer dette.

Uttrykksterapi

Vi tilbyr individuell rettleiing/undervisning i forskjellige kunstteknikkar og musikk.

Gruppeterapi

Frå starten av opphaldet ditt ved Kvinneposten vil du delta i gruppeterapi. Alle gruppene blir leia av to fagpersonar. Gruppeterapien er prosessorientert, som vil seie at det er eit direkte fokus på kva som skjer med deg og dei andre når det gjeld meistring av rusfridom, russug, forholdet til deg sjølv og andre. Gruppeterapeutane har fleire tilnærmingar, blant anna metodar som bygger på mentalisering, mindfullness, kognitive teoriar og motiverande endringsfokusert rådgiving. Deltaking i desse gruppene er obligatorisk.

Samtalar med psykolog

Dette er noko du drøftar med psykologen på posten, ut frå dine behov. For nokon kan det vere aktuelt å halde kontakt med behandlaren dei har hatt før innlegging. For andre kan det vere aktuelt med nokre få samtalar med psykolog på post for å avklare målsettinga med innlegginga, for deretter i hovudsak å arbeide med kontaktperson og miljøterapeutar for å nå måla i behandlinga. For enkelte kan det vere aktuelt med kartlegging/utgreiing av psykisk helse og terapi i løpet av innlegginga.
Det er viktig at du er merksam på at det berre er lege ved posten som bestemmer kva legemiddel du kan bruke under innlegginga.

Kontaktinformasjon

Telefon
55 95 73 66 (vaktrom)
Telefax 55 95 73 19
Seksjonsleiar Trude Larsen 55 95 73 10
Teamleiar Marianne G. Litland 55 95 73 60 / 91 15 93 83
Tertnesveien 35
Besøksadresse
Tertnesveien 35(Kart)
5113 Tertnes

Parkering

Det er gratis parkering for pasientar, pårørande og tilsette like ved lokala våre på Tertnes. Parkeringsoblat må hentast på seksjonen.

Praktisk informasjon

Trådlaust internett

Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

Gjest.ihelse.net er eit trådlaust nettverk for besøkande, pasientar og tilsette. Slik koblar du deg til gjestenettet vårt:

  1. Koble deg til det trådlause gjestenettet (gjest.ihelse.net)
  2. Ein nettlesar skal opne seg automatisk. (Om påloggingsvindauget ikkje dukkar opp, forsøk å opne nettlesaren manuelt).
  3. Les nøye gjennom vilkåra.
  4. Trykk "Godta" når du har lest og forstått vilkåra.
Innlogginga skjer automatisk på einingar etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv. Det skal bare være nødvendig å logge seg på éin gong per eining per 31 dagar.
Fann du det du leita etter?