Rusmedisin Floen

Rusmedisin Floen tilbyr medisinfri og relasjonsbasert rusbehandling til personar i aldersgruppa 18-40 år. Behandlingstilbodet er delt inn i fire fasar og er basert på ein terapeutisk samfunnsmodell, der ein kan seie at ein nyttar fellesskapet som metode.

Les meir om Rusmedisin Floen

Rusmedisin Floen

Historia vår

Floen Manger (Floenkollektivet) blei oppretta i 1985 med 10 plassar, og tok imot den første eleven i 1986. Etter kvart blei talet på plassar auka til 12 og seinare til 14. Det blei også oppretta kontor og vidareføringsbustad i Bergen. 

I 2004 blei drifta av Floenkollektivet overført frå Hordaland fylkeskommune til Helse Bergen, og fram til 2009 var Floenkollektivet den einaste offentlege rusinstitusjonen i Hordaland. Floenkollektivet starta då opp med poliklinikk og dagbehandling, og i 2010 blei Floenkollektivet overført frå Psykiatrisk divisjon til Avdeling for rusmedisin i Helse Bergen. Floenkollektivet har 15 elevplassar i avdeling Manger og 9 i avdeling Bergen.

Terapeutisk samfunn

I Floenkollektivet tilbyr vi traumebevisst omsorg ut frå tanken om at kvar einaste rusmisbrukar er unik og skal bli tilbydd individuell behandling. Behandlinga skal heile tida justerast i takt med elevens utvikling.

Floen Poliklinikk

Floen Poliklinikk utgjer fase 1 og 4 i behandlinga ved Floenkollektivet. Floen Poliklinikk held til i AFR Poliklinikk sine lokale i Østre Murallmenningen i sentrum.
Jobb først er eit tilbod til alle elevar i Floenkollektivet som ønskjer seg ut i ordinært arbeid. Jobb først har base i poliklinikken.

Les meir om Floen poliklinikk

Rusmedisin Floen Bergen

Avdeling Floen Bergen er Floenkollektivet sin vidareføringsfase (fase 3). Avdelinga har plass til 9 elevar og er døgnbemanna. 6 tilsette bur ved avdelinga etter «medleverturnus».

Oppmøtestad

Elevane og dei tilsette held til i ein bustad på Laksevåg i Bergen. Adressa til Avdeling for rusmedisin er Østre Murallmenning 7, Bergen.

Leiar

 

Dagtilbod

I fase 3 skal alle ha eit dagtilbod, eller jobbe aktivt kvar dag for å få dette på plass saman med «Jobb først».

Ansvar innan trygge rammer

Ein har ansvar for eige hushald både praktisk og økonomisk. Men stadig innan dei trygge rammene døgnbemanna avdeling tilbyr.
Gruppe- og individualbehandling har fokus på korleis bli integrert i storsamfunnet. I Floen Bergen blir det sett større krav til den enkelte om å delta på ulike aktivitetar, jobbe aktivt med å bygge opp eit godt sosialt nettverk utanfor Floen, samtidig som ein bruker fellesskapet som reiskap for å gje nødvendig tryggleik til å meistre utfordringane den enkelte står ovanfor.
Varigheit: Ca. 10-14 månader. Inkluderer ofte ein overgangsfase med treningsturar til eiga leilighet.

Rusmedisin Floen Manger

Floen Manger utgjer fase 2 av behandlinga ved Floenkollektivet. Floen Manger er eit terapeutisk samfunn som tilbyr relasjonsbasert rusbehandling til personar mellom 18 og 33 år.
Floen Manger har 21 tilsette. Av desse bur 15 saman med elevane når dei er på vakt (medleverturnus). Avdelinga har 15 elevplassar.

Besøksadresse

Toskavegen 400, 5936 Manger

Telefon

55 95 89 00

Dagleg struktur

I fase 2 er det ein dagleg struktur frå kl. 07.30 – 15.00 (09.00 – 12.00 laurdagar) kor elevane deltek på tre arbeidsfelt: hushaldning, gard, vedlikehald.

Gruppetilbod

Elevane deltek også i ulike grupper: fleire prosessgrupper, kvinne- og mannsgruppe og Storgruppe. I tillegg er det samlingar ved behov. Elevane har også kvelds- og helgeansvar for hus og gard.

Aktivitetstilbod

Gym, kano, turar (fisketurar, båtturar og gåturar) og musikk er døme på andre aktivitetstilbod.

Butrening

I fase 2 er det også treningsturar til Bergen i fase 3- bustadane.

Seksjonsleiar

Aase Turid E. Frammarsvik

Kontaktinformasjon

Telefon
Poliklinikk og dagbehandling, Rusmedisin Floen Bergen: 55 97 01 00 | Floen Manger: 55 95 89 00
Besøksadresser og praktisk informasjon
Fann du det du leita etter?